Nr.123 - Opfølgning på indsatser i Masterplan 2018-22

Sagsnr.: 18/22812

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om indsatserne i Masterplan 2018-22.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Center for Familie og Handicap (CFH) fremlagde 14. maj 2018 Masterplan 2018-22 for Politikområde 10, Udsatte Børn og Unge og Politikområde 14, Handicap og Socialpsykiatri for Social- og Seniorudvalget.

 

Nedenstående indsatser blev præsenteret for udvalget og indeværende sag er en status på disse.

 

Den økonomiske opfølgning behandles særskilt under dagsordenspunkt ”Økonomisk opfølgning på Masterplan 2018-22”.

 

Børneområdet:

 1. Fastsættelse af kvalitetsstandarder for aflastning
 2. Fastsættelse af kvalitetsstandarder for hjemmepasning
 3. Målgruppeafklaring

 

Voksenområdet:

 1. Udvikling af myndighedsområdet
 2. Borgerstyret Personlig Assistance, opfølgning i sager
 3. Botilbudskonsulent
 4. Boligbusinesscase, beregning af nye boligmuligheder og bedre udnyttelse af kapaciteten i eksisterende institutioner i kommunen
 5. Anvisning af boliger

 

Børneområdet

 

Fastsættelse af kvalitetsstandarder for aflastning og hjemmepasning

Kvalitetstandarderne for aflastning og hjemmepasning forelægges Social- og Seniorudvalget til behandling 3. december 2018. Kvalitetsstandarderne revurderes og behandles politisk minimum én gang i hver valgperiode og ved lovændringer.

 

Målgruppeafklaring

Administrationen har i 2018 indført procedurer, der skal sikre en højere kvalitet i sagsbehandlingen, særligt i forhold til målgruppeafklaring.

 

Formålet med indsatsen er at blive tydelige på, hvorvidt et barn/ung er inden for målgruppen til at modtage kompenserende ydelser. Der er derfor udarbejdet administrative forretningsgange, hvilket betyder, at nye ansøgninger om kompenserende ydelser i form af merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal målgruppeafklares af kommunelæge og/eller psykologisk konsulent. Derudover skal alle familier, der søger om kompenserende ydelser, have en førstegangssamtale med en familierådgiver, hvor der:

 

 • Ydes helhedsorienteret rådgivning ud fra en forretningsgangsbeskrivelse
 • Indhentes samtykke til målgruppeafklaring
 • Udleveres pjece med tilbud om rådgivningsforløb hos henholdsvis familievejleder, psykolog og/eller sundhedsplejerske
 • Foretages målgruppeafklaring inden for fire uger, der indeholder udtalelse om funktionsniveauet fra psykologisk konsulent og/eller lægekonsulent

 

Voksenområdet

 

Udvikling af myndighedsområdet

Administrationen har som følge af den nye organisation udarbejdet en ny visitationsmodel for at sikre fokus på valg af rette tilbud til rette pris. Den nye visitationsmodel er indført pr. 1. marts 2018, og der er udarbejdet en forretningsgangsbeskrivelse for Visitationsudvalget.

 

Der arbejdes desuden med faglig udvikling af myndighedsområdet blandt andet i form af en kompetenceplan, som angiver rådgivernes beslutningsret samt hvilke bevillinger, der skal i Visitationsudvalget. Sammen med forretningsgangbeskrivelsen skal kompetenceplanen understøtte rådgivernes sagsbehandling. Derudover er der arbejdet med at nedbringe antallet af sager pr. rådgiver, således at de er gået fra 102 til 68 sager. Det skyldes, at alle stillinger nu er besatte.

 

I efteråret 2018 har administrationen desuden arbejdet med en opdatering af kvalitetsstandarderne for at sikre ensartethed og gennemskuelig for den enkelte borger.

Kvalitetsstandarderne 2019 for voksenområdet vil sammen med kvalitetsstandarderne for børneområdet blive forelagt Social- og Seniorudvalget i december 2018, der efterfølgende bliver behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet. Kvalitetsstandarderne for 2019 er desuden sendt til høring i Handicaprådet 22. november 2018. Samtidig er der foregået et arbejde med at sikre, at sagsbehandlingen foregår inden for de politisk fastsatte serviceniveauer, som de er beskrevet i kvalitetstandarderne.  

