Nr.34 - Styrkelse af den fremtidige SSP indsats

Sagsnr.: 18/32928

 

Beslutningstema

SSU skal træffe beslutning om, at kommunens SSP-indsats på skolerne styrkes, og at der oprettes et nyt chatrum for unge.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

SSP, som står for en koordinerende indsats mellem skole, socialforvaltning og politi forestår en række kriminalitetsforebyggende indsatser på børne- og ungeområdet. Teamet består af fire årsværk, herunder en halv koordinatorstilling.

 

Fra marts 2018, har SSP været fysisk placeret på rådhuset, som en del af forberedelserne til den sammenhængende kommunale ungeindsats.

 

Den fysiske forankring på rådhuset har bl.a. haft til formål at styrke samarbejdet mellem myndighed og SSP i et nyt ungeteam, der pr. juli 2019 - ud over de seks ungerådgivere og fire SSP medarbejdere, det består af nu, vil blive tilføjet yderligere otte UU-vejledere og to-tre 18+ ansatte, som skal fokusere på, at unge trives og kommer i uddannelse og job. Samlet set har ungeindsatsen ansvaret for, at der er kvalitet og sammenhæng i indsatser for kommunens godt 4000 unge, med særlig vægt på at få de mest udsatte unge i job og uddannelse. SSP’s rolle i den sammenhængende indsats er primært at være fysisk og online til stede og tilgængelige for de unge, som har behov for hjælp til at komme ind og bruge de øvrige hjælpesystemer. Så det handler både om de unge/grupper, som opholder sig på gader og pladser i lokalmiljøerne, og om de unge, der sidder alene på deres værelser og ikke rigtig har kontakt med nogen.

 

De nye tiltag skal styrke det forebyggende arbejde, og skabe en rød tråd fra skole til forebyggelse til myndighed. De opgaver SSP varetager i dag er blandt andet: ad hoc opståede konflikter mellem elever og mellem elever og borgere, situationer i skolerne, som f.eks. mobning, slagsmål og digital færden. Derudover varetager SSP borgernes interesser i forhold til uhensigtsmæssig opførsel fra unge i lokalområderne. Når der f.eks. kommer henvendelser fra borgere vedrørende utryghedsskabende aktiviteter i lokalområderne. SSP vil fortsat have tæt dialog med politiet i forhold til de ugentlige § 115-møder, om blandt andet udvikling af kriminaliteten i Fredensborg Kommune. Derudover har SSP løbende borgermøder i de enkelte bysamfund, hvor man gennem dialog og forebyggende initiativer inden for ”situationel forebyggelse” og ”broken window teorien” er med til at afhjælpe lokale konflikter. Borgere og fagpersoner vil fortsat have mulighed for at kontakte SSP i forhold til utrygskabende adfærd i lokalområderne. Der vil være et direkte nummer til SSP-koordinatoren, og koordinatoren vil hurtigt kunne etablere en konkret indsats i et lokalområde. Det kan f.eks. være i form af rundering /fysisk tilstedeværelse ved strandfester, eller steder hvor borgere angiver, at der foregår utryghedsskabende adfærd.

 

Tættere forpligtende samarbejde med skolerne

Fra forskning ved vi, at trivsel i skolen er den absolut afgørende faktor for, at børn og unge ikke udvikler risikoadfærd. Eksempelvis vil en ung med belastende familiemæssige forhold, der føler sig inkluderet og trives i skolen, have markant mindre sandsynlighed for at udvikle risikoadfærd og stå uden uddannelse og job.

SSP har, i varierende grad, bistået og samarbejdet med skolerne, ved børn og unges mistrivsel, herunder alvorlig skolevægring. Dette er foregået via konfliktmægling, gruppesamtaler, en-til-en brobygning og afklaring. Derudover har SSP-konsulenterne opgaver med undervisning inden for generel forebyggelse af risikoadfærd.

