Nr.130 - Tildeling af § 18 støtte til frivilligt socialt arbejde november 2014

Sagsnr.: 14/33531

 

Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 i serviceloven.

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2015 er der afsat 1,01 mio. kr. i puljen til § 18 midler, heraf skal 0,2 mio. kr. prioriteres til ældreområdet jf. budgetaftale 2014-2017 og 0,04 mio. kr. prioriteres til den fælleskommunale § 18 pulje.


Revidering af kriterier for tilskud af § 18 midler

Social- og Seniorudvalget vedtog den 6. maj 2014 nye kriterier for, hvilke typer aktiviteter der kan modtage tilskud fra § 18 puljen. Social- og Seniorudvalget forudsatte, at ét eller flere kriterier skal være opfyldt.


Ligeledes vedtog Social- og Seniorudvalget særlige indsatsområder for § 18 puljen, herunder:

  • socialt frivilligt arbejde med fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter
  • tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider

Endvidere vedtog Social- og Seniorudvalget en nedre- og øvre grænse for udbetaling af tilskud på henholdsvis 5.000 kr. og 100.000 kr.


Kriterierne for tilskud fra § 18 puljen ses af bilag 1.


Behandling af ansøgninger

Til ansøgningsfristen den 1. november 2014 er der indkommet 50 ansøgninger i størrelsesorden fra 3.000 kr. til 131.000 kr. Samlet udgør det ansøgte beløb omkring 1,9 mio. kr.


Administrationen har gennemgået ansøgningerne og vurderet dem ift. de godkendte kriterier for § 18 midler.

For ansøgninger om tilskud til aktiviteter rettet mod ældre, har administrationen indstillet det ansøgte beløb, hvis ansøgningen opfyldte kriterierne.

For ansøgninger om tilskud til aktiviteter, der ikke er rettet mod ældre, har administrationen indstillet to-tredjedel af dét ansøgte beløb, der opfylder kriterierne.

Administrationens indstillinger fremgår af vedlagte bilag 2.


Tabel 1: Budget 2015, fordeling af budget samt restbeløb til 2. ansøgningsrunde budget 2015.

 

kr.

Puljestørrelse, budget 2015

1.101.000

Administrationen indstiller

1.040.140

   heraf indstillet tilskud til aktiviteter,
   der støtter op omkring de ældre i
   kommunen

481.800

Den fælleskommunale § 18 pulje

40.000

Rest til ansøgningsrunde 1. maj 2015

20.860


Administrationens bemærkninger

I forhold til de foreninger, som opfylder kriterierne og på baggrund af de medsendte budgetter, har administrationen lagt et skøn ind i forhold til den ansøgte beløbsramme. Ingen foreninger med ansøgninger på 10.000 kr. og derover er således indstillet til at modtage hele det ansøgte beløb.

 

De foreninger, der får deres ansøgning godkendt, får udbetalt tilskuddet i januar 2015, og den resterende del af puljen bliver behandlet på Social- og Seniorudvalgets møde i juni 2015.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

§ 18 i Serviceloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At administrationens indstillinger godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-12-2014

Udtalelse af 7. december 2014 fra DH-medlemmerne i Handicaprådet indgik i sagens behandling.


Administrationens indstillinger vedtaget med de af udvalget ønskede ændringer.