Nr.130 - Brandsikkerhed i plejeboliger

Sagsnr.: 18/28358

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om brandsikkerhed i plejeboligerne.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Foranlediget af en brand på et plejecenter i Jylland orienteres udvalget hermed om brandsikkerheden på plejecentrene i kommunen.

 

 

Der forefindes brandalarmer i alle plejeboliger og i fællesområderne. Det gæder både de kommunale plejehjem, Else Marie Hjemmet og Lindegården

 

Nordsjællands Brandvæsen gennemfører årlige brandtilsyn på alle plejecentre. Der foretages årlig gennemgang af brandmateriellet, gennemgangen foretages af Falck eller Dansk Brand-og Sikringsinstitut.

 

Plejecentrets beredskabsplan opdateres mindst 1 gang årligt.

 

Nye medarbejdere introduceres til brandmateriel og beredskabsplan.

 

Der holdes løbende brandkurser via Nordsjællands Brandvæsen ligesom der afholdes intern brandøvelser i form af gennemgang af brandinstruksen, aflæsning af koder på telefoner og brandskab, rundgang i huset for fremvisning af materiel og hjertestarter.

 

Foranlediget af samme brand har Transport, Bolig og Bygningsministeren bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at igangsætte en undersøgelse, som skal samle viden om

brandsikkerhed i plejeboliger og institutioner. Der er tale om en mere omfattende undersøgelse, som blandt andet inddrager spørgsmål om eventuelle dispensationer til byggerierne. Kommunale Ejendomme forestår besvarelsen af denne undersøgelse. Udvalget orienteres når undersøgelsen foreligger.

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.