12-11-2018 kl. 17:00
Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm 20

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Kristian Hegaard (B)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Thomas Elgaard (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Carsten Wulff (V)

Nr.118 - Træffetid

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Ingen fremmødt.

Nr.119 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Pkt. 138 behandles efter pkt. 124. Dagsorden herefter godkendt.

Nr.120 - Orientering om Træning og Rehabiliterings opgaver og indsats

Sagsnr.: 16/20167

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

På mødet vil leder af Træning og Rehabilitering orientere om indsatsen på området.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Som led i udvalgets løbende gennemgang af resortområdet vil leder af Træning og Rehabilitering Benedicte Fenger orientere om enhedens opgaver og indsats.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.121 - Samarbejdsaftale på området specialundervisning for voksne

Sagsnr.: 18/25221

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale på specialundervisningsområdet for voksne.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På området specialundervisning for voksne anvender Fredensborg Kommune Kommunikationscentret i Hillerød som leverandør af ydelser til borgere med kommunikative funktionsnedsættelser og deres pårørende. Ydelserne varierer i pris og omfang afhængigt af borgerens behov. Formålet med hjælpen er at afhjælpe eller kompensere for de gener, funktionsnedsættelsen medfører for kommunikation og deltagelse i det daglige liv.

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i ydelserne fra 2015-2018:

Oversigt over leverede ydelser, antal borgere og udgifter

Kommunikationscenteret i Hillerød 2015-2018

 

2015

2016

2017

2018 (jan.-juli)

2019 (forventet jan.-dec.)

Antal borgere bevilget ydelse

89

108

126

74

 

Fakturerede ydelser

131

151

164

82

 

Faktureret Beløb mio.kr.

1,2

1,3

1,4

0,7

1,4

Udgift pr. borger t.kr.

13.689

12.318

11.113

9.190

 

 

Den økonomiske ramme for samarbejdsaftalen er 1,4 mio.kr. fra januar 2019- december 2019. Befordring er ikke indeholdt i rammen.

 

Administrationen ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Kommunikationscenteret i Hillerød der indebærer, at uddelegere visitationskompetencen til specialundervisning for voksne. Samarbejdsaftalen dækker visitationskompetencen til de pædagogiske ydelser og services, som er omfattet af lov om specialundervisning for voksne, og som fremgår af Kommunikationscentrets ydelseskatalog på det takstfinansierede område.

 

Hillerød og Frederikssund kommuner har blandt andre indgået samarbejdsaftaler med kommunikationscentre om uddelegering af visitationskompetencen og har høstet positive effekter. KKR’s rammeaftale på det sociale område peger bl.a. på følgende fordele: 

 • Den administrative procedure i forbindelse med visitationen af en borger til en ydelse på kommunikationscenteret forenkles
 • Færre transaktioner reducerer mængden af sagsbehandlerressourcer i kommunen og på kommunikationscentrene, og dermed administrative udgifter hertil
 • Mindre ventetid for borgeren
 • Et mere vidende og tillidsfuldt samarbejde mellem kommune og kommunikationscenter, herunder via etablering af gensidig forventningsafstemning

 

Samarbejdsaftalen medfører ikke yderligere udgifter for Fredensborg Kommune på området. Udgiften til selve ydelserne er ligeledes den samme som hidtil. Kommunikationscenteret forpligtiger sig ved samarbejdsaftalen til at varsle Fredensborg Kommune, hvis der opstår venteliste, eller hvis den aftalte økonomiske ramme udfordres.

 

En samarbejdsaftale kan betyde mindre gennemsigtighed til trods for aftale omkring varsling af udfordringer af den økonomiske ramme samt input til budgetrevisioner. Idet ansvaret for visitationen af ydelser overgår til Kommunikationscentret afstår Fredensborg Kommune muligheden for at vurdere bevillingsgrundlaget i de enkelte sager. Fredensborg Kommune modtager tre gange årligt frem mod budgetrevisionerne en oversigt over fakturerede og igangværende sager, og i den forbindelse vil bevillingsgrundlaget i sagerne blive kontrolleret. 

 

Klager over kvaliteten af Kommunikationscentrets undervisning m.v. sagsbehandles og afgøres af Fredensborg Kommune. Klager over undervisningens omfang sagsbehandles og afgøres af Kommunikationscentret, og Fredensborg kommune vil blive orienteret om klagerne.

 

Aftalen indgås for ét år ad gangen og der afholdes årligt et møde mellem repræsentanter for Fredensborg Kommune og Kommunikationscenteret med henblik på gensidig orientering, drøftelse af tilbuddene og regulering af aftalen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

I KKR Hovedstadens rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er fastlagt, at kommuner har mulighed for at uddelegere myndighedsafgørelser efter lov om specialundervisning for voksne til anden part.

Derudover er der i lov om specialundervisning for voksne også beskrevet muligheden for at kommunen kan uddelegere myndighedsafgørelser.

 

Hjemlen til delegationen af visitationskompetencen findes i bekendtgørelse om specialundervisning for voksne

§ 7 Kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser vedrørende henvisning, herunder visitation og optagelse, af personer, der skal modtage tilbud efter kapitel 1, og indhentelse af rådgivning eller bistand fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, jf. § 6, til regionsråd eller voksenspecialundervisningsinstitutioner, herunder private institutioner. Kommunalbestyrelsen skal ved en sådan henlæggelse fastsatte retningslinjer for udøvelsen af den henlagte kompetence samt oplyse den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) om henlæggelsen af beføjelse til at indhente rådgivning eller bistand fra denne.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

17. Partnerskaber for handling

17.17 Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

3. Du kan mere end du tror

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At der bliver truffet beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød om uddelegering af visitationskompetencen på området for specialundervisning for året 2019.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Indstillingen anbefalet over for Byrådet.

Nr.122 - Økonomisk opfølgning på Masterplan 2018-22

Sagsnr.: 17/24928

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om den økonomiske status i Center for Familie og Handicap.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget blev på udvalgsmødet 14. maj 2018 orienteret om Masterplan 2018-21 for Center for Familie og Handicap.

 

Som et styringsmæssigt redskab udarbejder administrationen månedlige økonomiske opfølgningsrapporter, der danner baggrund for den aktuelle orientering.

