29-05-2018 kl. 17:00
Lindegården, Lindelyvej 6, 3480 Fredensborg

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Kristian Hegaard (B)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Carsten Wulff (V)

Thomas Elgaard (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.63 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Ingen til træffetid.

Nr.64 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.65 - Mødet afholdes på Lindegården

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalgsmødet afholdes på Lindegården, Lindelyvej 6, 3480 Fredensborg.

 

Der vil være rundvisning på institutionen og leder Helle Petersen vil holde et kort oplæg om stedet.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.66 - Godkendelse af ansøgning til pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Sagsnr.: 18/13015

 

Beslutningstema

Udvalget skal godkende, at Ældre og Omsorg søger pulje til nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen.

Sagsfremstilling og økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udbudt en pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Der er afsat 10 mio. kr. for 2018 og 20 mio. kr. i årene 2019 - 2021.

 

Ældre og Omsorg påtænker at søge denne pulje med fokus på sygefravær i hjemmeplejen.

 

Der er i de senere år oplevet stigende sygefravær i hjemmeplejen, der har bidraget til de økonomiske udfordringer i hjemmeplejen.

 

Puljen har fokus på analyse af fraværet og udvikling af initiativer til at imødegå dette. Puljen har ligeledes fokus på at udvikle samarbejdsmodeller mellem ældreplejen og kommunens sygedagpengeafsnit således, at der kan ydes en særlig indsats for de medarbejdere i ældreplejen, som samtidig er borgere i kommunen.

 

Der er ansøgningsfrist den 1. jun. Det forventes, at der søges om 700.000 kr. til projektet, og at projektet påbegyndes ultimo 2018, hvis støtte bevilges.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At ansøgning til pulje til nedbringelse af sygefravær godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.67 - Økonomiske udfordringer - hjælpemiddelområdet

Sagsnr.: 18/12076

 

Beslutningstema

Orientering om udfordringer med det nuværende hjælpemiddelbudget samt forslag om demografiregulering af hjælpemiddelbudgettet

Sagsfremstilling og økonomi

Udgiftsudviklingen på hjælpemiddelområdet har gennem de senere år været stigende, til trods for at Center for Ældre og Omsorg har forsøgt at holde igen.

Udgiftsudviklingen fremgår af følgende figur:

 

 

Forskellen mellem det korrigerede budget for år 2018 og det forventede regnskab er et merforbrug på 5,8 mio. kr. Dette dækker over et forventet merforbrug på

 

 1. Genbrugshjælpemidler (Hjælpemiddelcentralen) på 1,1 mio. kr.:
  1. Øget antal ældre medfører øget behov for hjælpemidler
  2. Hurtigere udskrivning fra hospital/sygehus
 2. Merudgifter til handicapbiler 2,7 mio. kr samt
  1. det skyldes dels flere tilkendelser af biler samt øgede omkostninger pr. bil
 3. Personlige/kropsbårne hjælpemidler på 2 mio. kr.
  1. årsagen er dels flere borgere med behov for hjælpemidler, dels udgiftningsstigning til særligt benproteser med elektronik

 

 

Udviklingen i udgifterne til hjælpemidler pr. borger for aldersgruppen 65+ årige eller alternativt 80+årige ser således ud:

 

 Hele kr.

    2014

2015

2016

2017

2018

Gennem-snit

2014-2018

Udgift pr. borger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65+ år

   3.186

2.985

    3.133

    3.210

    3.436

      3.190

 

 

 

 

 

 

 

80+ år

  16.817

15.512

   16.338

   16.654

   17.788

    16.622

 

 

 

 

 

 

 

Note: Udgiften er beregnet som den samlede udgift til hjælpemidler fordelt på hhv. antallet af 65+ årige og 80+ årige.

 

Hvis gennemsnittet for perioden 2014 - 2018 benyttes til beregning af fremtidige udgiftsstigninger som følge af øget ældrebefolkning opstilles 2 modeller. Model 1, som beregner på befolkningsstigningen for de 65+ årige og Model 2, som beregner for de 80+ årige. Der regnes fra 2019 og frem, idet udgiftstilvæksten er lagt til det forventede regnskab for 2018. Det vil sige, at 2019 er lig med forventet regnskab for 2018 tillagt stigning, som er lig med gennemsnitsprisen ganget med stigning i befolkningen fra 2018 til 2019. Der er regnet på andelen, som skyldes den kommende befolkningstilvækst samt den andel som skyldes stigende udgiftsniveau.

