Nr.108 - Udkast til ny ældrepolitik

Sagsnr.: 18/23326

 

Beslutningstema

Beslutning om høringsudkast til ny ældrepolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtager politikker én gang i hver byrådsperiode. Politikken er gældende i en 4 årig periode og implementeres gradvist.

 

Byrådet skal ligeledes indenfor det første år i den kommunale valgperiode og det vil sige i 2018, vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Social og Seniorudvalget har valgt at integrere værdighedspolitikken i ældrepolitikken og har formuleret en fælles politik med overskriften: ”Et værdigt ældreliv”

 

Der er afholdt et temamøde for at få en bred drøftelse af de overordnede temaer i ældrepolitikken. På temamødet deltog repræsentanter fra Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Ældresagen, Danske Handicaporganisationer og ledere og medarbejdere på ældreområdet.

 

Følgende temaer blev drøftet:

 1. Demens
 2. Pårørende
 3. Værdighed
 4. Ensomhed/frivillighed.

 

Der foreligger på den baggrund nu et forslag til revideret ældrepolitik til Social og Seniorudvalget med henblik på udsendelse til høring.

 

Politikken er sat ind i en ny skabelon, der er mere enkel og læsevenlig og består af Byrådets arbejdsgrundlag, 5 bærende værdier og 8 mål.

Omkring de 8 mål er 6 mål valgt ud fra kriterierne fra værdighedspuljen:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
 • Mad og ernæring
 • Pårørende
 • En værdig død.

 

2 mål er videreført fra den sidste ældre- og værdighedspolitik:

 • Frivillighed
 • Demens og svækkede borgere

 

På temamødet var der en rigtig god dialog og der fremkom mange ideer, ønsker og tanker. Alle input er nøje gennemgået og det har resulteret i, at langt de fleste input er medtaget i politikken, enten som en bærende værdi, eller som et mål.

 

Der er dog ikke medtaget input om forhold der kun gælder særlige minoritetsgrupper eller særlige diagnosegrupper, da politikken gælder bredt.

 

Den nye ældrepolitik er vedhæftet som bilag.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Understøtter Byrådets pejlemærke: Livskvalitet i hverdagen, Et ældreliv med muligheder

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At udkast til ældrepolitikken udsendes i høring.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 09-10-2018

Indstillingen godkendt, dog ændres overskriften til ”Et godt ældreliv”.