 

Samarbejde med skolerne

Oplægget har været drøftet med skolelederne, og deres ønsker er indarbejdet i forslaget. Der er et ønske fra administrationen om at opbygge et tættere forpligtende samarbejdet med skolerne med følgende aftaler:

 

a) Undervisning i social pejling med efterfølgende forældremøde i alle 6. klasser

b) Forældremøder tilbydes til alle 8. klasser. Temaerne er alkohol, stoffer, ensomhed, digital    adfærd f.eks. nøgenbilleder på nettet og anden risikoadfærd. Mødet faciliteres af SSP-konsulenterne

c) SSP-konsulenterne skal have samarbejdsaftaler med alle skoler, fastlægger omfanget og arten af indsatserne, med hensyn til træffetid på skolerne, og øvrig tilgængelighed med henblik på at styrke samarbejdet med både lærerne og de unge, så eventuelle bekymringer kan håndteres på et tidligt stadie 

d) Konflikthåndteringsforløb for 5. klasser

e) SSP-konsulenterne får plads på forældreintra/AULA så der kan annonceres om aktuelle emner f.eks. strand- og puttefester, samt lokale borger- og forældremøder etc.

f) SSP-konsulenternes kommende Chatforum skal kunne tilgås fra skoleintra/AULA

SSP-konsulenterne bliver tilknyttet skoleintra/AULA, så de kan kommunikere (sikkert) internt med skolens ansatte.

 

Chatforum

Erfaringer fra en lang række danske kommuner viser, at lokale anonyme chatrådgivninger i kommunerne kan bygge bro til udsatte unge og forebygge alvorlig mistrivsel og kriminalitet. Ensomhed og isolation er et stigende problem blandt børn og unge.

 

De unge tager ofte de første vigtige skridt på vejen mod erkendelse af egne udfordringer og muligheder online, og her kan professionelle voksne med fordel også være til stede ved at vejlede og støtte. Den vigtigste opgave med den digitale tilstedeværelse, er, at styrke de kompetencer og den erkendelse der skal til, for at de unge opsøger hjælp ansigt til ansigt. Derfor er online rådgivning et vigtigt supplement til de offentlige fysiske rådgivninger som eksempelvis SSP-konsulenternes tilstedeværelse på skolerne.

 

Et anonymt chatforum vil være en markant opgradering af forebyggelsen indenfor sociale medier. Unge er i dag meget mere tilbøjelige til at gemme sig bag en skærm end at møde op i virkeligheden. Derfor vil chatforummet være et godt supplement til SSP-konsulenternes nye indsats med skolerne. Det vil skabe en rød tråd i forhold til forebyggelse og bedre trivsel blandt unge.

 

Chatforummet skal have åbent tre timer om ugen om aftenen, og primært drives af SSP-konsulenter efter Center for Digital Pædagogiks model, som allerede er udrullet i 17 andre kommuner. Center for Digital Pædagogik tilbyder et kursus inden udrulningen, så en høj grad af professionalisme kommer til at kendetegne chatten. En afgørende faktor for at chatten bliver en succes er, at de unge skal kunne opdage og tilgå den direkte fra skoleintra/AULA. Chatforum vil kunne udrulles indenfor den eksisterende økonomi.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Nærværende forslag kan ses i sammenhæng med Byrådets arbejdsgrundlag om ”at det er sejt at være dygtig” ved at styrke udvikling af børns potentiale bedst muligt. Herudover kan forslaget knytte an til FN’s verdensmål 16 om ”fred, retfærdighed og stærke institutioner” herunder delmål 16 A om ”forebyggelse og bekæmpelse af vold, terrorisme og kriminalitet”.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

1. At der er et forpligtende samarbejde med skolerne (Center for Skoler og Dagsinstitutioner) der indeholder:

a. At social pejling er fast integreret på 6. klasses årgangene

b. At SSP-konsulenterne kan tilgå skoleintra/AULA, med viden i forhold til forebyggelse og kommunikation med lærere og elever

c. At SSP-konsulenterne har en fleksibel tilgang til betjening af skolerne, hvor behovet fastlægges mellem den enkelte skole og SSP-koordinatoren

 

2. At SSP-konsulenterne opretter et anonymt chatforum indenfor den eksisterende økonomi

a. At der linkes direkte til chatforummet fra skoleintra/AULA, så eleverne let kan bruge forummet

 

3. At det, af det eksisterende budget, prioriteres, at der kan afsættes ressourcer til punktvis og akut fysisk tilstedeværelse af SSP-konsulenter, i de områder hvor der potentielt skabes utryghed for andre borgere/beboere, med en gennemsnitlig hyppighed på to eftermiddage/aftener om ugen.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-03-2019

Indstillingen godkendt.