Nr.137 - Status på velfærdsteknologi 2014

Sagsnr.: 14/41735

 

Beslutningstema

I perioden 2012-2014 afprøver og implementerer Center for Ældre og Handicap en række velfærdsteknologiske projekter. Projekterne er finasieret via den såkaldte ”velfærdsteknologipakke”, hvorunder der er afsat 1,3 mio. årligt i perioden til projekter på ældre- eller handicapområdet. 

Sagen giver en status på igangværende projekter for 3. og 4. kvartal 2014 og beskriver planlagte initiativer for området i 2015.

Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

 

Den demografiske udvikling i Fredensborg Kommune betyder, at der er behov for at nytænke løsningen af velfærdsopgaverne. Gruppen af ældre borgere i alderen 67-79 år forventes at vokse med 23,1 pct. i perioden 2013 til 2017, mens aldersgruppen +80 år forventes at stige med 15,3 pct.


Målene med at afprøve og implementere velfærdsteknologiske løsninger på ældre- og handicapområdet er at forenkle arbejdsgange, forebygge nedslidninger af kommunens medarbejdere og bidrage til kompetenceudvikling. Samtidig skal velfærdsteknologien understøtte de tværgående indsatser i Center for Ældre og Handicap, nemlig forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, samt rehabilitering af borgerne.


Nedenfor følger en status på de igangværende projekter og initiativer: 

 

 

Digital Triage og Tidlig Opsporing Plus:

Plejecenter Mergeltoften implementerer i 3. og 4. kvartal 2014 ”Tidlig Opsporing Plus”, som er et digitalt system, der støtter plejepersonalet i at forebygge indlæggelser og genindlæggelser af borgerne indenfor en række diagnoseområder. Projektet er et pilotprojekt. I 2015 bliver systemet implementeret i kommunens øvrige plejedistrikter. 


”Tidlig Opsporing Plus” består af en applikation med 8 værktøjer til at screene tidlige sygdoms- eller svækkelsestegn hos borgerne. Værktøjerne er digitaliserede udgaver af Sundhedsstyrelses anbefalede værktøjer til systematiske hverdagsobservationer. Screeningerne foretages på fagpersonalets smartphone eller tablet under besøg hos borgeren. Samtlige registreringer bliver sendt til personalets digitale oversigttavle. Tavlen danner udgangspunkt for triagemøder, hvor fagpersonalet drøfter de registrerede observationer. Triagetavlen er fagpersonalets værktøj til at skabe sig overblik og til løbende at prioritere deres indsats omkring borgeren afhængigt af om vedkommende er placeret i hhv. grønt felt (habitualtilstand), gult felt (tegn på svækkelse) eller rødt felt (alvorlige ændringer i almentilstanden/ netop udskrevet fra sygehus).


Pilotprojektet omfatter aktuelt 114 borgere i egen bolig og 18 beboere i plejebolig. I november 2014 bliver medarbejderne undervist i at bruge applikation. Fra december 2014 introduceres regelmæssige triagemøder. Erfaringer fra pilotprojektet bliver samlet i december 2014.

I 1. kvartal 2015 forventes Fredensborg Kommune at indlede en samarbejde med hhv. CSC (leverandør af kommunens elektroniske omsorgsjournal), Symmetric Consulting (leverandør af T.O+) og en række kommuner om at skabe integration mellem de to systemer, og dermed forenkle medarbejdernes arbejdsgange.

 

Skylle-tørre sæder:

Fra 2. kvartal 2014 til december 2014 afprøver Fredensborg Kommune skylle-tørre sæder til hos borgere bosat i egen bolig. Projektet er målrettet borgere, som potentielt vil kunne klare toiletbesøg og nedre hygiejne uden hjælp fra andre, og som derfor forventes at kunne reducere eller udskyde deres behov for hjemmeplejeydelser. Projektet er også målrettet borgere, hvor skylle-tørre sædet vurderes at kunne forebygge urinvejsinfektioner eller aflaste pårørende, der ellers påtænker at ansøge om ydelser. 

Projektet gennemføres i samarbejde med kommunens rehabiliteringsterapeuter. I 2014 er henvist 21 borgere til projektet via hhv. hjemmeplejen, visitationen, sagsbehandlende ergoterapeuter og træningsenheden. Heraf har 10 borgere fået installeret et skylle-tørre sæde i hjemmet. I december 2014 beregnes den anslåede besparelse på projektet. 

 

DigiCorpus:

Træningsenheden afprøver i perioden juli-december 2014 ”Centertraineren” fra DigiCorpus, som er en Kinect-baseret skærmløsning med adgang til 150 træningsøvelser til knæ, ryg, skulder og kredsløb. Projektet har til formål, at øge holdkapaciteten på træningsområdet, gøre flere borgere i stand til at overgå til selvtræning tidligere i deres forløb, samt at understøtte faglig udvikling af terapeuterne.

En stikprøveundersøgelse fra september 2014 viser, at 75 pct. af de borgere som har prøvet systemet i deres forløb, oplever at DigiCorpus skaber incitament til at træne og giver adgang til at stort udvalg af øvelser. Borgerne pointerer også, at det kræver ”teknisk øvelse” og tålmodighed at lære at bruge systemet. I oktober 2014 blev Centertraineren afprøvet af kommunens borgerpanel for velfærdsteknologi og digitalisering. Responsen var positiv. Panelets udviklingsforslag til at tilpasse systemet yderligere til den ældre målgruppe er formidlet videre til leverandøren. 

