Nr.15 - Orientering om styringsdialog 2018 med de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 18/17854

 

Beslutningstema

Der orienteres om resultatet af den årlige lovpligtige styringsdialog mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Lovpligtige styringsdialogmøder

 

Kommunen har pligt til at afholde mindst ét årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommunen og den enkelte boligorganisation og efterfølgende offentliggøre aftaledokumenterne på kommunens hjemmeside.

 

Hvert år gives Byrådet en orientering om resultatet af de gennemførte styringsdialogmøder.

 

Som forberedelse til styringsdialogmødet indberetter den enkelte boligorganisation en dokumentationspakke til IT-portalen www.almenstyringsdialog.dk, indeholdende regnskab, årsberetning, revisionsprotokol og styringsrapport. Styringsrapporten består af én rapport for selve boligorganisationen samt rapporter for hver afdeling. Udover den faktiske beskrivelse af afdelingen, såsom antal boliger og opførselsdato, giver styringsdialogen indsigt i afdelingens økonomi, beboerdemokrati, udlejningssituation samt boligområde.

 

Boligorganisationer i Fredensborg Kommune

Kommunen har pligt til at afholde styringsdialogmøder med alle boligorganisationer med hjemsted i kommunen, men kan derudover vælge at afholde møder med boligorganisationer med afdelinger i kommunen.

 

Fredensborg Kommune har i 2018 afholdt styringsdialogmøder med alle otte boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen:

 

·       Fredensborg Boligselskab

·       Humlebæk Boligselskab

·       Boligselskabet Domea Fredensborg

·       Asminderød Boligselskab

·       Hejrevangens Boligselskab

·       Den Almene Boligforening Jellerødparken

·       Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk

·       Lejerbo, Fredensborg

 

Derudover har administrationen afholdt styringsdialogmøder med alle fire boligorganisationer med hjemsted uden for kommunen, men med afdelinger placeret i Fredensborg Kommune:

 

·       Boligforeningen VIBO

·       Boligforeningen 3B

·       Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

·       Statsbanepersonalets Andelsboligforening

 

 

Centrale temaer i styringsdialogen 2018 – uddrag fra aftaledokumenterne

Følgende centrale temaer har været drøftet på styringsdialogmøderne jf. bekendtgørelsen:

 

 • Økonomi
 • Udlejning
 • Beboersammensætning
 • De fysiske rammer og renovering
 • Effektivisering
 • Udlejnings- og anvisningsaftaler

 

Herudover har mulighederne for udvidelse af kommunens senioregnede boligmasse været et tema på flere af møderne. Herunder eventuelt nybyggeri og fortætning. 

 

Eksempler på de væsentligste konklusioner fra de afholdte styringsdialogmøder fremgår nedenfor.

 

 • Hovedparten af boligorganisationerne har en sund og robust økonomi. De boligorganisationer, der oplever økonomiske udfordringer, har lagt planer herfor
 • Flere boligorganisationer har en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelige henlæggelser til vedligeholdelse, samtidig med at huslejen holdes på et realistisk niveau
 • Flere boligorganisationer oplever, at der er et stigende renoveringsbehov. Mange boligorganisationer er derfor i gang med at udarbejde fysiske helhedsplaner i samarbejde med Landsbyggefonden – flere af disse har bl.a. tilgængelighed for øje
 • Den generelle tendens er, at flere boligorganisationer oplever øget opskrivning på ventelisterne
 • Enkelte boligorganisationer oplever udfordringer med en socialt skæv beboersammensætning i enkelte afdelinger – i disse tilfælde er der dialog mellem boligselskab og kommunen med henblik på at finde fælles løsninger (eks. revidere anvisningsaftaler)
 • Flere boligselskaber giver udtryk for ønske om nybyggeri i kommunen
 • Jf. effektiviseringsaftalen mellem Regeringen, KL og BL (2016) skal den almene sektor effektivisere driften med 8 pct. frem til 2020. Det generelle billede er, at boligorganisationerne har igangsat eller gennemført effektiviseringstiltag der skal sikre at de lever op til aftalen – bl.a. gennem investeringer i robotplæneklippere, energirenovering, driftssamarbejder, droner til taginspektion mv.
 • To boligorganisationer med afdelinger i Fredensborg Kommune vil i løbet af 2019 overgå til nye administrationsselskaber. For 3Bs vedkommende i form af at 3B kommer til at indgå i KAB. For Boligforeningen Jellerødparken i form af at organisationen træder ud af Boligkontoret Danmark for at indgå samarbejde med et advokatfirma.

 

Som afslutning på hvert styringsdialogmøde er der formuleret et fælles aftaledokument for styringsdialogen. Aftaledokumentet beskriver en række fælles konklusioner, aftaler og/eller eventuelle målsætninger for boligområdet. Aftaledokumentet offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

I de tilfælde, hvor der drøftes indgåelse af aftaler, som kræver Byrådets godkendelse, fremlægges disse særskilt for Byrådet. Det drejer sig typisk om udlejningsaftaler og ønsker om ændret anvisningsret – det drejer sig for nuværende om to sager: På dette møde Revideret anvisnings- og udlejningsaftale Asminderød Boligselskab samt på senere møde en revideret aftale med 3B/KAB. I sidste nævnte sag afventer administrationen tilbagemelding fra boligselskabet ang. aftalens indhold.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Kommunens styringsdialog med de almene boligselskaber knytter an til Byrådet arbejdsgrundlag ved at bidrage til nedenstående pejlemærke:

 

4. Bygninger og byrum skaber liv

”[…] I byudviklingen skal vi arbejde med at skabe attraktive områder, med gode faciliteter og god arkitektur, hvor det er rart at opholde sig”             

FNs verdensmål

 

Styringsdialogen bidrager til følgende verdensmål:

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

11.1 Byg sikre boliger, der er til at betale

11.3 Gør byerne inkluderende og bæredygtige

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Aftaledokumenterne for styringsdialogmøderne skal jf. § 109, stk. 7 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.m. offentligøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 04-02-2019

Udvalget ønsker forelagt en sag vedr. muligheden for benchmark mellem boligselskaberne fx  på adminisitrationsomkostninger, forsikringsudgifter mv.