Der fås følgende udvikling, i det forventede regnskab ved de 2 modeller:

 

Model 1

 

Model 1 udvikling 65+ årige

 

 

 

 

 

 

Manglende budget fra 2018 -22

 

Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

Forventet regnskab

   31,183

31,888

   32,618

   33,196

   33,732

Korrigeret budget

   25,418

25,259

   25,151

   24,934

   24,934

Manglende budget

    5,765

  6,629

    7,467

    8,262

    8,798

Heraf kan forklares via:

Befolkningsudviklingen

    3,533

  2,937

    3,667

    4,245

    4,781

Udgiftsudviklingen

    2,232

  3,692

    3,780

    4,017

    4,017

 

 Dette kan illustreres i følgende graf:

 

 

Model 2

 

Model 2 udvikling 80+ årige

 

 

 

 

 

 

Manglende budget fra 2018 -22

 

Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

 

Forventet regnskab

   31,183

33,228

   35,189

   37,217

   39,145

Korrigeret budget

   25,418

25,259

   25,151

   24,934

   24,934

Manglende budget

    5,765

  7,969

  10,038

  12,283

  14,211

Heraf kan forklares via:

Befolkningsudviklingen

    3,720

  4,090

    6,051

    8,079

   10,007

Udgiftsudviklingen

    2,045

  3,879

    3,987

    4,204

    4,204

 

Da ca. 20 % af hjælpemidlerne ydes til borgere under 65, bør demografimodellen afspejle dette således, at der reguleres med 80% af ovenstående beløb i model 1.

2018    2019      2020         2021       2022

Demografiregulering 80%

    4.612

  5,303

    5,973

    6,609

    7,038

 

 

Dette kan illustreres i følgende graf:

 

 

 

Hvis model 1 benyttes er der tale om et samlet budgetunderskud i perioden 2019 – 2022 på i alt 31,2 mio. kr. Hvis model 2 benyttes er der tale om 44,5 mio. kr. Dertil skal lægges det forventede underskud i 2018 på 5,8 mio. kr.

 

Ældreområdet bliver aktuelt demografireguleret på plejeområdet dvs. hjemmepleje og plejeboligbehov, men heri indgår ikke hjælpemiddelområdet eller træningsområdet.

Andelen af 80 årige og derover er steget med 26 pct. fra 2010 til 2018. Stigningen har været på 16 pct. fra 2014 til 2018.

 

Hvis der ses på aldersgruppen på 65 år og derover, så har stigningen været på 41 pct. fra 2010 til 2018. Stigningen har været på 14 pct. fra 2014 til 2018.

 

 

Udviklingen i ældrebefolkningen er illustreret i følgende graf:

 

 

Eftersom ældre udgør en stigende andel af befolkningen og en del ældre får funktionsnedsættelser både på grund af de naturlige aldersforandringer men også på grund af kroniske sygdomme, som ofte forstærkes med alderen. Derved øges antallet af borgere, som har behov for hjælpemidler. Hos de ældste ældre borgere stiger behovet særligt for ganghjælpemidler, bade-/toilethjælpemidler og inkontinenshjælpemidler. De yngste ældre har generelt et højere forbrug af de personlige/kropsbårne hjælpemidler.

Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, som eksempelvis demens, har brug for nye typer hjælpemidler som eksempelvis GPS og trædemåtter. Det er hjælpemidler, der kan bidrage til den dementes sikkerhed.

 

Fredensborg Kommune skal sikre, at borgerne hjemtages, når de er færdigbehandlet på hospitalet. Dette skal ske hurtigere end tidligere. Vi ser som følge heraf en stigning i behovet for blandt andet el-senge, lifte og nødkald.

 

 

Et andet fordyrende element er samtidigt, at der løbende udvikles nye og bedre hjælpemidler, så de ældre og handicappede kan få den mest hensigtsmæssige hjælp.

Mulighederne for generelt at kompensere for funktionsnedsættelser er også blevet større. Samtidig har bedre behandlingsmuligheder givet bedre mulighed for at overleve alvorlige ulykker samt alvorlige sygdomme, hvilket også gør, at behovet for hjælpemidler er stigende. Dette gælder også hjælpemidler til børn og unge.

Fredensborg Kommunes store opmærksomhed på rehabilitering og selvhjulpenhed, gør tildeling af det rigtige hjælpemiddel og tilbud om træning relevant.

Kommunens udgifter til eksempelvis dyre tekniske hjælpemidler, som eksempelvis digitale arm- og benproteser er meget varierende fra år til år, da der kan være store udgifter på enkeltpersoner. F.eks. var udgiften til en benprotese for 5 år siden i gennemsnit 50.000 kr., hvor der siden er udviklet elektronisk styrede proteser hvor udgiften er 150.000 kr.

 

Ligeledes er udgiften til handicapbiler blevet dyrere. Fredensborg Kommune benytter som udgangspunkt ekstern uvildig privat aktør i forhold til at vurdere og afprøve hvilken bil og særlig indretning, der er nødvendig med udgangspunkt i den enkelte borger. 

 

Derudover har udviklingen af komplicerede styresystemer til kørestole til handicappede og terrængående kørestole med affjedring gjort kørestolene dyrere. Ligeledes er behovet for formstøbte (skal-kørestole) til borgere med skæve rygge og skæve kropsholdninger steget.

