Nr.95 - Ændret anvendelse af Teglgårdsvej 423B

Sagsnr.: 18/9200

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal godkende en ændret anvendelse af bygningen på Teglgårdsvej 423 B til boliger målrettet unge mellem 18-30 årige med funktionsnedsættelse.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal give dispensation til at bygningen på Teglgårdsvej 423B i Humlebæk anvendes til boliger for unge samt orienteres om ændret brug af bygningen Teglgårdsvej 423B i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

I Masterplan 2018-21 har Center for Familie og Handicap beskrevet behovet for etablering af alternative boligmuligheder for de borgere, der enten bor i, eller er i målgruppe til et botilbud eller herberg, og som kan bo i egen bolig med støtte.

 

Denne sagsfremstilling skal ses i sammenhæng med sagsfremstillingen om anvendelse af Kejserdal til blandt andet beskæftigelsestilbud, da det er samme målgruppe.

 

Bygningen på Teglgårdsvej 423 B har været anvendt som midlertidig bolig for 10 flygtninge, men står i dag tom. Der modtages færre flygtninge i Fredensborg Kommune end tidligere forventet, hvorfor behovet for boliger til flygtninge vil kunne dækkes af de nuværende boliger i Farvergården og Helsingørvej 24AB. Bygningen på Teglgårdsvej kan med fordel anvendes til andet formål.

 

Boligerne på Teglgårdsvej blev indrettet til flygtninge i 2016. Bygningen er tidligere anvendt til daginstitution. I 2016 blev bygningen indrettet med 10 værelser, fælles stue, fælles køkken og to badeværelser

 

Fremtidig anvendelse:

Administrationen anbefaler, at bygningen fremadrettet anvendes som bolig til unge mellem 18-30 år med funktionsnedsættelse. Boligerne udlejes til den unge som enkeltværelse. Der er typisk tale om unge, der modtager socialpædagogisk støtte efter Serviceloven § 85, hvorfor der vil være mulighed for at yde individuelt støtte eller som gruppe.

 

I dag henvises målgruppen oftest til eksterne placeringer på midlertidige botilbud efter Serviceloven § 107, eller ved ophold hos forældrene. Nogle unge bor i egen bolig, men profiterer ikke af det på grund af f.eks. angst.

 

Formålet med placering af de unge på Teglgårdsvej, er at få en afklaring af, om de kan bo i egen bolig med støtte, eller om de er i målgruppen for placering i et midlertidigt boligtilbud efter Serviceloven § 107. Formålet er endvidere at hjælpe den unge til større selvstændighed, understøtte uddannelse, arbejde og socialt liv.

 

Med placering af de unge på eget værelse kan der tilbydes en mere individuelt tilpasset indsats, i den unges nærområde kombineret med andre relevante indsatser, bl.a. via:

 • Socialpædagogisk indsats i form af arbejde med aktiviteter og struktur på hverdagen
 • Relationsdannelse og sociale kompetencer
 • Gruppe- og klubtilbud i regi af Socialpsykiatrien på Byvejen
 • Muligheder for at skabe relationer i lokalområdet

 

Boligerne kan herudover anvendes som et trin væk fra et bofællesskab og til egen bolig og derved give en besparelse på forskellen mellem udgifterne til et botilbud og til støtte i egen bolig. Tilbuddet skal gives til nye unge, der kommer i målgruppen.

 

Byrådets arbejdsgrundlag:

Anvendelse af ejendommen på Teglgårdsvej til boliger til unge med funktionsnedsættelse refererer til Byrådets Vision for 2018 – 2021, hvor det under punktet ”Du kan mere end du tror” er en vision om flere lokale tilbud på socialområdet, med fokus på initiativer, der skaber kvalitet til den bedst mulige pris og med nærhed til familie.