 

Den seneste økonomiske opfølgning er lavet pr. 30. september 2018 på baggrund af forbrug og prognoseark på budgettet for børne- og voksenområdet. Forventningen til regnskab 2018 er, at området samlet forventer et merforbrug på 6 mio. kr. fordelt med: 

 

 • Børneområdet, her forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. i 2018. I masterplan 2018-22 var forventningen, at området ville have et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Udviklingen skyldes primært, at en gruppe unge i sommeren 2018 blev varetægtsfængslet i surrogat. 
 • Voksenområdet, her forventes et merforbrug på 12 mio. kr., hvilket er en stigning fra vedtagelsen af masterplanen på 2,8 mio. kr. Stigningen primært skyldes en stigning i udgifterne til borgerstyret personlig assistance og til aktivitets- og samværstilbud.

 

Tabel 1.1. Samlede nettoudgifter mio. kr.

 

Korrigeret budget 2018

Forventet regnskab 2018

Afvigelse

Børneområdet

112

106

-6

Voksenområdet

252

264

12

 

364

370

6

 

Børneområdet

De forventede udgifter på budgettet til børneområdet ses i nedenstående tabel fordelt på kontoområder. Herudover er der udgifter, som ikke betales pr. barn (ikke-registrantbogførte udgifter). De ikke-registrantbogførte er blandt andet lønudgifter til anbringelseskonsulent, familievejledere, objektiv finansiering af Socialtilsyn Hovedstaden, Børnehus Hovedstaden, sikrede døgninstitutioner samt driftsudgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2. Forventede udgifter fordelt på områder (1.000 kr.)

 

Tabel 1.3 viser udviklingen i antal helårsbørn indenfor anbringelser og forebyggende foranstaltninger på børneområdet. Der er primært sket en stigning i antal helsårspersoner, der modtager en forebyggende foranstaltning.

 

Tabel 1.3 Antal børn/unge opgjort i helårsbørn 2017 og forventede antal i 2018

 

Tabel 1.4 viser udviklingen i enhedspriserne indenfor de forskellige kontoområder. Som det fremgår af tabellen er der fald i enhedspriserne til opholdssteder, men en stigning til døgninstitutioner og sikrede institutioner.

 

Tabel 1.4 Gennemsnitlig enhedspris pr. helårsindivid fordelt på områder (1.000 kr.)

 

Voksenområdet

De forventede udgifter på budgettet til voksenområdet ses i nedenstående tabel fordelt på kontoområder. Herudover er der øvrige udgifter, der ikke er disponeret i KMD Børn og Voksne, hvilket blandt andet er misbrugsbehandling, hjemløse samt refusioner.

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.5. Forventede udgifter fordelt på områder (1.000 kr.)

 

Tabel 1.6 viser udviklingen i antal helårsindivider indenfor de forskellige kontoområder på voksenområdet. Som det fremfår af tabellen er der marginale ændringer i antallet af helårsindivider.

 

Tabel 1.6 Antal helårsindivider fordelt på områder

 

 

Tabel 1.7 viser udviklingen i enhedspriserne indenfor de forskellige kontoområder. Som det fremgår af tabellen er der en stigning i enhedsprisen til aktivitets- og samværstilbud samt borgerstyret personlig assistance.

 

Tabel 1.7 Gennemsnitlig enhedspris pr. helårsindivid fordelt på områder (1.000 kr.)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.

 

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om, at du kan mere end du tror

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.123 - Opfølgning på indsatser i Masterplan 2018-22

Sagsnr.: 18/22812

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om indsatserne i Masterplan 2018-22.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Center for Familie og Handicap (CFH) fremlagde 14. maj 2018 Masterplan 2018-22 for Politikområde 10, Udsatte Børn og Unge og Politikområde 14, Handicap og Socialpsykiatri for Social- og Seniorudvalget.

 

Nedenstående indsatser blev præsenteret for udvalget og indeværende sag er en status på disse.

 

Den økonomiske opfølgning behandles særskilt under dagsordenspunkt ”Økonomisk opfølgning på Masterplan 2018-22”.

 

Børneområdet:

 1. Fastsættelse af kvalitetsstandarder for aflastning
 2. Fastsættelse af kvalitetsstandarder for hjemmepasning
 3. Målgruppeafklaring

 

Voksenområdet:

 1. Udvikling af myndighedsområdet
 2. Borgerstyret Personlig Assistance, opfølgning i sager
 3. Botilbudskonsulent
 4. Boligbusinesscase, beregning af nye boligmuligheder og bedre udnyttelse af kapaciteten i eksisterende institutioner i kommunen
 5. Anvisning af boliger

 

Børneområdet

 

Fastsættelse af kvalitetsstandarder for aflastning og hjemmepasning

Kvalitetstandarderne for aflastning og hjemmepasning forelægges Social- og Seniorudvalget til behandling 3. december 2018. Kvalitetsstandarderne revurderes og behandles politisk minimum én gang i hver valgperiode og ved lovændringer.

 

Målgruppeafklaring

Administrationen har i 2018 indført procedurer, der skal sikre en højere kvalitet i sagsbehandlingen, særligt i forhold til målgruppeafklaring.

 

Formålet med indsatsen er at blive tydelige på, hvorvidt et barn/ung er inden for målgruppen til at modtage kompenserende ydelser. Der er derfor udarbejdet administrative forretningsgange, hvilket betyder, at nye ansøgninger om kompenserende ydelser i form af merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal målgruppeafklares af kommunelæge og/eller psykologisk konsulent. Derudover skal alle familier, der søger om kompenserende ydelser, have en førstegangssamtale med en familierådgiver, hvor der:

 

 • Ydes helhedsorienteret rådgivning ud fra en forretningsgangsbeskrivelse
 • Indhentes samtykke til målgruppeafklaring
 • Udleveres pjece med tilbud om rådgivningsforløb hos henholdsvis familievejleder, psykolog og/eller sundhedsplejerske
 • Foretages målgruppeafklaring inden for fire uger, der indeholder udtalelse om funktionsniveauet fra psykologisk konsulent og/eller lægekonsulent

 

Voksenområdet

 

Udvikling af myndighedsområdet

Administrationen har som følge af den nye organisation udarbejdet en ny visitationsmodel for at sikre fokus på valg af rette tilbud til rette pris. Den nye visitationsmodel er indført pr. 1. marts 2018, og der er udarbejdet en forretningsgangsbeskrivelse for Visitationsudvalget.

