10-09-2018 kl. 19:00
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Kristian Hegaard (B)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Carsten Wulff (V)

Thomas Elgaard (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.91 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Ingen mødt til træffetid.

Nr.92 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.93 - Temamøde om revision af ældrepolitikken

Sagsnr.: 18/23326

 

Beslutningstema

Temamøde om ældrepolitik.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtager politikker én gang i hver byrådsperiode.

Udvalget afholder temamøde for at modtage forslag og input til ældrepolitikken.

Udvalget har inviteret Seniorrådet samt repræsentanter for ældresagen, ledere og medarbejdere på ældreområdet til at drøfte følgende temaer:

 • Demens
 • Pårørende
 • Værdighed
 • Ensomhed/frivillighed

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget glædede sig over det store engagement og ser frem til den videre proces.

 

Nr.94 - Proces for Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsnr.: 18/21516

 

Beslutningstema

Orientering om proces for Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling og økonomi

Da den nuværende sundhedsaftale udløber medio 2019, er arbejdet omkring den næste generation af sundhedsaftalen gået i gang.

Sundhedsaftale 2019-2023 er den 4. sundhedsaftale siden Sundhedsloven trådte i kraft i 2007. Der udarbejdes én sundhedsaftale i hver region. Sundhedsaftalen udgør den overordnede generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem region og kommuner.

 

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regionernes sygehuse og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Målet er, at borgere og patienter modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, de har behov for.

 

Herudover er sigtet at understøtte lighed i sundhed samt at understøtte at borgere og pårørendes perspektiv inddrages i udviklingen af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

 

En ny form for sundhedsaftale

I den kommende sundhedsaftale er der med udgangspunkt i anbefalingerne fra ”Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” lagt vægt på, at sundhedsaftalerne er mindre bureaukratisk tunge og giver mere plads til lokale politiske prioriteringer. Det forventes dermed, at der gives rum til mere fokuserede sundhedsaftaler, der har et stærkere lokalpolitisk ophæng.

 

De obligatoriske indsatsområder udgår og der opstilles i stedet fremover fælles forpligtende målsætninger for sundhedsområdet generelt i regionen og for de områder og/eller målgrupper, som sundhedskoordinationsudvalget vælger at indgå aftale om.

 

Aftaleparter og godkendelse

Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Regionsrådet og alle 29 kommunalbestyrelser skal godkende sundhedsaftalen. Almen praksis er ikke aftalepart men en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af aftalen.

 

Det er sundhedskoordinationsudvalget (SKU) i Region Hovedstaden, som varetager udarbejdelsen af sundhedsaftalen i Region Hovedstaden. SKU består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, KKR i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i regionen. Det er regionen, der varetager sekretariatsbetjeningen for SKU.

 

Sundhedsstyrelsen skal godkende sundhedsaftalen. Godkendelsen beror på, at aftalen lever op til kravene i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Det skal fremgå af aftalen, hvornår den træder i kraft. Ikrafttræden behøver ikke at afvente sundhedsstyrelsens godkendelse.

 

Proces, høring og tidsplan

På baggrund af drøftelser i KKR Hovedstaden og et politisk dialogmøde i 2017 har Embedsmandsudvalget for Sundhed under KKR Hovedstaden fremhævet særligt tre temaer som 4. generation af sundhedsaftalen skal understøtte:

?       Vi skal have en klar opgavefordeling

?       Vi skal sikre sammenhængende udskrivningsforløb

?       Vi skal skabe lighed i sundhed

 

De tre områder er præsenteret og godkendt på møde i KKR Hovedstaden i marts 2017 efter konstitueringen.

 

Der har den 8. maj 2018 været afholdt kommunalpolitisk klyngedialogmøde i Nordklyngen, hvor der særligt blev stillet skarpt på samarbejdet i Nordklyngen i forbindelse med Sundhedsaftale 4.

 

SKU Region Hovedstaden ønsker med den nye sundhedsaftale at lave en mere enkel sundhedsaftale. Sundhedsaftalen skal have færre indsatser, og i stedet flere dynamiske mål, der øger muligheden for, at sundhedsaftalen i de fire år kan følge med sundhedssystemets forandringer. Det skal være en levende sundhedsaftale, hvor politikere, fagpersoner og borgere involveres i den løbende udvikling af indsatser.  

 

SKU ønsker at få input og inspiration fra alle vinkler til arbejdet med den kommende sundhedsaftale. Det er input fra lokale politikere, brugere, patientforeninger, samt fagpersoner og ledere i alle sektorer i hele regionen.

 

Der blev i maj måned holdt et dialogmøde for interessenter. Dialogmødet havde fokus på de udfordringer, der er forbundet med overgangene i borgernes forløb i sundhedsvæsenet. Til mødet blev der afholdt sessioner omkring følgende emner:

?       Forebyggelse - børns mentale helbred

?       Kommunikation på tværs af sektorer

?       Lighed i sundhed

?       Accelererede patientforløb

?       Mennesker med psykisk og somatisk sygdom

?       Forebyggelse af ind- og genindlæggelser

?       Samarbejde med borgeren

?       Nye samarbejdsformer

 

Opsamling fra sessionerne på dialogmødet er samlet i dokumentet ”Opsamling fra sessioner – fra dialogmødet den 30. maj 2018 om sundhedsaftalen 2019-2023”. Dokumentet er vedhæftet som bilag.

 

SKU afholder endnu et dialogmøde i løbet af efteråret 2018. Datoen vil blive udmeldt i starten af september måned.

 

KKR Hovedstaden har inviteret udvalgsmedlemmer, direktører og centerchefer inden for det specialiserede socialområde på børne- og ungeområdet samt voksenområdet til dialogmøde om det specialiserede socialområde den 15. november 2018 i Ballerup.

 

Det er planen, at SKU godkender udkast til sundhedsaftalen den 19. dec. 2018, hvorefter materialet sendes i høring primo 2019. Godkendelse af sundhedsaftalen i SKU forventes i april måned, hvorefter Regionsråd og kommunalbestyrelser skal godkende aftalen i maj-juni måned 2019. Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019.

