Nr.19 - Høring - Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden

Sagsnr.: 19/2952

 

Beslutningstema

Godkendelse af høringssvar til Hospitalsplan 2025.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Forslag til Region Hovedstadens Hospitalsplan 2025 er sendt i høring i perioden fra den 20. december 2018 til den 11. marts 2019. Der er tale om en offentlig høring, hvor høringssvarene vil være offentligt tilgængelige på Region Hovedstadens hjemmeside. 

 

Høringsversionen af Hospitalsplan 2025 kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside:

https://www.regionh.dk/politik/hoeringer/aktuelle-hoeringer/Documents/Hospitalsplan2025-dec-2018-hoering.pdf

 

Øvrigt materiale omkring hospitalsplanen ses:

https://www.regionh.dk/politik/hoeringer/aktuelle-hoeringer/Si-der/Hoering-af-forslag-til-Hospitalsplan-2025-for-Region-Hovedstaden.aspx

 

I denne sagsfremstilling belyses alene de ændringer, som er særlig interessante for Fredensborg Kommune. Vedlagt bilag om forslag til ændringer, analyser og præciseringer i Hospitalsplan 2025.

 

Nyt i Hospitalsplan 2025

Med Hospitalsplan 2025 fastholdes hospitalsstrukturen og den overordnede opgavefordeling mellem hospitalerne. Formålet med hospitalsplanen er at sikre, at regionens borgere også fremover modtager en behandling af højeste kvalitet. Desuden skal der være sammenhæng i patientforløbene og nærhed til behandlingen, under hensyntagen til at der skabes mest mulig sundhed for regionens borgere.

 

I tidligere hospitalsplaner har organisatoriske ændringer været matrikelspecifikke i de

tilfælde, hvor hospitalerne er beliggende på flere matrikler. Koblingen til matrikler

ophæves i hospitalsplan 2025, og dermed specificerer hospitalsplanen kun, hvilket

samlet hospital, der varetager funktionen.

 

 • Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien

Sengene samles på Glostrup, hvilket betyder at sengepladser på Bispebjerg lukkes. Ambulatorier på Bispebjerg og i Hillerød fastholdes.

 

 • Nedlæggelse af patienthoteller på akuthospitalerne

Rigshospitalet vil fremover være det eneste hospital, som har et patienthotel.

 

 • Oprettelser af fødeklinikker

Med henblik på at imødekomme borgerens ønske om mere differentierede fødetilbud oprettes i 2019 skærmede in-house fødeklinikker for forventede normale fødsler på regionens fire store fødesteder (dette inkluderer Nordsjællands Hospital).

 

 

 • Etablering af hjemmefødselsordning

I 2019 etablering en fælles regional hjemmefødselsordning, der erstatter, at hvert fødested håndterer hjemmefødsler i eget optageområde. Hensigten er dels at sikre en god og ensartet kvalitet samt samle medarbejdere med denne særlige interesse og erfaring. Den centrale ordning vil sikre et særskilt vagtberedskab til hjemmefødsler, så jordemødre ikke skal forlade fødegangen for at betjene en hjemmefødsel.

 

 

Funktioner der skal fremmes eller undersøges nærmere

Herudover er der funktioner, som skal fremmes med Hospitalsplan 2025 samt funktioner, der skal arbejdes videre med og undersøges nærmere, inden der eventuelt ændres i den nuværende organisering.

 

Nedenfor er nævnt de områder, som kan have særlig interesse for Fredensborg Kommune:

 • Kapaciteten på Nyt Nordsjællands Hospital og udnyttelse af den samlede sengekapacitet i regionen
  • Regionens fremskrivning af hospitalsaktivitet viser, at der samlet set er tilstrækkelig antal senge på regionens hospitaler til at rumme den forventede aktivitetsudvikling frem til 2025. Der forventes en aldrende befolkning særligt i planområde Nord med flere ældre med f.eks. kroniske sygdomme. Selv om det nye hospital har samme kapacitet som det nuværende hospital, vil behovet for sengepladser blive fulgt tæt.
 • Regional kræftplan
 • Ensartet tilbud på alle akutafdelinger
 • Flytning af behandling af høresygdomme til Rigshospitalet
 • Sammenhæng mellem retspsykiatriske funktioner

 

 

Bemærkninger til høringsversionen for Hospitalsplan 2025

Fredensborg Kommune finder det positivt, at der i Hospitalsplan 2025 er forsøgt at tage højde for væsentlige problematikker for Nordsjælland, herunder fastholdelse af specialer på Nordsjællands Hospital samt den særlige udfordring i forhold til den demografiske udvikling i nord med en stigende ældrebefolkning.

Fredensborg Kommune finder dog behov for en stærkere klinisk hospitalsprofil på Nyt Nordsjællands Hospital og at det i højere grad udfoldes, hvad funktionen som supersygehus fra 2022 kommer til at indebære. Desuden skal der være en særlig opmærksomhed på reduktion af genindlæggelse ved at sikre, at alle patienter er tilstrækkelig færdigbehandlede ved udskrivelse. 

 

Med den netop udgivet Ældreprofil for 2019 (Ældres sundhed og trivsel – ældreprofilen 2019), som viser, at der ingen nævneværdig udvikling har været de seneste syv år på det fysiske og mentale helbred, er Fredensborg Kommune bekymret for, om der er tilstrækkelige pladser på Nyt Nordsjællands Hospital og finder det særligt vigtigt, at behovet for sengepladser på Nyt Nordsjællands Hospital bliver fulgt tæt, således at der også med en forventelig voksende ældrebefolkning i fremtiden vil være tilstrækkelige med sengepladser på hospitalet i Nordsjælland. Kommunen finder behov for at der allerede nu arbejdes med en alternativ plan, i tilfælde af at det viser sig at antallet af sengepladser ikke matcher behovet.

 

Udkast til høringsbrev fra Fredensborg Kommune er vedlagt som bilag indeholdende ovenstående bemærkninger.

 

Bevilling

 

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen – et ældreliv med muligheder

Du kan mere end du tror – det gode liv med fysiske handicap eller sociale udfordringer

 

Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel

Verdensmål 10 – Mindre ulighed

 

Kompetence

Byrådet.

 

Elektroniske bilag

Udkast til høringssvar fra Fredensborg Kommune.

Notat fra høringsmaterialet vedr. forslag til ændringer, analyser og præciseringer i Hospitalsplan 2025.

 

Indstilling

 1. At høringsskrivelsen til Hospitalsplan 2025 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 04-02-2019

Af høringssvaret skal fremgå, at der stadig bør være mulighed for patienthotel på Nordsjællands Hospital. Endelig skal der være fokus på børne- og ungdomspsykiatriområdet.

 

Kompetence rettes til Byrådet.