09-10-2018 kl. 17:00
Møllevejen, Møllevej 9S, 2990 Nivå

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Kristian Hegaard (B)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Carsten Wulff (V)

Thomas Elgaard (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.103 - Træffetid

Sagsnr.: 18/6222

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Ingen mødt til træffetid.

Nr.104 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.105 - Introduktion til Møllevejen

Sagsnr.: 16/27913

 

Beslutningstema

 

Social- og Seniorudvalget skal orienteres og introduceres til Møllevejen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

17. august 2018 blev Møllevejen indviet som Center for Familie og Handicaps nye samlede tilbud til udsatte børn og unge indenfor:

 

 • Skole
 • Vejledning
 • Behandling

 

Teamleder på Møllevejen, Bente Bothe, vil give Social- og Seniorudvalget en rundvisning i de nye lokaler og fortælle om husets forskellige funktioner.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.106 - Organisering af sammenhængende ungeindsats

Sagsnr.: 18/6852

 

Beslutningstema

På bagrund af Folketingets politiske aftale om ”Bedre veje til job og uddannelse” skal Byrådet træffe beslutning om etablering af sammenhængende ungeindsats:

Byrådet skal godkende ophør af kommunalt samarbejde med Helsingør Kommune i regi af UU-Øresund pr. 1. juli 2019.

 

Ovenstående vil medføre en hjemtagelse af Fredensborg Kommunes andel af opgaver fra UU-Øresund med ikrafttræden fra 1. juli 2019 med dertilhørende hjemtagelse af allerede udlånte medarbejdere fra Fredensborg Kommune, samt virksomhedsoverdragelse af et antal medarbejdere fra Helsingør Kommune, der løser de hjemtagne opgaver.

Byrådet skal ligeledes godkende organisering af en sammenhængende ungeindsats ved udvidelse af Ungeteam i Center for Familie og Handicap med den andel af medarbejdere fra UU-Øresund, som har været udlånt eller bliver virksomhedsoverdraget til Fredensborg Kommune. Dette sker ligeledes pr. 1. juli 2019.

 

Forud for behandling i Byrådet skal sagen behandles i Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Seniorudvalget og Økonomiudvalget. Udtalelser herfra indarbejdes i sagsfremstilling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 13. oktober 2017 vedtog Folketinget en politisk aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job”, hvor det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for:

 • at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.
 • etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som har til formål at gøre alle unge under 25 år, parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

 

Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan ungeindsatsen skal organiseres i kommunen, herunder hvordan vejledningsopgaver i forhold til kommunens unge under 25 år forvaltes.

 

I dag varetages uddannelsesvejledningen i UU-Øresund, som er Ungdommens uddannelsesvejledning for Fredensborg og Helsingør Kommuner.

 

Den lovgivningsmæssige målsætning er i 2025, at 90 pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år.

 

Lovgivningen udspringer af, at der på landsplan næsten er 50.000 unge under 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er i uddannelse eller job.

 

Det er typisk i overgangene mellem uddannelser, f.eks. mellem grundskole og ungdomsungdomsuddannelse, at de unges faglige, personlige og sociale udfordringer særligt bliver synlige. Derfor adresserer den nye aftale en række eksisterende udfordringer. F.eks. får 4.000 unge på hver årgang, på landsplan, aldrig hverken studie- eller erhvervskompetence. Derfor er denne nye lovgivning særligt målrettet de unge, som har behov for støtte fra flere instanser. Det betyder, at den enkelte unge skal sættes i centrum og der skal sættes tidligt ind.

 

Lovgivningen handler således om de unge, som ikke opnår en ungdomsuddannelse eller et fuldtidsarbejde, inden de fylder 25 år.

78% af én årgang (1994) i Fredensborg Kommune havde gennemført en ungdomsuddannelse eller var i fuld beskæftigelse opgjort pr. 1. marts 2018.

 

Målgruppe

Administrationen har gennemført en analyse af målgruppen af unge 15-25-årige i Fredensborg Kommune.

 

Analysen peger på, at UU-Øresund har kontakt med samtlige unge fra grundskolens 7. klasse og frem, for at tilbyde vejledning i forhold til målet om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Langt de fleste unge er selvkørende og godt på vej alene med indsatser fra UU-vejledere. Der er dog særlig en gruppe af ikke-uddannelsesparate unge, som kræver en tidlig sammenhængende indsats fra skole, uddannelsesvejledning, familieafdeling og jobcenter.

 

Blandt alle unge over 15 år er det en gruppe af særligt udsatte unge, som har brug for støtte fra et eller flere myndighedsområder og en sammenhængende indsats for at blive i stand til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Det drejer sig om 458 unge i alderen 15 – 25 år (opgjort pr. 1. marts 2018) ud af en målgruppe på 4.470 unge.

 

UU-Øresund

Hidtil har lovgivningen stillet krav om, at uddannelsesvejledning sker i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dette krav bliver fra 1. januar 2019 fjernet, og det bliver dermed op til hver enkelt kommune at beslutte, hvordan uddannelses- og erhvervsvejledningen skal tilrettelægges. Alle nuværende opgaver i vejledningsloven videreføres og skal fortsat varetages af UU-vejledere.

 

Ungdomsvejledningen (UU-Øresund) sker i dag i et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg Kommune, som blev etableret i 2006. Konstruktionen er en samarbejdsmodel og er baseret dels på en forretningsorden for samarbejdet og dels en økonomimodel. UU-Øresund er delt mellem Helsingør og Fredensborg kommune 62 % - 38 % i forhold til økonomi og medarbejdere, hvoraf de 38 % er knyttet til Fredensborg kommune.


Der er i alt ansat 27 medarbejdere i UU-Øresund inkl. ledelse og administrative medarbejdere.

 

Hjemtagelse af UU- Øresund

Både i Fredensborg Kommune og i UU-Øresund er der efterspurgt et tættere samarbejde om de udsatte unge, hvor kompetencerne fra fagpersonerne kommer bedre i spil end i dag. En udfordring i dag er, at unge oplever medarbejderne har hver sin ledelse og to ret forskellige referencerammer. Hertil kommer den fysiske afstand mellem medarbejderne. Hvis vi skal leve op til ambitionerne om en sammenhængende ungeindsats, er det nødvendigt at ændre nogle af parametrene. Den model administrationen peger på, vil give fælles ledelse, fysisk nærhed om de mest sårbare målgrupper samt på den lange bane en fælles referenceramme.

 

Data i forbindelse med unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse ligger i dag hos UU-Øresund og kan ikke direkte kobles med de forskellige indsatser hos udsatte unge f.eks. anbringelse, støttekontaktperson og familierådgivning. Det vil sige, at man på myndighedsområderne ikke kan trække aggregeret data om de udsatte unge kommer igennem uddannelsessystemet eller i beskæftigelse, ligesom man i UU-Øresund ikke kan se, hvilke indsatser der i gang fra Familieafdelingen eller Jobcentret.

 

Det er vigtigt at understrege, at det tværkommunale samarbejde med Helsingør i UU-regi skal fortsætte i forbindelse med uddannelsesmesserne, hvor man sammen skaber opmærksomhed om de forskellige tilbud, der er i almenområdet. Samarbejde i forbindelse med Forberedende Grunduddannelse (FGU), og det gode netværk man har til Helsingør skal fortsætte, så erfaringerne og fagligheden bibeholdes i det nye tværfaglige ungeteam.

 

Centerledelsen i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune er i tæt kontakt og har aftalt en procesplan, der både indebærer tre personalemøder og løbende ledelsesmøder med henblik på at koordinere processen frem mod en beslutning. Det første personalemøde blev afholdt i juni og de to næste er i efteråret. Formålet er en gensidig information om mulige scenarier og processen.

 

Anbefaling: Organisering i et tværfagligt ungeteam

Administrationen har i sin analyse arbejdet med tre forskellige modeller til en ny organisering. (Se modellerne i det vedlagte notat.)

I den ene ende af skalaen er en netværksmodel, hvor alle organisatoriske enheder forbliver uændret. I den anden ende etablering af et egentligt ungehus med alle tværfaglige kompetencer samlet et sted. Og så en model der ligger midt imellem. På den baggrund skal Administrationen foreslå et Tværfagligt Ungeteam (model 2).

 

Tværfagligt Ungeteam

Administrationen anbefaler en organisering, hvor det nuværende ungeteam i Center for Familie og Handicap udvides med UU-medarbejdere i Fredensborg Kommune (model 2 fra notat). Det betyder, at der sker en ophævelse af det kommunale samarbejde med Helsingør Kommune i regi af UU-Øresund. Dette indebærer en hjemtagelse af allerede udlånte medarbejdere fra Fredensborg Kommune til UU-Øresund samt en virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Helsingør Kommune, der er beskæftiget med de opgaver, der hjemtages til Fredensborg Kommune.

 

Ungeteamet vil således være bemandet med brede tværfaglige kompetencer inden for socialområdet, vejledning og tidlig forebyggelse.

Alle medarbejdere og kerneopgaver fra UU følger med ind i teamet. Det vil f.eks. sige, at UU’s opgaver, der i dag løses på skoler, fortsat skal løses ude på skolerne, ligesom alle de unge, der kun har brug for en UU-indsats, får det på samme måde som hidtil.

