Nr.129 - Serviceprofil for Sundhedsplejen

Sagsnr.: 14/40734

 

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet serviceprofil 2015 for ydelser vedrørende sundhedspleje på baggrund af det vedtagne budget.

 

Serviceprofilen er gældende fra 1. januar 2015.

 

Sagen er til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente fra sundhedsplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i sundhedsloven.

 

Formålet med serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete ydelser, borgerne får.

 

Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.

 

Sundhedsplejens tilbud forbliver uændrede i 2015 i forhold til 2014.

 

Sundhedsplejen har fra 1. januar 2014 i følge de opdaterede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen fået en udvidet opgave i forhold til at tilbyde tidligt hjemmebesøg på 4-6 dagen, såfremt familien er udskrevet 72 timer efter fødslen og efter hjemmefødsler.

 

Ca. 60 pct. af familierne har i 2014 taget i mod det tidlige besøg. De familier, der ikke har fået tidligt besøg, skyldes primært, at de er udskrevet efter 72 timer. Familierne har givet udtryk for, at de har været meget tilfredse med de tidlige besøg, både hvad angår indhold og tidspunkt, de har haft besøg på.

 

Sundhedsplejen fortsætter i 2015 med at tilbyde tidligt besøg på 4. – 6. dagen. Sundhedsplejen vil derfor fortsætte med at have et vagtberedskab på enkelte lørdage og helligdage for at opfylde de ændrede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om tilbud om tidligt besøg på 4. – 6. dagen.

 

I sundhedsplejens vedlagte serviceprofil er det muligt at læse om sundhedsplejens samlede tilbud (bilag 1).

Bevilling

  1.  
  1. Ingen bevillingsmæssige konsekvenser
  2.  
  1.  

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Social – og Seniorudvalget.

Kommunikation

Serviceprofilen lægges på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

Indstilling

  1. At serviceprofilen for sundhedsplejen 2015 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-12-2014

Udtalelse af 7. december 2014 fra DH-medlemmerne i Handicaprådet indgik i sagens behandling.


Administrationens indstilling vedtaget.