 

Tidslinje for processen

 

Hjemmeside

Det er muligt følge arbejdet med udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2019-2023 på Sundhedsaftalens hjemmeside.

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Sider/default.aspx

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, BEK nr 679 af 30/05/2018 (Gældende).

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, VEJ nr 9504 af 04/06/2018 (Gældende).

Bekendtgørelse af sundhedsloven, LBK nr 191 af 28/02/2018 (Gældende).

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.95 - Ændret anvendelse af Teglgårdsvej 423B

Sagsnr.: 18/9200

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal godkende en ændret anvendelse af bygningen på Teglgårdsvej 423 B til boliger målrettet unge mellem 18-30 årige med funktionsnedsættelse.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal give dispensation til at bygningen på Teglgårdsvej 423B i Humlebæk anvendes til boliger for unge samt orienteres om ændret brug af bygningen Teglgårdsvej 423B i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

I Masterplan 2018-21 har Center for Familie og Handicap beskrevet behovet for etablering af alternative boligmuligheder for de borgere, der enten bor i, eller er i målgruppe til et botilbud eller herberg, og som kan bo i egen bolig med støtte.

 

Denne sagsfremstilling skal ses i sammenhæng med sagsfremstillingen om anvendelse af Kejserdal til blandt andet beskæftigelsestilbud, da det er samme målgruppe.

 

Bygningen på Teglgårdsvej 423 B har været anvendt som midlertidig bolig for 10 flygtninge, men står i dag tom. Der modtages færre flygtninge i Fredensborg Kommune end tidligere forventet, hvorfor behovet for boliger til flygtninge vil kunne dækkes af de nuværende boliger i Farvergården og Helsingørvej 24AB. Bygningen på Teglgårdsvej kan med fordel anvendes til andet formål.

 

Boligerne på Teglgårdsvej blev indrettet til flygtninge i 2016. Bygningen er tidligere anvendt til daginstitution. I 2016 blev bygningen indrettet med 10 værelser, fælles stue, fælles køkken og to badeværelser

 

Fremtidig anvendelse:

Administrationen anbefaler, at bygningen fremadrettet anvendes som bolig til unge mellem 18-30 år med funktionsnedsættelse. Boligerne udlejes til den unge som enkeltværelse. Der er typisk tale om unge, der modtager socialpædagogisk støtte efter Serviceloven § 85, hvorfor der vil være mulighed for at yde individuelt støtte eller som gruppe.

 

I dag henvises målgruppen oftest til eksterne placeringer på midlertidige botilbud efter Serviceloven § 107, eller ved ophold hos forældrene. Nogle unge bor i egen bolig, men profiterer ikke af det på grund af f.eks. angst.

 

Formålet med placering af de unge på Teglgårdsvej, er at få en afklaring af, om de kan bo i egen bolig med støtte, eller om de er i målgruppen for placering i et midlertidigt boligtilbud efter Serviceloven § 107. Formålet er endvidere at hjælpe den unge til større selvstændighed, understøtte uddannelse, arbejde og socialt liv.

 

Med placering af de unge på eget værelse kan der tilbydes en mere individuelt tilpasset indsats, i den unges nærområde kombineret med andre relevante indsatser, bl.a. via:

 • Socialpædagogisk indsats i form af arbejde med aktiviteter og struktur på hverdagen
 • Relationsdannelse og sociale kompetencer
 • Gruppe- og klubtilbud i regi af Socialpsykiatrien på Byvejen
 • Muligheder for at skabe relationer i lokalområdet

 

Boligerne kan herudover anvendes som et trin væk fra et bofællesskab og til egen bolig og derved give en besparelse på forskellen mellem udgifterne til et botilbud og til støtte i egen bolig. Tilbuddet skal gives til nye unge, der kommer i målgruppen.

 

Byrådets arbejdsgrundlag:

Anvendelse af ejendommen på Teglgårdsvej til boliger til unge med funktionsnedsættelse refererer til Byrådets Vision for 2018 – 2021, hvor det under punktet ”Du kan mere end du tror” er en vision om flere lokale tilbud på socialområdet, med fokus på initiativer, der skaber kvalitet til den bedst mulige pris og med nærhed til familie.

 

Lokalplan:

Bygningen på Teglgårdsvej er omfattet af lokalplan nr. H103 - Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk, som fastlægger anvendelsen til ”offentligt, alment og kulturelt formål”. Ved indretning af midlertidige flygtningeboliger forudsatte det en dispensation fra lokalplanen efter Planlovens § 5u, stk. 1. En sådan dispensation kan maksimalt gives for en periode på fem år, jf. 5u, stk.7. Hvis boliganvendelsen ønskes fortsat ud over fem år, skal der fremlægges og vedtages en ny lokalplan, som muliggør permanente boliger.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde 6. september 2016, at meddele dispensation fra §§ 1 og 3 i lokalplan nr. H103 for Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk til at anvende Teglgårdsvej 423B til midlertidig indkvartering af op til 10 flygtninge i en periode på fem år (jf. Planlovens § 5u, stk. 1 og 7). Dispensationen bortfalder således 15. september 2021.

 

Hvis bygningen skal anvendes til bolig for unge, vil det kræve en præcisering af lokalplanens nuværende anvendelsesbestemmelser til offentligt formål til også at omfatte institutionsformål. (en lokalplan af kategori C)

 

Tidsplan:

En lokalplan af kategori C vil kunne udarbejdes på ca. tre måneder

 

Økonomi:

Det er administrationens vurdering at bygningen ikke skal ombygges, men istandsættes og males efter fraflytning af de nuværende beboere. En istandsættelse koster ca. 0,2 mio. kr. ekskl. moms. De ydes 100 pct. statsrefusion på udgifterne til istandsættelse, da boligerne har været anvendt som midlertidig bolig til flygtninge.

 

Placering af unge med lettere og moderate funktionsnedsættelser på Teglgårdsvej vil betyde en lavere enhedspris end det ville være, hvis den unge blev placeret i tilbud udenfor kommunen. I nedenstående tabel fremgår den økonomiske effekt ved placering i internt tilbud contra placering i eksternt tilbud.