 

Princippet er altså, at UU-vejlederne skal udøve deres vejledningsvirksomhed, der hvor de unge er men med en organisatorisk forankring under den samme ledelse.

 

En stor del af arbejdet med de mest komplekse unge forventes at kunne løses inden for ungeteamet. Med stor bredde af kompetencer med gode samarbejdsforbindelser til Center for Skoler og Dagtilbud og Center for Job og Uddannelse. En anden gruppe er de unge ledige som primært har brug for en indsats fra Uddannelsesvejledningen og Jobcentret. De skal fortsat primært have deres indsats derfra.

 

Center for Familie og Handicap indgår i dag i et tæt tværfagligt samarbejde med skolerne med henblik på tidlig forebyggende indsatser. Ved at integrere vejlederkompetencerne i den tværfaglige samarbejdsmodel, som allerede fungerer i dag, skabes de bedste forudsætninger for at den unge får gennemført en ungdomsuddannelse.

 

Center for Job og Uddannelse og Center for Familie og Handicap har i dag et velfungerende samarbejde, hvor der i høj grad koordineres og samarbejdes om og med den enkelte unge med henblik på at sikre én helhedsplan og et særligt fokus på job og uddannelse. Dette samarbejde skal styrkes yderligere i fremtiden, således at det bliver mere systematisk og konsekvent og lidt mindre personbåret.

 

Alle unge skal stilles bedst muligt i forhold til at få adgang til faglighed og redskaber fra både Beskæftigelses- og Sociallovgivningen. Dermed får den unge de bedste chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse, som er et bærende element i forhold til at blive selvforsørgende på den lange bane.

 

I den nye sammenhængende kommunale ungeindsats ønsker vi at oprette et fælles beskæftigelsesforum, som løbende forholder sig til den strategiske og metodiske tilgang til de unge, hvor uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektivet er usikkert. Forummet skal sikre, at alle relevante redskaber fra begge områder tages i brug på de rigtige tidspunkter og i den rigtige sammenhæng. Beskæftigelsesforummet skal følge udviklingen af den sammenhængende kommunale ungeindsats for at kunne justere den metodiske og strategiske tilgang. Forummet kan med fordel se på erfaringerne med Frikommuneforsøget: ”En borger – En plan”.

 

Når den unge bliver 18 år, videreføres uddannelsesplanen ind i jobcentret med tilbud fra den eksisterende støtte og lovgivning. De 18-årige, der får forsørgelsesydelser, skal i forvejen rundt om jobcentret, da det er en betingelse for at få ydelsen, og dermed får jobcentret hurtig adgang til at fortsætte det håndholdte arbejde med den fælles plan.

 

Når Det tværfaglige team suppleres med en samarbejdsmodel med Center for Job og Uddannelse, sikres, at ansvaret for at håndtere henholdsvis Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) og Serviceloven (SEL) entydigt skal forblive i de centre, hvor fagligheden på området er til stede.

 

Styrelsesvedtægten.

Af styrelsesvedtægten fremgår det, at Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv varetager forvaltning af opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Selvom UU-vejlederne flytter organisatorisk placering ændrer dette ikke ved Styrelsesvedtægten.

 

Udtalelser fra MED-organisationen.

 

Sagen har været drøftet i MED-organisationen. Der er følgende udtalelser herfra.

 

MED-udvalg i Center for Job og Uddannelse.

MED-Udvalget følger administrationens anbefaling, og tager orienteringen til efterretning, og ikke har yderligere kommentarer

 

MED-udvalg i Center for Familie og Handicap

Udvalget udtrykte tilslutning til gennemførelse af model 2, idet denne vil styrke det tværfaglige arbejde bedst muligt og skabe mest sammenhæng for de unge.

 

Områdeudvalg for Skoler og Dagtilbud.

Udvalget støtter op om den nye organisering – med vægt på den fortsatte

fysiske placering af UU-vejledere på skolerne.

 

MED-udvalg UU-Øresund.

Høringssvar fra UU-Øresund er vedhæftet som bilag.

I bemærkninger til den anbefalede model fremhæver UU-Øresund blandt andet:

 • Det er godt at det tværfaglige samarbejde mellem uddannelsesvejledningen og det sociale område styrkes, herunder det forebyggende arbejde i samarbejde med grundskolerne.
 • Medarbejderne i UU-Øresund anser model 3 med et ungehus, som den bedste måde at leve op til ambitionerne om en sammenhængende og styrket ungeindsats i Fredensborg Kommune.
 • Vi finder det meget væsentligt at den fælles lokalisering IKKE bliver på Rådhuset. Den primære opgave for ungeindsatsen er forebyggende og talrige erfaringer tilsiger at vejledningen fungerer bedst i et ungemiljø. Folketingets aftale understreger, at de unge ikke ”skal klientgøres” eller blive en ’sag i kommunen’. Professionel vejledning er i udgangspunktet neutral, for at kunne hjælpe den unge bedst muligt.

 

Økonomi.

Den organisatoriske forandring sker inden for den økonomiske ramme.

 

Bevilling

Sagen har pt. ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

4. Kvalitetsuddannelse

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig

3. Du kan mere end du tror

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At ophør af kommunalt samarbejde med Helsingør Kommune i regi af UU-Øresund pr. 1. juli 2019 godkendes.
 2. At den andel af medarbejdere fra UU-Øresund, som har været udlånt eller bliver virksomhedsoverdraget til Fredensborg Kommune sker pr. 1. juli 2019 godkendes.
 3. At organisering af en sammenhængende ungeindsats ved udvidelse af Ungeteam i Center for Familie og Handicap med ovenstående andel af UU-medarbejdere godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Anbefaler den administrative indstilling, idet man gerne ser at der også gives mulighed for vejledningssamtaler andre steder end på rådhuset.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Anbefaler den administrative indstilling med model 2 med mulighed for afholdelse af samtaler andre steder end på rådhuset ved behov.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning, idet udvalget bemærker, at vejledningen på skolerne fortsætter som hidtil.

 

Udvalget støtter endvidere anbefalingen i Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget om, at der også gerne gives mulighed for vejledningssamtaler andre steder end på rådhuset og bemærker, at der er et ønske om, at den fremtidige ledelse bliver fag-faglig.

Nr.107 - Udbud af ledsagerordning

Sagsnr.: 18/26038

 

Beslutningstema

Fredensborg Kommune tilbyder ledsagerordning for voksne jf. Serviceloven § 97, som hjælp til at give handicappede oplevelser i by og natur. Formålet med ordningen er at medvirke til, at borgere med handicap opnår øget mulighed for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for eget liv, og dermed en bedre integration i samfundet.

 

Ledsagerordningen varetages og administreres af Granbohus. Ledsagerordning tilbydes også af private leverandører, herunder DUOS (tidligere Bruger-Hjælper Formidlingen), Olivia Danmark samt større vikarbureauer.

 

Fredensborg Kommunes nabokommuner benytter både interne og eksterne ordninger. Helsingør, Gribskov og Allerød Kommune varetager selv ledsagerordningen, mens Hillerød og Hørsholm samarbejder med en ekstern leverandør om levering af ydelsen.

 

Det indstilles at ledsagerordningen udbydes, således at kommunens afregningspriser fastlægges i konkurrence. Ordningen vil blive udbudt med fastlagt kvalitet og serviceniveau.

Sagsfremstilling og økonomi

Opgaven omfatter administration og levering af ledsageordninger til visiterede borgere i Fredensborg Kommune.

 

Kommunen skal tilbyde op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Ledsageordninger, der allerede er bevilget borgeren før folkepensionsalderen, kan bevares selv om borgeren er over 67 år.

 

Ledsageordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager.

 

Den handicappede har mulighed for at spare timer op indenfor en 6 måneders periode, dog højst 90 timer. Borgeren bestemmer selv, hvad ledsagelsen skal bruges til.

 

Antallet af brugere af ledsagerordningen i Fredensborg Kommune er 99.

 

Borgere har mulighed for at søge et tilskud til dækning af omkostninger i forbindelse med ledsagelsen, jf. Servicelovens § 97, stk. 7. Administration af dette tilskud ligger hos Kommunen, og er en evt. privat leverandør uvedkommende.

 

Udbud

Opgaven omfatter administration af ledsagerordning, herunder rekruttering og ansættelse af ledsagere, som stilles til rådighed for visiterede borgere. Opgaven omfatter blandt andet:

 • Ansættelse og aflønning af ledsagere
 • Regnskab med borgerens brugte og tilgængelige timer, jf. Servicelovens retningslinjer
 • Modtagelse af bestillinger fra borgerne
 • Tildeling af ledsagere ud fra fastlagte kriterier og hensyn
 • Fakturering af kommunen i forhold til leverede ledsagetimer
 • Bistå med statistisk materiale og dialog omkring ledsageordningerne.

 

Der vil i udbudsbetingelserne blive stillet minimumskrav til tilbudsgivernes økonomiske formåen, erfaring med ledsagerordninger samt faglige kompetencer. Tildelingskriteriet kan være pris, kvalitet og service. Dette fastlægges i udbudsprocessen.

