Nr.131 - Orientering om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Sagsnr.: 16/36068

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af gode resultater fra projekt TeleCare Nord i Region Nordjylland om telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere med KOL, besluttede KL, Danske Regioner og regeringen ved Økonomiaftalen for 2016 at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter i hele landet senest ved udgangen af 2019.

 

Projektet er forsinket og forventes først implementeret fra 2020.

 

Den overordnede vision for det nationale udbredelsesprojekt er:

 

”Borgere med KOL skal inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed, så de opnår øget tryghed og fleksibilitet, samtidig med at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres og indlæggelser og ambulante kontroller reducere. Samtidig skal kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres.”

 

Telemedicinsk tilbud

Formålet med det telemedicinske tilbud er at styrke borgernes tryghed og egen ressourcer.

 

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med svær KOL, foregår ved at borger bliver henvist enten af hjemmesygeplejerske, egen læge eller sygehus. Henvisningen skal altid gennem behandlende læge, som fastsætter rammen for de værdier der måles på.

Ved opstart til hjemmemonitorering besøges borger af en hjemmesygeplejerske, som udleverer det IT-udstyr, som skal benyttes til monitoreringen. Hjemmesygeplejersken introducerer og vejleder borgeren i brug af IT-udstyret. IT-udstyret vil kunne registrere relevante målinger, som iltmætning, puls, vægt mm. samt have kontaktfunktion til hjemmesygeplejerske enten som beskedfunktion eller som videosamtale. Borger vil efter oplæring i brug af IT-udstyret, selv kunne registrere relevante målinger. Disse målinger indsendes automatisk til hjemmesygeplejerske, der med fast interval tjekker og handler ud fra værdierne fra borgeren. Borgeren kan ved forværring af tilstand eller bekymring over de målte værdier, kontakte hjemmesygeplejersken.

De nye opgaver der ligger i at varetage hjemmemonitorering af borgere med KOL, kræver nye faglige kompetencer af kommunes hjemmesygeplejersker. Dette er derfor være en del af implementeringen.

 

Det forventes at telemedicin på dette område vil omfatte 60-70 borgere med svær KOL i Fredensborg Kommune. Borgere med KOL i svær grad har mange (gen)indlæggelser, primært på grund af stor utryghed, ved ikke at kunne få vejret.

Organisering:

I økonomiaftalen for 2016 er det aftalt, at der i de fem landsdele skal etableres et tværsektorielt fælles telemedicinsk udbud ( FUT ). Fredensborg kommune er med i landsdelsprogrammet for hovedstaden, som består af i alt 29 kommuner og Region Hovedstaden. Landsdelsprogrammerne har ansvar for den overordnede rammesætning, koordinering i den enkelte landsdel samt i fælleskab med de enkelte kommuner, ansvaret for at sikre fremdrift og gevinstrealisering i udbredelsen.

 

Fælles udbud af telemedicin (FUT):

FUT er den organisation, der på vegne af landets 98 kommuner og 5 regioner gennemfører udbudsprocessen for telemedicinsk infrastruktur og it-løsning. Alle 98 kommuner og 5 regioner er en del af udbuddet, der består af to udbud

-         1 udbud af telemedicinsk infrastruktur

-         2 udbud af borger- og medarbejderløsninger

I første omgang skal den telemedicinske infrastruktur anvendes til telemedicinsk hjemmemonitorering på KOL-området. Tanken er, at den skal kunne anvendes til telemedicinske tilbud på andre sygdomsområder fremover. (Bilag 1)

 

Økonomi:

Finansieringen af fælles telemedicinsk infrastruktur er aftalt i Økonomiaftalen 2018, hvor der er afsat i alt 35 mio. kroner. Kommunernes andel finansieres via allokerede midler i bloktilskuddet og udgør 10,5 mio. kroner af i alt 35 mio. kroner.

 

Ved at gå sammen om et fælles udbud af borger- og medarbejderløsning, vil prisen kunne holdes nede. Yderligere vil det betyde, at alle borgere og medarbejdere får samme løsning, så det understøtter sammenhæng på tværs af sektorer, mindsker kompleksitet og risici.

På baggrund af disse udbud vil der blive indgået rammeaftale med en række leverandører, som kommunerne efterfølgende kan bruge til at indgå købsaftaler med på SKI-lignende vilkår.

 

Jævnfør Økonomiaftale 2018 skal kommunerne afsætte midler i 2019-2022 til indkøb, implementering og drift.

Der er stor usikkerhed om kommunes andel af anskaffelse- og implementeringsomkostninger, idet der endnu ikke er indgået aftaler vedrørende de telemedicinske løsninger og fælles telemedicinsk infrastruktur, som skal indkøbes i fællesskab. KL er i gang med at udarbejde en uddybende budgetvejledning til støtte for budgetlægning lokalt i kommunerne.(Bilag 2)

 

Drift og service:

Alle 29 kommuner og region Hovedstaden går sammen om at etablere en fælles service, support og logistik-løsning. Denne fælles tekniske service og support for sundhedsfaglige medarbejdere varetages af Københavns kommune. Den enkelte kommune varetager den sundhedsfaglige og tekniske support til borgeren samt skal selv stå for bestilling, klargøring af udstyret og instruktion af borgeren. Der indgås en 3 årig samarbejdsaftale om den fælles service, support og logistik-løsning mellem regionen og de 29 deltagende kommuner.(Bilag 3)

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN´s mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Understøtter Byrådets pejlemærke: Livskvalitet i hverdagen.

Vi vil udbygge samarbejdet med sygehuse, praktiserende læger og andre kommuner samt udbygge kommunes egne kompetencer og følge op på, at borgere oplever et forløb med færre indlæggelser og effektfuld genoptræning.

Kommunens hjemmepleje vil teste og drive anvendelsen af forskellige velfærdsteknologiske og andre digitale løsninger.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.