14-01-2019 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Kristian Hegaard (B)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Carsten Wulff (V)

Thomas Elgaard (V)

Nr.1 - Træffetid

Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Grethe Troensegaard og Lisbeth E. Knudsen havde foretræde vedrørende sag nr. 5 ”Priser på mad i dag- og aktivitetscentre”.

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Dagsorden godkendt.

Nr.3 - Kvalitetetsstandard for individuel handicapkørsel

Sagsnr.: 18/33607

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har fået en del henvendelser angående kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel.

 

Administrationen er derfor blevet opmærksomme på at sætningerne vedrørende

varighedsbegrebet, ”ude af stand til at anvende offentlige transportmidler”, ”hvor transporten ikke kan løses på anden vis” og sammenhæng med bevilling af handicapbil, kan være misvisende.

 

Særligt i forhold til varighedsbegrebet, hvor administrationen vurderer, om funktionsnedsættelsen er varig eller uden udsigt til bedring indenfor en overskuelig fremtid, har det ingen betydning i selve vurderingen. Der vil altid være tale om, at der skal foretages en konkret individuel vurdering.

 

Derfor vil administrationen hellere gøre oplysningerne på kvalitetsstandarden mere tydelig og lovtekstnær.

 

Lov om trafikselskaber § 11.

 

”Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover etablere individuel handicapkørsel.”

 

Administrationen anbefaler derfor at følgende:

 

”Borgere:

Der er bosiddende i Fredensborg kommune.

Der er over 18 år.

Der er afhængig af et gangredskab.

(rollator, gangbuk eller 2 albuestokke) eller kørestol, der er bevilget af kommunen, eller som kommunen finder borgeren berettiget til iht. servicelovens § 112 eller § 113.

Der er ude af stand til at anvende offentlige transportmidler

Hvor funktionsnedsættelsen er varig eller vurderes til at vare minimum 12 mdr.

Der er blinde og svagtseende.

Hvor transporten ikke kan løses på anden vis.

Borgere der ikke har fået bevilget støtte til køb af bil iht. servicelovens § 114

 

Målgruppen omfatter også borgere i botilbud”

 

Ændres til:

 

”Borgere:

 • Der er bosiddende i Fredensborg kommune.
 • Der er over 18 år.
 • Der er afhængig af et gangredskab.

(rollator, gangbuk eller 2 albuestokke) eller kørestol, der er bevilget af kommunen, eller som kommunen finder borgeren berettiget til iht. servicelovens § 112 eller § 113.

 • Der er blinde og stærkt svagsynede.

 

 

Målgruppen omfatter også borgere i botilbud.”

 

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber § 11

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 1.3 – Indfør sociale sikkerhedsnet

Verdensmål 3 - Sundhed og Trivsel

Arbejdsgrundlag - Livskvalitet i hverdagen

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

At kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 24-01-2019

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

Nr.4 - Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Sagsnr.: 18/33463

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kvalitetsstandarden midlertidigt ophold blev ikke godkendt af økonomiudvalget på mødet den 10. december 2018 grundet henvisning til sundhedslovens § 140.

 

Baggrunden for at kvalitetsstandarden ikke blev godkendt var, at Kammeradvokaten i et notat har vurderet, at kommuner ikke kan kræve betaling for ophold på AKUT-stuer, hvor borgerne var henvist til af en læge. Dette gav grundlag for tvivl om, hvorvidt kvalitetsstandarden var i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kammeradvokaten henviser i sit notat til sundhedslovens § 138 om hjemmesygepleje, og udtaler, at opkrævning af egenbetaling i tilfælde, hvor hjemmesygeplejen ydes ved ophold på såkaldte akutstuer på plejecentre el. lign. er i modstrid med sundhedsloven § 138, hvorefter hjemmesygepleje skal være vederlagsfri. KL er uenig i kammeradvokatens vurdering. I finanslovsaftalen for 2019 er det dog anført, at det i lovgivningen skal præciseres i hvilket omfang, der er mulighed for at opkræve egenbetaling ved ophold på akutstuer.

 

Fredensborg Kommune havde i 2015 og 2016, 3 akutstuer, hvor egenbetalingstaksten var 0 kr. Det var særlige pladser, som borgerens læge kunne visitere til, hvis de vurderede, at borgeren var bedre tjent med et ophold på en akutplads frem for en hospitalsindlæggelse.