 

Serviceniveauet og kvaliteten for brugerne af ledsagerordningen vil blive fastlagt i kravspecifikationen ud fra nuværende forhold.

 

Brugerne vil forventeligt skulle skifte ledsager. Vindende leverandør tilbydes dog overtagelse af ledsagere fra Granbohus.

 

Kommunen har uanset udbud fortsat myndighedsfunktionen. Det er kommunen, som træffer forvaltningsmæssige afgørelser om tildeling og omfanget af hjælpen. Denne visitation sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Leverandøren skal således ikke behandle ansøgninger om bevilling af ledsagelse eller lignende myndighedsopgaver.

 

Organisering

Fredensborg Kommune samarbejder med 12 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN). Det er en mulighed, at kommunerne i IN tilbydes at deltage i udbuddet af ledsagerordning med Fredensborg Kommune som tovholder.

 

Formålet med IN er at skabe grundlag for lavere priser gennem større volumen i udbuddene. Herudover spares administrative ressourcer ved at fordele udbuddene mellem kommunerne.

 

Et udbud kan hensigtsmæssigt foretages som et offentligt udbud, hvor relevante leverandører af ledsagerordninger har mulighed for at deltage. Det vurderes, at der er 4-5 større leverandørfirmaer på markedet. Granbohus har mulighed for at afgive et såkaldt kontrolbud.

 

Økonomi

Priser indhentet hos DUOS, som er den største private leverandør af ledsagerordning, viser et besparelsespotentiale ved at foretage udbud af ledsagerordning på 1.385.246 pr. år, såfremt alle bevilgede timer udnyttes. Erfaringen er dog, at brugerne ikke anvender alle timer. Besparelsen pr. år er 923.497,74 kr. ved gennemsnitlig 10 timers forbrug.

Baggrunden for potentialet er en lavere takst hos private leverandører, som primært skyldes overenskomstmæssige forhold. Såvel Granbohus som de større private leverandører har overenskomst med FOA, men der er forskel i satser på den offentlige og den private overenskomst.

 

Granbohus forventer at have en samlet omsætning i 2018 på 9.8 mio. kroner for ledsagerordningen.  Heraf er 600.000 kr. overhead til Fredensborg Kommune, mens overhead for borgere fra andre kommuner udgør 420.000 kr.

 

Ledsageordningen for borgere i Fredensborg giver Granbohus en omsætning på 2.8 mio. kroner. Borgere fra Fredensborg Kommune udgør 30 pct. af ledsageordningens årlige omsætning.

 

Pr. 31.05.18 udgør antallet af borgere fra andre kommune ca. 250. Salg til borgere fra andre kommuner udgør 70 pct. af ledsageordningens omsætning.

 

Udbud af ledsagerordning for borgere fra Fredensborg Kommune vil for Granbohus ledsagerordning alt andet lige reducere omsætningen med ca. 2.8 mio. kroner og overhead med ca. 180.000 kr.

 

Såfremt andre kommuner, som i dag benytter Granbohus ledsagerordning, deltager i udbuddet, vil det medføre yderligere reduktion af omsætning og overhead.

 

Ved udbud kan der ikke lovligt stilles krav om en bestemt overenskomst. I stedet vil der blive stillet krav i form af en standard arbejdsklausul. Leverandøren vil skulle sikre de ansatte, som beskæftiges ved den udbudte opgave, løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

 

Tidsplan

Forberedelsen af udbuddet igangsættes umiddelbart efter politisk behandling, såfremt indstillingen godkendes. Det samlede tidsforbrug vil være ca. 6 måneder, afhængigt af deltagelsen fra andre IN-kommuner.

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed):

Ledsagerordningen vil blive udbudt med fastlagt serviceniveau og kvalitet. Brugere af ordningen skal skifte ledsager i det omfang berørte ledsagere ikke ansættes hos vindende leverandør.

 

Supplerende sagsfremstilling efter behandling i direktionen

Høring i Granbohus MED-udvalg

Efter behandling i direktionen den 26. juni 2018 har sagen vedr. udbud af ledsagerordning været i høring i Granbohus MED-udvalg den 6. september 2018. Høringssvaret indgår som bilag 1 til sagen.

 

Høringssvaret lægger vægt på, at der også ved udbud af ledsagerordningen bliver taget hånd om den nødvendige stabilitet og matchning mellem borger og ledsager – ligesom der skal sikres kvalitet i ordningen.

 

Administrationen tager bemærkninger og ønsker fra MED-udvalget til efterretning, og vil inddrage disse ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

 

Høring fra leder Thor Simony jf. bilag:

Granbohus ønsker ikke at deltage i udbuddet da blandt andet ikke mener de kan udarbejde et konkurrencedygtigt tilbud.

 

Virksomhedsoverdragelse

Administrationen har undersøgt, hvorvidt der ved udbud vil være medarbejdere i ledsagerordningen, som er omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse.

 

Ledsagerordningen beskæftiger 6-10 fastansatte medarbejdere, som har deres hovedbeskæftigelse indenfor varetagelse af ledsagerordning for Fredensborg Kommune. De pågældende medarbejdere vil være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse. Det vil af udbudsmaterialet fremgå, at vindende tilbudsgiver er forpligtet til at tilbyde de pågældende medarbejdere ansættelse på uændrede vilkår.

Bevilling

Besparelsen ved udbud af ledsagerordning skal gevinstrealiseres efter gældende retningslinjer.

Retsgrundlag

Retsgrundlag:

Servicelovens § 45 og § 97 - Lov om Social Service, jf. LBK nr. 369 af 18/4 2017 med efterfølgende ændringer. Udbudsloven - Lov nr. 1564 af 15/12/2015, jf. LBK nr. 593 af 02/06/2016.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Arbejdet på indkøbs- og udbudsområdet understøtter - via dekontraktmæssige krav til kommunens leverandører – bl.a. FN’s Verdensmål 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Verdensmål 9, Industri, innovation og infrastruktur, Verdensmål 10, Mindre ulighed samt Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

Udbudsmaterialet vil blive sendt i høring i Handicaprådet og Granbohus MED-udvalg.

Elektroniske bilag

Høringssvar fra Granbohus MED-udvalg vedr. udbud af ledsagerordning i Fredensborg Kommune.

Indstilling

 1. At ledsagerordning udbydes med henblik på afprøvning af omkostningerne med fastlagt kvalitet og serviceniveau.
 2. At Granbohus gives mulighed for at afgive et kontrolbud indenfor gældende regler, Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud, Bekendtgørelse nr. 607 af 24/06/2008.
 3. At øvrige kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland tilbydes deltagelse i udbuddet for at opnå administrative besparelser og gøre opgaven mere attraktiv for tilbudsgivere.

 

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Hans Nissen (A) stillede ændringsforslag om, at området ikke sendes i udbud: For dette stemte Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A), Kristian Hegaard (B), Freja Brabæk Kristensen (O) og Bjørn Svensson (Ø), imod stemte Carsten Wulff (V) og Thomas Elgaard (V) idet de ønskede at følge indstillingen, og at Venstre er bekymret for de stigende omkostninger.

 

Det blev således besluttet at området ikke sendes i udbud

Nr.108 - Udkast til ny ældrepolitik

Sagsnr.: 18/23326

 

Beslutningstema

Beslutning om høringsudkast til ny ældrepolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtager politikker én gang i hver byrådsperiode. Politikken er gældende i en 4 årig periode og implementeres gradvist.

 

Byrådet skal ligeledes indenfor det første år i den kommunale valgperiode og det vil sige i 2018, vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Social og Seniorudvalget har valgt at integrere værdighedspolitikken i ældrepolitikken og har formuleret en fælles politik med overskriften: ”Et værdigt ældreliv”

 

Der er afholdt et temamøde for at få en bred drøftelse af de overordnede temaer i ældrepolitikken. På temamødet deltog repræsentanter fra Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Ældresagen, Danske Handicaporganisationer og ledere og medarbejdere på ældreområdet.

 

Følgende temaer blev drøftet:

 1. Demens
 2. Pårørende
 3. Værdighed
 4. Ensomhed/frivillighed.

 

Der foreligger på den baggrund nu et forslag til revideret ældrepolitik til Social og Seniorudvalget med henblik på udsendelse til høring.

 

Politikken er sat ind i en ny skabelon, der er mere enkel og læsevenlig og består af Byrådets arbejdsgrundlag, 5 bærende værdier og 8 mål.

Omkring de 8 mål er 6 mål valgt ud fra kriterierne fra værdighedspuljen:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
 • Mad og ernæring
 • Pårørende
 • En værdig død.

 

2 mål er videreført fra den sidste ældre- og værdighedspolitik:

 • Frivillighed
 • Demens og svækkede borgere

 

På temamødet var der en rigtig god dialog og der fremkom mange ideer, ønsker og tanker. Alle input er nøje gennemgået og det har resulteret i, at langt de fleste input er medtaget i politikken, enten som en bærende værdi, eller som et mål.

 

Der er dog ikke medtaget input om forhold der kun gælder særlige minoritetsgrupper eller særlige diagnosegrupper, da politikken gælder bredt.