Som det fremgår af ovenstående tabel er der i Masterplan 2018-21 allerede indregnet en økonomisk effekt ved oprettelse af tilbud til unge med lettere og moderate funktionsnedsættelser.

 

Placering i et eksternt tilbud har en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 0,6 mio. kr. pr. ung. Placering i et internt tilbud på Teglgårdsvej vil betyde en årlig gennemsnitlig udgift på ca. 0,3 mio. kr. En placering i det interne tilbud vil derfor betyde en årlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. 

 

Det interne tilbud på Teglgårdsvej kan gives til unge, der fremadrettet skal have bolig eller botilbud, og vedrører derfor ikke borgere, der allerede har et tilbud. Det er administrationens vurdering at etablering af tilbuddet vil medvirke til at nedbringe udgifterne til kommende placeringer i midlertidige botilbud. Socialpsykiatrien yder socialpædagogisk bostøtte efter reglerne i Serviceloven § 85.

 

Administration af Teglgårdsvej

Center for Familie og Handicap har det overordnede ansvar for de unge, der visiteres til Teglgårdsvej. Det er planen, at den løbende administration af Teglgårdsvej skal foretages af et ejendomsselskab, hvilket blandt andet betyder:

 • Udarbejdelse af lejekontrakt, herunder administration af indskud
 • Opkrævning af husleje
 • Indvendig vedligeholdelse ved til- og fraflytning
 • Den løbende indvendige vedligeholdelse

 

Center for Ejendomme og Intern Service har ansvaret for den udvendige og tekniske vedligeholdelse.

Den enkelte unge betaler husleje efter gældende lovgivning, hvilket at den fastsættes til 2.500 kr. pr. mdr. Heraf skal 250 kr. bruges til administration af ejendommen.

Ved en dækning på 75 % om året, hvilket svarer til syv ud af ni værelser, vil huslejeindtægten samlet set være på 189.000 kr. om året.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til punkt 1.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til punkt 2. og 3.

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget godkender etablering af boliger til ni unge 18-30 årige med funktionsnedsættelse i bygningen på Teglgårdsvej 423B i Humlebæk.
 2. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget tager orientering om ændret brug af bygningen Teglgårdsvej 423B i Humlebæk til efterretning.
 3. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget igangsætter udarbejdelse af ny lokalplan C for området.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Godkender administrationens indstillingspunkter 2 og 3.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Indstillingens pkt 1 godkendt. Projektet evalueres efter 1 års drift.

Nr.96 - Fremtidig anvendelse af bygningerne på Kejserdal

Sagsnr.: 18/7606

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal tage beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejserdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse.

 

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal tage beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejserdal til beskæftigelsestilbud.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal orienteres om ændrede brug af bygningerne på Kejserdal.

 

Økonomiudvalget skal godkende anvendelse af bygningerne på Kejserdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse samt til beskæftigelsestilbud.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede 19. februar 2018, at Kejserdal, Humlebækvej 64 fraflyttes og dagbehandlingsskolen Kejserdal fremadrettet placeres på Ungecenter Møllevej 9. Bygningerne har stået tomme med udgangen af august 2018.

 

Beskrivelse af bygningerne

Kejserdal består af en hovedbygning (bygning 1) og to øvrige bygninger, der dagligt benævnes henholdsvis som Værksted (bygning 2) og Laden (bygning 3).

 • Bygning 1 er opført i en etage med udnyttet tagetage og mindre kælder. Bygningen  grundmuret, har pudset murværk, rødt tegltag og er indrettet med kontorer, stort køkken samt toilet rum i både stueetagen og på 1. sal. Ifølge BBR er stueplanen på 153 m2 og førstesalen 116 m2.

 

 • Bygning 2 er opført i en etage med udnyttet tagetage. Bygningen er udført grundmuret, pudset murværk og tagpapdækning. Bygningen er indrettet med værksted samt omklædningsfaciliteter og bad i stuetagen. På 1 sal er der grupperum, mindre køkken samt kontorer. Ifølge BBR er stueplan 214 m2 og tagetagen 150 m2.

 

 • Bygning 3 er opført i et plan. Den ene halvdel af bygningen er grundmuret, pudset murværk. Den anden halvdel af bygningen er beklædt med brædder. Taget er bølgeeternittagplader. Den bræddebeklædte del af bygningen anvendes i dag af Motocross Klubben og fraflyttes ikke. Den anden halvdel af bygningen er indrettet med kontor, køkken, toilet samt værksted. Ifølge BBR er stueplanen 137 m2.

 

 

 

 

Generel tilstand

Ifølge Lokalplan L10 af maj 1995 må bygningerne i området indrettes og bruges til offentlige formål som undervisning, aktivering af ledige, forenings og klublokaler.

 

Området må ikke yderligere bebygges.

 

Lokalplanområdet ligger indenfor det areal, som i Regionsplanen er reserveret til transportkorridor. Bygningerne er derfor svære at sælge.

 

Administrationen vurderer, at arealet ikke er en realistisk langsigtet løsning for placeringen af et nyt skydebaneanlæg bl.a. da området ligger i transportkorridor. Langstrup flugtskydebane har meldt klart ud at de ikke er interesseret i at flytte til et areal i transportkorridoren.

 

DcH Humlebæk Hundeklub har et ønske om at anvende et lokale på Kejserdal til brug som klublokale. Administrationen vil undersøge om hundeklubbens anvendelse af lokaler er forenelig med anvendelse af bygningerne til det foreslåede formål.

 

Der er foretaget bygningssyn af bygningerne i 2016 af ekstern rådgiver. Bygningerne vurderes overordnet i god stand.

 

Fremtidig anvendelse af bygningen

Administrationen foreslår følgende anvendelse af bygningerne:

 • Bygning 1 anvendes til aktiviteter for unge mellem 18 og 30 år med funktionsnedsættelse

 

 • Bygning 2 og 3 anvendes til beskæftigelsestilbud til ledige borgere

 

Aktiviteter i bygning 1

Bygningen kan i sin nuværende form være ramme for flere aktiviteter, der aktuelt købes af eksterne leverandører eller af andre offentlige tilbud. Etablering af tilbuddene på Kejserdal vil gøre det muligt at kombinere tilbud til den enkelte unge lokalt, og derved få en mere individuelt tilpasset indsats. Samtidig vil man arbejde med at udbygge og etablere netværk i den unges lokalområde.