De 3 akutpladser var reserveret til lægerne. Derfor kunne indsatsen iværksættes inden for få timer og med kort varsel. Det vil sige, der også var sørget for ekstra bemanding. Lægen skulle stå for behandlingen og udarbejde en plan for opholdet. Formålet var at forhindre en hospitalsindlæggelse. Det viste sig dog, at lægerne ikke anvendte tilbuddet i særlig stor målestok, Akutstuerne stod derfor ofte tomme. Byrådet besluttede derfor i slutningen af 2016 at lukke disse pladser. Fredensborg kommune har ikke siden 2016 haft akutstuer, hvor læger kunne henvise til.

 

De borgere, som visitationen henviser til midlertidigt ophold, kan rubriceres i følgende kategorier.

 1. Borgere, der har behov for rehabilitering for at klare sig i eget hjem igen.
 2. Borgere, som af plejemæssige årsager ikke kan være i eget hjem i ventetiden på en plejebolig.
 3. Borgere i terminalfase, hvor plejen ikke kan foregå i eget hjem, fx enlige.
 4. Aflastning af demente borgere (Benediktehjemmet)

 

Den problemstilling, som kammeradvokaten behandler i sit notat, mener vi således ikke relevant for Fredensborg Kommune.

 

Der kan fortsat opkræves brugerbetaling på midlertidige pladser, der drives efter serviceloven jf. skrivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet og KL – vedlagt som bilag

 

Fredensborg Kommune har alene midlertidige pladser, som har en anden bemanding og et andet formål så som rehabilitering, pleje og aflastning. Det er visitationen, som visiterer til disse pladser og således ikke efter en lægehenvisning.

 

For at undgå misforståelser omkring de midlertidige pladser, der er omfattet af kvalitetsstandarden, i forhold til akutstuer, fjernes henvisningen til sundhedslovens § 140 i kvalitetsstandarden for midlertidige ophold, således at det tydeligt fremgår, at disse midlertidige ophold ydes med hjemmel i serviceloven.

 

 

Såfremt udmøntningen af finanslovsaftalen i lovgivningen fører til, at der skal ske ændringer i kvalitetstandarden for midlertidige ophold, vil der blive fremlagt en revideret kvalitetstandard til godkendelse.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om social service

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 1.3 – Indfør sociale sikkerhedsnet

Verdensmål 3 - Sundhed og Trivsel

Arbejdsgrundlag - Livskvalitet i hverdagen

 

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

At kvalitetsstandarden godkendes.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Sagen udsat.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 24-01-2019

Handicaprådet følger sagen nærmere.

Nr.5 - Priser på mad i dag- og aktivitetscentre

Sagsnr.: 18/30556

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Orientering om ændret praksis for salg af mad til ældre på dag-og aktivitetscentrene.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med ændret stuktur på køkkenområdet med sammenlægning af køkkenerne på Lystholm og Øresundsundshjemmet er der foretaget en analyse af den hidtidige praksis, med salg af mad til uvisiterede borgere på dagcentre og aktivitetscentrene.

 

I den forbindelse blev administrationen opmærksom på salg af halve middagsportioner, som ikke har levet op til kostanbefalingerne til ældre.

 

Praksis blev derfor ændret pr.1.1.2019, således at der udelukkende sælges hele portioner.

 

Samtidig er der altid alternativer til køb af den varme hovedret i form af smørrebrød eller en let frokostret til ikke-visiterede borgere.

 

Det er vigtigt at understrege at alle borgere der er visiteret til madservice, altid har modtaget hele portioner, som er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard.

 

På baggrund af en række henvendelser fra brugere (vedlagt skrivelse fra brugere på Mergeltoften), samt administrationens møde med brugerne på Mergeltoften den 9.1, har administrationen taget kontakt til nabokommuner for at undersøge deres praksis.

 

Det viser sig desværre, at det rejser yderligere udfordringer med den hidtidige praksis med salg af mad til ikke-visiterede borgere.

Kommunen er forpligtet til at pålægge moms på salg til uvisiterede borgere, samt at sikre salget foregår til den reelle kostpris uden kommunalt tilskud.

 

Administrationen kan på den baggrund se behov for en genberegning af prisstrukturen på salg fra cafeerne på dag- og aktivitetscentrene.

 

I den forbindelse vil der blive vurderet mulighederne for at imødekomme ønsket om at kunne købe varm mad i mindre portioner.