 

Den nye ældrepolitik er vedhæftet som bilag.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Understøtter Byrådets pejlemærke: Livskvalitet i hverdagen, Et ældreliv med muligheder

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At udkast til ældrepolitikken udsendes i høring.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Indstillingen godkendt, dog ændres overskriften til ”Et godt ældreliv”.

Nr.109 - Hjælpemiddelcentral - Samarbejdsaftale

Sagsnr.: 18/13258

 

Beslutningstema

Beslutning om ny samarbejdsaftale, ny økonomistyringsmodel samt driftsbudget for den fælles hjælpemiddelcentral, der drives af Nordsjællands Brandvæsen i et fællesskab bestående af Helsingør og Fredensborg Kommuner. En tilsvarende sag behandles også i Helsingør Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Den fælles hjælpemiddelcentral (HMC) er et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg kommuner samt Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) og blev i sin nuværende form etableret i 2012.

 

På baggrund af konstaterede budgetoverskridelser i 2013-2016 besluttede Helsingør og Fredensborg Kommuner i 2017 at gennemføre en analyse af HMC med henblik på at

indhente forslag til optimeringer, der kunne effektivisere driften af HMC samt få forslag til en ny økonomistyringsmodel for området. Dette arbejde har resulteret i et forslag til en ny samarbejdsaftale mellem de to kommuner og NSBV. Afsættet for den nye samarbejdsaftale er bl.a. hjælpemiddelområdets betydning i det nære sundhedsvæsen.

Kommunernes Konsulentvirksomhed (KLK) har udarbejdet analysen.

På baggrund af analysen og det efterfølgende implementeringsarbejde fremlægges forslag til en ny samarbejdsaftale, herunder ny økonomistyringsmodel samt driftsbudget for HMC.

 

En tilsvarende sag forelægges Byrådet i Helsingør Kommune.

 

 

 

Sagsfremstilling

Analysen af HMC viste samlet set, at HMC ikke har været i stand til at opfylde de fastsatte servicemål for levering af hjælpemidler. Endvidere pegede analysen på en række tiltag i visitationerne i de to kommuner, som primært har til formål at lette kommunikationen og skabe en mere effektiv arbejdsdeling mellem visitation og HMC. Herunder at kommunerne skal konkretisere de gældende kvalitetsstandarder og kvalitetsmål på hjælpemiddelområdet yderligere.

 

Analysen viste endvidere, at hvis HMC skal overholde servicemålene, herunder levering af standardhjælpemidler inden for 3 hverdage og levering af akut-hjælpemidler samme hverdag efter bestillingen er modtaget, og udvikle en mere omkostningseffektiv drift, ville det kræve en række ændringer i processer, kompetencer og ledelse samt i den økonomiske styring

(jf. Social- og Seniorudvalget d. 04. december 2017).

 

Analysen præsenterede 48 anbefalinger, som hvis implementeret vil betyde, at HMC kan overholde de besluttede servicemål og udvikle en omkostningseffektiv drift gennem udvikling af følgende områder:

 • Forbedring af bestillingsprocessen.
 • Styrket lagerstyringsmodel.
 • Styrket drifts- og kapacitetsstyring.
 • Styrket logistikmodel.
 • Kompetencer, roller og fælles standarder.
 • Effektiv administration, kommunikation og ledelsesinformation.
 • Fremtidig bemandingsbehov.
 • Ny model for økonomistyring.

 

Analysen konkluderede, at en implementering af en ny økonomimodel sideløbende med anbefalingerne til udvikling af driften med styrket kvalitet for borgerne, vil kunne lykkes inden for en periode på 12-18 måneder. Kommunerne og NSBV har gennem de seneste 8 måneder implementeret en række af anbefalingerne.

 

Resultaterne af implementeringen er bl.a. at:

Bestilling af reparationer af hjælpemidler sker nu direkte hos HMC. Det betyder, at borgerne får direkte kontakt med en medarbejder med teknisk indsigt, når de henvender sig og kan aftale et konkret tidspunkt for afhentning af hjælpemidlet.

Kommunernes bestillinger af hjælpemidler er skærpet, så fejl i bestillingerne og spildtid i kommuner og HMC minimeres.

 

Helsingør og Fredensborg Kommunes retningslinjer for, hvornår der bestilles akuthjælpemidler, er ensrettet. Det betyder, at borgerne få leveret akuthjælpemidler, når der er behov for det. 

Der er ansat ny leder på HMC med kompetencer til at skabe den nødvendige forandring i organisationen.

 

 

Ny samarbejdsaftale

Der er endvidere udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner samt NSBV (bilag 1). Den nye samarbejdsaftale tager højde for, at Helsingør Kommune ikke er en del af § 60 selskabet mellem Fredensborg Kommune og NSBV, som var tilfældet i 2012. Den nye samarbejdsaftale tydeliggør endvidere:

 • Ansvars- og arbejdsdeling mellem henholdsvis Helsingør og Fredensborg Kommuner samt HMC og Nordsjællands Brandvæsen.
 • Den praktiske organisering af samarbejdet, herunder etablering af en formel samarbejdsorganisation, hvor det er tydeligt, på hvilket niveau beslutninger skal træffes.
 • Økonomistyring, herunder en sondring mellem standardhjælpemidler, der bestilles af HMC og faktureres hos kommunerne samt specialhjælpemidler, der bestilles og betales af kommunerne.

 

Endelig er de nye databehandlingsregler tilføjet samarbejdsaftalen.

 

 

Ny økonomistyringsmodel og budget

Driften af HMC er tidligere sket ud fra princippet om HMC som en selvstændig enhed i NSBV. Økonomistyringsmodellen har hvilet på princippet om, at over/underskud er blevet dækket af kommunerne ved regnskabsårets afslutning.

 

Den nye økonomistyringsmodel kobler entydigt bevillings-, beslutnings- og økonomiansvaret således, at incitamenterne for at være økonomisk ansvarlig er placeret hos den, der har beslutningsansvaret.

 

Kommunerne har i den nye model hjemtaget opgaven for indkøb af hjælpemidler og det giver en forventning om en tættere styring af området.

 

Budgettet til hjælpemiddelområdet vil fremover bestå af et driftsbudget og et indkøbsbudget.

 

Med hensyn til indkøbsbudgettet, vurderes det, at det samlede behov for hjælpemidler vil stige i de kommende år pga. en aldrende befolkning med behov for mere avancerede hjælpemidler. Evt. under- eller overskud på indkøbsdelen dækkes af kommunerne, som ansvarlige for indkøb og økonomistyring.

 

HMCs driftsbudget består derimod af et fast årligt beløb til drift af centralen. Evt. over- eller underskud på driften dækkes, som i dag, af kommunerne efter en 60/40 fordeling. Driftsbudgettet skal hvert år evalueres med mulighed for tilpasning i forhold til udviklingen i aktivitetsdata, herunder antal kørsler, registrerede hjælpemidler, tilgang/afgang af borgere med hjælpemidler.

 

HMC skal hvert år fremlægge en plan for minimum 1 % reduktion i driftsudgifterne. Planen kan være i form af forslag til effektiviseringer, egentlige besparelser eller lignende.

 

 

Økonomi/Personaleforhold

Som beskrevet ovenfor forventes behovet for indkøb af hjælpemidler at stige med antallet af ældre i Fredensborg Kommune. Med den nye økonomistyringsmodel og dermed en mere stringent model med kobling af bestillings- og budgetansvar, forventes dog en bedre styring af hjælpemiddelindkøb fremadrettet.

 

 Med hensyn til den fremtidige drift af Hjælpemiddelcentralen har NSBV udarbejdet følgende budget:

 

Tabel 2: Driftsbudget for den fælles hjælpemiddelcentral (HMC)

HMC driftsbudget

Årlige forv. udgifter

Kørsel, inkl. drift (benzin, vedl., leasing mv.)

473.400

Personale (løn, uddannelse, mundering mv.)

3.607.018

Administration

152.000

Rengøring

70.000

Levering af senge

790.000

Øvrige driftsudgifter

370.333

- (IT, inventar, værktøj mv.)

Samlet budget

5.462.751

 

Driftsbudgettet omfatter både Helsingørs og Fredensborgs udgifter og fordeles efter en fordelingsnøgle med 60 % til Helsingør og 40 % til Fredensborg.  

 

Driftsbudgettet er endvidere tilført 790.000 kr. til dækning af fragt af senge. Dette beløb ydes som tilskud i 2019 og 2020 samtidig med at udgifterne til dette område følges tæt. Dette beløb svarer til den omkostning kommunerne har haft i de senere år og der er således ikke tale om en samlet merudgift på området.  

Der er tilført 87.000 til drift af hjælpemiddelvaskemaskinen.

 

Driftsbudgettet omfatter ikke vedligeholdelse af selve Hjælpemiddelcentralen, så kommunerne må påregne yderligere udgifter til vedligeholdelse.

