Nr.34 - Ny ledelsesinformation

Sagsnr.: 18/4757

 

Beslutningstema

Administrationen har udviklet ny ledelsesinformation på centrale dele af Ældre- og Omsorgsområdet, der skal gøre det muligt for ledelse og udvalg at følge udviklingen på området.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen ønsker at skabe et overblik over Ældre og Omsorgs virke samt at sætte fokus på udviklingen på udvalgte parametre. Overblikket skal være med til at sikre områdets drift. En kontinuerlig registrering af centrets nøgletal skal kunne bidrage til, at der politisk og ledelsesmæssigt kan ageres hurtigt på en evt. uhensigtsmæssig udvikling.

 

De udvalgte parametre er følgende:

  • Hjemmehjælp: visiterede timer til personlig pleje og rengøring
  • Træning § 140 og § 86
  • Venteliste på plejebolig og ældrebolig
  • Forebyggelige indlæggelser
  • Genindlæggelser
  • Ventedage på hospitalet
  • Sygefravær

 

Hjemmehjælp:

Antal visiterede timer for perioden januar 2017 til januar 2018 er nogenlunde stabilt over året. Der er visiteret færrest timer i perioden april til september. Januar og december er der visiteret flest timer. ( Bilag 1, figur 1)

 

Træning:

§ 140

Der er i 2017 i alt modtaget 1.155 genoptræningsplaner. I 2015 blev der modtaget i alt 1.176 og 2016 i alt 1.113. For alle årene er gældende, at der for månederne april til juli modtages færrest genoptræningsplaner. Der modtages flest genoptræningsplaner for patienter med ryg- og skulderproblemer samt diverse frakturer. (Bilag 1, figur 2 + figur 3 )

§ 86

Der er i 2017 i alt visiteret 204 antal borgere til vedligeholdende træning/genoptræning efter § 86. Det er 53 færre end året før. I 2015 blev 187 borgere visiteret til træning efter § 86. ( Bilag 1, figur 4 )

 

Venteliste plejebolig og ældrebolig:

Plejeboliger:

Kommunen er forpligtet til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid (60 dage). Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunes plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller specifikt plejecenter, er ikke omfattet plejeboliggarantien.

For hele 2017 overholdt Fredensborg kommune plejeboliggarantien for alle Fredensborg borgere. Den gennemsnitlige ventetid på plejeboliggarantien var 12,8 dage. (Bilag 2, figur 1)

Det første halve år 2017 ventede i gennemsnit 5 borgere på plejebolig. I det sidste halve år 2017 ventede i gennemsnit 14 borgere. (Bilag 2, figur 2)

Ældrebolig:

Ventelisten til ældrebolig er nogenlunde stabil i perioden januar 2017 til januar 2018. I gennemsnit i perioden ventede 17 borgere på ældrebolig. (Bilag 2, figur 3)

 

Forebyggelige indlæggelser:

De forebyggelige diagnoser er følgende;

-         Nedre luftvejssygdom

-         Væskemangel

-         Blærebetændelse

-         Forstoppelse

-         Ernæringsbetinget blodmangel

-         Knoglebrud

-         Tarminfektion

-         Tryksår

-         Sociale og plejemæssige forhold

Den hyppigste diagnose til indlæggelse med forebyggelig diagnose i Fredensborg kommune er nedre luftvejssygdom og knoglebrud. For borgere over 65 år gælder det for begge disse forebyggelige diagnoser, at Fredensborg ligger under landsgennemsnittet for disse indlæggelser. Ligeledes ligger Fredensborg Kommune lavere ifht. flere af vores nabokommuner. ( Bilag 3, figur 1 + figur 2 )

 

Genindlæggelser:

Kriteriet for at en indlæggelse er en genindlæggelse, er at genindlæggelsen ligger indenfor 30 dage efter udskrivningstidspunktet på primærindlæggelsen.

Fredensborg kommune ligger højere end landsgennemsnittet for antal genindlæggelser, men lavere end f.eks. nabokommunerne Helsingør, Hørsholm og Hillerød. ( Bilag 3, figur 3 )

 

Ventedage:

Grafen viser antal sengedage, hvor der betales for færdigbehandlede borgere på hospitalet. Fredensborg ligger under landsgennemsnittet og lavere end flere af vores nabokommuner. ( Bilag 3, figur 4 )

 

Sygefravær:

Gennemsnitlig fraværsprocent var i 2017 5,5 %.  Hvis man sammenligner januar måned sidste år med i år er der et samlet fald i fraværsprocenten på 1,1 %.

For januar 2018 er gennemsnitsprocenten 5,0 %.

 

Økonomi:

Ledelsesinformationen suppleres med økonomiske nøgletal fra maj måned (budgetrevision 30.3.2018)

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Orienteringen tages til efterretning.