 

Der arbejdes desuden med faglig udvikling af myndighedsområdet blandt andet i form af en kompetenceplan, som angiver rådgivernes beslutningsret samt hvilke bevillinger, der skal i Visitationsudvalget. Sammen med forretningsgangbeskrivelsen skal kompetenceplanen understøtte rådgivernes sagsbehandling. Derudover er der arbejdet med at nedbringe antallet af sager pr. rådgiver, således at de er gået fra 102 til 68 sager. Det skyldes, at alle stillinger nu er besatte.

 

I efteråret 2018 har administrationen desuden arbejdet med en opdatering af kvalitetsstandarderne for at sikre ensartethed og gennemskuelig for den enkelte borger.

Kvalitetsstandarderne 2019 for voksenområdet vil sammen med kvalitetsstandarderne for børneområdet blive forelagt Social- og Seniorudvalget i december 2018, der efterfølgende bliver behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet. Kvalitetsstandarderne for 2019 er desuden sendt til høring i Handicaprådet 22. november 2018. Samtidig er der foregået et arbejde med at sikre, at sagsbehandlingen foregår inden for de politisk fastsatte serviceniveauer, som de er beskrevet i kvalitetstandarderne.  

 

Borgerstyret Personlig Assistance, opfølgning i sager

Som beskrevet i Masterplan 2018-22 har der i 2018 været særlig fokus på BPA-ordningen, idet den gennemsnitlige udgift til BPA-ordningerne i Fredensborg Kommune er væsentligt højere end i sammenlignelige kommuner.

 

Dette har givet anledning til, at administrationen har planlagt kompetenceudvikling med særligt fokus på BPA ordningen for tre medarbejdere. Samtidig med dette er der udarbejdet procedurer og arbejdsgange vedr. udmålingen af timer/ydelser for BPA-ordningerne, og disse skal benyttes ved opfølgning og nyansøgninger. Når medarbejderne har gennemgået kompetenceudviklingen foretages målrettet opfølgning i sagerne.

 

Der fremlægges en ny kvalitetsstandard for 2019 for BPA-ordningen, som sikrer, at gældende bekendtgørelser og vejledninger følges, og som samtidig henviser borgeren til en gratis rådgivningsfunktion, om de juridiske spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiver- og arbejdslederrollen i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA. Det gælder f.eks. regler om ansættelsesbeviser, arbejdsmiljø og herunder arbejdstider, nødvendige forsikringer for hjælperne, ferielovgivning m.v.

 

Botilbudskonsulent

I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2019-2022 foreslog administrationen en investering i form en botilbudskonsulent, som blandt andet skulle medvirke til at opnå lavere enhedspriser på kommunens midlertidige botilbud og fungere som understøttende funktion for rådgiverne i valg af rette tilbud til rette pris. Da budgetforslaget ikke indgår i Budgetforliget 2019-2022, er der valgt at arbejde videre med at udvikle standardkontrakter, til at starte med på botilbudsområdet. Andre kommuner f.eks. Holbæk Kommune har også arbejdet med at styrke køberrollen ved at indføre standardkontrakter og kontinuerlig genforhandling af priser. Det næste halve år vil administrationen, i samarbejde med udbudskonsulenterne, arbejde med udvikling af standardkontrakter. Det er forventningen, at standardkontrakterne kan blive implementeret i nye sager fra sommeren 2019.

 

Beregning af fremtidige boligmuligheder og bedre udnyttelse af kapaciteten i eksisterende institutioner i kommunen (boligerne på Teglgårdsvej)

Social- og Seniorudvalget godkendte d. 10. september 2018 en ændret anvendelse af bygningen på Teglgårdsvej 423 B til boliger målrettet unge mellem 18-30 årige med funktionsnedsættelse. Det har siden vist sig, at der er nogle juridiske forhold, som gør det mere hensigtsmæssigt at etablere et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, der skal godkendes af Socialtilsyn Hovedstaden.

 

Formålet er at tilbyde en mere individuelt tilpasset indsats, i den unges nærområde, kombineret med andre relevante socialpædagogiske indsatser.

 

Administrationen undersøger desuden muligheden for at etablere inklusionsboliger i to lejligheder i Egedalsvænge. Inklusionsboligerne skal være et særligt tilbud til psykisk og social sårbare borgere, hvor de for en periode tilbydes en bolig med en tilknyttet socialpædagogisk støtte. Målgruppen er personer, der har betydelige vanskeligheder ved at begå sig på boligmarkedet, fordi de har svært ved at fastholde en bolig, omgås naboer mv. Formålet skal derfor være at hjælpe med at fremme deres mulighed for en stabil tilknytning til det almindelige boligmarked. Det skal desuden medvirke til at sikre en mere stabil tilknytning til uddannelse og arbejde.

 

Administrationen er i gang med at undersøge tidshorisonten for etablering af disse inklusionsboliger i samarbejde med Boligselskabet 3B. 

 

Anvisning af boliger

En arbejdsgruppe, med bred deltagelse fra relevante centre og fagområder, har i 2018 arbejdet med en analyse af boligområdet med det formål at klarlægge Fredensborg Kommunes behov for boliger til løsning af kommunens påtrængende boligsociale opgaver og sikre, at Fredensborg Kommune så vidt muligt har den nødvendige kapacitet af egnede boliger til boligsocialanvisning.

 

Administration arbejder videre med at analysere det fremtidige behov for nye boligformer, samt mulighed for at oprette lokale boligtyper, som matcher behovet.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.

 

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om, at du kan mere end du tror.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.124 - Fredensborg og Humlebæks Fælleslegat 2018

Sagsnr.: 18/19838

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal, i henhold til fundatsen for Fredensborg og Humlebæks fælleslegat for personer i økonomisk trang, godkende indstillingen til uddeling af legatportioner i 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er i år midler til at uddele 4 legatportioner a’ 1.500 kr. Uddelingen vil finde sted primo december 2018.

 

I henhold til fundatsen er legatet tiltænkt personer i økonomisk trang. Men der har gennem årene været praksis for, at legatportionerne tillige tildeles ud fra kriterier, som ikke fremgår af den oprindelige fundats, men er tilkommet i år, hvor der var mange ansøgere:

 

 • Tildeles familier der er økonomisk trængte, med hjemmeboende børn under 18 år.
 • Ligelig fordeling mellem to bysamfund (Fredensborg og Humlebæk jf. Fundatsen)
 • Ikke tilsigtet afskrivning på gæld

 

Administrationen har modtaget 5 ansøgninger til legatportion. I lyset af at der blandt årets ansøgerere er 1 ansøger som senest i 2017 har modtaget legatportion, foreslår administrationen, at der tildeles legatpotion til de 4 andre ansøgere og alene lægges vægt på ansøgernes økonomiske situation.