 

 

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel. Understøtter Byrådets pejlemærke om Livskvalitet i Hverdagen

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At ny samarbejdsaftale, driftsbudget og økonomistyringsmodel godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Nr.110 - Værdighedspulje - indsatser 2019

Sagsnr.: 17/22790

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal beslutte hvilke indsatser, der skal arbejdes med under værdighedspuljen i 2019 for at understøtte værdighedspolitikken.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg kommune skal 1. november indsende redegørelse for anvendelse af værdighedspuljemidler for 2019 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Værdighedspuljemidler overgår med udgangen af 2019 til bloktilskud. Fredensborg kommune har fået tilsagn om værdighedspuljemidler i 2016, 2017 og 2018 på hhv. 7.416.000 kr, 7.632.000 kr og 7.956.000 kr. Tilsagnet for 2019 er på 8.064.000 kr.

Budgetforslag for brug af 2019 midlerne er vedlagt som bilag.

 

Værdighedspulje indsatserne skal understøtte følgende områder. Området ”pårørende” er ny for 2019, mens de resterende punkter også var gældende i 2018.

 

 1. Livskvalitet
 2. Selvbestemmelse
 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 4. Mad og ernæring
 5. En værdig død
 6. Pårørende

 

Indsatserne skal samlet set bidrage til et mere værdigt ældreliv og understøtte kommunes værdighedspolitik. Indsatserne skal bidrage til at øge livskvalitet ved bl.a. at sikre mulighed for samvær med andre og mulighed for at styrke og vedligeholde den ældres fysiske og psykiske færdigheder. Indsatserne skal tilsammen styrke målet om, at alle borgere ønsker at klare sig selv i det omfang de kan og derved bevare størst mulig selvbestemmelse, samt at alle borgere er unikke med individuelle behov. Det forudsætter høj faglighed og et godt tværfagligt samarbejde mellem kommunens medarbejdere. Et værdigt liv handler også om at plejen og behandlingen understøtter, at livet får en værdig og tryg afslutning. Indsatserne skal have fokus på at skabe gode rammer for de ældres mad og ernæring, hvor også det sociale aspekt af måltidet prioriteres højt. Pårørende er en vigtigt ressource i arbejdet for at sikre livskvalitet og værdighed i dagligdagen for den ældre og derfor vil flere af indsatserne være målrettet at understøtte de pårørende.

 

Administrationen ønsker at fortsætte de fleste af 2018 indsatserne i 2019. Dette vil sikre kontinuitet i ældreplejen, som giver kommunes ældre et værdigt ældreliv.

Der er en ny indsats for 2019 omhandlende pårørende. Nedenfor fremlægges en status for indsatserne i 2018 samt overblik over, hvilke der afsluttes, fortsætter eller er ny.

 

1. Livskvalitet

 

Den rette træning til borgere med gigt er træning og undervisning efter GLA:D principperne.  Midler har været anvendt til lønudgift til fysioterapeut samt til kompetenceudvikling. Terapeuten gennemfører afklarende samtaler, hvor individuelle målsætninger for borgeren laves. Der er stor efterspørgsel på tilbuddet. Borgerne har været meget tilfredse og der er opnået gode resultater. Det er yderst fagligt relevant som forebyggende tilbud og vil kunne udskyde evt. lægebesøg eller operationer. Indsatsen har virket i 2018 og ønskes at fortsætte i 2019. Budget for 2019 er 200.000 kr.

 

Borgere er unikke og har brug for individuelle indsatser, derfor er der behov for at tage afsæt i borgerens egne behov og ønsker. For at sikre dette bliver der afholdt dialogmøder med borgere og pårørende. Derudover arbejdes på implementering af virtuel hjemmepleje (skærmbesøg), hvilket fungerer som projekt i dele af kommunen nuværende. Projektet skal på sigt udvides til de øvrige hjemmeplejegrupper. Det anbefales at indsatsen fortsætter i 2019 for at fortsætte arbejdet med dialogmøder og implementeringen af virtuel hjemmepleje. Budget for 2019 er 850.000 kr.

 

Målrettet kvalitetsudvikling af de små demensenheder. Denne indsats har især fokus på beboere med demens i svær grad. Der kræves helt særlige vilkår for demente beboere på Asmundshøj, hvor 8 svært demente beboere har deres liv og dagligdag. Beboere med svær demens er særligt udsatte og har behov for tæt observation og støtte i hele døgnet. Dette kræver en tilstrækkelig bemanding døgnet rundt med høj faglighed og særligt kendskab til beboerne. Indsatsen har medført optimeret mulighed for pleje i nattetimerne. Der vil for 2019 fortsat være behov for dette fokus, hvorfor indsats ønskes fortsat i 2019. Budget for 2019 er 525.000 kr

 

2. Selvbestemmelse

 

Sikker færden giver aktive muligheder. Indsatsen dækker løn til ekstra ressourcer til faldforebyggende funktion. Den faldforebyggende funktion har ca. 200 borgere igennem faldforebyggende udredning årligt. Der er stor borgertilfredshed med tilbuddet og ligeledes stor effekt, som sikrer borgerene får en mere sikker færden. Det anbefales, at dette arbejde kan fortsætte, hvorfor det anbefales, at indsatsen fortætter i 2019. Budget for 2019 er 470.000 kr.

 

Plads til flere borgere, der har brug for døgnrehabilitering handler om at flere borgere får mulighed for at komme på et midlertidigt døgnophold. Midler til denne indsats har betydet at 4 ekstra pladser er åbnet på Pilebo. Der lægges op til, at indsatsen fortsættes i 2019. De 4 ekstra pladser ønskes benyttet således, at 3 pladser bruges til midlertidig ophold efter udskrivelse fra hospital og 1 plads kan bruges af akutfunktionen til aflastning af indlæggelsestruet. Den ene hidtidige plads til aflastning af demente flyttes til Benediktehjemmet ultimo 2018. Budget for 2019 er 1.800.000 kr.

 

Midlertidige hjælpemidler.

Der er ønske fra kommunes faldforebyggere og rehabiliteringsteamet ”Træning som hjælp”, at der indkøbes bestemte hjælpemidler, som kan benyttes midlertidig af borgere i disse forløb. Dette vil give borgerne mulighed for hurtigere at øge sin funktionsevne og derved bevare/genvinde selvbestemmelse til at kunne færdes trygt og sikkert i dagligdagsaktiviteter. Indsatsen var ny i 2018 og der nu indkøbt de nødvendige hjælpemidler, hvorfor der ikke afsættes midler i 2019.

 

3. Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 

Hurtig kompetent sygepleje for ældre borgere har til formål at kvalitetsudvikle hjemmesygeplejen. Dette er sket ved bl.a. indkøb af web-baseret opslagsværk VAR, hvilket understøtter en ensartet og høj faglig sygepleje. Yderligere er der tilført ekstra sygeplejeressourcer og igangsat kompetenceudvikling ift. nye komplekse sygeplejeopgaver. Der er indkøbt udstyr til brug for akutfunktionen. Akutfunktionen er nu bemandet døgnet rundt i alle ugens dage. Det anbefales, at indsatsen videreføres i 2019. Budget for 2019 er 2.000.000 kr.

 

Kom godt hjem fra hospitalet har som indsats medført ekstra ressourcer til visitationen i form af ansættelse af en koordinerende forløbsvisitator. Dette har medført tættere samarbejde med hospital ved udskrivelser og optimeret brugen af de midlertidige døgnpladser. Det anbefales, at indsatsen fortsætter i 2019. Budget for 2019 er 525.000 kr.

 

Bleer der passer og kun når der er behov. Indsatsen har gives ekstra ressourcer til kontinenssygeplejersker, som står for udredning og vurdering af inkontinenshjælpemidler, dette har betydet, at borgerne får de rette bleer og kun når det er nødvendigt. Yderligere er der indkøbt elektronisk bleer, som nuværende fungerer på plejecentrene. Samlet er det med til at forebygge urinvejsinfektioner. Indsatsen ønskes videreført til 2019. Budget for 2019 er 250.000 kr.

 

Fast lægebetjening på plejecentrene. Der blev indgået aftaler om fast lægetilknytning til alle kommunens 5 plejecentre i 2017. Ordningen var finansieret af statslige opstartsmidler. Ordningen er en stor succes i forhold til lægebetjeningen af beboerne samt i forhold til faglig rådgivning af plejehjemspersonalet. Indsatsen ønskes videreført til 2019. Budget for 2019 er 300.000 kr.

 

Kompleks sygepleje på plejecentrene. Denne indsats skal styrke sygeplejefaglige ressourcer på kommunes plejecentre. Den stigende kompleksitet i beboerenes pleje og behandlingsbehov betyder, at sygeplejerskerne skal kunne behandle komplekse sygeplejeopgaver samt forbygge ind- og genindlæggelser. Dette kræver et højt fagligt niveau i personalet. Midler ønskes til fortsat opnormering af sygeplejersker på plejecentrene. Indsatsen ønskes videreført til 2019. Budget for 2019 er 900.000 kr.

 

4. Mad og ernæring

 

Spisefællesskaber på dagcentre for sårbare ældre har til formål at etablere spisefælleskaber for at støtte sårbare ældre for at forebygge utilsigtet vægttab ved at skabe sociale relationer omkring et varmt måltid mad. Projekt spisefællesskaber har givet gode resultater ved fint fremmøde i dagcentrene. Indsatsen foreslås at fortsætte i 2019. Der er overvejelser at udvide med en ekstra dag på dagcentrene. Budget for 2019 er 100.000 kr.

