Nr.55 - Indsatser til borgere med demens i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 18/10048

 

Beslutningstema

Orientering om eksisterende indsatser til borgere med demens i Fredensborg Kommune og forslag til nye indsatser på området.

Sagsfremstilling og økonomi

I Fredensborg Kommunes ældrepolitik er demente og svækkede borgere ét af de fem prioriterede områder i politikken. Fredensborg Kommune lægger vægt på at:

 

  • Formidle information om blandt andet demens og kroniske sygdomme

samt yde rådgivning, vejledning og støtte.

  • Inddrage pårørende og netværk i alle indsatsens faser.
  • Sikre relevante tilbud til demente, kronisk syge, ressourcesvage og

svækkede borgere.

  • Tilbyde almen og specialiseret sygepleje, genoptræning eller rehabilitering

efter sygdomsforløb.

 

Nationalt Videnscenter For Demens anslår, at der var 649 borgere med demens i Fredensborg Kommune i 2017, fordelt på henholdsvis 468 kvinder og 180 mænd.

Administrationen har udarbejdet en beskrivelse af de indsatser og tilbud, der eksisterer til borgere med demens og deres pårørende i kommunen. I Fredensborg Kommune tilbydes der indsatser til borgere med henholdsvis let, moderat og svær demens. Det er hensigten, at beskrivelsen skal danne baggrund for udarbejdelse af en pjece til borgere og pårørende. Beskrivelsen er vedlagt som bilag.

 

Tilbud til hjemmeboende

Demenskoordinatorer

Der er ansat 2 demenskoordinatorer i kommunen, hvis primære opgave er at tage på hjemmebesøg for at støtte, rådgive og vejlede borgere og pårørende, som er berørt af en demenssygdom. Demenskoordinatorerne har kendskab til ca. 400 borgere med demens i kommunen. Besøgshyppigheden starter med ét besøg ca. hvert ½ år og øges efterhånden som demenssygdommen fremskrides og behovet bliver større.

Der afholdes demens café hver anden uge. Formålet med caféen er, at mennesker med demens og deres ægtefæller kan mødes et sted, hvor hyggeligt samvær er i fokus. Caféen giver mulighed for en god snak, men vigtigst af alt er rammen om socialt og hyggeligt samvær med andre i lignende situationer. Programmet tilrettelægges for et ½ år af gangen efter de ønsker og idéer, der kommer fra borgerne i caféen. 

Tilbud om pårørendegrupper/tilbud om individuel rådgivning. – I øjeblikket opdelt i mande- og kvindegrupper, som mødes en gang om måneden.

Daghjem

Fredensborg Kommune har 3 daghjem i henholdsvis Fredensborg, Kokkedal og Humlebæk. Daghjemmene er for borgere boende i eget hjem. Borgere med demens kan visiteres fra 1-5 dage i daghjemmet på hverdage.

Daghjemmene bruger i høj grad borgernes livshistorie i forbindelse med tilrettelæggelse af de daglige aktiviteter og dagligdags gøremål. I daghjemmene kan der være forskellige aktiviteter såsom gåture, dans, stolegymnastik, spil og gulvspil, samtaler, sang og ture ud af huset.

Visitation

Borgeren kan afhængig af funktionsniveau visiteres til praktisk hjælp og personlig pleje, madlevering, omsorgsydelse, aflastning, daghjem, omsorgstandpleje samt midlertidigt ophold på Pilebo samt til plejebolig.

 

Træning

Der kan henvises til genoptræning, hvis borgeren har tabt funktionsniveau og behov for støtte for at genvinde dette igen. Træningen kan foregå som holdtræning og individuel træning. Der kan visiteres til vedligeholdelse træning i en afgrænset periode.

 

Aflastning af pårørende via bloktilskuddet

Midler, der udmøntes via bloktilskuddet medio 2018, er blandt andet afsat til aflastning af pårørende.

”Med henblik på at understøtte kommunernes pligt til at sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, afsættes der midler til, at kommunerne kan styrke indsatsen for pårørende til svækkede ældre” (Sundheds- og Ældreministeriet)

 

Kommunerne kan eksempelvis vælge, at ansætte pårørendevejleder, der kan bidrage med viden og værktøjer til at hjælpe pårørende bedst muligt og dermed sikre, at de pårørende bedre kan passe på sig selv og forbliver raske.

 

Som led i initiativet indføres en forpligtigelse for kommunerne til i deres værdighedspolitikker at beskrive, hvorledes kommunerne understøtter pårørende.