 

Udvalget vil få forelagt forslaget til den nye prisstruktur på cafeernes salg til ikke-visiterede brugere og udefra kommende gæster.

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Social- og Seniorudvalget beslutter

 

 1. At genindføre de tidligere tilstande på området for de ikke-visiterede med halve portioner.
 2. At genindføre lokale fødselsdagstraditioner på plejecentrene
 3. At administrationen vender tilbage med forslag til ny prisstruktur på området med udgangspunkt i momsreglerne mv.

Nr.6 - Omlægning af 18+ indsatsen

Sagsnr.: 19/628

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Udvalget skal tage beslutning om en omlægning af 18+indsatsen. Indsatset ændres fra et fysisk tilbud til en individorienteret indsats, der har fokus på at få unge i job og uddannelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Aktivitetsstedet for 18+ i Kokkedal startede op i 2014, som et tilbud i Kokkedal Ungdomsklub. Stedet har bidraget med at skabe ro i området. Det er dog ikke lykkedes at skabe et sted, som i tilstrækkelig grad har medvirket til at rykke de unge ud af kriminalitet og misbrug og i gang med et job eller en ungdomsuddannelse, som var ambitionerne ved etableringen. Indsatsen har primært rettet sig mod gruppen, og ikke det enkelte individ, hvilket ikke har skabt de ønskede resultater. Gruppen af unge har været vanskelige at arbejde med, da de unge, hver især påvirker hinanden negativt. Gruppen har bestået af unge mænd/drenge, primært anden etnisk herkomst i alderen 18-25 år. Gruppen har bevæget sig i en gråzone af kriminalitet, misbrug og ikke i uddannelsessystemet eller i arbejde.

 

Derfor ønskes en omlægning af indsatsen, så den retter sig mod den enkelte unge og den unges netværk, som kontraktligt skal forpligte sig til at indgå i et samarbejde med Fredensborg kommune om uddannelse, beskæftigelse, evt. misbrugsbehandling eller anden behandling. Indsatserne til den enkelte skal iværksættes på baggrund af en grundig afdækning, og der skal skræddersyes individuelle forløb med den unge og den unges netværk.

Indsatsen målrettes de unge, der kan og vil indgå i en forpligtende forandringsproces. I denne fase er motivationsarbejdet med den unge og netværket afgørende for succes fremadrettet. Der indgår mulighed for uddannelsespålæg for opnåelse af ønskede resultater, i de situationer hvor loven tillader det.  I indsatsen skal et af formålene være, at opnå tilknytning til forskellige aktivitetstilbud, som f.eks. foreningsliv, kulturliv, sport mv.

 

Aktuel status på 18+ indsatsen

Pt. er indsatsen for de over 18 årige på laveste blus. Efterspørgslen på aktiviteter for over 18 årige i Kokkedal har været dalende i lyset af de faldende bandeaktiviteter i Kokkedalområdet.

Samtidig har der det seneste år været episoder med uro i Nivå. Der blev derfor etableret et midlertidigt tilbud for målgruppen i Nivå fra februar 2018 og året ud.

Pt. er der nogenlunde ro i området og det er derfor et oplagt tidspunkt at genoverveje indsatsen for de over 18 årige, med henblik på at løfte de unge fra målgruppen ind i mere hensigtsmæssige livsbaner og holde ro og tryghed i området.

 

Målgruppe

Målgruppen er de ca. 1-2 % af unge med særligt komplekse problemstillinger i Fredensborg Kommune. Gruppen udgør ca. 70-80 unge i alderen 15-25 år. Her gør fem eller flere af følgende kendetegn sig gældende for deres opvækst og/eller deres aktuelle situation:

 

Væsentlige kendetegn ved målgruppen

 

 • Mangelfulde forældrefærdigheder hos de unges forældre
 • Mishandling og omsorgssvigt igennem de unges opvækst
 • Integration- og sprogudfordringer, herunder dybere begrebsforståelse.
 • Kriminalitet, vold, rusmiddelbrug og/eller psykiatriske problemstillinger.
 • Manglende deltagelse i skolen og skolevægring, medfølgende dårlig eller ingen 9.
  klasses afgangseksamen.
 • Antisociale venner/bekendte
 • Vanskeligt temperament og tidlig udadreagerende adfærd 
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Mangel på selvværd, selvtillid og en negativ selvopfattelse
 • Selvskadende adfærd og selvmedicinering

 

Disse udfordringer er hæmmende for de unges uddannelses- og beskæftigelsesparathed, og for at kunne afhjælpe det, er det nødvendigt med en tværfaglig indsats med afsæt i den historik og viden om den specifikke unge, der ligger i de respektive centre i kommunen: Center for Skole og Dagtilbud, Center for Familie og Handicap, Center for Job og Beskæftigelse og Center for Kultur, Fritid og Sundhed, som alle er aktører i den nye sammenhængende ungeindsats.