 

Hjælpemidler benyttes i høj grad som forebyggelse både i forhold til, at borgeren kan blive i arbejde men også i forhold til, at borgeren kan forblive aktiv i eget liv og forblive i eget hjem i en længere periode inden indflytning på eksempelvis bosted eller plejecenter.

 

Det vurderes samlet set, at langt de fleste hjælpemidler har en positiv effekt på andre udgiftsområder samt, at Fredensborg Kommunes serviceniveau på hjælpemiddelområdet generelt ikke vurderes at overstige lovgivningens minimumskrav.

 

Retsgrundlag

Lov om social service §§ 112,113,114, 116, og Arbejdsmiljøloven

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 2. At Social- og Sundhedsudvalget godkender et forslag til demografregulering med udgangspunkt i model 1 (65+) til at indgå i forhandlingerne for 2019 – 2022.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Ad 1: indstillingen godkendt.

Ad 2: Indstillingen godkendt fsv. angår demografiregulering af hjælpemiddelområdet.

Udvalget anmoder om, at der udarbejdes en ny demografimodel på ældreområdet gældende fra 2020, som inddrager øvrige  forhold på ældreområdet end selve plejeudgifter.

Seniorrådets bemærkninger indgik i behandlingen af sagen.

Nr.68 - Hjælpemiddelcentral - anbefaling til indsatspunkter 2018

Sagsnr.: 18/13258

 

Beslutningstema

Orientering vedrørende implementeringsplan, samarbejdsaftale og økonomimodelanbefaling for en fælles hjælpemiddelcentralen, der drives af Nordsjællands Brandvæsen i et fællesskab bestående af Helsingør og Fredensborg Kommune.

En tilsvarende sag behandles også i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Siden 2012 har der været en aftale om drift af en hjælpemiddelcentral mellem Nordsjællands Brandvæsen, Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune.

Formålet med selskabet var at opnå synergi, optimal styring, fleksibilitet og leveringssikkerhed på hjælpemiddelområdet. Det viser sig efterfølgende, at der har været visse udfordringer, blandt andet med økonomistyring.

På denne baggrund udarbejdede KL Konsulentvirksomhed (KKL) i 2.og 3.kvartal af 2017 en analyse af den fælles hjælpemiddelcentral, efter gensidig aftale mellem Fredensborg, Helsingør Kommuner og Nordsjællands Brandvæsen. Formålet med analysen var at undersøge, hvordan kæden fra bestilling af hjælpemidler hos myndighed til levering hos borgeren kan styres effektivt og med høj kvalitet, samt hvordan det kan sikres, at der leveres hjælpemidler til tiden, at hjælpemidlerne genbruges samt at det rigtige hjælpemiddel kommer til rigtige borger på et lavt omkostningsniveau.

Analysen resulterede i 48 anbefalinger til forbedring af Hjælpemiddelcentralens ledelse og drift.

 

Metode

De 48 anbefalinger er blevet til på baggrund af en grundig analyse af den nuværende drifts- og økonomimodel med bred inddragelse af medarbejdere og ledere i kommunernes visitationer og på hjælpemiddelcentralen.

Der har ligeledes været brugerinddragelse.

 

Opsummering af anbefalinger

Hjælpemiddelcentralens succes er dels afhængig af kvaliteten af de bestillinger der kommer ind, dels afhængig af kvaliteten i Centralens egne processer.

Skal hjælpemiddelcentralen overholde de servicemål, der er besluttet, og udvikle en mere omkostningseffektiv drift, kræver det en række ændringer i processer, kompetencer og ledelse samt i den økonomiske styring.

KLK har identificeret 48 forslag til forbedring af arbejdet på hjælpemiddelområdet.

Forslagene er grupperet i 6 indsatsområder:

 • Styrket drifts og kapacitetsstyring.
 • Styrket lagerstyringsmodel
 • Styrket logistikmodel med bedre it-understøttelse
 • Kompetencer, roller og fælles standarder.
 • Effektiv administration, kommunikation, ny økonomistyring og LIS

 

Implementeringsplan

Der er udarbejdet en implementeringsplan på baggrund af anbefalingerne, grupperet efter områder, ligeledes er ansvaret for de enkelte områder fordelt og det er beskrevet, hvilken effekt det vil have for borgeren, at anbefalingen implementeres.

Endelig er der fastsat deadline for implementering af de enkelte anbefalinger.

Implementeringsplanen strækker sig over perioden januar – december 2018. Flere af anbefalingerne er allerede implementeret og størstedelen af anbefalingerne vil jf. planen være implementeret med udgangen af december 2018 og inden for eksisterende økonomiske ramme.

Implementeringsplanen ses i bilag 1.

 

Fremdriften i implementeringen af anbefalingerne er organiseret i 2 projektgrupper (projektgruppe A og B) og følges løbende af en styregruppe. 

 

Projektgruppe A,

Opdrag: skal sikre fælles prioritering og fremdrift i relation til udvikling af driften, såvel i kommunerne, som på hjælpemiddelcentralen.

