12-03-2018 kl. 17:30
Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Kristian Hegaard (B)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Carsten Wulff (V)

Thomas Elgaard (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.28 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Ingen til træffetid.

Nr.29 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.30 - Udvalgets besøg på Benediktehjemmet

Sagsnr.: 17/24740

 

Beslutningstema

Besøg på Benediktehjemmet.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget afholder en del af udvalgets møder på institutionerne under udvalgets ressortområde.

 

Den 12. marts afholdes mødet på pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet i Fredensborg

Program:

 

17:30

Orientering om Benediktehjemmets virksomhed og aktuelle udvikling ved centerleder Kirsten Almdal.

 

Kort rundvisning på Benediktehjemmet.

 

18:00 Ordinært udvalgsmøde starter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Udvalget takkede for en god orientering om Benediktehjemmet.

Nr.31 - Enhedslisten ønsker sag vedr. demensområdet optaget på byrådsmødet

Sagsnr.: 18/2458

 

Beslutningstema

Enhedslisten har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden til mødet den 29. januar 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Forslag til byrådsbeslutning angående demensområdet

 

I forlængelse af byrådets beslutning i december 2017 om kvalitetsstandarden for afløsning og aflastning af pårørende til demente vil jeg på vegne af Enhedslisten foreslå følgende vedtagelse af politiske rammer for SSU´s videre behandling af sagen.

For at sikre en så god standard som overhovedet muligt bør der fastsættes en tidsramme fra tidspunktet for ansøgningen til der træffes afgørelse i sagen. Som udgangspunkt foreslås 4 uger.

Det sikres, at der indføres normalt ankeprocedure i forbindelse med afslag, hvilket betyder, at der i sidste ende kan forgå indbringelse for Ankestyrelsen.

SSU anmodes om så hurtigt som muligt efter at de økonomiske rammer er klarlagt at udarbejde en vurdering af, hvor god en dækning af det faktiske behov for afløsning hhv. aflastning, der faktisk er. Eksempelvis gennem at sammenholde antallet af mulige bevillinger med antallet af ansøgninger.

Ligeledes skal SSU på denne baggrund foreslå en langsigtet målsætning for udvikling af området for byrådet.

 

Administrationens bemærkninger:

Ad 1. Sagsbehandlingsfrist kan angives til 4 uger.

Ad 2.  Klagemulighed er anført i den justerede kvalitetsstandard se sag 32. Det skal dog bemærkes, at kommunens beslutning om, hvorvidt hjælpen gives som afløsning eller som aflastning ikke kan påklages.

Ad 3. Administrationen fremlægger statistik over ansøgninger ultimo 2018.

Ad 4. Udvalget forelægges en beskrivelse af kommunens samlede indsats over for borgere. med demens på maj mødet.

 

 

Retsgrundlag

Kommunernes styrelseslov §11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. Enhedslisten ønsker sagen drøftet.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Social – og Seniorudvalget.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Sagen drøftet sammen med sag 32.

Nr.32 - Justeret kvalitetsstandard for aflastning og afløsning 2018

Sagsnr.: 17/26135

 

Beslutningstema

Godkendelse af ændret kvalitetsstandard for afløsning og aflastning 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der afsat yderligere midler til afløsning eller aflastning af pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. (servicelovens §84). Der blev afsat 400.000 i 2018 og 0,5 mio i de efterfølgende år.

Der fremlægges derfor en justeret kvalitetsstandard på baggrund af dette.

Fredensborg Kommune tilbyder som hidtil tre typer af afløsning/aflastning.

 1. Aflastning på et af kommunens daghjem i dagtimerne på hverdage op til fem dage om ugen
 2. Døgnaflastning på Pilebo i Fredensborg op til 3 uger om året
 3. Afløsning i hjemmet 2 timer om ugen. Denne ydelse har tidligere været tidsbegrænset til en periode på tre måneder. Denne begrænsning er nu fjernet på baggrund af de tilførte midler.

 

Den hidtidige standard var målrettet borgere med demens. Det foreslås at denne afgræsning  nu fjernes og erstattes af begrebet ” person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”. Det betyder at borgere med f.eks. erhvervet hjerneskade også er omfattet at kvalitetstandarden.

