Nr.37 - Forslag til studietur for Social - og Seniorudvalget

Sagsnr.: 18/34267

 

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og tage stilling til tema og datoer for studietur i byrådsperioden 2018-21, hvorefter administrationen kan udarbejde endeligt program for turen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med studieturen er at understøtte udvalgets politiske arbejde i byrådsperioden 2018-21. Udbyttet af turen skal være faglig inspiration og konkret viden som input til udvalgsarbejdet til brug for fremtidige beslutninger.

 

Omdrejningspunktet for studieturen er overordnet set at tilvejebringe ny viden og erfaring som udvalget kan arbejde videre med.  Med besøg i andre kommuner og institutioner tages der udgangspunkt i temaerne ”kriminalitetstruede børn og unge”, ”sammenhængende patientforløb” og ”velfærdsteknologi” indenfor ældre og omsorgsområdet, der på forskellig vis kan understøtte og inspirere. Formålet med studieturen er samtidig at sikre, at udvalget opnår en fælles referenceramme til brug i den videre politiske debat samt ved inddragelse af brugere og interessenter.

 

Studieturens indhold

 

Administrationen anbefaler, at studieturen planlægges over tre dage inkl. to overnatninger, så udvalget har mulighed for et varieret program med forskellige faglige perspektiver. Det foreslås endvidere, at turen planlægges, så den koncentrerer sig geografisk om ét af følgende områder:

 

 1. Region Syddanmark

 

Eksempler på fagligt indhold:

 • Ungdomsinstitutionen Egely på Fyn som er en sikret døgninstitution, der tilbyder botilbud og skole-dagtilbud til unge mellem 15 og 18 år. Der kan dispenseres for alderskravet for unge helt ned til 12 år. Målgruppen er kendetegnet ved at have vanskeligheder som udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger. Kerneopgaven for institutionen er forskellige former for socialpædagogisk behandling. De unge tilbydes skole og værkstedsaktiviteter i et struktureret dagsprogram, der også indeholder tilbud om screening for psykiatriske vanskeligheder, hjælp til vredeshåndtering, forbehandling af misbrug og bo-træning. Kodeordene er motivation, støtte og omsorg. Målet er, at de unge træffer klogere valg, så de står bedre rustede efter opholdet.
 • Akutteamet i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune er i samarbejde med Fælles Akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus gået nye veje. For at sikre et bedre og mere sammenhængende patientforløb ved udskrivelse leverer et team af sygeplejersker et tværsektorielt tilbud til borgere i eget hjem. Akutteamet er enestående i sin form, fordi det er under fælles ledelse mellem Fælles Akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Kommune. 

 

 

 

 

 1. Region Nordjylland

 

Eksempler på fagligt indhold:

 • Aalborg Kommune og TeleCare Nord. Telemedicin til borgere med KOL er en fast del af det nordjyske sundhedsvæsen. Borgere med KOL kan henvises til telemedicinsk hjemmemonitorering via praktiserende læge eller hospitalet. Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal udrulles nationalt på baggrund af erfaring fra Aalborg.
 • Grenen er en institution ved Grenå for nogle af de allermest udsatte børn og unge i Danmark. Målgruppen har mange forskellige grunde til at være på Grenen. Nogle har en dom, nogle er kriminalitetstruede, svært selvskadende, har et misbrug eller lider af ADHD eller OCD. Grenens behandling bygger på en solid viden om, at motivation og læring foregår via aktiviteter med ansvarlige og grænsefaste voksne, der vil og kan de unge. Grenens unge går i skole, undervises på værksteder og har opgaver på afdelingen. Altid sammen med voksne.

 

De specifikke muligheder for besøg og andre praktiske elementer skal undersøges nærmere, før end et endelig program kan udarbejdes.

 

Deltagere

Deltagerne på studieturen vil være Social- og Seniorudvalget:

 • Formand Hans Nissen, A
 • Næstformand Kristian Hegaard, B
 • Pia Bødtker, A
 • Freja Brabæk Kristensen, O
 • Carsten Wulff, V
 • Thomas Elgaard, V
 • Bjørn Svensson, Ø

 

Herudover kan der, jf. principper for studieture vedtaget af Økonomiudvalget i februar 2018, deltage tre-fire personer fra administrationen. Direktøren og centercheferne for områderne vil være tre af de deltagende fra administrationen.

 

Forslag til tidspunkt

Administrationen foreslår, at studieturen fastsættes til efteråret 2019 med en varighed på tre dage med to overnatninger fra onsdag den 13. november til fredag den 15. november.

 

Alternativt er der mulighed for at studieturen afvikles i maj måned 2020 fra onsdag den 13. maj – fredag den 15. maj med forbehold for godkendelse af datoerne for alle udvalgsmøder. Udvalgskalenderen bliver først godkendt til august/september 2019.

 

Økonomi

Jf. Økonomiudvalgets beslutning om principper for studieture, afholdes udgiften til studieture af kontoret for udvalgsrejser, hvor der i 2019 er afsat 353.000 kr. Økonomiudvalget har samtidigt besluttet, at en studierejses maksimale pris pr. deltager ikke må overstige 15.000 kr. pr. deltager alt inklusiv, herunder rejseomkostninger, overnatning, forplejning, drikkevarer, gaver og eventuelle diæter.

 

Det samlede budget for Social- og Seniorudvalgets studietur er på denne baggrund 150.000 kr. under forudsætning af fuld deltagelse fra udvalgets medlemmer. Administrationens udgifter til egne deltagere afholdes af administrationskontoen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om, at du kan mere end du tror.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget tager stilling til studieturens geografiske placering.
 2. At tidspunkt for studieturen besluttes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-03-2019

Administrationen skal komme med forslag til nye datoer i forårs – og sommermånederne i 2020, samt forslag til andre destinationer. TelecareNord kan besøges i forbindelse med det social- og sundhedspolitiske møde den 8. maj.