 

Aktiviteter, der med fordel kan etableres på Kejserdal, er:

 • Etablering af socialpædagogisk bostøtte som gruppetilbud for unge med funktionsnedsættelse.

På Kejserdal er der mulighed for at målgruppen, som en del af deres aktivitet, kan være med til at skabe de fysiske rammer for gruppetilbuddet. Samtidig vil gruppeformen give mulighed for at skabe eller udvide de unges netværk med andre unge. Der er aktuelt 300 borgere, der er visiteret til socialpædagogisk støtte, heraf 119 i alderen 18 – 30 år.

 

Det er administrationens erfaring at de unge profiterer af at få netværk og dermed får muligheden for at skabe venskaber. På kort sigt kan der etableres et gruppetilbud, der helt eller delvis erstatter de nuværende individuelle tilbud til fem til otte unge. Nogle af disse får aktuelt socialpædagogisk bostøtte fra en ekstern leverandør. For disses vedkommende vil et tilbud i eget regi betyde en mindre besparelse.

 

Et lokalt tilbud vil på kort sigt ikke være en betydelig besparelse, men på længere sigt vil minimering af anvendelse af eksterne leverandører betyde en væsentlig besparelse. Herudover vil et tættere samarbejde med psykiatrien få betydning for, hvor længe de unge er indlagt og endelig vil mindre brug af midlertidige botilbud til målgruppen få betydning for økonomien.

 

 • Beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven § 103

På Kejserdal er der store udenoms arealer, hvor der blandt andet er etableret et produktionskøkken. Center for Job og Uddannelse har medarbejdere og borgere, der gerne vil kunne købe lidt mad på stedet. Det giver mulighed for at lave et projekt med produktion af mad, f.eks. sandwich og salater. På den måde etableres et meningsfuldt tilbud til unge, der er i målgruppe for beskyttet beskæftigelse. Endvidere kan der etableres et tilbud, hvor der er fokus på dyrkning af grønsager. Andre kommuner har med succes etableret egentlige caféer og lignende som beskyttet beskæftigelse. Det vil kunne gøres på samme måde på Kejserdal.

 

Der er aktuelt 129 borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse, heraf 63 der er i alderen 18 - 30.

 

Det er administrationens vurdering, at der kan etableres tilbud om beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud indenfor de samme økonomiske rammer som de billigste tilbud kommunen køber eksternt.

 

 • Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven § 104

Gruppen af unge borgere, der er i målgruppe for aktivitets- og dagtilbud, er bred. Linden, der er etableret på Lindegården, er et dagtilbud for borgere, med svære funktionsnedsættelser. For gruppen med lettere funktionsnedsættelser bevilges der eksternt dagtilbud. Det vil være muligt at etablere dagtilbud på Kejserdal for gruppen med de letteste funktionsnedsættelser.

 

 • Almindeligt klubtilbud:

Der er mulighed for at etablere klubtilbud, der med en meget begrænset normering af personale, kan benyttes af de unge.

 

Aktiviteter i bygning 2 og 3

Bygning 2 og bygning 3 ønskes fremover anvendt til beskæftigelsesrettede tilbud som drives af Center for Job og Uddannelse.

Byrådet har i 2016 vedtaget flere investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet. Heriblandt de nedenfor nævnte tilbud som ønskes flyttet til Kejserdal. Formålet med flytningen er at tilbuddene i de eksisterende rammer ikke kan rumme flere borgere på grund af de nuværende lokalers fysiske begrænsning. På Kejserdal vil det være muligt at rumme flere borgere uden at øge anvendelsen af personale ressourcerne.

 

Center for Job og Uddannelse ønsker at flytte to beskæftigelsestilbud til Kejserdal i bygning 2 og 3. Det er

 • JobVejen Nytteindsats
 • JobVejen CV-og jobforløb
 • MinPlan
 • Mentorkorps.

 

Disse tilbud er to af de i alt syv investeringsstrategier som Byrådet vedtog på beskæftigelsesområdet i 2016 med virkning fra 2017.

 

Det har imidlertid vist sig, at behovet for CV- og jobsøgningsforløb er noget større end forventet. De nuværende lokaler i Kokkedal kan rumme 10 borgere ad gangen, men de personalemæssige ressourcer giver mulighed for at lave flere hold således, at kapaciteten kan fordobles uden tilførsel af yderligere ressourcer.

 

JobVejen henvender sig til ledige borgere, som skal i aktivering, og som skal deltage i undervisningsforløb, samtaler mv. Der fremmøder ca. 16-20 borgere i nytteaktivering. Herudover deltager dagligt ca 18-30 borgere i undervisningsforløb.

 

Alle borgere som skal fremmøde i tilbud kan i udgangspunktet selv tranportere sig selv hen til mødestedet. Såfremt der er borgere som ikke kan transportere sig selv til Kejserdal vil det være muligt, at lave opsamling ved Rådhuset og køre dem til Kejserdal i CJU´s minibus.

 

MinPlan er CV- og jobsøgningstilbud for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, altså målgruppen længst fra arbejdsmarkedet. MinPlan har ca 10 borgere i forløb, hvilket forventes at skulle opskaleres på Kejserdal.

 

Mentorkorpset består af ca.15 mentorer, der varetager indsatsen ifht de svageste borgere. Størstedelen af mentorerne har i dag base på rådhuset, men holder en stor del af deres samtaler mv. rundt omkring i kommunen.

 

Ovennævnte tilbud har åbent ugens fem hverdag i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00 og vil ikke blive anvendt i weekenden.

 

Der er dagligt i alt ca. otte ansatte (ikke fuld tid) samt et mentorkorps på ca. 15 medarbejdere tilknyttet opgaverne.

 

Bygning 2 skal indeholde nytteindsats, undervisning, kantine og lokaler for samtaler mm., mens bygning 3 skal indeholde administration og medarbejderomklædning mm.

 

JobVejen er i dag placeret i en lejet pavillon på Fredensborg Forsyning.