 

Lokalplan:

Bygningen på Teglgårdsvej er omfattet af lokalplan nr. H103 - Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk, som fastlægger anvendelsen til ”offentligt, alment og kulturelt formål”. Ved indretning af midlertidige flygtningeboliger forudsatte det en dispensation fra lokalplanen efter Planlovens § 5u, stk. 1. En sådan dispensation kan maksimalt gives for en periode på fem år, jf. 5u, stk.7. Hvis boliganvendelsen ønskes fortsat ud over fem år, skal der fremlægges og vedtages en ny lokalplan, som muliggør permanente boliger.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde 6. september 2016, at meddele dispensation fra §§ 1 og 3 i lokalplan nr. H103 for Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk til at anvende Teglgårdsvej 423B til midlertidig indkvartering af op til 10 flygtninge i en periode på fem år (jf. Planlovens § 5u, stk. 1 og 7). Dispensationen bortfalder således 15. september 2021.

 

Hvis bygningen skal anvendes til bolig for unge, vil det kræve en præcisering af lokalplanens nuværende anvendelsesbestemmelser til offentligt formål til også at omfatte institutionsformål. (en lokalplan af kategori C)

 

Tidsplan:

En lokalplan af kategori C vil kunne udarbejdes på ca. tre måneder

 

Økonomi:

Det er administrationens vurdering at bygningen ikke skal ombygges, men istandsættes og males efter fraflytning af de nuværende beboere. En istandsættelse koster ca. 0,2 mio. kr. ekskl. moms. De ydes 100 pct. statsrefusion på udgifterne til istandsættelse, da boligerne har været anvendt som midlertidig bolig til flygtninge.

 

Placering af unge med lettere og moderate funktionsnedsættelser på Teglgårdsvej vil betyde en lavere enhedspris end det ville være, hvis den unge blev placeret i tilbud udenfor kommunen. I nedenstående tabel fremgår den økonomiske effekt ved placering i internt tilbud contra placering i eksternt tilbud.

Som det fremgår af ovenstående tabel er der i Masterplan 2018-21 allerede indregnet en økonomisk effekt ved oprettelse af tilbud til unge med lettere og moderate funktionsnedsættelser.

 

Placering i et eksternt tilbud har en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 0,6 mio. kr. pr. ung. Placering i et internt tilbud på Teglgårdsvej vil betyde en årlig gennemsnitlig udgift på ca. 0,3 mio. kr. En placering i det interne tilbud vil derfor betyde en årlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. 

 

Det interne tilbud på Teglgårdsvej kan gives til unge, der fremadrettet skal have bolig eller botilbud, og vedrører derfor ikke borgere, der allerede har et tilbud. Det er administrationens vurdering at etablering af tilbuddet vil medvirke til at nedbringe udgifterne til kommende placeringer i midlertidige botilbud. Socialpsykiatrien yder socialpædagogisk bostøtte efter reglerne i Serviceloven § 85.

 

Administration af Teglgårdsvej

Center for Familie og Handicap har det overordnede ansvar for de unge, der visiteres til Teglgårdsvej. Det er planen, at den løbende administration af Teglgårdsvej skal foretages af et ejendomsselskab, hvilket blandt andet betyder:

 • Udarbejdelse af lejekontrakt, herunder administration af indskud
 • Opkrævning af husleje
 • Indvendig vedligeholdelse ved til- og fraflytning
 • Den løbende indvendige vedligeholdelse

 

Center for Ejendomme og Intern Service har ansvaret for den udvendige og tekniske vedligeholdelse.

Den enkelte unge betaler husleje efter gældende lovgivning, hvilket at den fastsættes til 2.500 kr. pr. mdr. Heraf skal 250 kr. bruges til administration af ejendommen.

Ved en dækning på 75 % om året, hvilket svarer til syv ud af ni værelser, vil huslejeindtægten samlet set være på 189.000 kr. om året.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til punkt 1.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til punkt 2. og 3.

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget godkender etablering af boliger til ni unge 18-30 årige med funktionsnedsættelse i bygningen på Teglgårdsvej 423B i Humlebæk.
 2. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget tager orientering om ændret brug af bygningen Teglgårdsvej 423B i Humlebæk til efterretning.
 3. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget igangsætter udarbejdelse af ny lokalplan C for området.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Godkender administrationens indstillingspunkter 2 og 3.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Indstillingens pkt 1 godkendt. Projektet evalueres efter 1 års drift.