 

Center for Familie og Handicap har erfaringer med de meget ressourcekrævende sager, hvor det er lykkedes med et tæt koordineret samarbejde og nedbrydning af faggrænserne. Her har det vist sig muligt hurtigere og bedre, at hjælpe flere unge bort fra kriminalitet, anden utryghedsskabende adfærd og i gang med uddannelse og beskæftigelse. Det er administrationens opfattelse, at man ved hjælp af de forskellige kompetencer, kan nå flere af de unge og få dem i uddannelse eller job.

Indsatsen læner sig også op af de metodiske anbefalinger, der gives fra Socialstyrelsen, Det Kriminalpræventive Råd og National Center for forebyggelse af ekstremisme og forebyggelse af rekruttering til bandemiljøet.

 

Ungekonsulenten

Ungekonsulenterne vil være en del af det team, der varetager den sammenhængende kommunale ungeindsats. Deres primære målgruppe vil være de unge, (18-25 år), der har svært ved at gennemføre en uddannelse og senere komme i job. De hjælper unge, der mangler familiære, professionelle og venskabelige ressourcer, som er grobunden for at gennemføre en uddannelse. Ungekonsulenten skal derfor, sammen med den unge og dennes netværk, arbejde på at skabe beskyttelsesfaktorer, så som prosociale venner, mindre hashmisbrug og bedre selvværd. Ungekonsulentens uddannelsesbaggrund kunne f.eks. være socialpædagog, kriminolog, psykiatrisk sygeplejerske, pædagog, opsøgende socialrådgiver, sundhedsplejerske. Det er vigtigt, at det er personer med erfaring, og at de tør intervenerer med de unge og deres familie.

 

Administrationen foreslår, at den bevilling, der i 2014 blev givet til udvikling af et aktivitets-sted i Kokkedal i stedet bruges til at finansiere den tværgående indsats i alle bysamfund. Denne indsats skal være kontraktlig forbundet med den unge og skal styrke tilknytning til arbejdsmarkedet/gennemførelse af ungdomsuddannelse jf. regeringens plan fra oktober 2017: ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”

 

Omlægning af bevillingen på 2 mio. kr. årligt
 

 • Der ansættes to-tre ungekonsulenter i Center for Familie og Handicap, som indgår i Den sammenhængende ungeindsats.

 

 • De fysiske aktivitetssteder for 18+ ophører som samlingssted til fordel for en indsats, der fokuserer på at arbejde individuelt med den unges tilknytning til arbejdsmarkedet og, eller uddannelse. (Sagen skal ses i sammenhæng med sagen om Kokkedal Ungdomsklub, hvor der lægges op til en lignende omlægning, således at lokalerne der i dag huser Ungdomsklubben skal bruges til andre formål).

 

 • Der arbejdes med en kontraktlig forpligtigelse imellem den unge, familien og kommunen, når det vurderes, at den unge vil kunne have gavn af fortsat støtte under nogle klart definerede rammer. Den unge knyttes til en ungekonsulent, som sammen med den unge og familien skal styrke og motivere den unge i uddannelse/beskæftigelse og overgang til et mere selvstændigt liv, som følger med i kraft af myndighedsalderen 18 år.

 

 • Der afsættes midler, der kan bruges til aktiviteter, der giver de unge ”øvebaner” Målet er, at den unge skal kunne navigere sikkert og trygt i uddannelse og job. ”Øvebaner” skal forstås, som at få den unge introduceret til de aktiviteter, som majoriteten af unge deltager i. Det være sig diverse foreninger, sport, med mere.

 

 • Kontakten til den enkelte unge skal blandt andet skabes via, SSP og andre kontakter mellem de unge og de professionelle. Mange af de unge har ikke andet forsørgelsesgrundlag end kontanthjælp, så der er kontakt til kommunen i forvejen.

 

 • Der afsættes midler til opkvalificering af personale.

