Nr.114 - Ledelsesinformation

Sagsnr.: 18/4757

 

Beslutningstema

For at gøre det muligt for ledelse og udvalg at følge udviklingen på Ældre- og Omsorgsområdet, fremlægges denne ledelsesinformation med centrale parametre på området.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ledelsesinformationen for oktober 2018 indeholder mange af de samme parametre som de seneste ledelsesinformationer. Som nyt punkt er tilføjet information om kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet. Parametrene forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og ventedage er ikke med i denne ledelsesinformation, da der ikke er nye tal siden december 2017. Sidste ledelsesinformation blev fremlagt maj 2018.

 

Parametrene er:

  • Hjemmehjælp – visiterede timer
  • Venteliste pleje- og ældrebolig
  • Træning
  • Sygefravær
  • Budget 2018 – forventet budget
  • Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet

 

Hjemmehjælp:

Tabellen viser det total antal visiterede timer til personlig pleje (dag, aften, nat) samt visiterede timer til rengøring for perioden 1. februar 2017 til 31. maj 2018. Tallene er både for kommunal- og privatleverandører. Tallene for februar måned er beregnet således, at måneden svarer til en 30 dages måned.

 

Da kommunen pr. 1. juni er overgået til nyt omsorgssystem, er der kun trukket nye tal frem til 31. maj.

 

Sammenlignes marts, april og maj i 2017 med samme måneder i 2018, er der visiteret mere i 2018 end i 2017. For de tre måneder i 2017 var der visiteret 35.586 timer til sammenligning med 2018 på 36.939 timer. Altså en stigning på 3,8%, som kan begrunde i den demografiske udvikling. (Bilag 1)

 

Venteliste plejebolig og ældrebolig:

Plejebolig:

I 2017 blev plejeboliggarantien overholdt for alle borgere, der søgte bredt blandt alle plejecentre. For september 2018 er der 3 borgere, der har søgt plejebolig under plejeboliggarantien. (Bilag 2 figur 1)

 

For perioden januar 2017 til september 2018 venter der i gennemsnit ca.11 borgere på en plejebolig. Sammenlignes perioden januar til september i 2017 med samme periode i 2018, er der for 2017 i gennemsnit ca. 6 borgere der venter på plejebolig og i gennemsnit ca. 15 borgere for 2018. Altså en stigning på 66%. (Bilag 2, figur 2)

 

 

Ældrebolig:

For perioden januar 2017 til september 2018 venter der i gennemsnit 15 borgere på en ældrebolig. Sammenlignes perioden januar til september i 2017 med samme periode i 2018, er der for 2017 i gennemsnit ca. 18 borgere der venter på ældrebolig og i gennemsnit for 2018 ca.12 borgere. Altså et fald på 33%. (Bilag 2, figur 3)

 

Træning:

Der er i perioden januar til august 2018 modtaget i alt 782 genoptræningsplaner efter sundhedsloven §140. Til sammenligning var der for hele 2016 modtaget 1.113 og i 2017 1.155 genoptræningsplaner.

 

Der modtages flest genoptræningsplaner for patienter med ryg- og skulderproblemer samt diverse frakturer. (Bilag 3, figur 1)

 

Der er i peiroden januar til august 2018 visiteret 182 borgere til vedligeholdende træning/genoptræning efter §86. Til sammenligning er der for hele 2016 visiteret 257 borgere og i 2017 visiteret 204 borgere. (Bilag 3, figur 2)

 

Sygefravær:

Gennemsnits fraværsprocent for perioden 1. januar 2018 til 31. august 2018 er på 5,5 procent. Samme periode i 2017 var gennemsnits fraværsprocenten 5,3 procent.

For august måned 2018 er fraværsprocenten 3,9 procent til sammenligning med samme måned i 2017 var den 4,8 procent. (Bilag 4)

 

Budget – forventet budget

Tabel viser økonomiske nøgletal, hvor budget for 2018 er sat op imod forventet regnskab. Tallene er udarbejdet i forhold til det ansøgte budget og forventet forbrug ved budgetrevisionen pr. 30.06.18

Tabellen viser et samlet merforbrug for områderne på 3,4 mio. kr. Det største merforbrug er på området Fredensborg hjemmepleje på 6,3 mio. kr. (Bilag 5)

 

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Den økonomiske opfølgning er lavet på baggrund af informationer fra eSundhed pr. 20. juni 2018. Informationerne omhandler afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering og finansiering af sundhedsvæsenet, med undtagelse af færdigbehandlede patienter i psykiatrien. Forventningen til regnskabet 2018:

 

Tabellerne viser:

Et merforbrug på 4,3 mio. kr. på budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering

Et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på budgettet for aktivitetsbestemt fuldfinansiering

(Bilag 6)

 

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

 

Understøtter Byrådets mål: Vi vil sikre moderne pleje-og rehabiliteringscentre og en hjemmepleje med fokus på trivsel, omsorg og rehabilitering, der skaber muligheden for at blive længst muligt i eget hjem

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.