 

Det samlede bloktilskud er 60 mio. kr., hvor Fredensborg Kommunes andel forventes at blive ca. 300.000 kr.

Der søges om tilførsel af disse midler ved budgetrevisionen pr. 30. juni. Midlerne tænkes anvendt til de øgede udgifter i forbindelse med vedtagelse af justeret kvalitetsstandard til aflastning/afløsning.

 

 

 

 

Indsatser fra almen praksis

Almen praksis arbejder ud fra forløbsprogrammet for demens. Udredning af demens foregår oftest i to trin, som foregår henholdsvis i almen praksis (trin 1) og i en demensenhed i hospitalsregi (trin 2).

 

Almen praksis har i trin 1 ansvaret for den indledende udredning af demens, som blandt andet består i:

 

Anamnese (oplysninger fra patient og pårørende), kognitiv vurdering (evt. MMSE, urskivetest, vurdering af indsigt), psykisk vurdering, objektiv somatisk og neurologisk undersøgelse samt vurdering af funktionsniveau.

 

Efter at diagnosen er stillet aftaler praktiserende læge faste kontroller med patienten. Den praktiserende læge har et tæt samarbejde med kommunens demenskoordinatorer, der orienterer den praktiserende læge, hvis patientens tilstand ændres eller hvis der er brug for en ny vurdering af evt. tilstødende sygdomme. Patientens psykiske helbred overvåges nøje af den praktiserende læge, da mange demente kan udvikle en depression, psykotiske symptomer og svære søvnforstyrrelser.

 

Ældre Sagens aktiviteter

Ældre Sagen kan tilbyde demensaflastning af frivillige demensaflastere. Demensaflasteren er sammen med den demensramte, hyggesnakker, går ture eller hvad der passer bedst.

 

Tilbud til borgere på plejecenter

I Fredensborg by ligger Benediktehjemmet, som i 2013 startede med at blive omdannet til kommunes demenscenter. Benediktehjemmet modtager borgere med alle former for demens. Benediktehjemmet består af 6 bo enheder samt bo enheden Asmundhøj, som er en mindre skærmet enhed til 8 borgere med meget svær demens. Der er 56 pladser i alt på Benediktehjemmet.

På Pleje- og aktivitetscenter Øresundshjemmet i Humlebæk ligger Haverne, der en skærmet enhed, hvor borgere med moderat til svær demens bor. Haverne har plads til 12 borgere.

På Pleje- og aktivitetscenter Egelunden i Kokkedal bor der borgere med somatiske sygdomme og borgere med demens. Plejecentret har 44 boliger. Det veksler over tid, hvor mange borgere, der lider af demens. Plejecentret har ansat 2 demensressourcepersoner, som vejleder kollegaerne ved eventuelle udfordringer i forbindelse med pleje til borgere med demens.

Der bor også borgere med demens på Pleje- og aktivitetscenter Mergeltoften i Nivå samt Pleje- og aktivitetscenter Lystholm i Fredensborg. Der er ikke på disse to centre skærmede afsnit eller personaleressourcer med særlige funktioner i forhold til demens.

 

Demens i et fremtidsperspektiv

Nationalt Videnscenter For Demens har i senest i marts 2017 offentliggjort tal for demens i Danmark, herunder i Fredensborg Kommune. Ifølge offentliggørelse vil antallet med demens forventes at stige de næste 20 år (tabel 1 & 2).

 

Tabel 1

Tabel 2

 

Det er forventeligt, at der nu og fremover vil være mange borgere med demens og en formodning om, at endnu flere grundet højere levealder vil blive ramt af en demenssygdom.

Viser der sig økonomisk mulighed for at udvikle eller udvide indsatser på demensområdet, vil administrationen foreslå:

 

  • At øge muligheden for støtte, vejledning og rådgivning ved at opnormere med én demenskoordinator.
  • Mere aflastning/afløsning ved at udvide åbningstiden i daghjem i weekends og aftentimer og ved at øge muligheden for aflastning i eget hjem.

 

I forbindelse med revision af værdighedspolitikken, som er en del af ældrepolitikken foreslår administrationen at det eksisterende afsnit om indsatsen over for borgere med demens uddybes samt at der tilføjes et afsnit om indsatsen over for pårørende.

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At der i 2018 udarbejdes en revideret ældrepolitik med udvidet afsnit om demensindsats og nyt afsnit om pårørendepolitik.
  2. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-05-2018

Indstilling 1 og 2 tiltrådt.