Nr.110 - Værdighedspulje - indsatser 2019

Sagsnr.: 17/22790

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal beslutte hvilke indsatser, der skal arbejdes med under værdighedspuljen i 2019 for at understøtte værdighedspolitikken.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg kommune skal 1. november indsende redegørelse for anvendelse af værdighedspuljemidler for 2019 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Værdighedspuljemidler overgår med udgangen af 2019 til bloktilskud. Fredensborg kommune har fået tilsagn om værdighedspuljemidler i 2016, 2017 og 2018 på hhv. 7.416.000 kr, 7.632.000 kr og 7.956.000 kr. Tilsagnet for 2019 er på 8.064.000 kr.

Budgetforslag for brug af 2019 midlerne er vedlagt som bilag.

 

Værdighedspulje indsatserne skal understøtte følgende områder. Området ”pårørende” er ny for 2019, mens de resterende punkter også var gældende i 2018.

 

  1. Livskvalitet
  2. Selvbestemmelse
  3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  4. Mad og ernæring
  5. En værdig død
  6. Pårørende

 

Indsatserne skal samlet set bidrage til et mere værdigt ældreliv og understøtte kommunes værdighedspolitik. Indsatserne skal bidrage til at øge livskvalitet ved bl.a. at sikre mulighed for samvær med andre og mulighed for at styrke og vedligeholde den ældres fysiske og psykiske færdigheder. Indsatserne skal tilsammen styrke målet om, at alle borgere ønsker at klare sig selv i det omfang de kan og derved bevare størst mulig selvbestemmelse, samt at alle borgere er unikke med individuelle behov. Det forudsætter høj faglighed og et godt tværfagligt samarbejde mellem kommunens medarbejdere. Et værdigt liv handler også om at plejen og behandlingen understøtter, at livet får en værdig og tryg afslutning. Indsatserne skal have fokus på at skabe gode rammer for de ældres mad og ernæring, hvor også det sociale aspekt af måltidet prioriteres højt. Pårørende er en vigtigt ressource i arbejdet for at sikre livskvalitet og værdighed i dagligdagen for den ældre og derfor vil flere af indsatserne være målrettet at understøtte de pårørende.

 

Administrationen ønsker at fortsætte de fleste af 2018 indsatserne i 2019. Dette vil sikre kontinuitet i ældreplejen, som giver kommunes ældre et værdigt ældreliv.

Der er en ny indsats for 2019 omhandlende pårørende. Nedenfor fremlægges en status for indsatserne i 2018 samt overblik over, hvilke der afsluttes, fortsætter eller er ny.

 

1. Livskvalitet

 

Den rette træning til borgere med gigt er træning og undervisning efter GLA:D principperne.  Midler har været anvendt til lønudgift til fysioterapeut samt til kompetenceudvikling. Terapeuten gennemfører afklarende samtaler, hvor individuelle målsætninger for borgeren laves. Der er stor efterspørgsel på tilbuddet. Borgerne har været meget tilfredse og der er opnået gode resultater. Det er yderst fagligt relevant som forebyggende tilbud og vil kunne udskyde evt. lægebesøg eller operationer. Indsatsen har virket i 2018 og ønskes at fortsætte i 2019. Budget for 2019 er 200.000 kr.

 

Borgere er unikke og har brug for individuelle indsatser, derfor er der behov for at tage afsæt i borgerens egne behov og ønsker. For at sikre dette bliver der afholdt dialogmøder med borgere og pårørende. Derudover arbejdes på implementering af virtuel hjemmepleje (skærmbesøg), hvilket fungerer som projekt i dele af kommunen nuværende. Projektet skal på sigt udvides til de øvrige hjemmeplejegrupper. Det anbefales at indsatsen fortsætter i 2019 for at fortsætte arbejdet med dialogmøder og implementeringen af virtuel hjemmepleje. Budget for 2019 er 850.000 kr.

 

Målrettet kvalitetsudvikling af de små demensenheder. Denne indsats har især fokus på beboere med demens i svær grad. Der kræves helt særlige vilkår for demente beboere på Asmundshøj, hvor 8 svært demente beboere har deres liv og dagligdag. Beboere med svær demens er særligt udsatte og har behov for tæt observation og støtte i hele døgnet. Dette kræver en tilstrækkelig bemanding døgnet rundt med høj faglighed og særligt kendskab til beboerne. Indsatsen har medført optimeret mulighed for pleje i nattetimerne. Der vil for 2019 fortsat være behov for dette fokus, hvorfor indsats ønskes fortsat i 2019. Budget for 2019 er 525.000 kr

 

2. Selvbestemmelse

 

Sikker færden giver aktive muligheder. Indsatsen dækker løn til ekstra ressourcer til faldforebyggende funktion. Den faldforebyggende funktion har ca. 200 borgere igennem faldforebyggende udredning årligt. Der er stor borgertilfredshed med tilbuddet og ligeledes stor effekt, som sikrer borgerene får en mere sikker færden. Det anbefales, at dette arbejde kan fortsætte, hvorfor det anbefales, at indsatsen fortætter i 2019. Budget for 2019 er 470.000 kr.

 

Plads til flere borgere, der har brug for døgnrehabilitering handler om at flere borgere får mulighed for at komme på et midlertidigt døgnophold. Midler til denne indsats har betydet at 4 ekstra pladser er åbnet på Pilebo. Der lægges op til, at indsatsen fortsættes i 2019. De 4 ekstra pladser ønskes benyttet således, at 3 pladser bruges til midlertidig ophold efter udskrivelse fra hospital og 1 plads kan bruges af akutfunktionen til aflastning af indlæggelsestruet. Den ene hidtidige plads til aflastning af demente flyttes til Benediktehjemmet ultimo 2018. Budget for 2019 er 1.800.000 kr.