Udvidelsen af serviceniveauet forventes at kunne dækkes inden for de tilførte midler.

Der foretages en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Ved afslag gives klagevejledning.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At kvalitetsstandard for afløsning og aflastning godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Standarden ændres således, at der kan ydes 2-4 timer ugentligt. Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for kvalitetsstandarden. Seniorrådet inviteres til at drøfte den sproglige udformning af standarden

Nr.33 - Godkendelse af Seniorrådets vedtægter og samarbejdsaftale

Sagsnr.: 18/4007

 

Beslutningstema

Byrådet skal for hver valgperiode godkende Seniorrådets vedtægter og Rådets samarbejdsaftale med kommunen.

Sagsfremstilling og økonomi

Der vedlægges forslag til vedtægter for Seniorrådet for perioden 2018-2021, samt forslag til samarbejdsaftale.

 

Bortset fra redaktionelle ændringer er den væsentligste ændring i vedtægterne, at Seniorrådet selv varetager økonomi og bogholderfunktionen, som tidligere er varetaget af administrationen. Der udbetales således et tilskud til Seniorrådets bankkonto, hvorefter rådet selv forvalter midlerne. Rådet er fortsat underlagt kommunens revision.

 

I samarbejdsaftalen er den væsentligste ændring at sekretariatsbetjening varetages af Center for Ældre og Omsorg, mod tidligere Center for Politik og Strategi.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Seniorrådets vedtægter og samarbejdsaftale godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.34 - Ny ledelsesinformation

Sagsnr.: 18/4757

 

Beslutningstema

Administrationen har udviklet ny ledelsesinformation på centrale dele af Ældre- og Omsorgsområdet, der skal gøre det muligt for ledelse og udvalg at følge udviklingen på området.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen ønsker at skabe et overblik over Ældre og Omsorgs virke samt at sætte fokus på udviklingen på udvalgte parametre. Overblikket skal være med til at sikre områdets drift. En kontinuerlig registrering af centrets nøgletal skal kunne bidrage til, at der politisk og ledelsesmæssigt kan ageres hurtigt på en evt. uhensigtsmæssig udvikling.

 

De udvalgte parametre er følgende:

 • Hjemmehjælp: visiterede timer til personlig pleje og rengøring
 • Træning § 140 og § 86
 • Venteliste på plejebolig og ældrebolig
 • Forebyggelige indlæggelser
 • Genindlæggelser
 • Ventedage på hospitalet
 • Sygefravær

 

Hjemmehjælp:

Antal visiterede timer for perioden januar 2017 til januar 2018 er nogenlunde stabilt over året. Der er visiteret færrest timer i perioden april til september. Januar og december er der visiteret flest timer. ( Bilag 1, figur 1)

 

Træning:

§ 140

Der er i 2017 i alt modtaget 1.155 genoptræningsplaner. I 2015 blev der modtaget i alt 1.176 og 2016 i alt 1.113. For alle årene er gældende, at der for månederne april til juli modtages færrest genoptræningsplaner. Der modtages flest genoptræningsplaner for patienter med ryg- og skulderproblemer samt diverse frakturer. (Bilag 1, figur 2 + figur 3 )

§ 86

Der er i 2017 i alt visiteret 204 antal borgere til vedligeholdende træning/genoptræning efter § 86. Det er 53 færre end året før. I 2015 blev 187 borgere visiteret til træning efter § 86. ( Bilag 1, figur 4 )

 

Venteliste plejebolig og ældrebolig:

Plejeboliger:

Kommunen er forpligtet til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid (60 dage). Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunes plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller specifikt plejecenter, er ikke omfattet plejeboliggarantien.