 

MinPlan er i dag placeret i Egedalsvænge i Kokkedal.

 

Det anbefales, at fraflytte Fredensborg Forsyning, og flytte både JobVejen samt MinPlan og til dels mentorerne til Kejserdal. Herfra vil både kunne foregå undervisning, samtaler mv.

 

Der kræves som udgangspunkt ingen større bygningsændringer, dog kan der blive tale om at flytte nogle gipsvægge mv. Det vil frigive 0,18 mio. kr. som i dag er det Center for Job og Uddannelse betaler i husleje på Fredensborg Forsyning. Dog ønskes at midlerne i 2019 kan anvendes til mindre istandsættelser på Kejserdal.


Tidsplan

Bygning 1

Bygningen, der ønskes brugt af Center for Familie og Handicap, behøver ikke istandsættelse før ibrugtagning. Første etape er etablering af socialpædagogisk bostøtte som gruppetilbud. Det kan iværksættes umiddelbart efter beslutningen er taget, da bygningen er ledig og det kan gøres indenfor den nuværende budgetmæssige ramme. På sigt ville der kunne etableres yderligere bostøttetilbud, f.eks. til borgere, der på nuværende tidspunkt modtager støtte fra ekstern leverandør, hvis denne opgave hjemtages. Dette vil kræve, at der ansættes yderligere personaleressourcer i Socialpsykiatrien, og at udgiften hertil vil blive dækket af den nuværende betaling til ekstern leverandør. Det forventes, at der til efteråret 2018 vil kunne ske en afdækning af målgruppen, herunder det økonomiske perspektiv.

 

Anden etape af Center for Familie og Handicaps brug af lokalerne vil være etablering af § 104 tilbud. Tilbuddet forventes at kunne iværksættes i efteråret 2018 for så vidt angår de borgere, der ikke er bevilget et andet tilbud på dette tidspunkt. På lidt længere sigt kan der udvides med yderligere borgere, der ny-visiteres til § 104 tilbud, og som er indenfor målgruppen.

 

Tredje etape er et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Dette ville kræve lidt forberedelse, men forventes at kunne iværksættes ultimo 2018.

 

Bygning 2 og 3

Da de tidligere aktiviteter på Kejserdal er flyttet, kan administrationen påbegynde indflytningen af JobVejen og MinPlan, idet projektet selv vil kunne stå for flytning af inventar mv. På grund af ferieafvikling i juli måned er det vurderingen, at projekterne kan være klar til borgerne medio august 2018.

 

 

Økonomi

Kejserdal er opvarmet med varmepumper. Udgifter til elforbrug er aktuelt 0,11 mio. kr. pr. år.  mens vandforbruget er 0,03 mio. kr. pr. år. Budgettet følger bygningen.

 

Beskæftigelsesområdet har på nuværende tidspunkt udgifter på årligt 0,18 mio. kr. til drift og leje af lokaler til Fredensborg Forsyning. Udgifterne betales på politikområde 11 som driftsudgifter ved beskæftigelsesrettede tilbud.

 

Da forbrugsudgifter til Kejserdal følger huset, vil det betyde, at der kan ske en reduktion af driftsudgifter til beskæftigelsesrettede tilbud på politikområde 11 i 2020. Mindreudgiften til drift i 2019 anvendes til finansiering af istandsættelse og indkøb af nødvendigt inventar udover det som medtages fra Jobvejen.

 

Det vil fra 2020 give en besparelse på årligt 0,18 mio. kr. på driftsudgifter til beskæftigelsesrettet indsats. Beløbet kan tilgå kassen, eller anvendes som medfinansiering til øgede driftsudgifter til Møllevejen.

 

Udgifterne til Møllevejen forventes at stige som en konsekvens af ændret anvendelse af lokalerne. Når merudgiften som følge af udvidelsen af Møllevejen kendes, tages dette op i en budgetrevision.

 

Udgifterne til forbrug vil blive fordelt mellem de to centre, Center for Job og Uddannelse og Center for Familie og Handicap.

 

Administrationen foreslår, at der på tværs af de involverede centre nedsættes et driftsudvalg, der i en overgangsfase har ansvaret for lederskab af bygningerne.

Bevilling

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til pkt. 1.

Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til pkt. 2.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til pkt. 3.

Økonomiudvalget skal tage stilling til pkt. 4.

 

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget træffer beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejserdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse.
 2. At Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejserdal til beskæftigelsestilbud.
 3. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.
 4. At Økonomiudvalget godkender anvendelse af bygningerne på Kejserdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse samt til beskæftigelsestilbud.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-09-2018

Godkender anvendelse af bygningerne på Kejserdal til de foreslåede beskæftigelsestilbud.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Godkender administrationens indstillingspunkt 3.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Godkender administrationens indstillingspunkt 1.

 

Nr.97 - Rammeaftale 2019 - 20

Sagsnr.: 18/23164

 

Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og proces

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftale 2019-2020 fremlægges her til godkendelse af aftalen.

Vedlagt er Rammeaftale 2019-2020 samt to tekniske bilag og appendiks.

KKR Hovedstaden behandler på møde den 10. september 2018 Rammeaftale for 2019 – 20 med henblik på at anbefale, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 12. oktober.

Sagen behandles med forbehold for godkendelse i Byrådet på Byrådets møde den 29. oktober 2018.

 

Rammeaftale 2019-2020

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2019-2020 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

 

Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet. Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil være, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Udviklingsstrategien for 2019 - 20 tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og Region Hovedstaden oplever omkring det højt specialiserede social-og specialundervisningsområde.

Det højt specialiserede social-og specialundervisningsområde er fortsat præget af kommunernes justeringer af tilbudsviften på området, der særligt ses ved, at længerevarende botilbud (Servicelovens §108) omlægges til midlertidige botilbud (Servicelovens §107) og til almene ældre-og handicapboliger efter Almenboliglovens §105 med socialpædagogisk bistand (Servicelovens §85).