 

Midlertidige hjælpemidler.

Der er ønske fra kommunes faldforebyggere og rehabiliteringsteamet ”Træning som hjælp”, at der indkøbes bestemte hjælpemidler, som kan benyttes midlertidig af borgere i disse forløb. Dette vil give borgerne mulighed for hurtigere at øge sin funktionsevne og derved bevare/genvinde selvbestemmelse til at kunne færdes trygt og sikkert i dagligdagsaktiviteter. Indsatsen var ny i 2018 og der nu indkøbt de nødvendige hjælpemidler, hvorfor der ikke afsættes midler i 2019.

 

3. Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 

Hurtig kompetent sygepleje for ældre borgere har til formål at kvalitetsudvikle hjemmesygeplejen. Dette er sket ved bl.a. indkøb af web-baseret opslagsværk VAR, hvilket understøtter en ensartet og høj faglig sygepleje. Yderligere er der tilført ekstra sygeplejeressourcer og igangsat kompetenceudvikling ift. nye komplekse sygeplejeopgaver. Der er indkøbt udstyr til brug for akutfunktionen. Akutfunktionen er nu bemandet døgnet rundt i alle ugens dage. Det anbefales, at indsatsen videreføres i 2019. Budget for 2019 er 2.000.000 kr.

 

Kom godt hjem fra hospitalet har som indsats medført ekstra ressourcer til visitationen i form af ansættelse af en koordinerende forløbsvisitator. Dette har medført tættere samarbejde med hospital ved udskrivelser og optimeret brugen af de midlertidige døgnpladser. Det anbefales, at indsatsen fortsætter i 2019. Budget for 2019 er 525.000 kr.

 

Bleer der passer og kun når der er behov. Indsatsen har gives ekstra ressourcer til kontinenssygeplejersker, som står for udredning og vurdering af inkontinenshjælpemidler, dette har betydet, at borgerne får de rette bleer og kun når det er nødvendigt. Yderligere er der indkøbt elektronisk bleer, som nuværende fungerer på plejecentrene. Samlet er det med til at forebygge urinvejsinfektioner. Indsatsen ønskes videreført til 2019. Budget for 2019 er 250.000 kr.

 

Fast lægebetjening på plejecentrene. Der blev indgået aftaler om fast lægetilknytning til alle kommunens 5 plejecentre i 2017. Ordningen var finansieret af statslige opstartsmidler. Ordningen er en stor succes i forhold til lægebetjeningen af beboerne samt i forhold til faglig rådgivning af plejehjemspersonalet. Indsatsen ønskes videreført til 2019. Budget for 2019 er 300.000 kr.

 

Kompleks sygepleje på plejecentrene. Denne indsats skal styrke sygeplejefaglige ressourcer på kommunes plejecentre. Den stigende kompleksitet i beboerenes pleje og behandlingsbehov betyder, at sygeplejerskerne skal kunne behandle komplekse sygeplejeopgaver samt forbygge ind- og genindlæggelser. Dette kræver et højt fagligt niveau i personalet. Midler ønskes til fortsat opnormering af sygeplejersker på plejecentrene. Indsatsen ønskes videreført til 2019. Budget for 2019 er 900.000 kr.

 

4. Mad og ernæring

 

Spisefællesskaber på dagcentre for sårbare ældre har til formål at etablere spisefælleskaber for at støtte sårbare ældre for at forebygge utilsigtet vægttab ved at skabe sociale relationer omkring et varmt måltid mad. Projekt spisefællesskaber har givet gode resultater ved fint fremmøde i dagcentrene. Indsatsen foreslås at fortsætte i 2019. Der er overvejelser at udvide med en ekstra dag på dagcentrene. Budget for 2019 er 100.000 kr.

 

5. En værdig død

 

Ingen indsatser for 2018 og 2019 via værdighedspuljen, men der er via bloktilskuddet tilført 0,4 mio til området i 2019. Indsatser endnu ikke planlagt, men kan fx omhandle kompetenceudvikling af medarbejdere eller særlig støtte til pårørende.

 

6. Pårørende

 

Pårørendevejleder skal bidrage til, at pårørende til ældre kan få viden, vejledning og værktøjer til at hjælpe bedst muligt og være med til at sikre, at de pårørende ikke føler sig alene om problemerne men kan få kompetent rådgivning og dermed kan forblive raske. Denne indsats er ny for 2019. Budget for 2019 er 150.000 kr. Indsatsen påtænkes iværksat fra årsskiftet og vil bestå af en åben telefonlinje på alle hverdage 8-9, samt mulighed for en personligt møde mandage 15:00-17:30. Behovet for en rådgiver for pårørende blev også rejst på temamødet om Ældrepolitikken den 10. september 2018. Vejledningen vil blive bemandet af to erfarne forebyggende medarbejdere, der har et indgående kendskab til kommunens tilbud, foreningslivet og frivilligområdet.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN´s mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Understøtter Byrådets pejlemærke: Vi vil sikre moderne pleje-og rehabiliteringscentre og en hjemmepleje med fokus på trivsel, omsorg og rehabilitering, der skaber muligheden for at blive længst muligt i eget hjem.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At anvendelsen af værdighedspuljen 2019 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Indstillingen godkendt. Der fremlægges senere en sag vedrørende anvendelse af midler til en værdig død.