Nr.111 - Aktuel puljestatus på ældreområdet

Sagsnr.: 17/22790

 

Beslutningstema

Orientering om aktuel puljestatus på ældreområdet herunder ændringer via lov- og cirkulæreprogrammet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ældre- og Omsorg søger løbende om puljer med henblik på at understøtte indsatsen på ældreområdet. Social- og Seniorudvalget orienteres løbende om de enkelte puljer. Denne sag opsummerer den aktuelle puljestatus.

 

I alt er der aktuelt i Fredensborg Kommune puljemidler for 17,068 mio til drift og projekter samt 5,849 mio til anlæg. Enkelte af projekterne strækker sig over både 2018 og 2019. Puljemidlerne dækker ca. 6% af ældreområdets driftsbudget.

Værdighedspulje

Beløb i 2018: 7,555 mio

Kommunen skal udarbejde en værdighedspolitik og årligt ansøge om udmøntning. Social-og Seniorudvalget foretager udmøntningen

 

Klippekort til plejehjemsbeboere

Beløb i 2018: 2,663mio

Hver plejehjemsbeboer tildeles ½ time ugentlig til aktiviteter efter eget valg.

 

Pulje til bedre bemanding i ældreplejen

Beløb i 2018: 3,828 mio

Hvert plejecenter og hjemmeplejen er tildelt midler til øgning af bemandingen, primært i aftentimerne.

 

Støtte til opførelse af lægeklinik

Beløb i 2018: 5,849 mio

 

Beløbet dækker halvdelen af opførelsesomkostningerne til lægeklinikkerne på det nye pleje-og rehabiliteringscenter.

 

Akutsygeplejesamarbejde

Beløb i 2018 0,239 mio

Beløbet dækker omkostninger til en analyse af samarbejdsmulighederne på akutsygeplejeområdet mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner.

 

Udvikling af akutområdet

Beløb i 2018: 1,418 mio

Beløbet skal anvendes skal anvendes til udvikling af akuthjemmesygeplejen og akutområdet på Pilebo, herunder forsøg med øget lægedækning.

 

Sygefravær i hjemmeplejen

Beløb i 2018: 1,365 mio

Beløbet skal anvendes til analyse af fravær samt udvikling af modeller for tættere samarbejde mellem jobcenter og ældreområdet.

 

 

I forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet forventes (indgår i budgetrevision pr. 30.6.18) der tildelt følgende midler:

 

Frit valg til genoptræning kr. 0,4 mio

I finanslovsaftalen for 2018 er aftaleparterne blevet enige om at indføre frit valg til genoptræning i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan.

 

Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet 0,07mio

Ændringen af lov om social service udmønter den politiske aftale om initiativer til at forebygge konkurser i ældreplejen. Lovændringen indeholder en række tiltag herunder 1) Krav om beredskabsplaner. 2) Krav om bankgaranti. 3) Krav om egnethedskriterier - gæld og indsendelse af regnskaber. 4) Krav om at afregningspriser under godkendelsesmodellen skal beregnes mindst én gang årligt.

Den økonomiske kompensation dækker udarbejdelse af beredskabsplan, udgifter til bankgaranti, opfølgning på gældserklæring og indsendte regnskaber samt årlig genberegning af afregningspriser.

 

8. Handicapkørsel 0,1 mio

Med loven udvides adgangen til individuel handicapkørsel til også at omfatte blinde og svagtseende. Initiativet stammer fra satspuljeaftalen for 2018, og loven træder i kraft 1. juli 2018, hvorfor der kun er 1/2-årseffekt for 2018. DUT-beløbet er beregnet på baggrund af et skøn for antallet af blinde og svagtseende på 25.000 personer på nationalt plan, en udnyttelsesgrad på 25 pct. samt en forudsætning om et gennemsnitligt antal ture på 25 pr. visiteret borger, hvilket er over det senest kendte gennemsnitlige antal ture for brugerne af den eksisterende ordning.

 

9. Aflastning 0,4 mio

Med finansloven for 2018 er der afsat i alt 60 mio. kr. årligt (18 pl) fra 2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Kommunerne forpligtes til i deres værdighedspolitik at beskrive, hvordan kommunen understøtter de pårørende.

 

10. En værdig død 0,4 mio

Med finansloven for 2018 er der afsat 60 mio. kr. årligt (18 pl) fra 2018 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe en værdig død for den ældre.

 

11. Frit valg til genoptræning 0,4 mio

Der er på aktstykket udmøntet på landsplan 86 mio.kr. i 2018 og 76,5 mio.kr. fra 2019 og frem til Frit valg til genoptræning (se pkt. 32). Der er samtidig en negativ regulering af bloktilskuddet på 15,0 mio. kr. i 2018 og 5,1 mio. kr. i 2019 til finansiering af etableringen af den nationale rammeaftale med private leverandører på genoptræningsområdet.

 

12. Kompetenceløft sundhedspersonale 0,7 mio

Der er i økonomiaftalen som et engangsbeløb i 2018 afsat 100 mio. kr. i form af finansiering og serviceramme til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Midlerne forudses at finansiere konkrete uddannelsesforløb. Der peges i den forbindelse på løft af kompetencer i forhold til tidlig opsporing, kliniske kompetencer samt koordinering og understøttelse af komplekse patientforløb.

Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, fysio- og ergoterapeuter mv. og skal bl.a. styrke kommunernes muligheder for rekruttering.

 

Bevilling

 

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Og Byrådets mål for: Vi vil sikre moderne pleje-og rehabiliteringscentre og en hjemmepleje med fokus på trivsel, omsorg og rehabilitering, der skaber muligheden for at blive længst muligt i eget hjem.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.