Tilbudsviften i hovedstadsregionen skal understøtte kommunernes fokus på indsatser i nærmiljøet og rehabiliterende indsatser, mens den på samme tid skal sikre, at der er de botilbud m.v., som kommunerne efterspøger. Dette ud fra en recovery-tankegang, der handler om at opnå mest mulig effekt af indsatserne for at skabe mestring af eget liv. 

En analyse af tilbudsviften er valgt som fokusområde for 2019-2020.

 

Styringsaftalen:

 

Formålet med styringsaftalen:

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

 

Styringsaftalen omfatter:

En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud.

Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

 

Aftale om udvikling i udgifter per dag, aftaler, takstmodel og procedurer er beskrevet i det tekniske bilag om styringsaftalen.

I hovedstadsregionen driver nogle kommuner og Region Hovedstaden tilbud på det specialiserede social-og specialundervisningsområde, som andre kommuner kan benytte til mennesker med særlige behov. Som udgangspunkt for køb og salg af pladser på disse tilbud er der en dialog mellem kommuner og driftsherrer om de konkrete forløb. Styringsaftalen i Rammeaftalen understøtter denne dialog og er med til at lægge rammerne for kapacitets-og prisudviklingen på de sociale tilbud.

Styringsaftalen består af en aftale mellem kommuner og driftsherrer om udviklingen i udgifter per dag og en række procedurer m.v. til brug ved konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

Takstaftalen mellem kommunerne og regionen lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris-og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris-og lønniveauet i 2014.

 

De fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde:

•Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.

•Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.

•Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle ‘bedste praksis’ med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

 

Fokusområde for Ramemaftale 2019 – 20 er

Sammenhæng mellem tilbudsviften på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og udviklingstendenser ift. målgrupperne inden for det specialiserede socialområde.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018 godkendes.
 2. At hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.98 - Plejecenter i Humlebæk - godkendelse af skema B

Sagsnr.: 17/19073

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Humlebæk Boligselskab om godkendelse af skema B til opførelse af plejeboliger ved nyt plejecenter i Humlebæk samt godkendelse af skema B på tilhørende kommunale servicearealer.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på sit møde den 25.9.2017 skema A-ansøgning på 50 plejeboliger på nyt plejecenter i Humlebæk og skema A-ansøgning på tilhørende servicearealer:

 

1. tilbud fra Humlebæk Boligselskab om køb af et areal på 19.944 af matr. nr. 4a Øverste

Torp By, Humlebæk og matr. nr. 8ax Dageløkke By, Humlebæk for kr. 17.775.000 inkl.

moms,

2. anskaffelsessummen for 50 almene ældreboliger, kr. 116.446.000 inkl. moms,

3. kommunen betaler et grundkapitallån på kr. 11.645.000 svarende til 10 pct. af

anskaffelsessummen,

4. kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lån, der får pantesikkerhed ud over 60

pct. af ejendommens værdi, - garantiforpligtelse skønsmæssigt opgjort til kr. 32,6 mio.

5. at Domea er forretningsfører for opførelsen af servicearealerne og

lægeklinikken,

6. skema A med anskaffelsessum for servicearealerne inklusive lægeklinikken, kr.

52.550.347 ekskl. moms, men inkl. forretningsførerhonorar.

 

Efter afholdt licitation er der nu indsendt ansøgninger om skema B-godkendelser.

 

Anskaffelsessum på boligdelen opgøres inkl. moms, hvorimod anskaffelsessum på servicearealer opgøres ekskl. moms.

 

Skema B-ansøgning 50 almene ældreboliger – pleje- og aflastningsboliger

Den samlede anskaffelsessum er efter licitationen opgjort til kr. 118.397.000 inkl. moms svarende til maksimumbeløb for ældreboliger inkl. energitillæg (kr. 29.974 pr. m2).

 

 

 

 

I skemaform med sammenligning til skema A:

 

Anskaffelsessum inkl. moms

Kr. – skema A

Kr. – skema B

Grundudgifter m/tilslutningsafgifter

19.447.000

19.599.000

Entrepriseudgifter

77.121.000

79.950.000

Omkostninger

18.013.000

16.985.000

Gebyrer

1.835.000

1.863.000

I alt

116.446.000

118.397.000

 

Anskaffelsessummen er således fra skema A til skema B steget med kr. 1.951.000, hvilket primært kan tilskrives stigning i ramme/maksimumbeløbet for ældreboliger. Det bemærkes, at faldet i omkostninger skyldes mindre stiftelsesprovision og rente på realkreditbelåningen.

 

Anskaffelsessummen finansieres således:

 

Finansiering

Kr. skema - A

Kr. skema - B

Realkreditlån 88 pct.

102.472.000

104.189.000

Kommunal grundkapital 10 pct.

11.645.000

11.840.000

Beboerindskud 2 pct.

2.329.000

2.368.000

I alt

116.446.000

118.397.000

 

Den kommunale grundkapital på 10 pct. er med den højere anskaffelsessum steget med kr. 195.000.

 

Kommunen skal derudover yde garanti på realkreditlån udover 60 pct. af ejendommens værdi. Garantiforpligtelsen anslås nu til kr. 33.150.000 mod kr. 32.600.000 ved skema A-godkendelsen.

 

Den fremtidige gennemsnitlige leje er beregnet til kr. 1.263 pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter. Med en boligstørrelse på 79 m2 giver det en månedlig lejeudgift på kr. 8.380. Til sammenligning udgjorde den månedlige leje ved skema A-godkendelsen kr. 8.223, idet lejen var beregnet til kr. 1.249 pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter.

 

 

Skema B-ansøgning – servicearealer

Projektet indeholder servicearealer inklusive lægeklinik på samlet 3.152 m2. Kommunen skal afholde alle udgifter til opførelse af servicearealer.

 

Den samlede anskaffelsessum for servicearealer og lægeklinik er efter licitationen opgjort til kr. 55.912.357 ekskl. moms. Heri indgår honorar til Domea for bygherrerådgivning samt honorar for totalrådgivning.

 

Ved skema A-godkendelsen var den samlede anskaffelsessum kr. 52.550.347 ekskl. moms.