 

Sagen er drøftet med politiet via Lokalrådet. Politiet mener ”ikke der er behov for et fysisk sted for de unge (18+), men anbefaler en håndholdt, inkluderende, respektfuld og konsekvent indsats, hvor der stilles krav og følges op”.

 

Sagen sendes til orientering i Social- og Seniorudvalget inden behandling i Borgerservice, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

4. Kvalitetsuddannelse

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Beslutter, at 18+ aktiviteterne ikke længere drives med udgangspunkt i klublokalerne.

 1. At Borgerservice, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Beslutter, at de to mio. kr. bruges til henholdsvis ansættelse af ungekonsulenter, aktivitetsmidler og kompetenceudvikling af personale.

 1. At Social- og Seniorudvalget orienteres om omlægningen af 18+ indsatsen.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning, og udvalget roste administrationens forslag til ny indsats.

Nr.7 - Status på hjemtagelse af substitutionsbehandling

Sagsnr.: 18/26198

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Orientering om status på hjemtagelse af substitutionsbehandling til stofmisbrugere jf. Sundhedslovens § 142.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med budgetforlig 2019-22 blev det besluttet, at Rusmiddelcenter Fredensborg skal hjemtage substitutionsbehandling. Der er tale om et investerings- og effektiviseringsforslag, som medvirker til færre udgifter til stofmisbrugsbehandling på 600.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Der er samtidig tilført 400.000 kr. i 2019 og overslagsårene til drift af behandlingen, hvilket samlet set giver en nettobesparelse på 200.000 kr. i 2019 og frem.

 

Tiltaget vil forbedre serviceniveauet for borgerne, idet lægelig og social stofmisbrugsbehandling koordineres og integreres, så der skabes en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger. Nationale undersøgelser viser, at borgere med rusmiddelafhængighed og andre komplekse problemstillinger kan miste motivationen til at henvende sig om hjælp, hvis de skal henvende sig flere steder i løbet af behandlingsprocessen. Det er et af argumenterne for, at alle elementer af behandlingen samles i Rusmiddelcenter Fredensborg. Samtidig vil en kommunal løsning af den samlede opgave omkring borgeren kunne bidrage til en besparelse på udgifterne til både medicinsk og social behandling, idet færre borgere skal i behandling i andre tilbud.

 

Status på arbejdet med at hjemtage substitutionsbehandlingen

Nedenstående områder skal være på plads inden opstart af tilbuddet om medicinsk behandling:

 

Godkendelse og tilsyn:

 • Det er Patientsikkerhedsstyrelsen, der er ansvarlig for det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder. Der er igangsat en proces i forhold til udarbejdelse af vejledninger, der lever op til de kvalitetskrav og målepunkter, der vil være genstandsfelt for tilsyn
 • De fysiske rammer for tilbuddet på Byvejen skal indrettes til sikker opbevaring- og udlevering af medicin. Der afventes et økonomisk- og tidsmæssigt overslag på dette fra Center for Ejendomme og Intern Service, da faciliteterne på Byvejen også anvendes bl.a. af Ældre og Omsorg

 

Personale og ressourcer:

 • Der skal indgås en aftale med en ordinerende læge, der skal tilknyttes rusmiddelcenteret
 • Det undersøges, om der kan indgås en aftale med et lokalt apotek om pakning og levering af medicin

 

Forudsat at ovennævnte delmål indfries forventes det, at det vil være muligt at starte det nye tilbud op pr. 1. marts 2019. Tilbuddet vil arbejde med løbende indtag af nye borgere samt hjemtagelse af borgere der kan profitere af et lokalt tilbud. Det forventes, at omkring 15-20 borgere vil benytte tilbuddet i 2019.

 

Målgruppen for tilbuddet:

 • Der er gennemført en faglig vurdering af de borgere, der forventes at kunne profitere af et lokalt tilbud
 • Når opstartsdatoen er fastlagt, skal der træffes afgørelser til borgerne i målgruppen

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 142

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om, at du kan mere end du tror.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At Social– og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.8 - Status på etablering af boliger på Teglgårdsvej

Sagsnr.: 18/27610

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om status på etablering af botilbud på Teglgårdsvej.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på mødet 24. september 2018 (behandlet på Social- og Seniorudvalgsmødet den 10. september), at der på Teglgårdsvej 423B i Humlebæk skal etableres boliger til unge med funktionsnedsættelse.

