15-01-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Kristian Hegaard (B)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Thomas Elgaard (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Nr.5 - Træffetid

Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Ingen mødt til træffetid.

Nr.6 - Godkendelse af dagsorden

Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.7 - Orientering om styringsdialog 2017 med de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 17/18292

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Der orienteres om resultatet af de årlige lovpligtige styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Lovpligtige styringsdialogmøder

 

Kommunen har pligt til at afholde mindst ét årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommunen og den enkelte boligorganisation og efterfølgende offentliggøre aftaledokumenterne på kommunens hjemmeside.

 

Hvert år gives Byrådet en orientering om resultatet af de gennemførte styringsdialogmøder.

 

Som forberedelse til styringsdialogmødet indberetter den enkelte boligorganisation en dokumentationspakke til IT-portalen www.almenstyringsdialog.dk, indeholdende regnskab, årsberetning, revisionsprotokol og styringsrapport. Styringsrapporten består af én rapport for selve boligorganisationen samt rapporter for hver afdeling. Udover den faktiske beskrivelse af afdelingen, såsom antal boliger og opførselsdato, giver styringsdialogen indsigt i afdelingens økonomi, beboerdemokrati, udlejningssituation samt boligområde.

 

Boligorganisationer i Fredensborg Kommune

Kommunen har pligt til at afholde styringsdialogmøder med alle boligorganisationer med hjemsted i kommunen, men kan derudover vælge at afholde møder med boligorganisationer med afdelinger i kommunen.

 

Fredensborg Kommune har afholdt styringsdialogmøder med alle otte boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen:

 

·       Fredensborg Boligselskab

·       Humlebæk Boligselskab

·       Boligselskabet Domea Fredensborg

·       Asminderød Boligselskab

·       Hejrevangens Boligselskab

·       Den Almene Boligforening Jellerødparken

·       Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk

·       Lejerbo, Fredensborg

 

Derudover har administrationen afholdt styringsdialogmøder med alle fire boligorganisationer med hjemsted uden for kommunen, men med afdelinger placeret i Fredensborg Kommune:

 

·       Boligforeningen VIBO

·       Boligforeningen 3B

·       Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

·       Statsbanepersonalets Andelsboligforening

 

 

Centrale temaer i styringsdialogen 2017

Følgende centrale temaer har været drøftet på styringsdialogmøderne jf. bekendtgørelsen:

 

 • Økonomi
 • Udlejning
 • Beboersammensætning
 • De fysiske rammer og renovering
 • Effektivisering
 • Ny ramme- og anvisningsaftale

 

Herudover har mulighederne for udvidelse af kommunens senioregnede boligmasse været et tema på flere af møderne. Herunder eventuelt nybyggeri og fortætning. 

 

Eksempler på de væsentligste konklusioner fra de afholdte styringsdialogmøder fremgår nedenfor.  For yderligere information henvises til ”Redegørelse for styringsdialog 2017 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer” (bilag).

 

·         Hovedparten af boligorganisationerne har en relativ sund og robust økonomi. De boligorganisationer, der oplever økonomiske udfordringer, har lagt planer herfor.

·         Flere boligorganisationer har en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelige henlæggelser til vedligeholdelse, samtidig med at huslejen holdes på et realistisk niveau.

·         Flere boligorganisationer oplever, at der er et stigende renoveringsbehov, og der forventes derfor et større antal ansøgninger til Landsbyggefonden om helhedsplaner over de næste 10 år.

 

Som afslutning på hvert styringsdialogmøde er der formuleret et fælles aftaledokument for styringsdialogen. Aftaledokumentet beskriver en række fælles konklusioner, aftaler og/eller eventuelle målsætninger for boligområdet.

 

I de tilfælde, hvor der drøftes indgåelse af aftaler, som kræver Byrådets godkendelse, fremlægges disse særskilt for Byrådet. Det drejer sig typisk om udlejningsaftaler og ønsker om ændret anvisningsret.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftaledokumenterne for styringsdialogmøderne skal jf. § 109, stk. 7 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.m. offentligøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

Indstilling

 1. At orienteringen om styringsdialogmøderne mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Udvalget noterer sig de fremsendte bemærkninger fra Seniorrådet og udvalget er enige i, at udbuddet af ældreboliger og senior-egnede boliger er et vigtigt emne. Byrådet har allerede igangsat en undersøgelse af det fremtidige udbud, samt behov. Seniorrådet og andre relevante parter vil blive hørt i processen. Undersøgelsen forelægges udvalget.

Nr.8 - Introduktion til udvalgets budget- og fagområder

Sagsnr.: 17/28769

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om program for introduktion af udvalget til fagområder og budget på udvalgets område.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet er booket til en række seminarer og temamøder med introduktion til kollegaer i byrådet og den overordnede styrelse af kommunen, herunder den økonomiske styring.

 

Som supplement hertil vil der i de enkelte fagudvalg være en grundigere introduktion for fagudvalgets medlemmer.