For hele 2017 overholdt Fredensborg kommune plejeboliggarantien for alle Fredensborg borgere. Den gennemsnitlige ventetid på plejeboliggarantien var 12,8 dage. (Bilag 2, figur 1)

Det første halve år 2017 ventede i gennemsnit 5 borgere på plejebolig. I det sidste halve år 2017 ventede i gennemsnit 14 borgere. (Bilag 2, figur 2)

Ældrebolig:

Ventelisten til ældrebolig er nogenlunde stabil i perioden januar 2017 til januar 2018. I gennemsnit i perioden ventede 17 borgere på ældrebolig. (Bilag 2, figur 3)

 

Forebyggelige indlæggelser:

De forebyggelige diagnoser er følgende;

-         Nedre luftvejssygdom

-         Væskemangel

-         Blærebetændelse

-         Forstoppelse

-         Ernæringsbetinget blodmangel

-         Knoglebrud

-         Tarminfektion

-         Tryksår

-         Sociale og plejemæssige forhold

Den hyppigste diagnose til indlæggelse med forebyggelig diagnose i Fredensborg kommune er nedre luftvejssygdom og knoglebrud. For borgere over 65 år gælder det for begge disse forebyggelige diagnoser, at Fredensborg ligger under landsgennemsnittet for disse indlæggelser. Ligeledes ligger Fredensborg Kommune lavere ifht. flere af vores nabokommuner. ( Bilag 3, figur 1 + figur 2 )

 

Genindlæggelser:

Kriteriet for at en indlæggelse er en genindlæggelse, er at genindlæggelsen ligger indenfor 30 dage efter udskrivningstidspunktet på primærindlæggelsen.

Fredensborg kommune ligger højere end landsgennemsnittet for antal genindlæggelser, men lavere end f.eks. nabokommunerne Helsingør, Hørsholm og Hillerød. ( Bilag 3, figur 3 )

 

Ventedage:

Grafen viser antal sengedage, hvor der betales for færdigbehandlede borgere på hospitalet. Fredensborg ligger under landsgennemsnittet og lavere end flere af vores nabokommuner. ( Bilag 3, figur 4 )

 

Sygefravær:

Gennemsnitlig fraværsprocent var i 2017 5,5 %.  Hvis man sammenligner januar måned sidste år med i år er der et samlet fald i fraværsprocenten på 1,1 %.

For januar 2018 er gennemsnitsprocenten 5,0 %.

 

Økonomi:

Ledelsesinformationen suppleres med økonomiske nøgletal fra maj måned (budgetrevision 30.3.2018)

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.35 - Orientering om ankestatistik - Handicapområdet - 2017

Sagsnr.: 18/4658

 

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik på handicapområdet 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og seniorudvalget har hvert år fået orientering om statistikken for behandling af Fredensborg kommunes klagesager i Ankestyrelsen.

 

I 2017 er udvalget blevet orienteret hvert kvartal. Beslutningen var begrundet i en opgørelse over ankestatistikken, der viste at Fredensborg Kommune fik hjemvist flere sager end landsgennemsnittet.

 

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget fortsat ønsker en opgørelse kvartalsvis.

 

I denne sag er der opgjort det samlede antal klagesager i 2017 på handicapområdet.

 

I 2017 blev der truffet afgørelse i 33 klagesager i Ankestyrelsen på handicapområdet, omfattende både børne- og voksenområdet.

 

I 19 ud af 33 sager blev afgørelsen stadfæstet, svarende til 57,6 %. 10 sager blev hjemvist til fornyet behandling, svarende til 30,3 %, og 4 sager blev ændret, svarende til 12,1 %.

 

Til sammenligning blev der i 2016 truffet 35 afgørelser, hvoraf 51,4 % blev stadfæstet, 40 % blev hjemvist og 8,6 % blev ændret.

 

Samlet blev 41,9 % af sagerne i 2017 enten ændret eller hjemvist, en forbedring i forhold til 2016, hvor 48,6 % af sagerne blev hjemvist eller ændret.

 

Opgørelsen viser en fremgang i antallet af sager, hvor afgørelsen blev stadfæstet.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker fortsat halvårlig orientering.

Nr.36 - Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem

Sagsnr.: 18/3594

 

Beslutningstema

Udvalget skal orienteres om ansøgning om finanslovspulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem og friplejeboliger samt godkende udmøntning af denne.

Sagsfremstilling og økonomi

Med aftalen om finansloven for 2018, blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanding i hjemmeplejen, plejehjem og friplejeboliger.

