Nr.5 - Priser på mad i dag- og aktivitetscentre

Sagsnr.: 18/30556

 
Carsten Wulff (V), Thomas Elgaard (V)

Beslutningstema

Orientering om ændret praksis for salg af mad til ældre på dag-og aktivitetscentrene.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med ændret stuktur på køkkenområdet med sammenlægning af køkkenerne på Lystholm og Øresundsundshjemmet er der foretaget en analyse af den hidtidige praksis, med salg af mad til uvisiterede borgere på dagcentre og aktivitetscentrene.

 

I den forbindelse blev administrationen opmærksom på salg af halve middagsportioner, som ikke har levet op til kostanbefalingerne til ældre.

 

Praksis blev derfor ændret pr.1.1.2019, således at der udelukkende sælges hele portioner.

 

Samtidig er der altid alternativer til køb af den varme hovedret i form af smørrebrød eller en let frokostret til ikke-visiterede borgere.

 

Det er vigtigt at understrege at alle borgere der er visiteret til madservice, altid har modtaget hele portioner, som er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandard.

 

På baggrund af en række henvendelser fra brugere (vedlagt skrivelse fra brugere på Mergeltoften), samt administrationens møde med brugerne på Mergeltoften den 9.1, har administrationen taget kontakt til nabokommuner for at undersøge deres praksis.

 

Det viser sig desværre, at det rejser yderligere udfordringer med den hidtidige praksis med salg af mad til ikke-visiterede borgere.

Kommunen er forpligtet til at pålægge moms på salg til uvisiterede borgere, samt at sikre salget foregår til den reelle kostpris uden kommunalt tilskud.

 

Administrationen kan på den baggrund se behov for en genberegning af prisstrukturen på salg fra cafeerne på dag- og aktivitetscentrene.

 

I den forbindelse vil der blive vurderet mulighederne for at imødekomme ønsket om at kunne købe varm mad i mindre portioner.

 

Udvalget vil få forelagt forslaget til den nye prisstruktur på cafeernes salg til ikke-visiterede brugere og udefra kommende gæster.

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Social- og Seniorudvalget beslutter

 

  1. At genindføre de tidligere tilstande på området for de ikke-visiterede med halve portioner.
  2. At genindføre lokale fødselsdagstraditioner på plejecentrene
  3. At administrationen vender tilbage med forslag til ny prisstruktur på området med udgangspunkt i momsreglerne mv.