 

Liste over ansøgere uddeles på mødet.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Fundats for Fredensborg og Humlebæks fælleslegat for personer i økonomisk trang.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Livskvalitet i hverdagen.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Kommunikation

Ansøgerne får efterfølgende skriftlig besked, om hvorvidt deres ansøgning er imødekommet eller ej.

 

Indstilling

At ansøger nr. 2, 3, 4, og 5 på listen hver tildeles en legatportion på 1.500 kr.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.125 - Sundhedsberedskabsplan 2018

Sagsnr.: 17/16294

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af Sundhedsberedskabsplanen 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedsberedskabsplanen er en integreret del af Fredensborg Kommunes samlede beredskab og har til formål, at beskrive retningslinjer for den indsats, der skal iværksættes ved hændelser og uheld indenfor Fredensborg Kommune – primært vedr. sundhedsberedskabet.

 

Sundhedsberedskabsplanen aktiveres, hvis der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan være tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror eller krigshandlinger.

 

Sundhedsberedskabsplanen beskriver i kort form de procedurer, der understøtter den kommunale indsats i forbindelse med beredskab situationer, herunder 

 • Hvis der sker ekstraordinære udskrivninger fra hospitaler.
 • Når der opstår opgaver i akutte situationer, fx behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehus eller plejeopgaver ved vejrbetingede beredskabssituationer samt,
 • Procedurer i forhold til varetagelsen af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner eller epidemiske sygdomme.

 

Formålet med planen er, at der i forbindelse med ovenstående forhold kan iværksættes et beredskab i vores kommune, der sikrer, at den normale drift varetages, samtidig med at beredskabssituationen håndteres.

 

 

Sundhedsberedskabsplanen har tidligere været forelagt Social- og Seniorudvalget

d.04.12.17.

Planen blev vedtaget med forbehold for yderligere og væsentlige bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsberedskabsplanen var under sagsfremstillingen i december 2017 indsendt til Sundhedsstyrelsen for rådgivning og blev tilbagesendt til kommunen med væsentlige og omfattende ændringsforslag.

Planen var, ifølge Sundhedsstyrelsen ikke hensigtsmæssig opbygget og kommunen blev anbefalet at orientere sig i Sundhedsstyrelsen vejledning om planlægning af sundhedsberedskab. På denne baggrund er Fredensborg Kommune Sundhedsberedskabsplan revideret, gennemskrevet og endnu engang indsendt til Sundhedsstyrelsen, der tilbagesender med følgende kommentarer:

”Vi konstaterer, at I har forholdt jer til langt de fleste af vores tidligere kommentarer, hvilket vi bifalder. Vi finder nu, at planen overordnet i høj grad fremstår hensigtsmæssigt opbygget, konkret og handlingsorienteret”.

Sundhedsberedskabsplanen er undervejs i hele forløbet udarbejdet og revideret i tæt samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen og nabokommunerne Allerød, Hørsholm og Rudersdal.

 

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=181681

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fredensborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan understøtter FN’s verdensmål nr. 3.d:

”alle lande skal styrke deres kapacitet for tidlig varsling, risikoreduktion og håndtering af nationale og globale sundhedsrisici”

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Indstillingen anbefalet over for Byrådet.

Nr.126 - Ældreanalyse

Sagsnr.: 18/27394

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Drøftelse af data til ældreanalysen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Med budgetforliget 2019-2022 er partierne enige om, at der i Social- og Seniorudvalget tages initiativ til en analyse af kapacitet og serviceniveau på ældreområdet med henblik på et oplæg til udvalget forud for budget 2020.

 

Der er forskellige vinkler på, hvordan en ældreanalyse kan anskues. Administrationen har set på eksisterende data og analyser på området.

Der er derfor behov for at udvalget drøfter og beslutter, hvilke yderligere data der ønskes inddraget i analysen.

 

Der findes allerede data på følgende områder:

 

 1. Ledelsesinformation fra Center for Ældre og Omsorg (oktober 2018):
 • Visiterede timer hjemmehjælp
 • Venteliste pleje–og ældrebolig
 • Træning og Rehabilitering
 • Sygefravær.

 

 1. Benchmarkingundersøgelse på ældreområdet med Lyngby-Taarbæk Kommune

(marts 2018):

 • Udgifter pr. 65+ borger til pleje og omsorg
 • Pris pr. borger i hjemmeplejen
 • Pladspris på pleje- og rehabiliteringspladser
 • Dækningsgrad plejecentre
 • Aktuelle venteliste til pleje-og ældreboliger
 • Dækningsgrad på rehabiliteringspladser

 

 1. KL publikationen Kend Din Kommune – Brug nøgletal i styringen 2018.
 • Gennemsnitsalderen for ny visiterede til hjemmehjælp
 • Hvor stor en andel af 65-79 årige modtager hjemmehjælp
 • Hvor stor en andel af 80+ årige modtager hjemmehjælp
 • Hvor mange timers hjemmehjælp får 65-79 årige
 • Hvor mange timers hjemmehjælp får 80+ årige
 • Hvad er udgifterne til pleje og omsorg
 • Hvor meget bruger kommunen på kommunal medfinansiering

 

 1. Kulegravningen på ældreområdet (september 2018).

 

 1. Regionstal på indlæggelser og genindlæggelser (jan – juni 2017).
 • Antal genindlæggelser     
 • Antal dage færdigbehandlede
 • Antal patienter færdigbehandlede
 • Forebyggelige indlæggelser:

?       Nedre luftveje

?       Knoglebrud

?       Blærebetændelse

?       Væskemangel

?       Forstoppelse

 1. Lønniveau

 

 

Alle data fremgår af vedlagte bilag.

 

 

Bevilling

Der er ikke afsat økonomi til en ekstern konsulentanalyse

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s Verdensmål:

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

 

Byrådets arbejdsgrundlag:

Livskvalitet i hverdagen – Et ældreliv med muligheder.

Vi vil sikre moderne pleje-og rehabiliteringscentre og en hjemmepleje med fokus på trivsel, omsorg og rehabilitering, der skaber muligheden for at blive længst muligt i eget hjem.