Arbejdsgruppen har fokuseret på at implementere anbefalinger og aktiviteter, se bilag 1.

Som eksempler kan nævnes:

 • Borgerens bestilling af reparationer, samt forespørgsler om status på levering:

indtil nu har borgerne henvendt sig til visitationen i kommunen, som herefter retter henvendelse til Hjælpemiddelcentralen.

Fremover skal kontakten gå direkte fra borger til hjælpemiddelcentralen.

Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser og indsatspunktet forventes at være implementeret den 1. august 2018. 

 • Fælles kommunale retningslinjer for bestillinger af AKUT leveringer: der er udarbejdet fælles retningslinjer og de er allerede implementeret.
 • Generel lagerstyring: der er igangsat oprydning og opmærkning og der er gennemført en status på Hjælpemiddelcentralen. Der henstår stadig et arbejde med at optimere indretning af lager.
 • Driftsledelse og målstyring: der er ansat ny leder af Hjælpemiddelcentralen fra

d. 1.juni 2018.

 

Projektgruppe B,

Opdrag: skal udarbejde aftalegrundlag, herunder grundlag for og forslag til driftsøkonomi, samt oplæg til relevant ledelsesinformation.

Arbejdsgruppen har udarbejdet:

 • Udkast til en samarbejdsaftale, der er i juridisk proces og forventes at være klar til politisk godkendelse i august 2018
 • Forslag til 18 nøgletal som ledelsesinformation, se bilag 2
 • Budget for drift af fælles hjælpemiddelcentral, herunder foretages der følgende ændringer:

?       Budgettet for indkøb af hjælpemidler overgår fremadrettet til kommunerne.

?       Driftsbudgettet inklusiv biler varetages fremadrettet af Nordsjællands Brandvæsen.

Derudover er der igangsat en proces, hvor Nordsjællands Brandvæsen udarbejder oplæg til tilpasning af budgettet til det hidtidige budgetniveau.

 

 

 

 

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Elektroniske bilag

 

Bilag 1: Status på implementeringsplanen

Bilag 2: Ledelsesindformation

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker at drøfte serviceniveauet for akutte reparationer på et kommende møde.

Nr.69 - Orientering om evaluering af Fremskudt Myndighed

Sagsnr.: 16/13571

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om evalueringen af Fremskudt Myndighed.

Sagsfremstilling og økonomi

Orientering

I Fredensborg Kommune er der i årene 2016 og -17 foretaget en omlægning af det udsatte børneområde ved implementering

 • Pilotprojekt med Fremskudt Myndighed i to bysamfund
 • Implementering af den fælles metode: Samarbejde om Sikkerhed (SOS)

 

Fremskudt Myndighed

Fremskudt Myndighed er et pilotprojekt, som foregår i to af kommunens fire bysamfund i Nivå og Kokkedal. Projektet blev sat i gang forskudt, først i Nivå pr. 1. oktober 2016 og senere i Kokkedal pr. 1. december 2016. I disse bysamfund sidder socialrådgivere lokalt to dage om ugen på 0-6 årsområdet og på skoleområdet. Formålet med projektet er, at myndigheds-arbejdet foregår tæt på familierne i tæt samarbejde med øvrige relevante fagpersoner.

Evalueringen er påbegyndt i oktober 2017 og afsluttet i februar 2018 og er baseret på seks interviews. Der er foretaget et lederinterview med teamleder og projektformand, et enkelt interview med en psykolog i Kokkedal bysamfund og fire fokusgruppeinterviews med fremskudte rådgivere og samarbejdspartnere. Interviewene havde primært til formål at afdække, i hvilken grad de involverede på interviewtidspunktet oplevede, at Fremskudt Myndighed indfriede forventningerne.

Herudover er der foretaget en sagsgennemgang af udvalgte sager for at vurdere, om underretninger, myndighedsager samt mål- og tidsfokuserede handleplaner indeholder fyldestgørende materiale, samt om kvaliteten er tilfredsstillende ud fra metoden Samarbejde om Sikkerhed (herefter SoS-metoden).

 

Samarbejde om Sikkerhed (SoS)

En del af Fremskudt Myndighed var at implementere metoden Samarbejde om Sikkerhed (SoS-metoden). SoS-metoden er en ressourceorienteret tilgang til arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. Formålet med metoden er at skabe helhedsorienteret og systematisk børne- og familiesagsbehandling ved at undersøge og vurdere udsatte børns behov for støtte, med fokus på at skabe sikkerhed og trivsel for barnet.

 

Resultater

Det vurderes, at Fremskudt Myndighed er vellykket implementeret i de to bysamfund. De fremskudte rådgivere og samarbejdspartnere på skoler og institutioner udtrykker stor tilfredshed med projektet. Evalueringen har vist, at de fremskudte rådgiveres position lokalt, implementering af SoS-metoden og et nyt koncept for tids- og målfokuserede handleplaner har betydet et udbytterigt samarbejde mellem fremskudte rådgivere og samarbejdspartnere.