 

Boligerne har til formål at sikre, at Fredensborg Kommune kan tilbyde unge med sociale og psykiske funktionsnedsættelser et lokalt afklarings- og udredningsforløb, med henblik på at afklare den enkeltes fremtidige støttebehov.

 

Det blev i september besluttet, at boligerne skulle lejes ud som enkeltværelser. Denne konstruktion har administrationen sidenhen fundet uhensigtsmæssig. Dette skyldes, at udlejning af enkeltværelser er omfattet af lejelovens bestemmelser om bl.a. opsigelse. Det betyder, at lejeforholdet juridisk set vil være permanent, hvilket vil stå i vejen for formålet om et midlertidigt afklarings- og udredningsforløb for borgerne. På den baggrund er der i administrationen truffet beslutning om at etablere tilbud efter Servicelovens § 107, og nedenfor gives der en status for dette arbejde.

 

Status på arbejdet med etablering af boliger på Teglgårdsvej.

 

Nedenstående områder skal være på plads inden opstart af tilbuddet.

 

Godkendelse og lovgrundlag:

-         Da der etableres tilbud efter Servicelovens § 107 – midlertidigt botilbud, skal tilbuddet godkendes i Socialtilsyn Hovedstaden. Der er igangsat arbejde med henblik på at opnå godkendelse. Socialtilsynet oplyser, at der i nygodkendelsessager er en sagsbehandlingstid på cirka tre måneder, hvis sagen er fuldt oplyst. Sagsbehandlingstiden kan dog variere fra sag til sag afhængig af de konkrete forhold. Ansøgning om godkendelse sendes til Socialtilsyn Hovedstaden i starten af 2019. 

-         Da bygningen skifter funktion skal lokalplanen for området ændres. Der er igangsat proces for ændring af lokalplanen, som ventes afsluttet i januar 2019.

 

Socialfagligt indhold:

-         Arbejde for afklaring af præcist indhold og omfang i tilbuddets socialfaglige støtte er igangsat. Kommunen har været i dialog med Socialtilsynet i forhold til en konstruktion, hvor kommunen varetager myndighedssagsbehandlingen, er driftsherre i bygningerne, men hvor ydelsen i form af behandlingsdel og personaleansvar varetages af en leverandør, som kommunen udarbejder en kontrakt med.

-         Ovenstående konstruktion betyder, at der forventeligt skal indgås en kontrakt med en samlet værdi, der overstiger tærskelværdien for udbudspligt. Da sociale ydelser er underlagt mere fleksible regler i udbudsloven (light-regimet), forventes det at et eventuelt udbud vil kunne gennemføres indenfor en tre måneders periode.

-         Godkendelsesprocessen i Socialtilsynet og et eventuelt udbud efter light-regimet kan gennemføres sideløbende.

 

Drift:

-         Administrationen arbejder i øjeblikket på at afklare, hvordan kommunens driftsherreopgaver i forbindelse med bygningerne på Teglgårdsvej skal håndteres.

 

Der kan etableres botilbud på Teglgårdsvej 423B, når godkendelser og udbud er gennemført. Forventeligt senest 1. august 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Servicelovens §§ 85 og 107

Lov om socialtilsyn

Udbudsloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Etablering af botilbud på Teglgårdsvej referer til Byrådets Arbejdsgrundlag og FN’s Verdensmål på følgende måde:

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet (18-21) den 21-02-2019

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Nr.9 - Det sociale frikort

Sagsnr.: 18/31976

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Orientering om lov om forsøg med socialt frikort.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget vedtog den 31. maj 2018 lov om forsøg med et socialt frikort. Loven træder i kraft den 1. januar 2019. Loven giver hjemmel til at personer med særlige sociale problemer kan få et socialt frikort. Et socialt frikort giver mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit ved ordinært og ustøttet arbejde, uden at der bliver fradraget i øvrige forsørgelsesydelser eller sociale ydelser.

 

Målgruppen for ordningen er personer med særlige sociale problemer over 18 år. Initiativet er tiltænkt samfundets svageste (hjemløse, misbrugere og psykisk syge).

 

Med frikortet kan udsatte borgere arbejde i små-jobs og være en del af arbejdsfællesskabet, uden at bekymre sig om at betale skat eller få fradrag i sociale ydelser. Baggrunden er, at mange udsatte borgere ikke har overskud til at arbejde, hvis de samtidigt skal forholde sig til skatteregler og risikoen for at blive trukket i ydelser. Det sociale frikort skal fjerne disse barrierer. Ordningen er en landsdækkende 2-årig forsøgsordning for 2019 og 2020.