Forenkling af sagsgange og administrative effektiviseringer skal frigive ressourcer særligt til demente og ældre med behov for støtte.???

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At udvalget beslutter hvilke yderligere data, der ønskes inddraget i ældreanalysen.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Udvalget forelægges i februar en sammenhængende analyse baseret på de nuværende tilgængelige data. Der inddrages kommunens resultater for udvalgte indikatorer fra de nationale mål for sundhedsvæsenet.

 

Udtalelse med bilag fra formanden for Forebyggelsesrådet Finn Kamper-Jørgensen indgik i behandlingen af sagen.

Nr.127 - Ældrepolitik med høringssvar

Sagsnr.: 18/23326

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Beslutning om ny Ældre – og værdighedspolitik 2018 – 2021 efter høringsvar.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtager politikker én gang i hver byrådsperiode. Politikken er gældende i en 4 årig periode og implementeres gradvist.

 

Byrådet skal ligeledes indenfor det første år i den kommunale valgperiode og det vil sige i 2018, vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Social og Seniorudvalget har valgt at integrere værdighedspolitikken i ældrepolitikken og har formuleret en fælles politik med overskriften: ”Et godt ældreliv”

 

Der har været afholdt et temamøde for at få en bred drøftelse af de overordnede temaer i ældrepolitikken. På temamødet deltog repræsentanter fra Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Ældresagen, Danske Handicaporganisationer og ledere og medarbejdere på ældreområdet.

 

Følgende temaer blev drøftet:

 1. Demens
 2. Pårørende
 3. Værdighed
 4. Ensomhed/frivillighed.

 

Der foreligger på den baggrund nu et forslag til revideret Ældre – og værdighedspolitik til Social og Seniorudvalget, der har været sendt i høring.

 

Der er kommet høringsvar fra Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Ældresagen, Frivilligcenteret og medarbejdere og langt de fleste høringsvar er nu tilføjet.   

 

Høringssvarene er indarbejdet i teksten. Forslag til ny tekst fremstår med rød tekst.

Forslag til tekst, der slettes, fremstår med overstregning (se bilag).

 

Høringsvar, som er indarbejdet:

 • Forslag om ændring af titel på ældre og værdighedspolitikken.
 • Der er forslag om, at der skelnes imellem demente og svækkede. (er tilføjet under overskriften: demente og svækkede)
 • Der er ønske om en præcisering af målgruppen for politikken (er tilføjet under overskriften: implementering).
 • Øvrige høringsvar er tilføjet i form af sproglige nuancer eller præciseringer.

 

I det omfang hvor høringssvarene går i retning af ønsker eller konkrete indsatser, er de ikke

indarbejdet, for eksempel:

 • Ønske om bofællesskaber for ældre fx OLLE KOLLE
 • Ønske om læringsfællesskaber med Frivilligcenter
 • Kommunal konsulent som står til rådighed for pårørende
 • Konkrete initiativer til støtte af pårørende fx kontrakt / forventningsafstemning imellem kommune og pårørende.
 • Ønske om at § 18 puljen øges.
 • Ønske om en kommunal ulykkes – og ansvarsforsikring for pårørende og frivillige.
 • Ønske om beskrivelse af kontrol og tilsyn på ældreområdet
 • Ønske om at tilføje konkrete tal om ældres sundhed og sygdom.

 

 

Ældre - og værdighedspolitik med høringsvar og forslag til rettelser er vedhæftet som bilag.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Understøtter Byrådets pejlemærke: Livskvalitet i hverdagen, Et ældreliv med muligheder

 

Kompetence

Social– og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At udvalget tager stilling til høringssvar og beslutter endelig udformning af politikken til beslutning i Byrådet.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Vedtaget med enkelte sproglige ændringer.

Udvalget bemærker, at der via værdighedspuljemidlerne iværksættes en pårørendevejleder funktion fra januar 2019.

Nr.128 - Godkendelse af lejeaftale på aflastningsplads på Benediktehjemmet

Sagsnr.: 13/20001

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af aflastningsplads på Benediktehjemmet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med udmøntning af værdighedspuljen for 2019 blev udvalget orienteret om at aflastningspladsen for demente flyttes fra Pilebo til Benediktehjemmet.

Lejerbo, som ejer boligerne på Benediktehjemmet, har gjort opmærksom på at kommunal leje af almene ældreboliger fordrer en formel godkendelse af kommunalbestyrelsen efter følgende regelsæt:

 

Almenboligloven § 56:

Almene ældreboliger kan efter kommunalbestyrelsens eller regionsrådets bestemmelse lejes af kommunen eller regionen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig. Kommunen eller regionen betaler et beløb, som svarer til lejen for de boliger, der anvendes som aflastningsboliger. Ved lejekontraktens ophør skal boligen afleveres i samme stand som ved kontraktens indgåelse.

 

Udvalget bedes derfor godkende, at lejlighed 5 på Benediktehjemmet lejes af kommunen med henblik på anvendelse som aflastningsbolig.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At indgåelse af lejekontrakt på bolig 5 på Benediktehjemmet godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.129 - Godkendelse af revideret frikommunevedtægt

Sagsnr.: 16/31575

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Kommunes opdaterede frikommunevedtægt.

 

Sagen behandles forud for byrådsmødet i Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget samt Social- og Seniorudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet blev senest orienteret om frikommuneforsøg II i maj 2018 og Byrådet godkendte senest frikommunevedtægterne for Fredensborg Kommune den 25. september 2017.

 

Fredensborg Kommune har været del af frikommunenetværket Èn plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren siden oktober 2016. I Fredensborg Kommunes lokale frikommuneprojekt samarbejder Center for Job og Uddannelse og Center for Familie og Handicap om at tilbyde borgere i ressourceforløb med tværgående problemstillinger én samlet udregning, én samlet handleplan og et individuelt tilrettelagt kontaktforløb som en del af frikommuneforsøget.

 

Siden Byrådets seneste godkendelse af frikommunevedtægten i 2017, har frikommunenetværket ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om yderligere paragraffritagelser og fået tilsagn herom. Derudover har administrationen vurderet, at frikommuneprojektet i Fredensborg Kommune er i en fase, som betyder, at kommunen har brug for at trække på flere af de paragraffritagelser, som kommunerne fik tilsagn om at anvende efter frikommunenetværkets første ansøgningsrunde i februar 2017.