Den lokale placering af de fremskudte rådgivere lokalt og fysisk i bysamfundene betyder, at samarbejdet mellem fremskudte rådgivere og samarbejdspartnere er blevet tættere, de er i højere grad end tidligere blevet fortrolige med hinandens fagligheder og kompetencer og kan nu kvalificere arbejdet om barnet i højere grad. 

Med indføring af SoS-metoden er der skabt en fælles referenceramme og et fælles sprog blandt fremskudte rådgivere og samarbejdspartnere, og der bliver efterspurgt mere uddannelse i SoS-metoden.

Den fysiske placering og SoS-metoden har styrket samarbejdet med familierne, da møder nu kan afholdes i trygge og velkendte rammer, alle aktører i sagen taler samme metodiske sprog, og der bliver kigget på barnet og familien i et helhedsperspektiv. Det bliver altså en mere helhedsorienteret og koordineret indsats.

De fremskudte rådgivere oplever at blive inddraget tidligere i processer, hvor der er bekymringer for et barns trivsel og udvikling, og samarbejdspartnerne oplever en større grad af samarbejde omkring bekymringer, der kan føre til en underretning.

De fremskudte rådgivere udarbejder handleplaner i fuld overensstemmelse med målsætningen, men der er plads til forbedring i forhold til at tids- og målfokusere dem.

Afsluttende lægger fagpersonerne i de to bysamfund vægt på, at de har fået skabt et fagprofessionelt hold omkring familierne. De er indgået i projektet med stor motivation, har dannet sig erfaringer og har fundet den praksis og struktur, der passer bedst i hver af de aktuelle bysamfund.

På baggrund af evalueringen anses Fremskudt Myndighed som fuldt implementeret i Nivå og Kokkedal.

 

Opsamling

Sammenfattende kan det konkluderes, at initiativet med at flytte familierådgivere i tæt forbindelse med almenområdet har skabt en solid grobund for et styrket samarbejde i mellem fagpersoner på det udsatte børneområde.

Evalueringen har givet anledning til at se på, hvad der kan gøres endnu bedre. Evalueringen belyser, at der efterspørges mere information om Fremskudt Myndighed, SoS-metoden og underretningspraksis på skoler og i daginstitutioner. I forlængelse heraf efterspørges der mere uddannelse til SoS-metoden blandt AKT-lederne, som ønsker at kunne tale ind i metodens principper på lige fod med de øvrige fagpersoner. Dette ønske har resulteret i, at der i efteråret 2018 er planlagt udvidet uddannelse til AKT-lederne i metoden. Det anbefales ydermere, at der afholdes ugentlige møder for at sikre større grad af forventningsafstemning og flow i sagerne.

For detaljeret beskrivelse af evalueringens resultater og anbefalinger henvises til selve evalueringen, vedlagt som bilag 1.

 

Udbredelse af konceptet

Det er besluttet også at implementere Fremskudt Myndighed i kommunes to øvrige bysamfund Fredensborg og Humlebæk. Implementeringen iværksættes i august 2018, og der pågår aktuelt en forberedende proces med inddragelse af relevante aktører i de to bysamfund.

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Kompetence

 

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Evalueringen

Nr.70 - Ledelsesinformation

Sagsnr.: 18/4757

 

Beslutningstema

Denne ledelsesinformation på centrale dele af Ældre- og Omsorgsområdet, skal gøre det muligt for ledelse og udvalg, at følge udviklingen på området.

Sagsfremstilling og økonomi

For at skabe et overblik over Ældre og Omsorgs virke samt fokus på udviklingen, følges udviklingen på udvalgte parametre.

Sidste ledelsesinformation blev fremlagt i marts 2018. Nedenstående parametre er udvalgt ligesom sidst. Ved sidste ledelsesinformation var træning med, dette er besluttet at undlade denne gang, og i stedet få halvårlige tal på dette ved næste ledelsesinformation. Yderligere er der tilføjet punkt med økonomiske nøgletal for budget og forventet budget for 2018.

Parametrene er:

 • Hjemmehjælp
 • Venteliste på plejebolig og ældrebolig
 • Forebyggelige indlæggelser
 • Genindlæggelser
 • Ventedage på hospital
 • Sygefravær
 • Budget 2018 og forventet budget

 

Hjemmehjælp:

Tabellen viser samlet visiterede timer til personlig pleje (dag, aften , nat ) og rengøring, for både kommunale leverandører og private leverandører for perioden januar 2017 til april 2018. Gældende for visiterede timer i februar, er at timerne er regnet ud så det svarer til en 30 dags måned.

Antal visiterede timer ligger nogenlunde stabilt i perioden. Der er visiteret færrest timer i september 2017 ( 11.328 timer ) og flest visiterede timer i marts 2018 ( 13.026 timer ).