 

5. En værdig død

 

Ingen indsatser for 2018 og 2019 via værdighedspuljen, men der er via bloktilskuddet tilført 0,4 mio til området i 2019. Indsatser endnu ikke planlagt, men kan fx omhandle kompetenceudvikling af medarbejdere eller særlig støtte til pårørende.

 

6. Pårørende

 

Pårørendevejleder skal bidrage til, at pårørende til ældre kan få viden, vejledning og værktøjer til at hjælpe bedst muligt og være med til at sikre, at de pårørende ikke føler sig alene om problemerne men kan få kompetent rådgivning og dermed kan forblive raske. Denne indsats er ny for 2019. Budget for 2019 er 150.000 kr. Indsatsen påtænkes iværksat fra årsskiftet og vil bestå af en åben telefonlinje på alle hverdage 8-9, samt mulighed for en personligt møde mandage 15:00-17:30. Behovet for en rådgiver for pårørende blev også rejst på temamødet om Ældrepolitikken den 10. september 2018. Vejledningen vil blive bemandet af to erfarne forebyggende medarbejdere, der har et indgående kendskab til kommunens tilbud, foreningslivet og frivilligområdet.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN´s mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Understøtter Byrådets pejlemærke: Vi vil sikre moderne pleje-og rehabiliteringscentre og en hjemmepleje med fokus på trivsel, omsorg og rehabilitering, der skaber muligheden for at blive længst muligt i eget hjem.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At anvendelsen af værdighedspuljen 2019 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Indstillingen godkendt. Der fremlægges senere en sag vedrørende anvendelse af midler til en værdig død.

Nr.111 - Aktuel puljestatus på ældreområdet

Sagsnr.: 17/22790

 

Beslutningstema

Orientering om aktuel puljestatus på ældreområdet herunder ændringer via lov- og cirkulæreprogrammet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ældre- og Omsorg søger løbende om puljer med henblik på at understøtte indsatsen på ældreområdet. Social- og Seniorudvalget orienteres løbende om de enkelte puljer. Denne sag opsummerer den aktuelle puljestatus.

 

I alt er der aktuelt i Fredensborg Kommune puljemidler for 17,068 mio til drift og projekter samt 5,849 mio til anlæg. Enkelte af projekterne strækker sig over både 2018 og 2019. Puljemidlerne dækker ca. 6% af ældreområdets driftsbudget.

Værdighedspulje

Beløb i 2018: 7,555 mio

Kommunen skal udarbejde en værdighedspolitik og årligt ansøge om udmøntning. Social-og Seniorudvalget foretager udmøntningen

 

Klippekort til plejehjemsbeboere

Beløb i 2018: 2,663mio

Hver plejehjemsbeboer tildeles ½ time ugentlig til aktiviteter efter eget valg.

 

Pulje til bedre bemanding i ældreplejen

Beløb i 2018: 3,828 mio

Hvert plejecenter og hjemmeplejen er tildelt midler til øgning af bemandingen, primært i aftentimerne.

 

Støtte til opførelse af lægeklinik

Beløb i 2018: 5,849 mio

 

Beløbet dækker halvdelen af opførelsesomkostningerne til lægeklinikkerne på det nye pleje-og rehabiliteringscenter.

 

Akutsygeplejesamarbejde

Beløb i 2018 0,239 mio

Beløbet dækker omkostninger til en analyse af samarbejdsmulighederne på akutsygeplejeområdet mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner.

 

Udvikling af akutområdet

Beløb i 2018: 1,418 mio

Beløbet skal anvendes skal anvendes til udvikling af akuthjemmesygeplejen og akutområdet på Pilebo, herunder forsøg med øget lægedækning.

 

Sygefravær i hjemmeplejen

Beløb i 2018: 1,365 mio

Beløbet skal anvendes til analyse af fravær samt udvikling af modeller for tættere samarbejde mellem jobcenter og ældreområdet.

 

 

I forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet forventes (indgår i budgetrevision pr. 30.6.18) der tildelt følgende midler:

 

Frit valg til genoptræning kr. 0,4 mio

I finanslovsaftalen for 2018 er aftaleparterne blevet enige om at indføre frit valg til genoptræning i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan.

 

Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet 0,07mio

Ændringen af lov om social service udmønter den politiske aftale om initiativer til at forebygge konkurser i ældreplejen. Lovændringen indeholder en række tiltag herunder 1) Krav om beredskabsplaner. 2) Krav om bankgaranti. 3) Krav om egnethedskriterier - gæld og indsendelse af regnskaber. 4) Krav om at afregningspriser under godkendelsesmodellen skal beregnes mindst én gang årligt.

Den økonomiske kompensation dækker udarbejdelse af beredskabsplan, udgifter til bankgaranti, opfølgning på gældserklæring og indsendte regnskaber samt årlig genberegning af afregningspriser.

 

8. Handicapkørsel 0,1 mio

Med loven udvides adgangen til individuel handicapkørsel til også at omfatte blinde og svagtseende. Initiativet stammer fra satspuljeaftalen for 2018, og loven træder i kraft 1. juli 2018, hvorfor der kun er 1/2-årseffekt for 2018. DUT-beløbet er beregnet på baggrund af et skøn for antallet af blinde og svagtseende på 25.000 personer på nationalt plan, en udnyttelsesgrad på 25 pct. samt en forudsætning om et gennemsnitligt antal ture på 25 pr. visiteret borger, hvilket er over det senest kendte gennemsnitlige antal ture for brugerne af den eksisterende ordning.

 

9. Aflastning 0,4 mio

Med finansloven for 2018 er der afsat i alt 60 mio. kr. årligt (18 pl) fra 2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Kommunerne forpligtes til i deres værdighedspolitik at beskrive, hvordan kommunen understøtter de pårørende.

 

10. En værdig død 0,4 mio

Med finansloven for 2018 er der afsat 60 mio. kr. årligt (18 pl) fra 2018 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe en værdig død for den ældre.

 

11. Frit valg til genoptræning 0,4 mio

Der er på aktstykket udmøntet på landsplan 86 mio.kr. i 2018 og 76,5 mio.kr. fra 2019 og frem til Frit valg til genoptræning (se pkt. 32). Der er samtidig en negativ regulering af bloktilskuddet på 15,0 mio. kr. i 2018 og 5,1 mio. kr. i 2019 til finansiering af etableringen af den nationale rammeaftale med private leverandører på genoptræningsområdet.

 

12. Kompetenceløft sundhedspersonale 0,7 mio

Der er i økonomiaftalen som et engangsbeløb i 2018 afsat 100 mio. kr. i form af finansiering og serviceramme til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Midlerne forudses at finansiere konkrete uddannelsesforløb. Der peges i den forbindelse på løft af kompetencer i forhold til tidlig opsporing, kliniske kompetencer samt koordinering og understøttelse af komplekse patientforløb.

Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, fysio- og ergoterapeuter mv. og skal bl.a. styrke kommunernes muligheder for rekruttering.

 

Bevilling

 

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Og Byrådets mål for: Vi vil sikre moderne pleje-og rehabiliteringscentre og en hjemmepleje med fokus på trivsel, omsorg og rehabilitering, der skaber muligheden for at blive længst muligt i eget hjem.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.112 - Kulegravning af ældreområdet - orientering

Sagsnr.: 18/25831

 

Beslutningstema

Orientering om rapporten ”Kulegravning af ældrepleje- og dagtilbudsområdet” – Ældreområdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Rapporten

Rambøll/Qvartz har i perioden september-december 2017 gennemført to kulegravningsanalyser af henholdsvis ældrepleje- og dagtilbudsområdet. Analyserne er samlet i rapporten ”Kulegravning af ældrepleje- og dagtilbudsområdet”. Arbejdet med rapporten er udført i samarbejde med repræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet.

Rapporten er udgivet af Digitaliseringsstyrelsen i september 2018.

 

Denne sagsfremstilling indeholder alene en beskrivelse af analysen på ældreområdet. Rapporten kan sendes på forespørgsel.

 

 

Metode

Analysen på ældreområdet er baseret på flere analysemetoder blandt andet spørgeskemaundersøgelse samt på dataindsamling og interviews fra otte kommuner i Danmark, herunder Fredensborg Kommune.

 

I Fredensborg Kommune har i alt 23 ansatte (både medarbejdere, ledere, centerchef og direktør) fra ældreområdet deltaget i henholdsvis 8 interview og 4 workshop.

 

 

Kulegravningen – en del af sammenhængsreformen

Baggrunden for kulegravningerne er regeringens arbejdsprogram for en sammenhængsreform fra foråret 2017. Regeringen har som en del af sammenhængsreformen netop udgivet afbureaukratiseringsreformen den 4. september 2018. I reformen står der, at det vurderes i kulegravningen af ældreområdet, at der kan frigøres ressourcer svarende til ca. 2.000 årsværk fra bureaukrati og administration mv. til pleje og omsorg af ældre borgere.