 

De tilføjede paragraffritagelser betyder, at Fredensborg Kommune bruger paragraffriheden til at tilrettelægge individuelt tilpassede kontaktforløb med borgere, som er omfattet af projektet. Borgernes forløb har altid et beskæftigelsesrettet mål, men processen mod at nå målene kan med paragraffritagelserne tilrettelægges således, at det passer specifikt til den enkelte borgers behov. Eksempelvis har kommunerne mulighed for at bruge jobsamtaler i jobcenteret til at støtte borgeren i sin misbrugsbehandling, når det vurderes, at borgerens aktuelle misbrug står i vejen for, at borgeren kan gennemføre en praktikperiode.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

BEK nr 841 af 22/06/2017 om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der

gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om

frikommuner m.v. §§ 5 og 6

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen har relation til Byrådets pejlemærke Du kan mere end du tror. Pejlemærket sætter fokus på borgerens egne ressourcer og troen på, at borgere med svære kroniske vanskeligheder også kan leve et meningsgivende liv.

 

Sagen har relation til FN´s verdensmål om sundhed og trivsel, fordi arbejdet i frikommuneforsøget søger at bringe borgere til et bedre og fysisk og mentalt sundere liv med en høj livskvalitet.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Den reviderede frikommunevedtægt for Frikommuneforsøg II offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Indstilling

 1. At frikommunevedtægt for frikommuneforsøg II godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.130 - Brandsikkerhed i plejeboliger

Sagsnr.: 18/28358

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om brandsikkerhed i plejeboligerne.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Foranlediget af en brand på et plejecenter i Jylland orienteres udvalget hermed om brandsikkerheden på plejecentrene i kommunen.

 

 

Der forefindes brandalarmer i alle plejeboliger og i fællesområderne. Det gæder både de kommunale plejehjem, Else Marie Hjemmet og Lindegården

 

Nordsjællands Brandvæsen gennemfører årlige brandtilsyn på alle plejecentre. Der foretages årlig gennemgang af brandmateriellet, gennemgangen foretages af Falck eller Dansk Brand-og Sikringsinstitut.

 

Plejecentrets beredskabsplan opdateres mindst 1 gang årligt.

 

Nye medarbejdere introduceres til brandmateriel og beredskabsplan.

 

Der holdes løbende brandkurser via Nordsjællands Brandvæsen ligesom der afholdes intern brandøvelser i form af gennemgang af brandinstruksen, aflæsning af koder på telefoner og brandskab, rundgang i huset for fremvisning af materiel og hjertestarter.

 

Foranlediget af samme brand har Transport, Bolig og Bygningsministeren bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at igangsætte en undersøgelse, som skal samle viden om

brandsikkerhed i plejeboliger og institutioner. Der er tale om en mere omfattende undersøgelse, som blandt andet inddrager spørgsmål om eventuelle dispensationer til byggerierne. Kommunale Ejendomme forestår besvarelsen af denne undersøgelse. Udvalget orienteres når undersøgelsen foreligger.

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.131 - Orientering om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Sagsnr.: 16/36068

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af gode resultater fra projekt TeleCare Nord i Region Nordjylland om telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere med KOL, besluttede KL, Danske Regioner og regeringen ved Økonomiaftalen for 2016 at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter i hele landet senest ved udgangen af 2019.

 

Projektet er forsinket og forventes først implementeret fra 2020.

 

Den overordnede vision for det nationale udbredelsesprojekt er:

 

”Borgere med KOL skal inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed, så de opnår øget tryghed og fleksibilitet, samtidig med at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres og indlæggelser og ambulante kontroller reducere. Samtidig skal kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres.”

 

Telemedicinsk tilbud

Formålet med det telemedicinske tilbud er at styrke borgernes tryghed og egen ressourcer.

 

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med svær KOL, foregår ved at borger bliver henvist enten af hjemmesygeplejerske, egen læge eller sygehus. Henvisningen skal altid gennem behandlende læge, som fastsætter rammen for de værdier der måles på.

Ved opstart til hjemmemonitorering besøges borger af en hjemmesygeplejerske, som udleverer det IT-udstyr, som skal benyttes til monitoreringen. Hjemmesygeplejersken introducerer og vejleder borgeren i brug af IT-udstyret. IT-udstyret vil kunne registrere relevante målinger, som iltmætning, puls, vægt mm. samt have kontaktfunktion til hjemmesygeplejerske enten som beskedfunktion eller som videosamtale. Borger vil efter oplæring i brug af IT-udstyret, selv kunne registrere relevante målinger. Disse målinger indsendes automatisk til hjemmesygeplejerske, der med fast interval tjekker og handler ud fra værdierne fra borgeren. Borgeren kan ved forværring af tilstand eller bekymring over de målte værdier, kontakte hjemmesygeplejersken.

De nye opgaver der ligger i at varetage hjemmemonitorering af borgere med KOL, kræver nye faglige kompetencer af kommunes hjemmesygeplejersker. Dette er derfor være en del af implementeringen.

 

Det forventes at telemedicin på dette område vil omfatte 60-70 borgere med svær KOL i Fredensborg Kommune. Borgere med KOL i svær grad har mange (gen)indlæggelser, primært på grund af stor utryghed, ved ikke at kunne få vejret.

Organisering:

I økonomiaftalen for 2016 er det aftalt, at der i de fem landsdele skal etableres et tværsektorielt fælles telemedicinsk udbud ( FUT ). Fredensborg kommune er med i landsdelsprogrammet for hovedstaden, som består af i alt 29 kommuner og Region Hovedstaden. Landsdelsprogrammerne har ansvar for den overordnede rammesætning, koordinering i den enkelte landsdel samt i fælleskab med de enkelte kommuner, ansvaret for at sikre fremdrift og gevinstrealisering i udbredelsen.

 

Fælles udbud af telemedicin (FUT):

FUT er den organisation, der på vegne af landets 98 kommuner og 5 regioner gennemfører udbudsprocessen for telemedicinsk infrastruktur og it-løsning. Alle 98 kommuner og 5 regioner er en del af udbuddet, der består af to udbud

-         1 udbud af telemedicinsk infrastruktur

-         2 udbud af borger- og medarbejderløsninger

I første omgang skal den telemedicinske infrastruktur anvendes til telemedicinsk hjemmemonitorering på KOL-området. Tanken er, at den skal kunne anvendes til telemedicinske tilbud på andre sygdomsområder fremover. (Bilag 1)

 

Økonomi:

Finansieringen af fælles telemedicinsk infrastruktur er aftalt i Økonomiaftalen 2018, hvor der er afsat i alt 35 mio. kroner. Kommunernes andel finansieres via allokerede midler i bloktilskuddet og udgør 10,5 mio. kroner af i alt 35 mio. kroner.