Midlerne skal  udmøntes i perioden 2018-2021 via statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunen. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud. Fordelingen af puljen mellem kommunerne, sker på baggrund af nøglen i tilskud- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

 

Fredensborg kommunes tilskud i 2018 udgør 3.828.000 kr.

 

Udkast til bekendtgørelsen, der skal fastlægge proceduren for udmøntning af midlerne, er sendt til høring med frist d. 1. marts 2018. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft primo marts. Hvorefter kommuner vil modtage tilsagnsbrev for de tildelte midler.

 

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet ved en bedre bemanding. Midlerne skal i videst mulig omfang og med hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere samt til ansættelse af nye medarbejdere.

 

For at få del i midlerne, skal der ligeledes udarbejdes en redegørelse for hvordan Fredensborg kommune arbejder med sygefravær, samt en oversigt over medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

 

Fredensborg kommune vil have særlig fokus på bedre bemanding i aften- og natbemandingen i hjemmeplejen og på kommunes plejecentre. Private leverandører, som yder aften- og nathjælp, samt privatejet plejehjem er ligeledes omfattet. Forslag til fordeling af midler på plejecentre og hjemmepleje:

Center

Kroner

Plejecenter Benediktehjemmet

500.000

Plejecenter Lystholm

500.000

Plejecenter Egelunden

500.000

Plejecenter Mergeltoften

500.000

Plejecenter Øresundshjemmet

500.000

Plejecenter Else Marie Hjemmet ( privat )

300.000

Hjemmeplejen inkl. Privatleverandør

900.000

Projektledelse og administration

128.000

 

 

I alt

3.828.000

 

Formålet med indsatsen, er en bedre indsats til glæde for vores ældre borgere i Fredensborg kommune samt for medarbejderne. Netop i aften- og nattimerne, kan der være et ekstra behov for hjælp og omsorg for borgerne. Midlerne vil kunne være med til at optimere dette ved ekstra bemanding i de særlige timer.

For medarbejdere der ønsker det og som i dag er ansat på deltid, vil det kunne give mulighed for at komme op i arbejdstid.

Den lokale konkrete udmøntning af midlerne drøftes i centrenes MED udvalg.

 

Der skal indsendes redegørelsesskema for forventede anvendelse samt redegørelsesskema som skal omhandle Fredensborg kommunes indsats i forhold til sygefravær og medarbejderens gennemsnitlige arbejdstid senest d. 1. april.

 

Der skal aflægges årligt revisionsgodkendt regnskab for de tildelte midler.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning og udmøntningen godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.37 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

April
 

 • Boliganvisningens effekt på beboersammensætningen i Egedalsvænge
 • Status akutsygeplejen

 

Maj

Mødet holdes i hjemmeplejen Mergeltoften Nivå (præsentation af skærmbesøg)
 

 • Revideret masterplan på Handicap og Socialpsykiatri
 • Oplæg til den fortsatte drift af hjælpemiddelcentralen
 • Status på skærmbesøg i hjemmeplejen
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg

 

Juni – Mødet holdes på/om Indsatshuset
 

 • Introduktion til og status for arbejdet med etablering af et indsatshus
 • Status på frikommuneprojektet
 •  

 

August
 

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Økonomisk status Handicap og Socialpsykiatri
 • Halvårsstatus på ankestatistik

 

September – Mødet holdes på Lindegården
 

 • Introduktion til Lindegården, Linden og Viso

 

Oktober

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg

 

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

 • Introduktion til træningsenhedens arbejde
 • Økonomis status Handicap og Socialpsykiatri

 

December

 • Kvalitetsstandarder 2019

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.38 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/6465

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orientering om at Innovationsminister Sophie Løhde besøger kommunen den 14. marts. Der er aftalt besøg i jobcenter og på Pilebo

Takkebrev fra Mergeltoften om tildeling af §18 midler

I anledning af Granbohus’ 60 års jubilæum kommer kronprisesse Mary på besøg d. 29. maj

Nr.39 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Administrationen orienterede om forældreinddragelsesproces på Møllevejens skole og TDC nedbrud.