 

Visitationen til det sociale frikort skal varetages af kommunerne på baggrund af en konkret individuel vurdering. Det er Center for Familie og Handicap der skal foretage vurderingen af, om borgeren er i personkredsen for et socialt frikort. Borgeren skal opfylde tre betingelser for at kunne modtage et socialt frikort:

 1. Borgeren skal have særlige sociale problemer i en sådan grad, at borgeren vil være i personkredsen for støtte efter servicelovens afsnit V. Personkredsen for afsnit V er personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Målgruppen for et socialt frikort er dog ikke personer med funktionsnedsættelser, medmindre de også har sociale problemer. Det er ikke et krav, at borgeren allerede modtager støtte efter afsnit V
 2. Borgeren må ikke være under ordinær uddannelse og må ikke have haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år
 3. Borgeren skal have opholdt sig lovligt i Danmark i syv ud af de sidste otte år

 

Når en borger har fået bevilget et socialt frikort i Center for Familie og Handicap, skal Borgerservice orienteres, så borgeren ikke får fradrag i sine sociale ydelser. Den nærmere koordinering af, hvordan Borgerservice skal orienteres, afventer den fælles kommunale it-løsning, som skal bruges til at administrere loven. It-løsningen er ved at blive udviklet af KL og KOMBIT. Det forventes, at it-løsningen er klar før 1. januar 2019.

 

Børne- og Socialministeriet har planlagt en række formidlings- og implementeringsaktiviteter, som sigter mod at udbrede kendskabet til det sociale frikort samt vejlede relevante parter i anvendelsen af ny lovgivning og det understøttende it-system. Det omfatter blandt andet, at Børne- og Socialministeriet udarbejder vejledningspjecer til borgere, virksomheder og sagsbehandlere i kommunen. De vil være tilgængelige, før loven træder i kraft.

 

Socialstyrelsen vil tilbyde en intensiv implementeringsstøtte til kommuner med særligt stort potentiale. For de øvrige kommuner vil Socialstyrelsen i løbet af 2019 og 2020 afholde årlige klyngemøder, hvor ordningen bliver evalueret.

 

Til dækning af merudgifter i forbindelse med visitation, klagebehandling mv., har Center for Familie og Handicap fået 51.000 kr. for 2019 og 21.000 kr. for 2020. Beløbet er afsat af Børne- og socialministeriet.

 

I Center for Familie og Handicap er der ved at blive udarbejdet en arbejdsgang for administrationen af ordningen. Arbejdsgangen skal angive, hvordan en ansøgning om socialt frikort skal behandles i centeret og, hvordan centrene skal samarbejde omkring implementeringen af det sociale frikort. Færdiggørelsen af denne afventer også it-løsningen fra KL og KOMBIT. Det forventes at arbejdsgangen, ligesom it-løsningen, er færdig før 1. januar 2019, hvor loven træder i kraft.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om forsøg med socialt frikort, lov nr. 689 af 08/06/2018.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN’s verdensmål om sundhed og trivsel, om at afskaffe fattigdom og om at fremme produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

 

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om, at du kan mere end du tror.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At Social– og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.10 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Februar 2019

 • Handleplan hjemmeplejen
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Studietur for Social-og Seniorudvalget
 • Tilsyn 2018
 • Ankestatistik for 2. halvår 2018
 • Sundhedsaftale 2019-2022
 • Hospitalsplan 2025
 • Anvisningsaftaler med almene boligselskaber
 • Status – Styringsdialog 2018

 

Marts

 • Videreudvikling af SSP
 • Samarbejde med Hørsholm Kommune om akutsygeplejen
 • Ældreanalyse
 • Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

 

April

 • Masterplan 2019-23 for Politikområde 14, Familie og Handicap

 

 

Maj

 • Økonomiopfølgning
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Status hjemmeplejens handleplan

 

Videre frem

 • Konference om overgangen fra barn til voksen i oktober 2019 (besluttet i budget 2019)
 • Økonomiopfølgning (oktober)

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Der ønskes en sag på dagsordenen om de nyeste KØF nøgletal vedr. udgifter til forebyggelse på ældreområdet.

Nr.11 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/6465

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Elektroniske bilag

 

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Ingen meddelelser.

Nr.12 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Administrationen orienterede om status på SSP.