 

Ved at gå sammen om et fælles udbud af borger- og medarbejderløsning, vil prisen kunne holdes nede. Yderligere vil det betyde, at alle borgere og medarbejdere får samme løsning, så det understøtter sammenhæng på tværs af sektorer, mindsker kompleksitet og risici.

På baggrund af disse udbud vil der blive indgået rammeaftale med en række leverandører, som kommunerne efterfølgende kan bruge til at indgå købsaftaler med på SKI-lignende vilkår.

 

Jævnfør Økonomiaftale 2018 skal kommunerne afsætte midler i 2019-2022 til indkøb, implementering og drift.

Der er stor usikkerhed om kommunes andel af anskaffelse- og implementeringsomkostninger, idet der endnu ikke er indgået aftaler vedrørende de telemedicinske løsninger og fælles telemedicinsk infrastruktur, som skal indkøbes i fællesskab. KL er i gang med at udarbejde en uddybende budgetvejledning til støtte for budgetlægning lokalt i kommunerne.(Bilag 2)

 

Drift og service:

Alle 29 kommuner og region Hovedstaden går sammen om at etablere en fælles service, support og logistik-løsning. Denne fælles tekniske service og support for sundhedsfaglige medarbejdere varetages af Københavns kommune. Den enkelte kommune varetager den sundhedsfaglige og tekniske support til borgeren samt skal selv stå for bestilling, klargøring af udstyret og instruktion af borgeren. Der indgås en 3 årig samarbejdsaftale om den fælles service, support og logistik-løsning mellem regionen og de 29 deltagende kommuner.(Bilag 3)

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN´s mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Understøtter Byrådets pejlemærke: Livskvalitet i hverdagen.

Vi vil udbygge samarbejdet med sygehuse, praktiserende læger og andre kommuner samt udbygge kommunes egne kompetencer og følge op på, at borgere oplever et forløb med færre indlæggelser og effektfuld genoptræning.

Kommunens hjemmepleje vil teste og drive anvendelsen af forskellige velfærdsteknologiske og andre digitale løsninger.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.132 - Deltagelse i partnerskab med Kræftens Bekæmpelse - Røgfri Fremtid

Sagsnr.: 18/28858

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Kræftens Bekæmpelses lokalforening med forespørgsel om, hvorvidt kommunen vil indtræde i partnerskabet Røgfri Fremtid, der har som mål at ”ingen børn og unge skal ryge i 2030”.

 

Byrådet skal tage stilling til, om kommunen skal indtræde i partnerskabet

Sagsfremstilling og økonomi

Nærværende sag forudsætter inddragelse af flere udvalg og forelægges derfor forud for endelig behandling i Byrådet for Fritids- og Idrætsudvalget for så vidt angår Røgfrit Fritidsliv, Social- og Seniorudvalget for så vidt angår generel sundhedsindsats på udvalgets område samt Børne- og Skoleudvalget for så vidt angår Røgfri Skoletid. Udvalgene afgiver hver især indstilling i sagen inden for sit kompetenceområde til Byrådet

 

Sundhedsprofilen 2017 viser, at andelen af unge rygere (16-24 år) i Region Hovedstaden er steget med 4 %. I Fredensborg viser tallene, at de 16-34 årige, der dagligt ryger, er faldet fra 15 % i 2013 til 13 % i 2017.

 

Som et led i en strategi for rygning og i den forebyggende indsats for børn og unge anbefaler Kræftens Bekæmpelses lokalforening, at kommunen bliver partner i Røgfri Fremtid og indfører Røgfri Skoletid for alle.

 

Røgfri Fremtid er et partnerskab etableret mellem Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Partnerskabet arbejder for, at de første røgfri generationer vokser op i Danmark. Dette med baggrund i, at 40 børn hver dag begynder at ryge på landsplan.

 

Røgfri Fremtid inviterer virksomheder, skoler, kommuner, organisationer og foreninger til at blive partnere. Der er på nuværende tidspunkt mere end 90 partnere – heraf 43 kommuner.

Som partner forpligtiger man sig til at ville støtte visionen om et røgfrit Danmark og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber, som er:

 

?                      Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt

?                      Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe et sundt og godt liv

?                      Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

 

Røgfri Fremtids hovedbudskaber er i overensstemmelse med de målsætninger som er vedtaget i Børne- og Unge-politikken: Fredensborg Kommune ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for en sund start på livet og gøre det nemt for børn og unge at træffe sunde valg.

 

Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen. Målet er vidensopbygning, netværksdannelse og samskabelse om det fælles mål.

 

Hvad får man som partner?

 

Røgfri Fremtid tilbyder nyeste viden og inviterer partnerne til workshops, seminarer og konferencer med førende kapaciteter på området. Der etableres et netværk med andre, der arbejder med tobak med det formål at få inspiration til nye metoder indenfor tobaksforebyggelse. Endelig modtager partnerne info-materiale, der kan anvendes på egne platforme, ligesom partnere har mulighed for at være medafsendere på analyser og initiativer.

 

Hvad gør partnerne i praksis?

 

Der findes en lang række indsatser på landsplan, der knytter sig til Røgfri Fremtid. De deltagende kommuner har bl.a. følgende indsatser:

 

 • Gladsaxe Kommune – røgfri skoletid, røgfri arbejdstid, rygeforbud i alle kommunale lokaler og på kommunale matrikler – markeres med synlig skiltning. Kommende indsats i sundhedsplanen omkring brug af rollemodeller i foreninger og blandt forældre – herunder brug af adfærdsregulerende metoder
 • Roskilde Kommune – opstart af samskabelsesproces med aktører fra kultur- og fritidsliv omkring et røgfrit kultur- og idrætsliv
 • Hillerød Kommune – røgfri skoletid i 10. klasse med muligheden for at udbrede det til øvrige skoler i kommunen
 • Københavns Kommune – arbejder med at gøre legepladserne røgfri
 • Aalborg og Vejle har indført røgfrit stadion – Hvidovre er på vej med samme model
 • Varde Kommune – arbejder med nudging i form af fodspor for at flytte rygning væk fra idrætshaller

 

Røgfri Fremtid i Fredensborg Kommune

 

Kræftens Bekæmpelses lokalforening anbefaler, at Fredensborg Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid, og at der indføres Røgfri Skoletid, dvs. at elever, ansatte og gæster ikke må ryge i skoletiden – hverken på skolens område eller udenfor.