Sammenlignes de første 4 måneder af 2017 med 2018, er der en mindre stigning i antal visiterede timer for perioden. ( Bilag 1 )

 

Venteliste plejebolig og ældrebolig:

Plejebolig:

Kommunen skal overholde plejeboliggarantien, som er på 2 måneders ventetid. Plejeboliggarantien omfatter, de borgere der søger bredt blandt alle kommunes plejecentre. Borgere der kun søger enkelte eller et specifikt plejecenter, er ikke omfattet plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien blev overholdt for alle borgere, der søgte bredt blandt alle plejecentre i 2017 og den er ligeledes overholdt for de første 4 måneder i 2018. ( Bilag 2 Figur 1 )

For hele 2017 var der over året i gennemsnit 8,7 borgere på venteliste til en plejebolig. For de første 5 måneder i 2018 er der i gennemsnit 13,8 borger, der venter. Sammenlignet med de første 5 måneder i 2017, var antal borgere på venteliste til plejebolig 6 borgere. ( Bilag 2  Figur 2)

Ældrebolig:

Ventelisten til ældrebolig er nogenlunde stabil over hele perioden januar 2017 og til maj 2018. Sammenlignes perioden januar-maj 2017 med samme periode i 2018, er der i 2017 21,2 borgere på venteliste og i 2018 16 borgere. ( Bilag 1 Figur 3 )

 

Forebyggelige indlæggelser:

Følgende diagnoser er forebyggelige diagnoser

 • Nedre luftvejssygdom
 • Væskemangel
 • Blærebetændelse
 • Forstoppelse
 • Ernæringsbetinget blodmangel
 • Knoglebrud
 • Tarminfektion
 • Trygsår
 • Sociale og plejemæssige forhold

 

De to hyppigste diagnoser ved forebyggelige indlæggelser i Fredensborg er nedre luftveje og knoglebrud. Graferne viser antal indlæggelser af borger over 65 år, med henholdsvis nedre luftvejssygdomme og knoglebrud i perioden januar-december 2017.

For hele 2017 ligger Fredensborg kommune under landsgennemsnittet for begge diagnoser.

( Bilag 3 Figur 1+2 )

 

Genindlæggelser:

Kriteriet for hvornår en indlæggelse er en genindlæggelse, er at genindlæggelsen ligger indenfor 30 dage efter udskrivningstidspunktet på primærindlæggelsen.

Grafen viser antal genindlæggelser pr. 1.000 indbyggere i perioden januar-december 2017.

Ligesom ved sidste ledelsesinformation ligger Fredensborg højere end landsgennemsnittet for antal af genindlæggelser. Sammenlignet med vores nabokommuner ligger flere af dem ligeledes over landsgennemsnittet. ( Bilag 3 Figur 3)

 

Ventedage:

Fredensborg ligger under landsgennemsnittet for antal sengedage hvor der betales for færdigbehandlede borgere på hospitalet. ( Bilag 3 Figur 4)

 

Sygefravær:

Fraværsprocenten for de første 4 måneder af 2018 sammenlignet med samme periode i 2017 ligger lidt lavere. For de 4 første måneder i 2018 ligger gennemsnittet på 6,0 procent

Gennemsnits fraværsprocent for hele 2017 var 5,5 procent. ( Bilag 4 )

 

Budget 2018/ forventet forbrug:

Tabel viser økonomiske nøgletal, hvor budget for 2018 sat op imod forventet regnskab 2018.

Tabel viser at der forventes at være et samlet merforbrug på områderne. Det største forventet merforbrug er for Fredensborg hjemmepleje, svarende til ca 7 mio, som primært er merforbrug fra 2016 og 2017 som er overført. Derudover hjælpemiddelområdet, hvor der forventes et merforbrug på ca 5,4 mio (se særskilt sag). ( Bilag 5 )

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen taget til efterretning. Sygefraværsstatikken skal uddybes ved næste ledelsesinformation.

Nr.71 - Udkast til delegationsplan 2018 - 2021

Sagsnr.: 18/5666

 

Beslutningstema

Forslag til opdateret delegationsplan forelægges til godkendelse.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2018, at sagen sendes til de relevante fagudvalg for bemærkninger i forhold til eget udvalg.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i det vedhæftede bilag.

Det indstilles, at fagudvalgene drøfter og anbefaler administrationens indstilling.

Sagen forelægges herefter for Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet et forslag til en opdateret delegationsplan på baggrund af den nye styrelsesvedtægt. Delegationsplanen angiver fordelingen af beslutningskompetence mellem administrationen, de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Som udgangspunkt er der tale om en videreførelse af delegationsplanen for 2014 – 2017 og forslaget følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til administrationen, de stående udvalg og Økonomiudvalget. Hvor lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er beslutningskompetencen oftest delegeret til administrationen for en hurtig og smidig sagsbehandling af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

 

Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttes i kommunen. Det ville være for omfattende, hvis alle områder skulle medtages, men beslutningsniveauet inden for de mest centrale kerneopgaver er taget med.

