Nr.36 - Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem

Sagsnr.: 18/3594

 

Beslutningstema

Udvalget skal orienteres om ansøgning om finanslovspulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem og friplejeboliger samt godkende udmøntning af denne.

Sagsfremstilling og økonomi

Med aftalen om finansloven for 2018, blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanding i hjemmeplejen, plejehjem og friplejeboliger.

Midlerne skal  udmøntes i perioden 2018-2021 via statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunen. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud. Fordelingen af puljen mellem kommunerne, sker på baggrund af nøglen i tilskud- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

 

Fredensborg kommunes tilskud i 2018 udgør 3.828.000 kr.

 

Udkast til bekendtgørelsen, der skal fastlægge proceduren for udmøntning af midlerne, er sendt til høring med frist d. 1. marts 2018. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft primo marts. Hvorefter kommuner vil modtage tilsagnsbrev for de tildelte midler.

 

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet ved en bedre bemanding. Midlerne skal i videst mulig omfang og med hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere samt til ansættelse af nye medarbejdere.

 

For at få del i midlerne, skal der ligeledes udarbejdes en redegørelse for hvordan Fredensborg kommune arbejder med sygefravær, samt en oversigt over medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

 

Fredensborg kommune vil have særlig fokus på bedre bemanding i aften- og natbemandingen i hjemmeplejen og på kommunes plejecentre. Private leverandører, som yder aften- og nathjælp, samt privatejet plejehjem er ligeledes omfattet. Forslag til fordeling af midler på plejecentre og hjemmepleje:

Center

Kroner

Plejecenter Benediktehjemmet

500.000

Plejecenter Lystholm

500.000

Plejecenter Egelunden

500.000

Plejecenter Mergeltoften

500.000

Plejecenter Øresundshjemmet

500.000

Plejecenter Else Marie Hjemmet ( privat )

300.000

Hjemmeplejen inkl. Privatleverandør

900.000

Projektledelse og administration

128.000

 

 

I alt

3.828.000

 

Formålet med indsatsen, er en bedre indsats til glæde for vores ældre borgere i Fredensborg kommune samt for medarbejderne. Netop i aften- og nattimerne, kan der være et ekstra behov for hjælp og omsorg for borgerne. Midlerne vil kunne være med til at optimere dette ved ekstra bemanding i de særlige timer.

For medarbejdere der ønsker det og som i dag er ansat på deltid, vil det kunne give mulighed for at komme op i arbejdstid.

Den lokale konkrete udmøntning af midlerne drøftes i centrenes MED udvalg.

 

Der skal indsendes redegørelsesskema for forventede anvendelse samt redegørelsesskema som skal omhandle Fredensborg kommunes indsats i forhold til sygefravær og medarbejderens gennemsnitlige arbejdstid senest d. 1. april.

 

Der skal aflægges årligt revisionsgodkendt regnskab for de tildelte midler.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning og udmøntningen godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Indstillingen godkendt.