 

Den Digitale Ble

I efteråret 2014 indledte Fredensborg Kommune en afprøvning af Den Digitale Ble ”Tena Identifi”. Projektet er forankret på Akut- og Rehabiliteringsafdelingen Pilebo på Plejecenter Lystholm og forløber over en 2-årig periode. Formålet er, at afdække vandladningsmønstre hos borgere, der netop er vendt hjem fra sygehus. Afdækningen giver fagpersonalet mulighed for at tilrettelægge den fremadrettede pleje af borgeren efter den enkeltes behov. Herunder at dokumentere hvilken indsats og evt. hvilket produkt borgeren har behov for inden han/hun skal hjem i egen bolig eller på plejecenter.


Aktivitetstablets:

Akut- og rehabiliteringsafdelingen Pilebo på Plejecenter Lystholm har siden foråret 2014 afprøvet 3 ”aktivitetstablets” med borgerne i afdelingen. Aktivitetstabletten er en almindelig tablet udstyret med en række udvalgte gratis-apps, som kan bidrage til at aktivere borgerne i relation til fysisk og kognitiv træning, deltage i sociale aktiviteter, opbygge digitale kompetencer eller finde nye måder at klare dagligdagen i eget hjem.


Pilebos forskellige faggrupper bruger tabletten til aktiviteter, der ligger inden for deres respektive fagområde. Desuden har afdelingen indgået samarbejde med en frivillig, der kommer på afdelingen en dag ugentligt. Den frivillige besøger borgere personalet har udvalgt og har tid/ressourcer til at fordybe sig i aktiviteter på tabletten med borgerne og afstemme aktiviteterne efter borgerens særlige behov og interesser. 

Erfaringerne fra Pilebo er blevet indsamlet og formidles i januar 2015. Flertallet af de borgere, der har deltager i aktiviteter på tabletten føler sig underholdt, at lærer noget nyt og kommer tættere på ting/oplevelser de ellers var afskåret fra. Der er dog også borgere, der enten ikke ønsker at deltage i tablet-aktiviteter, eller som ikke magter det pga. sygdom. Fagpersonalet oplever at aktivitetstabletten er nem at målrette til den brede vifte af borgere, der opholder sig på afdelingen. 

Projektet betragtes som idriftsat. 

 

 

 

Velfærdsteknologi på kommunes nye plejecenter:

I efteråret 2014 forløber en brugerinddragelsesproces om byggeri af nyt plejecenter i Humlebæk. I forløbet har behovet for at tænke velfærdsteknologiske løsninger ind fra starten af planlægningsprocessen været drøftet. Borgere og medarbejdere har på denne baggrund identificeret en række arbejdsgange og situationer, hvor teknologiske løsninger vil være ressourcebesparende. Der vil blive arbejdet videre med forslagene i den videre proces. 

 

Mobi:Do: 

Bostedet Lindegården har i 2013 og 2014 implementeret Mobi:Do hos fire borgere. Mobi:do er en applikation til at scanne QR-koder ved hjælp af smartphone eller tablet. Når borgeren scanner koden får han/hun adgang til en kort film, hvor fagpersonalet guider borgeren trinvist gennem et gøremål, der ellers er komplekst for borgeren at gennemføre selvstændigt.

Formålet med projektet er, at øge borgernes evne til at mestre flere opgaver uden assistance fra plejepersonalet. F.eks. at sætte en tøjvask over, klare lettere rengøring i boligen eller tage bussen hjem fra job. Formålet med projektet er også, at give personalet nem adgang til visuelle instrukser og vejledninger. Bl.a. fysioterapeutiske øvelser og forflytninger. Projektet fortsætter i 2015.

 

GPS teknologi:

Kommunes demenskoordinatorer og Institutionen Granbohus har hver især efterspurgt bistand til at indkøbe GPS teknologi til borgere, der har tildens til at forlade deres hjem/institution. På denne baggrund er der indsamlet erfaringer fra andre kommuner, samt indhentet produktinformationer hos relevante leverandører som støtte til at implementere GPS teknologi hos relevante borgere. Enhederne vil selv beslutte, hvilke løsninger de ønsker at gå videre med og organiserer relevante arbejdsgange omkring indsatserne.

 

 

Velfærdsteknologi i 2015

Indsatsen i 2015 vil fokusere på at løbende at afdække muligheder for at finansiere projekter via eksterne fonde og puljer.


Nedenfor følger en liste over øvrige planlagte projekter/indsatser for 2015:


·         Tidlig Opsporing Projektet bliver implementeret i de kommunens øvrige plejedistrikter i 2015. Forventede udgifter til hardware afklares i november/december 2014.    

 

·         Talegenkendelse Center for Ældre og Handicap har indgået aftale med Center for Digitalisering og IT om at lave et pilotprojekt med fokus på at afprøve løsninger indenfor talegenkendelsesteknologi. Fokus vil foreløbig være på at validere løsningen inden for det tværkommunale ”OS2 talk samarbejde”, samt smartphone/tablet tastaturet ”Swype”, der har dansk talegenkendelse.

·         Telemedicin Notat om muligheder og potentielle gevinster ved implementering af Telemedicinske løsninger er under udarbejdelse med henblik på at planlægge kommunens fremtidige indsats på området fra 2015 og frem. 

 

·         Udbredelsen af  Mobi:Do. Resultaterne fra  Mobi:Do på Lindegården er rigtigt gode i forhold til at styrke beboernes funktionsniveau. Der arbejdes derfor på, at anvendelsen af Mobi.Do kan udbredes til relevante borgere i de øvrige enheder i Centret samt i indsatsen for borgere med demens. 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At sagen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-12-2014

Orientering taget til efterretning.