I tabelform ser anskaffelsessummen nu således ud:

 

Anskaffelsessum – servicearealer

Kr. – skema A

Kr. – skema B

Servicearealer inkl. kontor og træningsfaciliteter – 2.034 m2

32.750.700

32.750.700

Kælder med serviceareal/teknik – tilvalg – 438 m2

5.833.634

5.833.634

Option 1-3 – energiklasse 2020, produktionskøkken og grønt område/byrum

3.016.910

3.016.910

Lægeklinik – 680 m2

10.949.103

10.949.103

Loftslifte – bygherreleverance medtaget i licitation

-

2.750.000

Indeksering

-

612.010

I alt

52.550.347

55.912.357

 

Forskellen mellem skema A og skema B er således kr. 3.362.010, som kan tilskrives loftsliftene og indekseringen.

 

Loftsliftene er en bygherreleverance, som blev medtaget i licitationen (og dermed skema B) med henblik på – via konkurrenceudsættelsen – at opnå en bedre pris. Der er således ikke tale om en egentlig merudgift, idet udgiften finansieres via posten ”øvrigt inventar”, som allerede er budgetlagt.

 

Når der tillige tages højde for den almindelige indeksering, er der god sammenhæng mellem skema A og skema B.

 

Derudover er der – som nævnt - afsat budget til øvrigt inventar (aptering, IT m.m.)

Fredensborg Kommune har efter godkendelsen af skema A fået tilsagn om et statsligt tilskud til opførelse af lægeklinikken på kr. 5.849.000. Kommunens faktiske egenbetaling til lægeklinikken kan således siges at udgøre kr. 5.100.103.

 

Samlet set medfører dette, at der p.t. er et overskud i forhold til budgettet. Dette overskud skal dække uforudsete udgifter m.m. i projektet.

Bevilling

Sagen medfører på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige ændringer.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FN´s Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel.

Byrådets Arbejdsgrundlag: Livskvalitet i hverdagen

Kompetence

Byrådet.

Sagen starter i Social- og Seniorudvalget med henblik på, at udvalget orienteres om projektet.

Indstilling

Social- og Seniorudvalget:

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

 

Byrådet:

 1. At skema B-ansøgning for 50 almene ældreboliger med samlet anskaffelsessum kr. 118.397.000 godkendes.
 2. At kommunen dermed påtager sig garantiforpligtelser for lån, der får pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi- - skønsmæssigt opgjort til kr. 33,15 mio. kr. 
 3. At skema B-ansøgning for servicearealer og lægeklinik med samlet anskaffelsessum kr. 55.912.357 ekskl. moms godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Nr.99 - Budgetrevision 30.06.2018 samt forventet regnskab 2018 (SSU)

Sagsnr.: 18/12085

 

Beslutningstema

Budgetrevisionen 30.06.2018 viser forventningerne til det samlede resultat for årene 2018 – 2021 fordelt på hhv. drift, anlæg og finansiering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.06.2018 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Drift indeholder både serviceudgifter og overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

Budgetrevisionen pr. 30.06.2018 forelægges for de enkelte fagudvalg til drøftelse og godkendelse før den samlede budgetrevisionen (inkl. fagudvalgenes indstillinger) forelægges for hhv. Økonomiudvalg og Byråd. Fagudvalget bedes drøfte udvalgets ønsker om budgetændringer og finansieringen af disse.

Den samlede budgetrevision pr. 30.06.2018 inkl. de enkelte fagudvalgs indstillinger til håndteringen af områdernes ønsker til budgetændringer vil blive forelagt Økonomiudvalget den 24. september 2018 og Byrådet den 1. oktober 2018.

 

Det samlede resultat

Overordnet set er der balance i regnskabsresultatet over perioden, dog ses der forholdsvis store udsving i de enkelte år. Disse skyldes primært forskydninger mellem årene på anlægsområdet.

Som det fremgår af tabel 1 lægges der på driftsområdet 13,4 mio. kr. i kassen i 2018, mens der samlet over hele perioden lægges der 9,6 mio. kr. i kassen.

På anlægsområdet lægges der i 2018 i alt 51 mio. kr. i kassen, mens der samlet over perioden 9,7 mio. kr. i kassen.

På finansieringsområdet tages der 13,1 mio. kr. op af kassen i 2018.

Samlet set bliver der i 2018 således lagt 51,3 i kassen mio. kr.

Over perioden 2018 til 2021 lægges der samlet 6,2 mio. kr. i kassen.

 

Af tabel 1 ses det, hvorledes de anmodede tillægsbevillinger fordeler sig på hhv. drift, anlæg og finansiering.

 

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30.06.2018

I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-2021

Drift

-13.365

889

1.494

1.360

-9.622

Anlæg

-51.034

39.616

1.700

0

-9.718

Finansiering

13.146

0

0

0

13.146

I alt

-51.253

40.505

3.194

1.360

-6.194

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

 

Fordelingen af tillægsbevillingerne på fagudvalgene fremgår af bilag 1.

 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 257 mio. kr. pr. 30.06.2018.

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten såfremt resultatet af budgetrevisionen pr. 30.06.2018 indarbejdes. 

 

Figur 1. Likviditetsprognose

 

Tabel 2 viser ændringerne i kassen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Ændringer i kassen

I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Vedtaget budget

-11.988

70.012

-393

21.048

Tillægsbevillinger m.v.

103.554

4.239

-1.383

-1.367

Budgetrevision pr. 30.06.2018

-51.253

40.505

3.194

1.360

Nyt korrigeret budget efter Budgetrevision 30.06.2018

40.313

114.756

1.418

21.041

 

Drift

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 og 2 fremgår af bilag 1 og 2. På driftsområdet er der samlet over perioden mindreudgifter for i alt 9,6 mio. kr. Af større anmodninger om tillægsbevillinger kan nævnes:  

 

 • Lov- og Cirkulæreprogram (LCP) og andre reguleringer er den kompensation/modregning kommunerne modtager/skal betale som følge af lovændringer. I denne budgetrevision 30.06.2018 behandles reguleringer vedr. 2018. Reguleringer vedr. 2019-2022 behandles i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Samlet får områderne tilført 3,428 mio. kr. i 2018 som følge af LCP og andre reguleringer. Reguleringen af både indtægter og udgifter ift. LCP og andre reguleringer foretages over kassen.

