Nr.62 - Alternativ anvendelse af ældreboliger Mølledammen

Sagsnr.: 13/38071

 
Lars Egedal (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Beslutning om anvendelse af tre ledige ældreboliger til midlertidig bolig for hjemløse

Sagsfremstilling og økonomi

Domea har ombygget de tidligere beskyttede boliger på Brønsholmsdal (Mølledammen 4-18, Kokkedal) til 16 2-rums ældreboliger efter §5 i almenboligloven.

Boligerne var klar til indflytning fra den 1.11.2013.

 

Det er som udgangspunkt kommunalbestyrelsen, der har anvisningsretten til ældreboliger, uanset hvem der ejer ældreboligerne. Det betyder, at kommunalbestyrelsen på baggrund af en individuel vurdering afgør, hvem boligerne skal udlejes til.

 

I tilfælde af at boligerne ikke kan udlejes, hæfter kommunen for tomgangshuslejen. Huslejeniveauet i de nye boliger er ca. 8300 mdl., svarende til ca. 132.000 mdl. for de 16 boliger.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i november 2013 at justere kriterierne for visitering til disse boliger efter følgende prioriterede rækkefølge:

 

1.      Borgere, der opfylder de gældende kriterier for ældrebolig
 (funktionstab)

2.      Seniorer (+55), der ønsker en ældrevenlig bolig.

 

 

Ændringerne i kriterierne har ikke medført større søgning til boligerne. Pr.1. juni er én bolig udlejet.

 

Det foreslås derfor at kommunen anvender tre af lejlighederne til midlertidig genhusning af hjemløse. Opholdet er tænkt som et alternativ til

ophold på et herberg. Det midlertidige genhusning er tænkt som et tilbud om en bolig i den periode, der arbejdes på en mere permanent løsning.

Et ophold på herberg koster kommunen ca. 21.000 pr. måned.

 

Opholdet på Mølledammen vil koste ca. 12.000 pr. måned pr. lejlighed. I det omfang kommunen ellers skulle have dækket tomgangslejen, er nettoudgiften dog kun godt 4000 pr. lejemål. Dette dækker omkostninger til møblering og en andel af indskuddet.

 

Der foreslås følgende rammer for opholdet på Mølledammen:

 

  • Opholdet kan højst vare tre måneder
  • Hver lejlighed må kun bebos af én person.
  • Visitation til den midlertidige bolig varetages af Handicap og Socialpsykiatri
  • Handicap og Socialpsykiatri fører tilsyn med beboerne
  • Brud på ordensregler, chikane af øvrige beboere o.lign. medfører bortvisning

 

Forslaget indgår som en del af initiativerne i Masterplanen på Handicap og Socialpsykiatri.

 

Det foreslås at ordningen etableres på forsøgsbasis på 1 år og at Social- og Seniorudvalget forelægges en evaluering primo 2015.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At kommunen indgår lejekontrakt på tre ældreboliger i Mølledammen til midlertidigt ophold for hjemløse

At ordningen gælder indtil juli 2015 og at udvalget forelægges en evaluering primo 2015.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-06-2014

Administrationens indstillinger vedtaget, dog med den ændring at et ophold kan vare op til 6 måneder.