Nr.131 - Resultater af Øko++ indsats i skoler og dagtilbud

Sagsnr.: 13/24397

 

Beslutningstema

Fagudvalgene skal orienteres om resultaterne af den tværgående indsats for at øge brugen af økologi i kommunens køkkener


Udvalgene skal endvidere beslutte målsætninger vedr. udvikling og fastholdelse af brugen af økologiske råvarer i madproduktionen.

Sagsfremstilling og økonomi

I august 2012 blev fagudvalgene orienteret om igangsættelsen af et tværgående projekt med fokus på omlægning til økologi i kommunens køkkener og kantiner. Denne sag indeholder en opfølgning på fremdriften i projektet.  

 

Ledere og medarbejdere i køkkener fra dagtilbud, skoler, ældrecentre, jobcenter og Rådhusets kantine er nu godt undervejs med omlægningen til økologi i madlavningen.

 

Fredensborg Kommune og det landsdækkende samarbejde ØKO++ har været partnere i samarbejdet om omlægning til økologi i de offentlige køkkener. Omlægningen er sket indenfor eksisterende budgetter, og har bestået i træning og uddannelse af de medarbejdere, der laver mad og køber ind til køkkenerne. Gennem projektet har køkkenpersonalet været på praktiske og teoretiske kurser og fået mulighed for videndeling. Der har også været arrangeret inspirationsture til økologiske landbrug m.m..

 

Projektet er finansieret af midler fra Fødevareministeriet, der i 2013 og 2014 har sat 28 mio. kr. på højkant for at øge økologiprocenten i de offentlige køkkener. Målet med indsatsen er at indfri ministeriets målsætning om minimum 60 procent økologi i køkkenerne.


I Fredensborg Kommune har 24 køkkener deltaget i projektet I denne sag præsenteres resultaterne af indsatserne i de forskellige køkkener. Samtidig lægges der op til mål for fastholdelse/udvikling af økologien fremadrettet.


Der har været 6 delprojekter med hver sin køkkentype:


Daginstitutioner – 15 institutioner

Fritidshjem og klubber – 2 institutioner

Skolekantiner – 2 kantiner

Hjemkundskab – 2 skoler

Produktionskøkkener med ældremad – 2 storkøkkener

Kommunale kantiner – 2 kantiner


Overordnet har projektet været en stor succes for køkkenerne i Fredensborg Kommune. Der har blandt ledelse og medarbejdere været stor tilfredshed med kompetenceudviklingskurserne og køkkenerne har følt sig godt hjulpet af kommunes partner Øko ++. For alle har projektet medført nye måder at tænke i sundhed og økologi samt en omstilling af den måde, der planlægges måltider og indkøbes madvarer til borgerne. Blandt andet er det kommet mere fokus på at anvende sæsonernes råvarer i maden.

I løbet af projektperioden er der indkøbt over 60 tons økologiske varer på tværs af køkkenerne.


75 medarbejdere har modtaget såvel teoretisk som praksisnær undervisning.


Fødevareministeriet har uddelt 5 bronzemærker, 13 sølvmærker og 1 guldmærke til køkkener fra Fredensborg Kommune.


I det følgende præsenteres køkkenernes resultater. Resultaterne er opgjort gennem økologimålinger på de indkøb køkkener har gjort. Målingerne er baseret på antal kg økologiske varer i forhold til antal kg ikke økologi. Sammenligningen med startmålinger indeholder en vis usikkerhed, da startmålingerne er baseret på skøn fra køkkenledernes side. De giver dog et meget godt billede af den udvikling, der er sket.

 

Resultater for daginstitutioner

 Skøn over økologi ved projektets opstart

 

Køkkener, der har deltaget i Øko++ projektet( Dagtilbud)

OPSTART økologi- procent- Skøn

Smedebakken Børnehave

68

Dronning Louise BH

26

Fredensborg BH

                                  47

Frugthaven herunder søstjernen og firkløveren

35

Humlebæk BH

90

Lundely

40

Mariehønen BH

34

Solstrålen

29

Påfuglen

38

Sletten Legeakademi

79

Polarstjernen

31

Østervejs Børnehus

40


Resultater for de øvrige køkkener der har deltaget

 

 Skøn over økologi ved projektets opstart


Køkkener, der har deltaget i Øko++ projektet (ekskl. daginstitutioner)

 Økologi procent ved opstart

Rådhuskantine

9

Jobhuset

6

Lystholm

8

Øresundshjemmet

16

Endrup Fritidshjem

0

Endrup Klub

47

Nivå skole Nord, skolekantinen

38

Nivå skole Syd, skolekantinen

38

Møllevejsskolen ungdomscenter

12

Hjemkundskab, Nivå Skole Nord

                                       43

Hjemkundskab, Kokkedal Skole

8


Fastholdelse gennem nye mål


Det er administrationens anbefaling, at der i bestræbelsen på at fastholde fokus på økologi i produktionskøkkenerne fastsættes mål for den forsatte brug af økologi i kommunen.


Den oprindelige målsætning for kommunens køkkener var på 60%. Med et gennemsnit på 62,2 % økologi på tværs af alle deltagende køkkener kan det konstateres at målsætningen er nået.


Det foreslås at:

-      målsætningen for dagtilbuddene skal være et gennemsnit på 80 % økologi ved en måling på økologi pr kg foretaget ultimo 2015.

-      målsætningen for plejecentrene, Øresundshjemmet og Lystholm skal være et gennemsnit på 50 % økologi ved en måling på økologi pr kg foretaget ultimo 2015.

-      målsætningen for Rådhuskantinen skal være 60 % økologi ved en måling på økologi pr kg foretaget ultimo 2015.

-      de øvrige deltagende køkkener fastholder den nuværende økologiprocent


Kompetence

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

  1. Der udarbejdes en pressemeddelelse om resultaterne i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

1.    At fagudvalgene tager orientering om resultater af Øko++ projektet til efterretning


2.    At Børne og Skoleudvalget godkender administrationens forslag om at økologiprocenten for dagtilbuddene skal være et gennemsnit på 80 % økologi ved en måling på økologi pr. kg foretaget ultimo 2015.


3.    At Børne- og Skoleudvalget godkender administrationens forslag om at de øvrige deltagende køkkener fastholder den nuværende økologiprocent


4.    At Social- og Seniorudvalget godkender administrationens forslag om målsætningen for plejecentrene, Øresundshjemmet og Lystholm skal være et gennemsnit på 50 % økologi ved en måling på økologi pr. kg foretaget ultimo 2015.


5.    At Rådhusudvalget godkender administrationens forslag om at målsætningen for Rådhuskantinen skal være 60 % økologi ved en måling på økologi pr. kg foretaget ultimo 2015.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2014

Udvalget tog indstillingens pkt. 1 til efterretning og vedtog indstillingens pkt. 2 og 3.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-12-2014

Social- og Seniorudvalget tog indstillingens pkt. 1 til efterretning og vedtog indstillingens pkt. 4.