 

Rapportens overordnede hovedkonklusioner

Rapporten konkluderer, at

 • Medarbejdere og ledere på ældreområdet har en gennemsnitlig ATA-tid (ansigt til ansigt) på ca. 50 % af arbejdstiden.
 • ATA-tiden vil kunne øges med ca. 2-4 procentpoint, hvis rapportens anbefalinger til forbedringer på ældreområdet realiseres. Det svarer til at flytte ca. 1.700-2.650 årsværk fra andre opgaver til ATA-tiden svarende til ca. 850-1.300 mio. kr. årligt i samlede lønomkostninger.
 • Rapporten konkluderer også, at det vurderes, at 1/3 af forbedringspotentialet kan realiseres inden for en 2 årig periode, mens hovedparten af forslagene vil kunne realiseres inden for en tidshorisont på i alt 3 år.

 

Rapporten tematiserer 4 områder på ældreområdet; Regelforenkling, mindre dokumentation, effektiv ledelse og styring, samt bedre arbejdstilrettelæggelse - og kommer med i alt 16 forbedringsområder på ældreområdet inden for temaerne (se tabel).

 

 

Forbedringsforslag på ældreområdet

 

 

 

Forbedringsforslag ud fra tema:

Regelforenkling

De 4 forbedringsforslag under regelforenkling kræver primært en ændring fra staten enten ved at ændre lovgivning eller vejledning.

 

Fredensborg Kommune vil i forbindelse med klippekortordningen tage kontakt til en Haderslev Kommune omkring administration af klippene, da administrationen er blevet oplyst om, at Haderslev Kommune har en mere simpel model end Fredensborg Kommune.

 

Fredensborg Kommune har allerede etableret et depot for midlertidige hjælpemidler, hvor f.eks. kommunens akutfunktion og faldforebyggelseskonsulenter kan hente hjælpemidler.

 

Mindre dokumentation

Rapporten opstiller 6 forslag inden for dokumentation. I forbindelse med at Fredensborg Kommune har ansat fast tilknyttet læge på alle kommunens plejecentre er samarbejdet og kontakt til almen praksis optimeret på plejecentrene.

 

Der arbejdes løbene på at optimere samarbejdet med sundhedsfagligt personale på hospitalerne. Dette sker både gennem sundhedsaftaler og gennem samarbejde i regionens samordningsudvalg.

 

Hertil kommer, at Fredensborg Kommune sammen med de øvrige kommuner i Nordsjælland og Nordsjællands Hospital samt almen praksis deltager i projekt Tværfaglig Stuegang, hvor man blandt andet ønsker at forbedre det tværsektorielle forløb for borgere over 65 år, der udskrives fra Nordsjællands Hospital til en midlertidig plads i de 8 kommuner.

 

Fredensborg Kommune har tidligere i forbindelse med frikommune forsøgt at få tilladelse til at fjerne krav om at opdatere handelsnavn i FMK. Denne tilladelse er dog efterfølgende trukket tilbage af Sundhedsstyrelsen.

 

Fredensborg Kommune bruger allerede i dag devices i forbindelse med dokumentation og er i 2018 begyndt på at dokumentere hos borgeren.

 

Effektiv ledelse og styring

Det ene af de 2 forbedringsforslag inden for effektiv ledelse og styring indebærer at reducere sygefravær ved øget ledelsesfokus og øget medarbejdertrivsel.

 

Ældreplejen i Fredensborg Kommune har løbende fokus på medarbejdertrivsel blandt andet i forbindelse med trivselsundersøgelserne samt fokus på fravær. Fredensborg Kommune har netop fået puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til et projekt omkring fælles indsatser af sygefravær i hjemmeplejen. Projekter starter 1. oktober 2018 og afsluttes ultimo 2020.

 

Bedre arbejdstilrettelæggelse

Fredensborg Kommunes hjemmepleje har ”start hjemmefra”. Det vil sige, at medarbejderen ikke møder ind i hjemmeplejegruppen inden det første besøg men får køreplanen hjemme på mobiltelefonen og kører derefter direkte til første borgerbesøg.

 

Ældreområdet i Fredensborg Kommune har ligeledes haft fokus på, at mødeaktivitet som hovedregel afholdes om eftermiddagen.

 

Hjemmeplejen har opstartet brug af skærmbesøg i 2018. Hjemmeplejen har ikke erfaring med sensorer i borgerens eget hjem. Sensorer i form af bevægelsessensorer og rumfølere anvendes imidlertid på kommunens plejecentre, når det er aktuelt.

 

Der er fokus på transporttiden i hjemmeplejen og hjemmeplejens planlæggere har kontinuerligt fokus på at optimere medarbejdernes ruter. Planlæggerne er efteruddannet inden for ruteplanlægning.

 

Ældreområdet i Fredensborg Kommune har ikke fast telefontid til borgere og pårørende. Der er dog en positiv tilbagemelding omkring fast telefontid i hjemmeplejen og på plejecentre. - Det forventes at spare medarbejderne for mange unødige afbrydelser i løbet af dagen.

 

 

Mini-rapport til Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune har i forbindelse med kulegravningen og i kraft af at have deltaget i undersøgelsen modtaget en tilbagemelding (mini-rapport) alene på Fredensborg Kommune.

 

En af tilbagemeldingerne i mini-rapporten er, at Fredensborg Kommune bruger 15 % færre udgifter pr. ældre end landsgennemsnittet og samtidig har 3 % flere ældre over 80 år, som modtager hjemmehjælp. Mini-rapporten viser også, at Fredensborg Kommune har samme ATA-tid som konklusionen i hovedrapporten og at fordelingen af opgaver inden for den totale arbejdstid stort set kan sidestilles med resultaterne i hovedrapporten.

 

Mini-rapporten indeholder også forbedringsforslag. Disse er ikke et udtryk for analysens endelige forbedringsforslag men forslag, som er fremført af de interviewede i Fredensborg Kommune. Der er i alt opstillet 12 forbedringsforslag i mini-rapporten. Ét af forslagene er at integrere ”træning” og ”pleje” i et system. Dette er netop sket i forbindelse med kommunens nye dokumentationssystem og fælles sprog 3. Ét andet af forslagene er automatisk kørselsregistrering. Der findes allerede en APP, hvor man kan registrere kørsel. Disse bliver på nuværende tidspunkt brugt flere steder i kommunen.

 

Andre af de forslåede områder kræver en lovændring eller forventes ikke at frigive mere tid hos borgeren, da en evt. implementering er forbundet med større udgifter/løbende udgifter eller øgede kompetenceprofiler. 

 

Da mange af forslagene i kulegravningsrapporten på det kommunale område allerede er gennemført i Fredensborg Kommune, forekommer den i rapporten antaget effektivisering ikke realistisk i Fredensborg Kommune.

 

Rapporten kan ses her: https://digst.dk/afbureaukratisering/kulegravning-af-sektoromraader/

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Og Byrådets mål: Forenkling af sagsgange og administrative effektiviseringer skal frigive ressourcer særligt til demente og ældre med behov for støtte.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.113 - Tilsyn 2017 - Orientering

Sagsnr.: 17/10549

 

Beslutningstema

Orientering om tilsyn på ældreområdet i 2017.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der gennemføres løbende tilsyn med Fredensborg Kommunes Plejecentre, midlertidige pladser og Hjemmepleje.

 

De kommunale tilsyn på plejecentrene og de midlertidige pladser udføres som uanmeldte tilsyn af BDO.

 

Årsrapport fra BDO vedrørende plejecentre

BDO har i 2017 udført uanmeldte tilsyn med Fredensborg Kommunes 5 plejecentre, det private plejehjem Else Mariehjemmet og de midlertidige pladser (Pilebo).

Plejecentrene bliver vurderet ud fra følgende skala:

 • Særdeles tilfredsstillende
 • Meget tilfredsstillende
 • Tilfredsstillende
 • Mindre tilfredsstillende
 • Ikke tilfredsstillende

 

 

Else Mariehjemmet fik bedømmelsen meget tilfredsfredsstillende. Bedømmelsen gives, når forholdene kan karakteriseres som gode, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det meget tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger.

 

De midlertidige pladser (Pilebo), Benediktehjemmet, Egelunden, Lystholm og Mergeltoften fik bedømmelsen tilfredsstillende. Det tilfredsstillende resultat gives når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige og hvor der er konstateret mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger.

Øresundshjemmet fik bedømmelsen mindre tilfredsstillende. Det mindre tilfredsstillende resultat gives, når forholdene på flere områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes. Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan.

Der har efterfølgende været et uanmeldt opfølgende tilsyn, hvor Øresundshjemmet fik bedømmelsen tilfredsstillende. Tilsynet vurderede at der var blevet fulgt op på anbefalingerne, som blev givet ved det ordinære tilsyn tidligere på året.

Alle centrene følger op på egne tilsyn i forhold til deres individuelle fokusområder.

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed:

Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) udfører ligeledes uanmeldte tilsyn med plejecentrene og hjemmeplejen, hvor fokus særligt er på sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed.

 

Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds frekvensbaserede tilsyn omlagt til et proaktivt risikobaseret tilsyn. Dette indebærer, at der føres tilsyn med udvalgte behandlingssteder dels ud fra løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden, dels på stikprøvebasis som led i afdækning af nye områders risikoprofil.

I 2017 udførte styrelsen for patientsikkerhed tilsyn på Benediktehjemmet, Fredensborg hjemmepleje og Øresundshjemmet.

