Nr.69 - Orientering om evaluering af Fremskudt Myndighed

Sagsnr.: 16/13571

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om evalueringen af Fremskudt Myndighed.

Sagsfremstilling og økonomi

Orientering

I Fredensborg Kommune er der i årene 2016 og -17 foretaget en omlægning af det udsatte børneområde ved implementering

  • Pilotprojekt med Fremskudt Myndighed i to bysamfund
  • Implementering af den fælles metode: Samarbejde om Sikkerhed (SOS)

 

Fremskudt Myndighed

Fremskudt Myndighed er et pilotprojekt, som foregår i to af kommunens fire bysamfund i Nivå og Kokkedal. Projektet blev sat i gang forskudt, først i Nivå pr. 1. oktober 2016 og senere i Kokkedal pr. 1. december 2016. I disse bysamfund sidder socialrådgivere lokalt to dage om ugen på 0-6 årsområdet og på skoleområdet. Formålet med projektet er, at myndigheds-arbejdet foregår tæt på familierne i tæt samarbejde med øvrige relevante fagpersoner.

Evalueringen er påbegyndt i oktober 2017 og afsluttet i februar 2018 og er baseret på seks interviews. Der er foretaget et lederinterview med teamleder og projektformand, et enkelt interview med en psykolog i Kokkedal bysamfund og fire fokusgruppeinterviews med fremskudte rådgivere og samarbejdspartnere. Interviewene havde primært til formål at afdække, i hvilken grad de involverede på interviewtidspunktet oplevede, at Fremskudt Myndighed indfriede forventningerne.

Herudover er der foretaget en sagsgennemgang af udvalgte sager for at vurdere, om underretninger, myndighedsager samt mål- og tidsfokuserede handleplaner indeholder fyldestgørende materiale, samt om kvaliteten er tilfredsstillende ud fra metoden Samarbejde om Sikkerhed (herefter SoS-metoden).

 

Samarbejde om Sikkerhed (SoS)

En del af Fremskudt Myndighed var at implementere metoden Samarbejde om Sikkerhed (SoS-metoden). SoS-metoden er en ressourceorienteret tilgang til arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. Formålet med metoden er at skabe helhedsorienteret og systematisk børne- og familiesagsbehandling ved at undersøge og vurdere udsatte børns behov for støtte, med fokus på at skabe sikkerhed og trivsel for barnet.

 

Resultater

Det vurderes, at Fremskudt Myndighed er vellykket implementeret i de to bysamfund. De fremskudte rådgivere og samarbejdspartnere på skoler og institutioner udtrykker stor tilfredshed med projektet. Evalueringen har vist, at de fremskudte rådgiveres position lokalt, implementering af SoS-metoden og et nyt koncept for tids- og målfokuserede handleplaner har betydet et udbytterigt samarbejde mellem fremskudte rådgivere og samarbejdspartnere.

Den lokale placering af de fremskudte rådgivere lokalt og fysisk i bysamfundene betyder, at samarbejdet mellem fremskudte rådgivere og samarbejdspartnere er blevet tættere, de er i højere grad end tidligere blevet fortrolige med hinandens fagligheder og kompetencer og kan nu kvalificere arbejdet om barnet i højere grad. 

Med indføring af SoS-metoden er der skabt en fælles referenceramme og et fælles sprog blandt fremskudte rådgivere og samarbejdspartnere, og der bliver efterspurgt mere uddannelse i SoS-metoden.

Den fysiske placering og SoS-metoden har styrket samarbejdet med familierne, da møder nu kan afholdes i trygge og velkendte rammer, alle aktører i sagen taler samme metodiske sprog, og der bliver kigget på barnet og familien i et helhedsperspektiv. Det bliver altså en mere helhedsorienteret og koordineret indsats.

De fremskudte rådgivere oplever at blive inddraget tidligere i processer, hvor der er bekymringer for et barns trivsel og udvikling, og samarbejdspartnerne oplever en større grad af samarbejde omkring bekymringer, der kan føre til en underretning.

De fremskudte rådgivere udarbejder handleplaner i fuld overensstemmelse med målsætningen, men der er plads til forbedring i forhold til at tids- og målfokusere dem.

Afsluttende lægger fagpersonerne i de to bysamfund vægt på, at de har fået skabt et fagprofessionelt hold omkring familierne. De er indgået i projektet med stor motivation, har dannet sig erfaringer og har fundet den praksis og struktur, der passer bedst i hver af de aktuelle bysamfund.

På baggrund af evalueringen anses Fremskudt Myndighed som fuldt implementeret i Nivå og Kokkedal.

 

Opsamling

Sammenfattende kan det konkluderes, at initiativet med at flytte familierådgivere i tæt forbindelse med almenområdet har skabt en solid grobund for et styrket samarbejde i mellem fagpersoner på det udsatte børneområde.

Evalueringen har givet anledning til at se på, hvad der kan gøres endnu bedre. Evalueringen belyser, at der efterspørges mere information om Fremskudt Myndighed, SoS-metoden og underretningspraksis på skoler og i daginstitutioner. I forlængelse heraf efterspørges der mere uddannelse til SoS-metoden blandt AKT-lederne, som ønsker at kunne tale ind i metodens principper på lige fod med de øvrige fagpersoner. Dette ønske har resulteret i, at der i efteråret 2018 er planlagt udvidet uddannelse til AKT-lederne i metoden. Det anbefales ydermere, at der afholdes ugentlige møder for at sikre større grad af forventningsafstemning og flow i sagerne.

For detaljeret beskrivelse af evalueringens resultater og anbefalinger henvises til selve evalueringen, vedlagt som bilag 1.

 

Udbredelse af konceptet

Det er besluttet også at implementere Fremskudt Myndighed i kommunes to øvrige bysamfund Fredensborg og Humlebæk. Implementeringen iværksættes i august 2018, og der pågår aktuelt en forberedende proces med inddragelse af relevante aktører i de to bysamfund.

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Kompetence

 

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Evalueringen