 

I vedhæftede forslag til en opdateret delegationsplan er de foreslåede ændringer markeret med rødt. I indledningen er også det vedtagne Kodeks for Byrådets samspil og Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter medtaget.

 

Vedrørende Økonomiudvalget:

I midten af juni 2017 trådte en ændring af planloven i kraft, som muliggør differentierede høringsperioder og delegationsniveau for store, mellem og små lokalplaner. På Byrådsmødet den 27. november 2017 besluttede man følgende høringsperioder og delegationsniveau:

 

Igangsættelse af plan

Vedtagelse af forslag til plan

Offentlig høring

Vedtagelse af endelig plan

A-lokalplan

PMK

Byrådet

8 uger

Byrådet

B-lokalplan

PMK

PMK

4 uger

PMK eller Administrationen

C-lokalplan

PMK

Administrationen

2 uger

Administrationen

 

I forhold til B-lokalplaner vedtages disse af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller administrationen. Administrationen vedtager B-lokalplaner, hvis der ikke kommer nogen kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar forelægges sagen for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Byrådets beslutning på mødet den 27. november 2017 indebærer, at A-lokalplaner nævnes under Økonomiudvalgets område, medens B- og C-lokalplaner nævnes i delegationsplanen under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Der er også indføjet bestemmelser vedrørende beredskabsloven og persondataloven, idet Økonomiudvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Brandvæsen, ligesom Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens egne interne IT-forhold, herunder IT-sikkerhedspolitikken.

 

Der er oprettet to tekniske udvalg og følgende områder er lagt i Infrastruktur- og Teknikudvalget: trafik, veje, havne (bortset fra Nivå havn), mobildækning og digital infrastruktur og kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevand, affald, varme og vandforsyningsområdet.

 

Vedrørende Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

Under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er lagt den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan-, klima- og naturområdet. Der er indføjet et afsnit om B- og C-lokalplaner, jf. omtale ovenfor, ligesom der er foretaget en lang rette tilføjelser/sletninger som følge af ændret lovgivning, f.eks. et nyt bygningsreglement 2018, ligesom Regionen har overtaget myndighedsbehandlingen af råstoftilladelser, jf. råstofloven.

 

Det foreslås endvidere, at beslutninger om at forbyde fortsat drift eller forlange en virksomhed fjernet i forbindelse med krav om ophør af ulovlige forhold, fremover skal forelægges udvalget til afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, og ikke som nu besluttes af administrationen.

 

Vedrørende Infrastruktur og Teknikudvalget:

Efter styrelsesvedtægten varetager Infrastruktur og Teknikudvalget kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevands-, affalds-, varme- og vandforsyningsområdet. Endvidere varetager udvalget kommunens interesser i Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber, ligesom udvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej.

 

Der er indsat afsnit under udvalget vedrørende beslutninger på Nordsjællands Park og Vejs område og forsyningsområdet vedrørende kommunens interesser i selskaberne.

Hidtil har BBR – Bygnings- og Boligregistret været det officielle adresseregister. Adressedelen er imidlertid nu udskilt og lagt over i et nyt selvstændigt register DAR (Danmarks Adresse Register), jf. ny adresselov.

 

Byrådet er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser. Adresseloven er i delegationsplanudkastet foreslået placeret under Infrastruktur og Teknikudvalget, hvor blandt andet fastsættelse af vejnavne besluttes af udvalget.  Loven om registrering af ejendomsoplysninger ligger fortsat under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Efter styrelsesvedtægten har Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af ”bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens faste ejendomme, dog bortset fra boliger til ældre”. Efter styrelsesvedtægten har Infrastruktur og Teknikudvalget fået den umiddelbare forvaltning af drift, vedligeholdelse og udlejning af kommunensgrønne områder, bortset fra de opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg eller de drifts- og vedligeholdelsesarbejder, som er overdraget til NSPV.

 

Infrastruktur og Teknikudvalget har således kompetencen til at udleje grønne arealer, i det omfang Økonomiudvalget eller andre udvalg ikke har kompetencen.

 

Administrationen foreslår, at ansvarsfordelingen mellem Økonomiudvalget og Infrastruktur og Teknikudvalget vedrørende udlejning af kommunens grønne arealer tager udgangspunkt i, at lejlighedsudlejninger af grønne arealer (engangsudlejninger eller udlejninger over kort tid) f.eks. til arrangementer på Fredtoften eller Bjerre Strand, eller udleje af arealer som har status af vejarealer, henhører under Infrastruktur og Teknikudvalget. Derimod har Økonomiudvalget ansvaret for udlejning af arealer på lejekontrakter af længere varighed, eller hvor brugen af arealet har en særlig politisk interesse.

 

I den forbindelse foreslås det også, at administrationen får kompetencen til at tage stilling til udlån og udlejning af grønne arealer (som ikke har status af vejarealer), når lejestørrelsen er under 25.000 kr. pr. udlejning/arrangement.

