Nr.70 - Ledelsesinformation

Sagsnr.: 18/4757

 

Beslutningstema

Denne ledelsesinformation på centrale dele af Ældre- og Omsorgsområdet, skal gøre det muligt for ledelse og udvalg, at følge udviklingen på området.

Sagsfremstilling og økonomi

For at skabe et overblik over Ældre og Omsorgs virke samt fokus på udviklingen, følges udviklingen på udvalgte parametre.

Sidste ledelsesinformation blev fremlagt i marts 2018. Nedenstående parametre er udvalgt ligesom sidst. Ved sidste ledelsesinformation var træning med, dette er besluttet at undlade denne gang, og i stedet få halvårlige tal på dette ved næste ledelsesinformation. Yderligere er der tilføjet punkt med økonomiske nøgletal for budget og forventet budget for 2018.

Parametrene er:

 • Hjemmehjælp
 • Venteliste på plejebolig og ældrebolig
 • Forebyggelige indlæggelser
 • Genindlæggelser
 • Ventedage på hospital
 • Sygefravær
 • Budget 2018 og forventet budget

 

Hjemmehjælp:

Tabellen viser samlet visiterede timer til personlig pleje (dag, aften , nat ) og rengøring, for både kommunale leverandører og private leverandører for perioden januar 2017 til april 2018. Gældende for visiterede timer i februar, er at timerne er regnet ud så det svarer til en 30 dags måned.

Antal visiterede timer ligger nogenlunde stabilt i perioden. Der er visiteret færrest timer i september 2017 ( 11.328 timer ) og flest visiterede timer i marts 2018 ( 13.026 timer ).

Sammenlignes de første 4 måneder af 2017 med 2018, er der en mindre stigning i antal visiterede timer for perioden. ( Bilag 1 )

 

Venteliste plejebolig og ældrebolig:

Plejebolig:

Kommunen skal overholde plejeboliggarantien, som er på 2 måneders ventetid. Plejeboliggarantien omfatter, de borgere der søger bredt blandt alle kommunes plejecentre. Borgere der kun søger enkelte eller et specifikt plejecenter, er ikke omfattet plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien blev overholdt for alle borgere, der søgte bredt blandt alle plejecentre i 2017 og den er ligeledes overholdt for de første 4 måneder i 2018. ( Bilag 2 Figur 1 )

For hele 2017 var der over året i gennemsnit 8,7 borgere på venteliste til en plejebolig. For de første 5 måneder i 2018 er der i gennemsnit 13,8 borger, der venter. Sammenlignet med de første 5 måneder i 2017, var antal borgere på venteliste til plejebolig 6 borgere. ( Bilag 2  Figur 2)

Ældrebolig:

Ventelisten til ældrebolig er nogenlunde stabil over hele perioden januar 2017 og til maj 2018. Sammenlignes perioden januar-maj 2017 med samme periode i 2018, er der i 2017 21,2 borgere på venteliste og i 2018 16 borgere. ( Bilag 1 Figur 3 )

 

Forebyggelige indlæggelser:

Følgende diagnoser er forebyggelige diagnoser

 • Nedre luftvejssygdom
 • Væskemangel
 • Blærebetændelse
 • Forstoppelse
 • Ernæringsbetinget blodmangel
 • Knoglebrud
 • Tarminfektion
 • Trygsår
 • Sociale og plejemæssige forhold

 

De to hyppigste diagnoser ved forebyggelige indlæggelser i Fredensborg er nedre luftveje og knoglebrud. Graferne viser antal indlæggelser af borger over 65 år, med henholdsvis nedre luftvejssygdomme og knoglebrud i perioden januar-december 2017.

For hele 2017 ligger Fredensborg kommune under landsgennemsnittet for begge diagnoser.

( Bilag 3 Figur 1+2 )

 

Genindlæggelser:

Kriteriet for hvornår en indlæggelse er en genindlæggelse, er at genindlæggelsen ligger indenfor 30 dage efter udskrivningstidspunktet på primærindlæggelsen.

Grafen viser antal genindlæggelser pr. 1.000 indbyggere i perioden januar-december 2017.

Ligesom ved sidste ledelsesinformation ligger Fredensborg højere end landsgennemsnittet for antal af genindlæggelser. Sammenlignet med vores nabokommuner ligger flere af dem ligeledes over landsgennemsnittet. ( Bilag 3 Figur 3)

 

Ventedage:

Fredensborg ligger under landsgennemsnittet for antal sengedage hvor der betales for færdigbehandlede borgere på hospitalet. ( Bilag 3 Figur 4)

 

Sygefravær:

Fraværsprocenten for de første 4 måneder af 2018 sammenlignet med samme periode i 2017 ligger lidt lavere. For de 4 første måneder i 2018 ligger gennemsnittet på 6,0 procent

Gennemsnits fraværsprocent for hele 2017 var 5,5 procent. ( Bilag 4 )

 

Budget 2018/ forventet forbrug:

Tabel viser økonomiske nøgletal, hvor budget for 2018 sat op imod forventet regnskab 2018.

Tabel viser at der forventes at være et samlet merforbrug på områderne. Det største forventet merforbrug er for Fredensborg hjemmepleje, svarende til ca 7 mio, som primært er merforbrug fra 2016 og 2017 som er overført. Derudover hjælpemiddelområdet, hvor der forventes et merforbrug på ca 5,4 mio (se særskilt sag). ( Bilag 5 )

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen taget til efterretning. Sygefraværsstatikken skal uddybes ved næste ledelsesinformation.