Nr.31 - Enhedslisten ønsker sag vedr. demensområdet optaget på byrådsmødet

Sagsnr.: 18/2458

 

Beslutningstema

Enhedslisten har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden til mødet den 29. januar 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Forslag til byrådsbeslutning angående demensområdet

 

I forlængelse af byrådets beslutning i december 2017 om kvalitetsstandarden for afløsning og aflastning af pårørende til demente vil jeg på vegne af Enhedslisten foreslå følgende vedtagelse af politiske rammer for SSU´s videre behandling af sagen.

For at sikre en så god standard som overhovedet muligt bør der fastsættes en tidsramme fra tidspunktet for ansøgningen til der træffes afgørelse i sagen. Som udgangspunkt foreslås 4 uger.

Det sikres, at der indføres normalt ankeprocedure i forbindelse med afslag, hvilket betyder, at der i sidste ende kan forgå indbringelse for Ankestyrelsen.

SSU anmodes om så hurtigt som muligt efter at de økonomiske rammer er klarlagt at udarbejde en vurdering af, hvor god en dækning af det faktiske behov for afløsning hhv. aflastning, der faktisk er. Eksempelvis gennem at sammenholde antallet af mulige bevillinger med antallet af ansøgninger.

Ligeledes skal SSU på denne baggrund foreslå en langsigtet målsætning for udvikling af området for byrådet.

 

Administrationens bemærkninger:

Ad 1. Sagsbehandlingsfrist kan angives til 4 uger.

Ad 2.  Klagemulighed er anført i den justerede kvalitetsstandard se sag 32. Det skal dog bemærkes, at kommunens beslutning om, hvorvidt hjælpen gives som afløsning eller som aflastning ikke kan påklages.

Ad 3. Administrationen fremlægger statistik over ansøgninger ultimo 2018.

Ad 4. Udvalget forelægges en beskrivelse af kommunens samlede indsats over for borgere. med demens på maj mødet.

 

 

Retsgrundlag

Kommunernes styrelseslov §11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. Enhedslisten ønsker sagen drøftet.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Social – og Seniorudvalget.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Sagen drøftet sammen med sag 32.