Nr.125 - Sundhedsberedskabsplan 2018

Sagsnr.: 17/16294

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af Sundhedsberedskabsplanen 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedsberedskabsplanen er en integreret del af Fredensborg Kommunes samlede beredskab og har til formål, at beskrive retningslinjer for den indsats, der skal iværksættes ved hændelser og uheld indenfor Fredensborg Kommune – primært vedr. sundhedsberedskabet.

 

Sundhedsberedskabsplanen aktiveres, hvis der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan være tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror eller krigshandlinger.

 

Sundhedsberedskabsplanen beskriver i kort form de procedurer, der understøtter den kommunale indsats i forbindelse med beredskab situationer, herunder 

  • Hvis der sker ekstraordinære udskrivninger fra hospitaler.
  • Når der opstår opgaver i akutte situationer, fx behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehus eller plejeopgaver ved vejrbetingede beredskabssituationer samt,
  • Procedurer i forhold til varetagelsen af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner eller epidemiske sygdomme.

 

Formålet med planen er, at der i forbindelse med ovenstående forhold kan iværksættes et beredskab i vores kommune, der sikrer, at den normale drift varetages, samtidig med at beredskabssituationen håndteres.

 

 

Sundhedsberedskabsplanen har tidligere været forelagt Social- og Seniorudvalget

d.04.12.17.

Planen blev vedtaget med forbehold for yderligere og væsentlige bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsberedskabsplanen var under sagsfremstillingen i december 2017 indsendt til Sundhedsstyrelsen for rådgivning og blev tilbagesendt til kommunen med væsentlige og omfattende ændringsforslag.

Planen var, ifølge Sundhedsstyrelsen ikke hensigtsmæssig opbygget og kommunen blev anbefalet at orientere sig i Sundhedsstyrelsen vejledning om planlægning af sundhedsberedskab. På denne baggrund er Fredensborg Kommune Sundhedsberedskabsplan revideret, gennemskrevet og endnu engang indsendt til Sundhedsstyrelsen, der tilbagesender med følgende kommentarer:

”Vi konstaterer, at I har forholdt jer til langt de fleste af vores tidligere kommentarer, hvilket vi bifalder. Vi finder nu, at planen overordnet i høj grad fremstår hensigtsmæssigt opbygget, konkret og handlingsorienteret”.

Sundhedsberedskabsplanen er undervejs i hele forløbet udarbejdet og revideret i tæt samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen og nabokommunerne Allerød, Hørsholm og Rudersdal.

 

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=181681

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fredensborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan understøtter FN’s verdensmål nr. 3.d:

”alle lande skal styrke deres kapacitet for tidlig varsling, risikoreduktion og håndtering af nationale og globale sundhedsrisici”

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Indstillingen anbefalet over for Byrådet.