 

 • På politikområde Veje og Trafik ansøges om ændring af overførselsadgangen vedr. vintertjeneste. Det foreslås det, at overførselsadgangen ændres fra 3 pct. til 100 pct. idet der er en forventning om, at budgettet hviler i sig selv over en årrække. Såfremt der over en årrække akkumuleres et stort overskud vil dette blive tilført kassen. Hvis der mod forventning akkumuleres et stort underskud, fremlægges en særskilt sag herom.

 

 • På politikområde Kommunale Ejendomme lægges der bl.a. 221.000 kr. i kassen i 2018, stigende til 225.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Mindreudgifterne skyldes, at lejekontrakten med Rosingsminde er ophørt, hvorfor budget til forbrug og leje lægges i kassen.

 

 • På politikområde Kultur lægges 300.000 kr. i kassen årligt, hvilket skyldes, at det nuværende driftsbudget til Egedal Byens Hus er baseret på de oprindeligt større projektplaner ved Kokkedal Skole og endnu ikke er nedjusteret som følge af nedskaleringen af projektet. Som følge af det mindre projekt, kan der fra 2018 årligt lægges 300.000 kr. i kassen. 

 

 • Fredensborg Kommunes andel af reguleringen af bloktilskuddet for 2018 (vedrører såvel politikområde Beskæftigelse og Finansiering) udgør 17,3 mio. kr. Andelen af udgifterne til overførsler i 2018 udgør 14,9 mio. kr.

 

Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen pr. 30.06.2018 en reduktion af anlægsbudgettet for 2018 med 51,0 mio. kr. og udvidelse af anlægsbudgettet i 2019 og 2020 med henholdsvis 39,6 mio. kr. og 1,7 mio. kr.
 

Budgetændringen vedrører

 • Flytninger mellem årene medfører en reduktion af budgettet for 2018 med 41,3 mio. kr. og en udvidelse af budgettet i 2019 og 2020 med henholdsvis 39,6 mio. kr. og 1,7 mio. kr.
 • Der tilføres 1 mio. kr. fra driftsbudgettet i 2018 vedr. Istandsættelse af Humlebækcenter nummer 41
 • Mindreforbrug på regnskabsafsluttede anlægsprojekter medfører en reduktion af budgettet for 2018 med 0,1 mio. kr.
 • Indarbejdning af allerede realiserede anlægsindtægter medfører en reduktion af nettoanlægsbudgettet for 2018 med 10,6 mio. kr.

 

For hele 2018 forventes et netto anlægsforbrug på 56,4 mio. kr. svarende til en afvigelse i forhold det korrigerede budget på 62,3 mio. kr.

 

Frigivelse af anlægsmidler
Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2018.

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.06.2018 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 1,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 11,2 mio. kr.
 

Finansiering

finansieringsområdet skal der tages 13,1 mio. kr. op af kassen, hvilket skyldes:

 • Tilpasning af renteudgifter på i alt -12,8 mio. kr.
 • Tilpasning af renteindtægter på 5,1 mio. kr.
 • Midtvejsregulering af tilskud og udligning på 16,8 mio. kr.
 • Skattenedslag pga. det skrå skatteloft på -1 mio. kr.
 • Beskæftigelsestilskud på 5,1 mio. kr.

 

Servicerammen 2018

Udgifter under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er lig med det oprindeligt vedtagne budget for disse udgifter.

 

I forhold til indberetningerne fra områderne om deres forventede forbrug, så vil der være en væsentlig overskridelse af servicerammen.

 

Tabel 4: Servicerammen for 2018

1.000 kr.

Vedtaget budget 2018

Forventet regnskab 2018

Overskridelse af servicerammen

I alt

1.870.566

1.921.059

50.493

  

Vedtagne tillægsbevillinger ved budgetrevision 30.11.2017, overførsler fra 2017 til 2018 samt budgetrevision 31.03.2018 har samlet medført overskridelser af servicerammen i 2018 på i alt 56,4 mio. kr.

Forskellen mellem det vedtagne budget og områdernes forventede regnskab pr. 30.06.2018 giver en overskridelse af servicerammen på ca. 50,5 mio. kr. Erfaringen viser imidlertid, at områderne anlægger en forsigtig linje i deres estimat.

 

Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 samt 2018-2021 blev der udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet.  

For at give det fulde billede af anlægsprogrammet er implementeringsplanen på anlægsområdet blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2017.

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering. Implementeringsplanerne indeholder alene de initiativer, der ikke er fuldt implementeret.

Bevilling

Se bilag 1.

 

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Ingen

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At finansieringen af ansøgte budgetændringer indenfor fagudvalgets politikområder drøftes
 2. At fagudvalgets indstilling til håndtering af budgetændringer på udvalgets områder videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.
 3. At forventningerne til regnskabet drøftes.
 4. At det tages til efterretning, at der kan ske en overskridelse af servicerammen.
 5. At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Indstillingen  godkendt.

Nr.100 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Oktober - Mødet holdes på Møllevejen
 

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Årsrapport tilsyn 2017 og tilsynspolitik 2019
 • Navn til nyt plejecenter i Humlebæk
 • Introduktion til og status for arbejdet med etablering af Møllevejen
 • Hjælpemiddelcentralen - samarbejdsaftale

 

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

 

 • Introduktion til træningsenhedens arbejde
 • Fredensborg Humlebæk Fælleslegat
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg

 

December

 

 • Kvalitetsstandarder 2019
 • Budgetrevision 31.10

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tagestil efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.101 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/6465

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Formanden orienterede om en vellykket pensionistudflugt.

Orientering om ønsket om rollatorvenlig belægning i Fredensborg Bymidte.

 

Nr.102 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

 • Orientering om 18+ tilbud i Nivå.
 • Besøg af ældreminister Thyra Frank den 24. september på Benediktehjemmet.
 • Åbent køkken på Lystholm Køkken den 29. september.
 • Rapport om kulegravning af ældreområdet udsendt.
 • Der er modtaget tilsagn om støtte på 1,4 mio til sygefraværsprojekt i hjemmeplejen.