 

Borgerstyret Personlig Assistance, opfølgning i sager

Som beskrevet i Masterplan 2018-22 har der i 2018 været særlig fokus på BPA-ordningen, idet den gennemsnitlige udgift til BPA-ordningerne i Fredensborg Kommune er væsentligt højere end i sammenlignelige kommuner.

 

Dette har givet anledning til, at administrationen har planlagt kompetenceudvikling med særligt fokus på BPA ordningen for tre medarbejdere. Samtidig med dette er der udarbejdet procedurer og arbejdsgange vedr. udmålingen af timer/ydelser for BPA-ordningerne, og disse skal benyttes ved opfølgning og nyansøgninger. Når medarbejderne har gennemgået kompetenceudviklingen foretages målrettet opfølgning i sagerne.

 

Der fremlægges en ny kvalitetsstandard for 2019 for BPA-ordningen, som sikrer, at gældende bekendtgørelser og vejledninger følges, og som samtidig henviser borgeren til en gratis rådgivningsfunktion, om de juridiske spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiver- og arbejdslederrollen i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA. Det gælder f.eks. regler om ansættelsesbeviser, arbejdsmiljø og herunder arbejdstider, nødvendige forsikringer for hjælperne, ferielovgivning m.v.

 

Botilbudskonsulent

I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2019-2022 foreslog administrationen en investering i form en botilbudskonsulent, som blandt andet skulle medvirke til at opnå lavere enhedspriser på kommunens midlertidige botilbud og fungere som understøttende funktion for rådgiverne i valg af rette tilbud til rette pris. Da budgetforslaget ikke indgår i Budgetforliget 2019-2022, er der valgt at arbejde videre med at udvikle standardkontrakter, til at starte med på botilbudsområdet. Andre kommuner f.eks. Holbæk Kommune har også arbejdet med at styrke køberrollen ved at indføre standardkontrakter og kontinuerlig genforhandling af priser. Det næste halve år vil administrationen, i samarbejde med udbudskonsulenterne, arbejde med udvikling af standardkontrakter. Det er forventningen, at standardkontrakterne kan blive implementeret i nye sager fra sommeren 2019.

 

Beregning af fremtidige boligmuligheder og bedre udnyttelse af kapaciteten i eksisterende institutioner i kommunen (boligerne på Teglgårdsvej)

Social- og Seniorudvalget godkendte d. 10. september 2018 en ændret anvendelse af bygningen på Teglgårdsvej 423 B til boliger målrettet unge mellem 18-30 årige med funktionsnedsættelse. Det har siden vist sig, at der er nogle juridiske forhold, som gør det mere hensigtsmæssigt at etablere et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, der skal godkendes af Socialtilsyn Hovedstaden.

 

Formålet er at tilbyde en mere individuelt tilpasset indsats, i den unges nærområde, kombineret med andre relevante socialpædagogiske indsatser.

 

Administrationen undersøger desuden muligheden for at etablere inklusionsboliger i to lejligheder i Egedalsvænge. Inklusionsboligerne skal være et særligt tilbud til psykisk og social sårbare borgere, hvor de for en periode tilbydes en bolig med en tilknyttet socialpædagogisk støtte. Målgruppen er personer, der har betydelige vanskeligheder ved at begå sig på boligmarkedet, fordi de har svært ved at fastholde en bolig, omgås naboer mv. Formålet skal derfor være at hjælpe med at fremme deres mulighed for en stabil tilknytning til det almindelige boligmarked. Det skal desuden medvirke til at sikre en mere stabil tilknytning til uddannelse og arbejde.

 

Administrationen er i gang med at undersøge tidshorisonten for etablering af disse inklusionsboliger i samarbejde med Boligselskabet 3B. 

 

Anvisning af boliger

En arbejdsgruppe, med bred deltagelse fra relevante centre og fagområder, har i 2018 arbejdet med en analyse af boligområdet med det formål at klarlægge Fredensborg Kommunes behov for boliger til løsning af kommunens påtrængende boligsociale opgaver og sikre, at Fredensborg Kommune så vidt muligt har den nødvendige kapacitet af egnede boliger til boligsocialanvisning.

 

Administration arbejder videre med at analysere det fremtidige behov for nye boligformer, samt mulighed for at oprette lokale boligtyper, som matcher behovet.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.

 

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om, at du kan mere end du tror.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.