Nr.98 - Plejecenter i Humlebæk - godkendelse af skema B

Sagsnr.: 17/19073

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Humlebæk Boligselskab om godkendelse af skema B til opførelse af plejeboliger ved nyt plejecenter i Humlebæk samt godkendelse af skema B på tilhørende kommunale servicearealer.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på sit møde den 25.9.2017 skema A-ansøgning på 50 plejeboliger på nyt plejecenter i Humlebæk og skema A-ansøgning på tilhørende servicearealer:

 

1. tilbud fra Humlebæk Boligselskab om køb af et areal på 19.944 af matr. nr. 4a Øverste

Torp By, Humlebæk og matr. nr. 8ax Dageløkke By, Humlebæk for kr. 17.775.000 inkl.

moms,

2. anskaffelsessummen for 50 almene ældreboliger, kr. 116.446.000 inkl. moms,

3. kommunen betaler et grundkapitallån på kr. 11.645.000 svarende til 10 pct. af

anskaffelsessummen,

4. kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lån, der får pantesikkerhed ud over 60

pct. af ejendommens værdi, - garantiforpligtelse skønsmæssigt opgjort til kr. 32,6 mio.

5. at Domea er forretningsfører for opførelsen af servicearealerne og

lægeklinikken,

6. skema A med anskaffelsessum for servicearealerne inklusive lægeklinikken, kr.

52.550.347 ekskl. moms, men inkl. forretningsførerhonorar.

 

Efter afholdt licitation er der nu indsendt ansøgninger om skema B-godkendelser.

 

Anskaffelsessum på boligdelen opgøres inkl. moms, hvorimod anskaffelsessum på servicearealer opgøres ekskl. moms.

 

Skema B-ansøgning 50 almene ældreboliger – pleje- og aflastningsboliger

Den samlede anskaffelsessum er efter licitationen opgjort til kr. 118.397.000 inkl. moms svarende til maksimumbeløb for ældreboliger inkl. energitillæg (kr. 29.974 pr. m2).

 

 

 

 

I skemaform med sammenligning til skema A:

 

Anskaffelsessum inkl. moms

Kr. – skema A

Kr. – skema B

Grundudgifter m/tilslutningsafgifter

19.447.000

19.599.000

Entrepriseudgifter

77.121.000

79.950.000

Omkostninger

18.013.000

16.985.000

Gebyrer

1.835.000

1.863.000

I alt

116.446.000

118.397.000

 

Anskaffelsessummen er således fra skema A til skema B steget med kr. 1.951.000, hvilket primært kan tilskrives stigning i ramme/maksimumbeløbet for ældreboliger. Det bemærkes, at faldet i omkostninger skyldes mindre stiftelsesprovision og rente på realkreditbelåningen.

 

Anskaffelsessummen finansieres således:

 

Finansiering

Kr. skema - A

Kr. skema - B

Realkreditlån 88 pct.

102.472.000

104.189.000

Kommunal grundkapital 10 pct.

11.645.000

11.840.000

Beboerindskud 2 pct.

2.329.000

2.368.000

I alt

116.446.000

118.397.000

 

Den kommunale grundkapital på 10 pct. er med den højere anskaffelsessum steget med kr. 195.000.

 

Kommunen skal derudover yde garanti på realkreditlån udover 60 pct. af ejendommens værdi. Garantiforpligtelsen anslås nu til kr. 33.150.000 mod kr. 32.600.000 ved skema A-godkendelsen.

 

Den fremtidige gennemsnitlige leje er beregnet til kr. 1.263 pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter. Med en boligstørrelse på 79 m2 giver det en månedlig lejeudgift på kr. 8.380. Til sammenligning udgjorde den månedlige leje ved skema A-godkendelsen kr. 8.223, idet lejen var beregnet til kr. 1.249 pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter.

 

 

Skema B-ansøgning – servicearealer

Projektet indeholder servicearealer inklusive lægeklinik på samlet 3.152 m2. Kommunen skal afholde alle udgifter til opførelse af servicearealer.

 

Den samlede anskaffelsessum for servicearealer og lægeklinik er efter licitationen opgjort til kr. 55.912.357 ekskl. moms. Heri indgår honorar til Domea for bygherrerådgivning samt honorar for totalrådgivning.

 

Ved skema A-godkendelsen var den samlede anskaffelsessum kr. 52.550.347 ekskl. moms.

I tabelform ser anskaffelsessummen nu således ud:

 

Anskaffelsessum – servicearealer

Kr. – skema A

Kr. – skema B

Servicearealer inkl. kontor og træningsfaciliteter – 2.034 m2

32.750.700

32.750.700

Kælder med serviceareal/teknik – tilvalg – 438 m2

5.833.634

5.833.634

Option 1-3 – energiklasse 2020, produktionskøkken og grønt område/byrum

3.016.910

3.016.910

Lægeklinik – 680 m2

10.949.103

10.949.103

Loftslifte – bygherreleverance medtaget i licitation

-

2.750.000

Indeksering

-

612.010

I alt

52.550.347

55.912.357

 

Forskellen mellem skema A og skema B er således kr. 3.362.010, som kan tilskrives loftsliftene og indekseringen.

 

Loftsliftene er en bygherreleverance, som blev medtaget i licitationen (og dermed skema B) med henblik på – via konkurrenceudsættelsen – at opnå en bedre pris. Der er således ikke tale om en egentlig merudgift, idet udgiften finansieres via posten ”øvrigt inventar”, som allerede er budgetlagt.

 

Når der tillige tages højde for den almindelige indeksering, er der god sammenhæng mellem skema A og skema B.

 

Derudover er der – som nævnt - afsat budget til øvrigt inventar (aptering, IT m.m.)

Fredensborg Kommune har efter godkendelsen af skema A fået tilsagn om et statsligt tilskud til opførelse af lægeklinikken på kr. 5.849.000. Kommunens faktiske egenbetaling til lægeklinikken kan således siges at udgøre kr. 5.100.103.

 

Samlet set medfører dette, at der p.t. er et overskud i forhold til budgettet. Dette overskud skal dække uforudsete udgifter m.m. i projektet.

Bevilling

Sagen medfører på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige ændringer.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FN´s Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel.

Byrådets Arbejdsgrundlag: Livskvalitet i hverdagen

Kompetence

Byrådet.

Sagen starter i Social- og Seniorudvalget med henblik på, at udvalget orienteres om projektet.

Indstilling

Social- og Seniorudvalget:

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

 

Byrådet:

  1. At skema B-ansøgning for 50 almene ældreboliger med samlet anskaffelsessum kr. 118.397.000 godkendes.
  2. At kommunen dermed påtager sig garantiforpligtelser for lån, der får pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi- - skønsmæssigt opgjort til kr. 33,15 mio. kr. 
  3. At skema B-ansøgning for servicearealer og lægeklinik med samlet anskaffelsessum kr. 55.912.357 ekskl. moms godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen godkendt.