Nr.20 - Ledelsesinformation

Sagsnr.: 18/4757

 

Beslutningstema

Denne ledelsesinformation for Center for Ældre og Omsorg har til formål, at give et overblik samt at kunne følge udviklingen på udvalgte parametre på området. Dette skal kunne bidrage til, at der både politisk og ledelsesmæssigt kan handles på en evt. uhensigtsmæssig udvikling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Sidste ledelsesinformation blev fremlagt oktober 2018. Det er de samme parametre som tidligere, dog har det ikke været muligt at få tal vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsen og tal for sammenligning af budget 2019 og forventet budget, hvorfor disse ikke er med.

 

Parametrene er følgende:

 • Visiteret hjemmehjælp
 • Venteliste pleje- og ældrebolig
 • Træning antal § 86 og § 140
 • Ventedage på sygehus
 • Sygefravær
 • Forebyggelige indlæggelser

 

Visiteret hjemmehjælp:

Tabellen figur 1 viser det totale antal visiterede timer pr. måned til personlig plejepakker (dag, aften, nat) samt visiterede timer til praktisk hjælp for perioden 1. december 2017 til 31. december 2018 for både kommunal- og privatleverandør. Der er i gennemsnit visiteret 12.532 timer pr. måned. Sammenlignes december 2017 med december 2018, er antal visiterede timer meget konstant på henholdsvis 12.741 timer og 12.731 timer. Antal visiterede timer for hele perioden er ligeledes nogenlunde konstant. (Bilag 1 figur 1) Da kommunen er overgået til nyt omsorgssystem pr. 1. juni, er det ikke muligt med valide tal for juni måned.

 

Af cirkeldiagrammet ses fordelingen af visterede timer fordelt på kommunal og privat leverandør. (Bilag 1 figur 2)

 

Tabellen figur 3 viser fordelingen mellem visiteret timer på personlig plejepakker og praktisk hjælp. Der er i gennemsnit visiteret 10.896 timer pr. måned til personlig plejepakker og 1.670 timer pr. måned til praktisk hjælp. (Bilag 1 figur 3)

 

Venteliste pleje- og ældrebolig

Plejeboliger:

For perioden januar 2018 til januar 2019 venter der i gennemsnit ca. 16 borgere på en plejebolig.

 

Sammenlignes første halvår 2018 med andet halvår 2018, er der en stigning på 21,4 %. I første halvår var der i gennemsnit 14 borgere på venteliste og i andet halvår 17 borger på venteliste. (Bilag 2 figur 2)

 

Der er aktuelt to borgere, hvor ventetidsgarantien på 2 måneder ikke har kunnet overholdes.

Der forventes yderligere udfordringer med overholdelse af garantien indtil åbning af Skovgården.

 

Ældreboliger:

For perioden januar 2018 til januar 2019 venter der i gennemsnit ca. 11 borgere på en ældrebolig.

 

Sammenlignes første halvår 2018 med andet halvår 2018, er der et fald på 46,6 %. I første halvår er der i gennemsnit 15 borgere på venteliste og i andet halvår 8 borgere på venteliste. (Bilag 2 figur 3)

 

Træning antal § 86 og § 140

Der er i 2018 modtaget i alt 1.159 genoptræningsplaner efter sundhedsloven § 140. Til sammenligning er der i 2017 modtaget 1.155 og i 2016 modtaget 1.113 genoptræningsplaner. Ses på udviklingen fra 2016 til 2018, er der en stigning på ca. 4 %.

 

Der modtages flest genoptræningsplaner for borgere med diverse brud på ben og lårben samt borgere med problemer med skulder/fraktur/ledbånd. (Bilag 3 figur 1)

 

Der er i 2018 visiteret 225 borgere til vedligeholdende træning/genoptræning efter § 86. Til sammenligning er der i 2017 visiteret 204 og i 2016 visiteret 257 borgere til træning efter § 86. Dette er stigning på ca. 10 % fra 2017 til 2018. (Bilag 3 figur 2)

 

Ventedage på sygehus

Fredensborg kommune ligger under gennemsnittet for antal dage, hvor der betales for færdigbehandlede patienter pr. 1000 indbyggere for kommuner i Region Hovedstaden. Gennemsnittet er ca. 4,9 dage, hvor Fredensborg ligger på ca. 1 dag. Fredensborg kommune ligger lavere end flere af vores omkringliggende kommuner. (Bilag 4)

 

Sygefravær

Fraværsprocenten for december 2018 måned var 5,9 %. Sammenlignes med samme måned 2017 var denne på 5,2 %.

 

Gennemsnits fraværsprocenten for hele 2018 er på 5,7 %, som til sammenligning med 2017 var på 5,5 %.

 

De måneder hvor fraværsprocenten er væsentlig højere end årsgennemsnittet er februar, marts og november. Her er fraværsprocenten over 6,0 %. (Bilag 5)

 

Forebyggelige indlæggelser

Følgende diagnoser er forebyggelige diagnoser:

 • Nedre luftvejssygdom
 • Væskemangel
 • Blærebetændelse
 • Forstoppelse
 • Ernæringsbetinget blodmangel
 • Knoglebrud
 • Tarminfektion
 • Tryksår
 • Sociale og plejemæssige forhold

 

De to hyppigste diagnoser af forebyggelige indlæggelser i Fredensborg kommune er nedre luftvejssygdomme og knoglebrud. Graferne viser antal indlæggelser af borgere over 65 år i forhold antal 1.000 indbyggere over 65 år, med henholdsvis nedre luftvejssygdomme og knoglebrud i perioden januar-december 2017 for kommunerne i Region Hovedstaden.

 

For begge diagnoser ligger Fredensborg for hele 2017 under gennemsnittet.

For diagnosen nedre luftvejssygdomme er gennemsnittet for kommunerne ca. 35 indlæggelser og for Fredensborg kommune ca. 27 indlæggelser. (Bilag 6 figur 1)

 

For diagnosen knoglebrud er gennemsnittet ca. 14 indlæggelser og for Fredensborg kommune ca. 12 indlæggelser. (Bilag 6 figur 2)

 

Regnskab 2018

Fremlægges i marts.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN`s verdensmål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

 

Understøtter Byrådet mål: Vi vil sikre moderne pleje- og rehabiliteringscentre og en hjemmepleje med fokus på trivsel, omsorg og rehabilitering, der skaber muligheden for at blive længst muligt i eget hjem.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 04-02-2019

Udvalget udtrykte anerkendelse af materialet.