Nr.31 - Ældreanalyse 2019

Sagsnr.: 18/27394

 

Beslutningstema

Orientering om ældreanalyse 2019 som opfølgning på udvalgets behandling af sag om ældreanalyse d. 12. november 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Med budgetforliget 2019 og 2022 er partierne enige om, at der i Social – og Seniorudvalget tages initiativ til en analyse af kapacitet og serviceniveau på ældreområdet med henblik på et oplæg til udvalget forud for budget 2020.

 

Udvalget har d. 12. november 2018 ønsket at få en sammenhængende analyse baseret på de nuværende tilgængelige data. Der inddrages kommunens resultater for udvalgte indikatorer fra de nationale mål for sundhedsvæsenet. (se bilag)

 

De udvalgte temaer viser Fredensborg Kommunes niveau sammenlignet med andre kommuner, dels på landsplan og dels med udvalgte kommuner. Der tages udgangspunkt i nationale indikatorer for sundhedsvæsenet, Landspatientregistret og E – sundhed. Dernæst i forskellige analyser blandt andet KL’s nøgletal ”kend din kommune 2019”, Benchmarking -undersøgelse på ældreområdet fortaget af firmaet Implement og kulegravning af ældreområdet 2017 udarbejdet af Rambøll/Qvartz.

 

De udvalgte temaer er:

 1. Nationale indikatorer for sundhedsvæsenet
 2. Hjemmeplejen
 3. Udgifter til pleje og omsorg pr. borger +65
 4. Kommunal medfinansiering
 5. Plejecentre
 6. Medarbejdere - sygefravær
 7. Hospitalsindlæggelser

 

Data er vurderet og opdelt i 3 farve kategorier.

 

 

 • viser positiv udvikling
 • betydelig positiv udvikling
 • viser, at Fredensborg ligger bedre end andre kommuner           

 

 

 • viser neutral udvikling
 • viser, at Fredensborg ligger på linje med andre kommuner

 

 

 • viser betydelig negativ udvikling
 • viser, at Fredensborg ligger dårligere end andre kommuner

 

 

 

 

 

 

1. Nationale indikatorer for sundhedsvæsenet

Sundheds-og Ældreministeriet har i samarbejde med Danske regioner og KL opstillet konkrete nationale mål for sundhedsvæsenet 2018 (www.sum.dk). De nationale mål er en ny tilgang til at arbejde med kvalitet og til i højere grad at fokusere på resultater til gavn for den enkelte patient. Der er udvalgt en række indikatorer, som konkretiserer de overordnede mål. Indikatorerne gør det muligt for regioner og kommuner at følge målene og tage de initiativer, der skaber den ønskede udvikling.

 

Af de mange indikatorer, der fremgår af rapporten, er her udvalgt 3 eksempler: (bilag side 2)

 

Udvikling i andelen af akutte og somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage

 

 

Udvikling i antallet af færdigbehandlingsdage pr. 1000 borgere

 

 

Udvikling i antallet af forebyggelige indlæggelser blandt 1000 ældre

 

 

Opsummering: Når det drejer sig om antallet af færdigbehandlingsdage, befinder Fredensborg sig helt i toppen og det vil sige: i en betydelig positiv udvikling. Med hensyn til genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser befinder Fredensborg sig i den bedste ende, når der sammenlignes med andre kommuner på landsplan og det vil sige: i en positiv udvikling

 

 

Administrationens bemærkninger: Fredensborg Kommune er inde i en særdeles positiv udvikling. Især bør det fremhæves, at visitationens indsat for at hjemtage færdigbehandlede borgere, har haft den ønskede gode effekt - kommunens borgere ligger ca. 1 dag og venter på hospitalet, når de er færdigbehandlet. Gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden er 4,9 dage.(se også punkt 7)

 

 

 

2. Hjemmepleje 

KL har i 2019 udgivet publikationen Kend din kommune, der samler de vigtigste styringsværktøjer på forskellige områder og giver mulighed for at se nøgletal for Fredensborg Kommune sammenlignet med landet øvrige kommuner.