 

Kræftens Bekæmpelse har udviklet X:IT-programmet som redskab til at holde eleverne/de unge røgfri i grundskolerne. Programmet består af tre elementer:

 

Røgfri skole

Undervisning

Røgfri aftaler og forældreinddragelse

 

Analyseresultater fra Center for Interventionsforskning på Syddansk Universitet viser, at X:IT-skoler har omkring en fjerdedel færre rygere and andre skoler.

 

Administrationens bemærkninger

Siden indførelse af Lov om røgfri miljøer (rygeloven) i 2007, hvor rygning på alle offentlige steder og arbejdspladser blev forbudt, har der været rygeforbud i alle kommunale faciliteter i Fredensborg Kommune. Forbuddet gælder ikke kun ansatte men også borgere og brugere, der benytter kommunens faciliteter fx fritidsbrugerne.  I henhold til Fredensborg Kommunes personalepolitik må der ikke ryges i arbejdstiden hverken på kommunens arealer, i kommunens bygninger eller i køretøjer. Der er desuden krav til borgere om at sikre røgfri arbejdsplads i private hjem for hjemmeplejens personale.

 

Rygeforbuddet i Fredensborg Kommune gælder således også skolens elever, så længe de befinder sig i skolens bygninger eller på skolens arealer.  Der er dog ikke rygeforbud for de elever, som har tilladelse til at forlade skolens område i skoletiden.

 

Der er erfaringer på Humlebæk Skole med X:IT programmet. Skolen indførte allerede sidste år programmet i skolens 7. klasser. Indsatsen gentages i dette år med de nuværende 7. klasser, ligesom der foretages opfølgning på indsatsen i 8. klasserne, der blev introduceret til X:IT sidste år.

 

Generelt oplyser kommunens skoler, at de ikke oplever rygning som et problem i udskolingen, hvilket data fra sundhedsplejerskernes obligatoriske sundhedssamtale i 8. klasse understøtter. Kun ganske få elever oplyser, at de på dette tidspunkt er daglige rygere eller festrygere.

 

I 10. klasse er erfaringerne en anden. Her er der en stor andel af eleverne, der ryger. Derfor er Fredensborg Skole i gang med at tilrettelægge et forløb for eleverne i skolens 10. klasse med inspiration fra X-IT programmet.

 

Ud fra visionen om røgfri generation 2030 og viden om rygnings skadelige effekter er det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv oplagt at anbefale alle kommunens folkeskoler at arbejde med elementerne i X-IT programmet. Hvordan det konkret kan udfoldes på den enkelte skole, ligger inden for skolebestyrelsernes kompetenceområde.

 

Administrationen anbefaler, således tilslutning til partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om Røgfri Fremtid. Det anbefales desuden som et led i Røgfri Fremtid at igangsætte proces omkring Røgfrit Fritidsliv, dvs. at indføre røgfrit kultur-, idræts- og fritidsliv for at understøtte de rygeforebyggende indsatser i grundskole og på ungdomsuddannelser.

 

I lyset af at både det der ligger under skolebestyrelsernes kompetencer og Byrådets principielle ønsker om at deltage i Røgfri Fremtid anbefaler administrationen, at tilslutning til partnerskabet sendes i høring i skolebestyrelser og Fritidsforum inden Byrådets endelige stillingtagen.

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Anbefalingen knytter sig til FN´s verdensmål 3: Sundhed og Trivsel - Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle.

 

Byrådets Arbejdsgrundlag 2018-2021: Det er sejt at være dygtig – Alle børn har mulighed for læring og trivsel.

 

Kompetence

Byrådet

Fritids- og Idrætsudvalget – indstilling 1,2, 3 og 5

Børne- og Skoleudvalget – indstilling 1,2, 4 og 5

Social- og Seniorudvalget – indstilling 1 og 5

Elektroniske bilag

https://www.roegfrifremtid.dk/

Indstilling

 1. At der træffes principbeslutning om, at Fredensborg Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid.
 2. At der inden endelig stillingtagen i byrådet sker en høring af skolebestyrelser og Folkeoplysningsudvalget.
 3. At Fritids- og Idrætsudvalget herefter beslutter at igangsætte en inddragende proces med aktører fra fritids- og idrætslivet med henblik på indførelse af røgfrit fritidsliv.
 4. At partnerskabets initiativer ift. Røgfri Skoletid udmøntes i skolebestyrelserne.
 5. At orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Indstillingerne 1, 2 og 3 godkendt.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 12-11-2018

Administrationens indstilling punkt 1,2 og 4 anbefales.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Administrationens indstilling punkt 1 anbefales.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.133 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

December

 

 • Kvalitetsstandarder 2019
 • Budgetrevision 31.10
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Udmøntning af Budgetaftale
 • Rekruttering i ældreplejen
 • Merforbrug i hjemmeplejen

 

 

 

Januar 2019

 • Status på hjemtagelse af Substitutionsbehandling
 • Status på etablering af boliger på Teglgårdsvej
 • Kontrakter med private leverandører på hjemmeplejeområdet
 • Det sociale frikort

 

 

 

Februar 2019

 • Handleplan hjemmeplejen
 • Status for den ældre medicinske patient
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg

 

Marts

 • Opfølgning på Masterplanen 2018-2022

 

Maj

 • Økonomiopfølgning

 

Videre frem

 • Konference om overgangen fra barn til voksen i oktober 2019 (besluttet i budget 2019)
 • Økonomiopfølgning (oktober)

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Tilføjes Ældreanalyse i februar.

Nr.134 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/6465

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Ingen meddelelser.

Nr.135 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Status nyt plejecenter med 1. spadestik den 14.11.18.

Vikarkorpsets 10 års jubilæum.

Det andet nyhedsbrev til 60+ er udsendt.

Gribskov kommune kommer på besøg for at høre om hjemmeplejens organisering.

Nr.136 - Sager behandlet på lukket møde

Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Sag nr. 137: Kontrakt på ældreområdet.

 

Sag nr. 138: Orientering om personsag.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Sag nr. 137: Kontrakt på ældreområdet.

Anbefalede indstillingen over for Byrådet.

 

Sag nr. 138: Orientering om personsag.

Orienteringen taget til efterretning.