Nr.113 - Tilsyn 2017 - Orientering

Sagsnr.: 17/10549

 

Beslutningstema

Orientering om tilsyn på ældreområdet i 2017.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der gennemføres løbende tilsyn med Fredensborg Kommunes Plejecentre, midlertidige pladser og Hjemmepleje.

 

De kommunale tilsyn på plejecentrene og de midlertidige pladser udføres som uanmeldte tilsyn af BDO.

 

Årsrapport fra BDO vedrørende plejecentre

BDO har i 2017 udført uanmeldte tilsyn med Fredensborg Kommunes 5 plejecentre, det private plejehjem Else Mariehjemmet og de midlertidige pladser (Pilebo).

Plejecentrene bliver vurderet ud fra følgende skala:

  • Særdeles tilfredsstillende
  • Meget tilfredsstillende
  • Tilfredsstillende
  • Mindre tilfredsstillende
  • Ikke tilfredsstillende

 

 

Else Mariehjemmet fik bedømmelsen meget tilfredsfredsstillende. Bedømmelsen gives, når forholdene kan karakteriseres som gode, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det meget tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger.

 

De midlertidige pladser (Pilebo), Benediktehjemmet, Egelunden, Lystholm og Mergeltoften fik bedømmelsen tilfredsstillende. Det tilfredsstillende resultat gives når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige og hvor der er konstateret mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger.

Øresundshjemmet fik bedømmelsen mindre tilfredsstillende. Det mindre tilfredsstillende resultat gives, når forholdene på flere områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes. Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan.

Der har efterfølgende været et uanmeldt opfølgende tilsyn, hvor Øresundshjemmet fik bedømmelsen tilfredsstillende. Tilsynet vurderede at der var blevet fulgt op på anbefalingerne, som blev givet ved det ordinære tilsyn tidligere på året.

Alle centrene følger op på egne tilsyn i forhold til deres individuelle fokusområder.

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed:

Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) udfører ligeledes uanmeldte tilsyn med plejecentrene og hjemmeplejen, hvor fokus særligt er på sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed.

 

Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds frekvensbaserede tilsyn omlagt til et proaktivt risikobaseret tilsyn. Dette indebærer, at der føres tilsyn med udvalgte behandlingssteder dels ud fra løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden, dels på stikprøvebasis som led i afdækning af nye områders risikoprofil.

I 2017 udførte styrelsen for patientsikkerhed tilsyn på Benediktehjemmet, Fredensborg hjemmepleje og Øresundshjemmet.

 

Administrationen har kontaktet styrelsen, eftersom der ikke er modtaget en samlet årsrapport, fra tilsyn i kommunen. Administrationen er orienteret om at styrelsen ikke længere udfærdiger kommunale årsrapporter, men alene udfører en samlet rapport for alle kommuner.

Årets tema for styrelsens tilsynsbesøg har været medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Derudover er generelle forhold som journalføring og hygiejne vurderet.

Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden og sikre læring hos sundhedspersonalet.

 

I 2017 udførte Styrelsen for Patientsikkerhed for første gang tilsyn med Fredensborg Kommunes hjemmepleje, dette er tidligere blevet udført af visitationen. Visitationen vil fortsat løbende vurdere hjemmeplejen men ikke længere gennemføre tilsyn. Styrelsen kategoriserer behandlingssteder i følgende kategorier efter deres tilsyn

  • Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden
  • Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden
  • Problemer af betydning for patientsikkerheden
  • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

 

Kategoriseringen sker på baggrund af en samlet sundhedsfaglig vurdering af patientsikkerheden med konkret afsæt i de gennemgåede målepunkter. I selve vurderingen er der blevet lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte målepunkter.

Benediktehjemmet, Øresundshjemmet og Fredensborg Hjemmepleje blev alle indplaceret i kategorien: Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden.

 

Alle tilsynsrapporter er offentligt tilgængelige på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside i tre år.

 

Sammenfatning af fund på Benediktehjemmet. Det blev fremhævet at næsten alle målepunkter var opfyldt, dog var der nogle uopfyldte målepunkter indenfor området medicinhåndtering.

 

Sammenfatning af fund på Øresundshjemmet. Fundene drejer sig hovedsageligt om mangel på vejledninger og opfyldelse af formelle krav til vejledninger samt 2 fund på medicinområdet.

 

Sammenfatning af fund Fredensborg Hjemmepleje. Fundene drejer sig hovedsageligt om uopfyldte medicineringsmålepunkter, at vikarer ikke havde adgang til journalsystemet samt manglende instrukser.

 

Visiterende myndighed – Tilsyn af leverandører af hjemmepleje.

Kommunens eget til tilsyn havde fokus på samarbejdet mellem den kommunale hjemmesygepleje og de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

En tredjedel af de adspurgte borgere var bekendt med at sygepleje udføres af kommunens sygeplejersker. Af dette kan udledes at der har været en mangelfuld oplysning til borgerne vedrørende retningslinjer for hvem der må udføre hjemmesygepleje. Hjælperne fra de private leverandører er bekendt med hvornår de skal kontakte hjemmesygeplejersken. Henvendelse til egen læge og sygeplejerskerne kræver borgers samtykke. Leverandørerne har vist sig at have forskellige organiseringer vedrørende kontakt til sygeplejerskerne.

Når der har været kontakt mellem den kommunale sygepleje og hjælperne fra de private leverandører har samarbejdet fungeret tilfredsstillende. De private leverandører værdsætter muligheden for at samarbejde med den kommunale sygepleje.

Dokumentationen blev vurderet i flere tilfælde at være mangelfuld hvilket visitationen har pointeret overfor de respektive leverandører.

Konklusion:

Set på tværs af de forskellige tilsyn, modtager borgerne i Fredensborg Kommune en tilfredsstillende pleje og omsorg.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Sundhedsloven og Serviceloven.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.