 

De udvalgte kommuner svarer til sammenligningskommunerne fra Benchmarkings - undersøgelsen (Furesø, Helsingør og Lyngby-Taarbæk Kommune). Derudover er der tilfældigt udvalgt 5 andre kommuner (Hillerød, Gribskov, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe)

 

Parametrene på ældreområdet er følgende: (bilag side 5)

 

 

Gennemsnitsalderen for ny visiterede til hjemmehjælp for 65+årige i 2017

 

 

Andel i pct.af 65 til 79 årige, der modtager hjemmehjælp i 2017

 

 

Visiterede timers hjemmehjælp pr. uge til 65-79 årige i 2017

 

 

Andel i pct.af 80+ årige, der modtager hjemmehjælp i eget hjem 2017

 

 

Visiterede timers hjemmehjælp pr. uge til 80+ årige i 2017

 

 

Opsummering: I Fredensborg Kommune er gennemsnitsalderen den laveste for ny-visiterede til hjemmehjælp (79 år). Til sammenligning har Helsingør en alder for ny visiterede på 79,4 år og Hillerød en alder på 80,7 år.

 

Fredensborg kommune ligger på linje med andre kommuner, når det drejer sig om hvor mange procent, der modtager hjælp og hvor mange timer, der visiteres.

 

Når det drejer sig om de 80+årige, så er der flere i Fredensborg Kommune, der modtager hjemmehjælp, men de visiteres til mindre hjælp pr. uge.

 

 

Administrationens bemærkninger: den lave gennemsnitsalder for ny- visiterede kan ikke umiddelbart forklares, men opmærksomheden og den rehabiliterende indsats bør øges overfor denne gruppe af borgere fremover.

 

Når der ses på den ældre del af borgerne i kommunen, så er det, de ældste og dårligste borgere, der modtager hjælpen. Disse borger visiteres til gengæld til mindre hjælp, formentlig på grund af den rehabiliterende indsats, der tilbydes forud for visitationen.

 

 

 

3. Udgifter til pleje om omsorg

En anden del af KL’ nøgletal viser de samlede udgifter til pleje og omsorg pr. borger +65 og den kommunale medfinansiering (bilag side 6)

 

Udgifter i kroner til pleje og omsorg pr. borger +65 i 2017

 

 

 

Opsummering: Fredensborg Kommune anvendte 33.584 kr. til pleje og omsorg pr. borger +65 og ligger dermed i den laveste ende

 

 

Administrationens bemærkninger: det vurderes, at den lave dækningsgrad af plejecentre (se punkt 5) er med virkende årsag til det lave forbrug til pleje og omsorg.  Fredensborg ligger på niveau med de fleste af kommunerne i den nordlige del af Region Hovedstaden, kun Hillerød (med 38.455 kr.) og Helsingør (med 38.288 kr.) ligger højere.

Til sammenligning ligger kommuner som Lyngby – Taarbæk på 51.824 kr.

 

Det skal bemærkes, at Fredensborg i gennemsnit i 2018 havde 16 borgere om måneden, der ventede på en plejebolig, og at der aktuelt (februar 2019) er 2 borgere, hvor ventelistegarantien på 2 måneder, ikke har kunnet overholdes.(se figur 12 i bilag – side 7)

 

Det forventes yderligere udfordringer med overholdelse af garantien indtil åbning af Skovgården i 2020.

 

 

 

4. Kommunal medfinansiering

 

Kommunal medfinansiering

 

 

Opsummering: Fredensborg Kommunes forbrug på kommunale medfinansiering (når en borger er i kontakt med sygehus eller praksissektoren) er 1.467 kr. pr.1000 indbygger i første halvdel af 2018. Det er stort set på linje med de øvrige kommuner i den nordlige af region Hovedstaden, dog lidt lavere end Helsingør, der har en udgift på 1.550 kr. og meget lavere end Hørsholm, der har en udgift på 2.010 kr..

 

 

Administrationens bemærkninger: Kommunen har oplevet stigende udgifter, som det er svært at afdække årsagerne til. Borgmesteren har skrevet til Sundhedsministeren og bedt om redegørelse for udgiftsstigninger.

 

 

 

5. Plejecentre og rehabiliteringspladser

Firmaet Implement har gennemført en analyse i 2018 for Lyngby-Taarbæk kommune. I den forbindelse er Fredensborg blevet inviteret til at deltage. Helsingør og Furesø Kommune har ligeledes stillet sig til rådighed med data for benchmark mellem kommunerne

 

Analysen har blandt andet vist følgende vedrørende plejecentre og rehabiliteringspladser:

(bilag side 7)

 

Pladspris plejecentre 2017

 

 

Dækningsgrad plejecentre 2017

 

 

Pladspris rehabiliteringspladser

 

 

Dækningsgrad rehabiliteringspladser

 

 

Opsummering: Pladsprisen sammenlignet med de 4 nævnte kommuner viser, at Fredensborg ligger højest for plejecentre, men  dækningsgraden, er den næstlaveste.

