Nr.94 - Proces for Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsnr.: 18/21516

 

Beslutningstema

Orientering om proces for Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling og økonomi

Da den nuværende sundhedsaftale udløber medio 2019, er arbejdet omkring den næste generation af sundhedsaftalen gået i gang.

Sundhedsaftale 2019-2023 er den 4. sundhedsaftale siden Sundhedsloven trådte i kraft i 2007. Der udarbejdes én sundhedsaftale i hver region. Sundhedsaftalen udgør den overordnede generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem region og kommuner.

 

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regionernes sygehuse og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Målet er, at borgere og patienter modtager en sammenhængende indsats af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, de har behov for.

 

Herudover er sigtet at understøtte lighed i sundhed samt at understøtte at borgere og pårørendes perspektiv inddrages i udviklingen af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

 

En ny form for sundhedsaftale

I den kommende sundhedsaftale er der med udgangspunkt i anbefalingerne fra ”Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” lagt vægt på, at sundhedsaftalerne er mindre bureaukratisk tunge og giver mere plads til lokale politiske prioriteringer. Det forventes dermed, at der gives rum til mere fokuserede sundhedsaftaler, der har et stærkere lokalpolitisk ophæng.

 

De obligatoriske indsatsområder udgår og der opstilles i stedet fremover fælles forpligtende målsætninger for sundhedsområdet generelt i regionen og for de områder og/eller målgrupper, som sundhedskoordinationsudvalget vælger at indgå aftale om.

 

Aftaleparter og godkendelse

Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Regionsrådet og alle 29 kommunalbestyrelser skal godkende sundhedsaftalen. Almen praksis er ikke aftalepart men en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af aftalen.

 

Det er sundhedskoordinationsudvalget (SKU) i Region Hovedstaden, som varetager udarbejdelsen af sundhedsaftalen i Region Hovedstaden. SKU består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, KKR i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i regionen. Det er regionen, der varetager sekretariatsbetjeningen for SKU.

 

Sundhedsstyrelsen skal godkende sundhedsaftalen. Godkendelsen beror på, at aftalen lever op til kravene i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Det skal fremgå af aftalen, hvornår den træder i kraft. Ikrafttræden behøver ikke at afvente sundhedsstyrelsens godkendelse.

 

Proces, høring og tidsplan

På baggrund af drøftelser i KKR Hovedstaden og et politisk dialogmøde i 2017 har Embedsmandsudvalget for Sundhed under KKR Hovedstaden fremhævet særligt tre temaer som 4. generation af sundhedsaftalen skal understøtte:

?       Vi skal have en klar opgavefordeling

?       Vi skal sikre sammenhængende udskrivningsforløb

?       Vi skal skabe lighed i sundhed

 

De tre områder er præsenteret og godkendt på møde i KKR Hovedstaden i marts 2017 efter konstitueringen.

 

Der har den 8. maj 2018 været afholdt kommunalpolitisk klyngedialogmøde i Nordklyngen, hvor der særligt blev stillet skarpt på samarbejdet i Nordklyngen i forbindelse med Sundhedsaftale 4.

 

SKU Region Hovedstaden ønsker med den nye sundhedsaftale at lave en mere enkel sundhedsaftale. Sundhedsaftalen skal have færre indsatser, og i stedet flere dynamiske mål, der øger muligheden for, at sundhedsaftalen i de fire år kan følge med sundhedssystemets forandringer. Det skal være en levende sundhedsaftale, hvor politikere, fagpersoner og borgere involveres i den løbende udvikling af indsatser.  

 

SKU ønsker at få input og inspiration fra alle vinkler til arbejdet med den kommende sundhedsaftale. Det er input fra lokale politikere, brugere, patientforeninger, samt fagpersoner og ledere i alle sektorer i hele regionen.

 

Der blev i maj måned holdt et dialogmøde for interessenter. Dialogmødet havde fokus på de udfordringer, der er forbundet med overgangene i borgernes forløb i sundhedsvæsenet. Til mødet blev der afholdt sessioner omkring følgende emner:

?       Forebyggelse - børns mentale helbred

?       Kommunikation på tværs af sektorer

?       Lighed i sundhed

?       Accelererede patientforløb

?       Mennesker med psykisk og somatisk sygdom

?       Forebyggelse af ind- og genindlæggelser

?       Samarbejde med borgeren

?       Nye samarbejdsformer

 

Opsamling fra sessionerne på dialogmødet er samlet i dokumentet ”Opsamling fra sessioner – fra dialogmødet den 30. maj 2018 om sundhedsaftalen 2019-2023”. Dokumentet er vedhæftet som bilag.

 

SKU afholder endnu et dialogmøde i løbet af efteråret 2018. Datoen vil blive udmeldt i starten af september måned.

 

KKR Hovedstaden har inviteret udvalgsmedlemmer, direktører og centerchefer inden for det specialiserede socialområde på børne- og ungeområdet samt voksenområdet til dialogmøde om det specialiserede socialområde den 15. november 2018 i Ballerup.

 

Det er planen, at SKU godkender udkast til sundhedsaftalen den 19. dec. 2018, hvorefter materialet sendes i høring primo 2019. Godkendelse af sundhedsaftalen i SKU forventes i april måned, hvorefter Regionsråd og kommunalbestyrelser skal godkende aftalen i maj-juni måned 2019. Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019.

 

Tidslinje for processen

 

Hjemmeside

Det er muligt følge arbejdet med udarbejdelsen af Sundhedsaftalen 2019-2023 på Sundhedsaftalens hjemmeside.

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Sider/default.aspx

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, BEK nr 679 af 30/05/2018 (Gældende).

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, VEJ nr 9504 af 04/06/2018 (Gældende).

Bekendtgørelse af sundhedsloven, LBK nr 191 af 28/02/2018 (Gældende).

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 10-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.