 

Vedrørende Børn og Skoleudvalget:

Det er foreslået, at kompetencen til at indgå aftaler om drift af private fritidshjem, drift af selvejende fritidshjem og drift af selvejende klubtilbud fremadrettet lægges i Børn- og Skoleudvalget. Endvidere at udvalget også fremadrettet får kompetencen til at beslutte revision af eksisterende driftsoverenskomster med selvejende institutioner.

 

Endvidere er der indsat en bestemmelse om, at administrationen behandler klager over skolens håndtering af konkrete klager over mobning.

 

Endelig er det præciseret, at udpegning til ungdomsskolebestyrelsen foretages af Byrådet, jf. udpegningen på Byrådets konstituerende møde.

 

Vedrørende Fritids- og Idrætsudvalget:

Det foreslås, at kompetencen til at inddrage tilladelser til at benytte kommunale lokaler delegeres til administrationen. Omvendt foreslås det, at beslutninger om at undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale, træffes i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Det foreslås også, at bestemmelsen om leje af idrætsfaciliteter slettes og i stedet medtages i et særskilt fastsat regelsæt vedrørende dette.

 

Henvisningerne til pensionisttilskud udgår, at de ikke eksisterer længere. 

 

Vedrørende Kulturudvalget

Der er indsat bestemmelser om, at Kunstrådet foretager indstillinger vedrørende indkøb og placering af kunst i det offentlige rum.

 

Det foreslås, at fastsættelse af standardtakster for rejsetilskud til venskabsbysamarbejdet fremadrettet besluttes i Kulturudvalget.

 

Vedrørende Social- og Seniorudvalget:

Området med særlig støtte til børn og unge, og herunder også PPR, er flyttet til Social- og Seniorudvalget, der i forvejen har det øvrige specialområde.

 

Herudover er det præciseret i en ny bestemmelse, at udvalget fastsætter regler for tilskud efter puljen for frivilligt, sociale arbejde (§ 18-midler).

 

Det foreslås endelig, at Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger fortsat besluttes i Byrådet, men at administrationen får kompetencen til at forlænge sådanne kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

 

Vedrørende Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv:

Sociale ydelser til enkeltpersoner er flyttet fra Social- og Seniorudvalget til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Udvalget fastsætter rådighedsbeløb i forbindelse med udbetaling af enkeltydelser, men administrationen tillægges kompetencen vedrørende betalingen af de enkelte ydelser til borgerne.

 

Udvalget har fået den umiddelbare forvaltning af den borgerrettede digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger, ligesom udvalget har ansvaret for indsatsen vedrørende socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser. Der er derfor i delegationsplanen under udvalget givet administrationen en kompetence til at fritage borgere fra digital post og undtagelse for digital selvbetjening.

 

Det foreslås, at beslutning om at indgå i et fælleskommunalt callcenter træffes i udvalget.

 

Generelt:

Som udgangspunkt skal alle ændringer i delegationsplanen godkendes af Byrådet. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, hvis allerede besluttede delegationer og lovændringer m.v. skal afvente en byrådsbehandling, før delegationsplanen kan ajourføres hermed. Det foreslås derfor, at administrationen igen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, som ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, styrelsesvedtægten, særlovgivning og almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Delegationsplanen 2018 – 2021 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender forslag til delegationsplan
 2. At Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i delegationsplanen, forudsat at rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i fagudvalgene.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

 

Anbefaler administrationens indstilling med følgende ændringer:

 • side 20 (planloven kapitel 6 - planers tilvejebringelse): A-lokalplaner bør medtages, så det kan ses, at BR træffer beslutning om dem (på samme måde som det fremgår at byrådet træffer afgørelse efter lovens kap. 6a)
 • side 22 (naturbeskyttelsesloven kapitel 6 Fredninger): indsigelser mod fredningsforslag bør besluttes i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (som næsten alt andet om fredninger) 
 • side 29 (vandløbsloven kapitel 2) større eller principielle sager om ændring af vands naturlige afløb bør besluttesi Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (som næsten alle andre større eller principielle sager efter vandløbsloven).
 • side 33 Plan for bekæmpelse af bjørneklo flyttes fra udvalg til administration.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.72 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

August
 

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap
 • Halvårsstatus på ankestatistik
 • Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse

 

September – Mødet holdes på Møllevejen
 

 • Introduktion til og status for arbejdet med etablering af Møllevejen
 • Budgetrevision 31.07

 

Oktober

 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Ny rammeaftale KKR

 

 

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

 • Introduktion til træningsenhedens arbejde
 • Fredensborg Humlebæk Fælleslegat
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap

 

 

December

 • Kvalitetsstandarder 2019
 • Budgetrevision 31.10
 • Prognosemodel for voksenområdet

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen taget til efterretning

Nr.73 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/6465

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orientering om Granbohus´ 60 års jubilæum med besøg af HKH Kronprinsesse Mary.

Nr.74 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orientering om udsendelse af nyhedsbrev til ældrebefolkningen.

Orientering om status på plejecenterbyggeriet.

Orientering om personsag.