 

Pladsprisen for rehabiliteringspladser ligger lavest og det forholder sig på samme måde mht. dækningsgraden.

 

 

Administrationens bemærkninger: Pladsprisen er alene et udtryk for udgifterne til personale og derfor skyldes den høje pladspris i Fredensborg, at der er foretaget en prioritering og valgt en relativ høj normering på plejecentrene begrundet i den lave dækningsgrad, hvor kun de meste plejekrævende visiteres til en plejebolig.

 

Den lave dækningsgrad på rehabiliteringspladser ændres i 2020, når kommunens nye rehabiliteringsafdeling åbner med en udvidelse på 16 pladser, således at kommunens fremover vil råde over 40 rehabiliteringspladser.

 

 

 

6. Medarbejdere

En anden del af Benchmarkingsundersøgelsen handlede om fraværsprocenter blandt medarbejdere og her ses følgende data: (bilag side 13)

 

Fraværsprocent for Fredensborg Kommune i 2017 er 5,6 pct.

 

 

Opsummering: Sygefraværsprocenten i Fredensborg er 5,6 pct. I de to andre kommuner, der sammenlignes med er sygefraværsprocenten 6,3 pct. i Lyngby – Taarbæk og 6,9 pct. i Furesø.

 

 

Administrationens bemærkninger:

Selvom Fredensborg ligger lavest i forhold til de to andre kommuner, er der store udfordringer i hjemmeplejen, hvor sygefraværsprocenten i 2018 var 7,1 pct. Derfor er der i november 2018 igangsat et sygefraværsprojekt via puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarkedsrekruttering. Projektet er i analysefasen og forventes at have udarbejdet en strategiplan til sommeren 2019.

 

 

 

7. Indlæggelse på hospital

For løbende at følge udviklingen i samarbejdet mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden, er der udarbejdet ledelsesinformation på området.

 

Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på udviklingen i den enkelte kommune, det enkelte hospital samt samordningsudvalg.

 

Data til ledelsesinformationen trækkes fra e-Sundhed.

I det følgende præsenteres data i forhold til antal dage, der betales for færdigbehandlede patienter og forebyggelige indlæggelser: (bilag side 11 og 12)

 

 

Antal dage, hvor der betales for færdigbehandlede

 

 

 

Forbyggelige indlæggelser – nedre luftveje

 

 

 

Forebyggelige indlæggelser – knoglebrud

 

 

 

Opsummering: Fredensborg borgere ligger i gennemsnit ca. 1 dag og venter på hospitalet, når de er færdigbehandlet. Gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden er 4,9 dage.

 

Når det drejer sig om forebyggelige indlæggelser, så ligger Fredensborg også under gennemsnittet.

 

 

Administrationens bemærkninger: I visitationen arbejdes der ihærdigt for at hjemtage færdigbehandlede borgere og det har vist sig, at have en særdeles god effekt.

 

Der formodes, at kommunens borgere har haft gavn af regionens projekt (CAPTAIN) for borgere med KOL, hvor et tværfagligt team på lungemedicinsk ambulatorium har tilbudt behovskontrol – efter borgerenes ønsker i stedet for faste kontroller.

 

Det vurderes også at kommunens faldforebyggelsesindsats har været medvirkende årsag til færre indlæggelser med knoglebrud.

 

 

Samlet konklusion

 

Fredensborg Kommune er inde i en rigtig god udvikling, når det drejer sig om antal dage, hvor der betales for færdigbehandlede patienter og forebyggelige indlæggelser.

 

Et særligt opmærksomhedspunkt er gennemsnitsalderen for ny–visiterede. Her ligger Fredensborg i den lave ende, og det vil sige, at gennemsnitsalderen for en ny visitation er

79 år. Det anbefales, at der i visitationen igangsættes en særlig indsats, hvor der fokuseres på at synliggøre de yngre ny-visiterede borgeres behov og eventuelt tilbyde en mere intensiv rehabilitering, inden der visiteres hjemmehjælp.

 

Kommunens kapacitet på plejeboligområdet øges ved åbning af 30 plejeboliger på Skovgården samt omlægning af 24 pladser på Lystholm fra midlertidige pladser til permanente plejeboliger. Herefter forventes kapaciteten at ligge på niveau med nabokommunerne.

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 07-03-2019

Orienteringen taget til efterretning.