 

Administrationen har kontaktet styrelsen, eftersom der ikke er modtaget en samlet årsrapport, fra tilsyn i kommunen. Administrationen er orienteret om at styrelsen ikke længere udfærdiger kommunale årsrapporter, men alene udfører en samlet rapport for alle kommuner.

Årets tema for styrelsens tilsynsbesøg har været medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Derudover er generelle forhold som journalføring og hygiejne vurderet.

Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden og sikre læring hos sundhedspersonalet.

 

I 2017 udførte Styrelsen for Patientsikkerhed for første gang tilsyn med Fredensborg Kommunes hjemmepleje, dette er tidligere blevet udført af visitationen. Visitationen vil fortsat løbende vurdere hjemmeplejen men ikke længere gennemføre tilsyn. Styrelsen kategoriserer behandlingssteder i følgende kategorier efter deres tilsyn

 • Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden
 • Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden
 • Problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

 

Kategoriseringen sker på baggrund af en samlet sundhedsfaglig vurdering af patientsikkerheden med konkret afsæt i de gennemgåede målepunkter. I selve vurderingen er der blevet lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte målepunkter.

Benediktehjemmet, Øresundshjemmet og Fredensborg Hjemmepleje blev alle indplaceret i kategorien: Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden.

 

Alle tilsynsrapporter er offentligt tilgængelige på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside i tre år.

 

Sammenfatning af fund på Benediktehjemmet. Det blev fremhævet at næsten alle målepunkter var opfyldt, dog var der nogle uopfyldte målepunkter indenfor området medicinhåndtering.

 

Sammenfatning af fund på Øresundshjemmet. Fundene drejer sig hovedsageligt om mangel på vejledninger og opfyldelse af formelle krav til vejledninger samt 2 fund på medicinområdet.

 

Sammenfatning af fund Fredensborg Hjemmepleje. Fundene drejer sig hovedsageligt om uopfyldte medicineringsmålepunkter, at vikarer ikke havde adgang til journalsystemet samt manglende instrukser.

 

Visiterende myndighed – Tilsyn af leverandører af hjemmepleje.

Kommunens eget til tilsyn havde fokus på samarbejdet mellem den kommunale hjemmesygepleje og de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

En tredjedel af de adspurgte borgere var bekendt med at sygepleje udføres af kommunens sygeplejersker. Af dette kan udledes at der har været en mangelfuld oplysning til borgerne vedrørende retningslinjer for hvem der må udføre hjemmesygepleje. Hjælperne fra de private leverandører er bekendt med hvornår de skal kontakte hjemmesygeplejersken. Henvendelse til egen læge og sygeplejerskerne kræver borgers samtykke. Leverandørerne har vist sig at have forskellige organiseringer vedrørende kontakt til sygeplejerskerne.

Når der har været kontakt mellem den kommunale sygepleje og hjælperne fra de private leverandører har samarbejdet fungeret tilfredsstillende. De private leverandører værdsætter muligheden for at samarbejde med den kommunale sygepleje.

Dokumentationen blev vurderet i flere tilfælde at være mangelfuld hvilket visitationen har pointeret overfor de respektive leverandører.

Konklusion:

Set på tværs af de forskellige tilsyn, modtager borgerne i Fredensborg Kommune en tilfredsstillende pleje og omsorg.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Sundhedsloven og Serviceloven.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.114 - Ledelsesinformation

Sagsnr.: 18/4757

 

Beslutningstema

For at gøre det muligt for ledelse og udvalg at følge udviklingen på Ældre- og Omsorgsområdet, fremlægges denne ledelsesinformation med centrale parametre på området.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ledelsesinformationen for oktober 2018 indeholder mange af de samme parametre som de seneste ledelsesinformationer. Som nyt punkt er tilføjet information om kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet. Parametrene forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og ventedage er ikke med i denne ledelsesinformation, da der ikke er nye tal siden december 2017. Sidste ledelsesinformation blev fremlagt maj 2018.

 

Parametrene er:

 • Hjemmehjælp – visiterede timer
 • Venteliste pleje- og ældrebolig
 • Træning
 • Sygefravær
 • Budget 2018 – forventet budget
 • Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet

 

Hjemmehjælp:

Tabellen viser det total antal visiterede timer til personlig pleje (dag, aften, nat) samt visiterede timer til rengøring for perioden 1. februar 2017 til 31. maj 2018. Tallene er både for kommunal- og privatleverandører. Tallene for februar måned er beregnet således, at måneden svarer til en 30 dages måned.

 

Da kommunen pr. 1. juni er overgået til nyt omsorgssystem, er der kun trukket nye tal frem til 31. maj.

 

Sammenlignes marts, april og maj i 2017 med samme måneder i 2018, er der visiteret mere i 2018 end i 2017. For de tre måneder i 2017 var der visiteret 35.586 timer til sammenligning med 2018 på 36.939 timer. Altså en stigning på 3,8%, som kan begrunde i den demografiske udvikling. (Bilag 1)

 

Venteliste plejebolig og ældrebolig:

Plejebolig:

I 2017 blev plejeboliggarantien overholdt for alle borgere, der søgte bredt blandt alle plejecentre. For september 2018 er der 3 borgere, der har søgt plejebolig under plejeboliggarantien. (Bilag 2 figur 1)

 

For perioden januar 2017 til september 2018 venter der i gennemsnit ca.11 borgere på en plejebolig. Sammenlignes perioden januar til september i 2017 med samme periode i 2018, er der for 2017 i gennemsnit ca. 6 borgere der venter på plejebolig og i gennemsnit ca. 15 borgere for 2018. Altså en stigning på 66%. (Bilag 2, figur 2)

 

 

Ældrebolig:

For perioden januar 2017 til september 2018 venter der i gennemsnit 15 borgere på en ældrebolig. Sammenlignes perioden januar til september i 2017 med samme periode i 2018, er der for 2017 i gennemsnit ca. 18 borgere der venter på ældrebolig og i gennemsnit for 2018 ca.12 borgere. Altså et fald på 33%. (Bilag 2, figur 3)

 

Træning:

Der er i perioden januar til august 2018 modtaget i alt 782 genoptræningsplaner efter sundhedsloven §140. Til sammenligning var der for hele 2016 modtaget 1.113 og i 2017 1.155 genoptræningsplaner.

 

Der modtages flest genoptræningsplaner for patienter med ryg- og skulderproblemer samt diverse frakturer. (Bilag 3, figur 1)

 

Der er i peiroden januar til august 2018 visiteret 182 borgere til vedligeholdende træning/genoptræning efter §86. Til sammenligning er der for hele 2016 visiteret 257 borgere og i 2017 visiteret 204 borgere. (Bilag 3, figur 2)

 

Sygefravær:

Gennemsnits fraværsprocent for perioden 1. januar 2018 til 31. august 2018 er på 5,5 procent. Samme periode i 2017 var gennemsnits fraværsprocenten 5,3 procent.

For august måned 2018 er fraværsprocenten 3,9 procent til sammenligning med samme måned i 2017 var den 4,8 procent. (Bilag 4)

 

Budget – forventet budget

Tabel viser økonomiske nøgletal, hvor budget for 2018 er sat op imod forventet regnskab. Tallene er udarbejdet i forhold til det ansøgte budget og forventet forbrug ved budgetrevisionen pr. 30.06.18

Tabellen viser et samlet merforbrug for områderne på 3,4 mio. kr. Det største merforbrug er på området Fredensborg hjemmepleje på 6,3 mio. kr. (Bilag 5)

 

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Den økonomiske opfølgning er lavet på baggrund af informationer fra eSundhed pr. 20. juni 2018. Informationerne omhandler afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering og finansiering af sundhedsvæsenet, med undtagelse af færdigbehandlede patienter i psykiatrien. Forventningen til regnskabet 2018:

 

Tabellerne viser:

Et merforbrug på 4,3 mio. kr. på budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering

Et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på budgettet for aktivitetsbestemt fuldfinansiering

(Bilag 6)

 

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

 

Understøtter Byrådets mål: Vi vil sikre moderne pleje-og rehabiliteringscentre og en hjemmepleje med fokus på trivsel, omsorg og rehabilitering, der skaber muligheden for at blive længst muligt i eget hjem

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.115 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træning og Rehabilitering

 

 • Introduktion til træningsenhedens arbejde
 • Fredensborg Humlebæk Fælleslegat
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap
 • Orientering om brandberedskab på plejecentrene
 • Status på Masterplanen

 

December

 

 • Kvalitetsstandarder 2019
 • Budgetrevision 31.10
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Kontrakter med private leverandører på hjemmeplejeområdet
 • Det sociale frikort
 • Udmøntning af Budgetaftale

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.116 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/6465

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orientering om Ældreminister Thyra Franks besøg på Benediktehjemmet.

Nr.117 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Dialogmøde om ny sundhedsaftale den 12.11.18 falder sammen med SSU mødet, der sendes en udviklingskonsulent til mødet.

 

Orientering om pårørendemøde på Benediktehjemmet.

 

Spadestik nyt plejecenter bliver formentlig primo november.

Demensaflastningspladsen flyttes fra Pilebo til Benediktehjemmet pr. 1.12