 

På udvalgets møde i februar vil der være en overordnet præsentation af fagudvalgets ansvarsområder, herunder større aktuelle sager samt perspektiver og udfordringer for den kommende byrådsperiode. Endvidere vil være en introduktion til de budgetter som udvalget har ansvaret for og udvalgets økonomiske handlerum. 

 

På udvalgets efterfølgende møder vil der blive tilrettelagt temadrøftelser af specifikke fagområder og principielle sager inden for udvalgets ansvarsområde med henblik på en grundigere introduktion af udvalgsarbejdet. Drøftelserne vil så vidt muligt blive søgt kædet sammen med aktuelle sager på udvalgets dagsorden.

 

Endvidere vil introduktionsprogrammet omfatte eventuelle institutioner og relevante eksterne samarbejdsparter, råd mv. under udvalgets område – hvor muligt med besøg eller mødeafholdelse på institutionerne.

 

Introduktionsprogrammet vil – med afsæt i udvalgets drøftelser – blive endeligt tilrettelagt af udvalgets formand, næstformand og administrationen.

 

Der lægges således op til, at udvalget på mødet drøfter medlemmernes ideer og ønsker til yderligere indhold i introduktionsprogrammet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.9 - Udbud af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Sagsnr.: 17/28889

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til deltagelse i udbud af Særligt Tilrettelagt Uddannelse i samarbejde med en række andre Nordsjællandske kommuner

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende 10 kommuner påtænker at gå sammen om at udbyde den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (herefter STU): Allerød Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød kommune, Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune. Det endelige antal af deltagende kommuner kendes først ved afslutningen af den i kommunerne igangværende politiske proces.

STU er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse, eller en ungdomsuddannelse med støtte.  STU skal planlægges individuelt ud fra deltagernes forudsætninger, behov og interesser. Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen foregår på en række tilbud, der er specialiserede indenfor forskellige grupper af unge. Der er f.eks. tilbud der er rettet mod autisme, og tilbud der er rettet mod fysisk handicappede unge.

Da uddannelsen skal planlægges individuelt, betyder det, at det er uddannelsestilbuddet, som skal understøtte uddannelsesplanen for den unge, og ikke omvendt.

Udbuddet påtænkes gennemført for at indgå nye enslydende 4-årige rammeaftaler, hvor hver kommune vil blive selvstændig ordregiver. Kommunerne indgår i dag aftaler med en række institutioner, hvor aftalen er udarbejdet af den enkelte institution. Et eventuelt fællesudbud vil således ensarte og forbedre aftalegrundlaget.

Udgifterne til STU i de 10 kommuner udgør i dag ca. 100 mio. kr. om året fordelt på 150 borgere. Kommunerne betaler i dag ikke samme takster, uanset der er tale om samme leverandør. Kommunerne forventer med dette udbud at kunne gøre takstniveauet mere gennemsigtigt og ensartet. Da kommunerne ikke har samme takster, vil en eventuel økonomisk besparelse for udbuddet afhænge af den enkelte kommunes udgiftsniveau.

Udbuddet kan kort skitseres med følgende karakteristika:

STU udbydes efter det såkaldte light-regime i udbudsloven. Det betyder, at kommunernesom ordregiver selv fastlægger en procedure, der skal overholde principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Det er således muligt at lave en procedure, hvor udbyderne af STU inddrages i en dialog om udbuddets materiale. Der har i forbindelse med dette udbud været afholdt møde med en række leverandører, i et samarbejde omkring den rette form for udbuddet.

 

 • Kommunerne har inddelt gruppen af unge med særlige behov i 6 overordnede målgrupper. Kommunerne vil indgå delaftaler med en række leverandører til hver målgruppe.
 • Antallet af leverandører for målgruppen afhænger af det forventede antal af unge.
 • Leverandørerne vil blive listet i en såkaldt ”kaskademodel”. Det vil sige, at den leverandør, som har opnået bedste kvalitet til prisen kontaktes først. Kan denne ikke varetage opgaven, kontaktes den næste leverandør på listen og så fremdeles.  
 • Kommunerne forbeholder sig i hele aftaleperioden ret til at lade opgaverne udføre af andre eksterne aktører udenfor rammeaftalerne, såfremt de valgte aktører ikke kan tilbyde et STU-tilbud, der passer til den individuelle vurdering af den unge.
 • Kommunerne forbeholder sig også ret til at lade opgaverne udføre af andre, såfremt transporttiden til leverandøren i kaskaden overstiger 60 minutter målt med offentlig transport. Aftalerne er således ikke eksklusive for de valgte leverandører, men kommunen vil så vidt muligt prioritere tildeling af opgaverne til de leverandører, som har indgået aftale med kommunen.
 • Tildeling af Rammeaftale vil ske på grundlag af ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud” med følgende tildelingskriterie: ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor kvalitet vægter højest.
 • I vurderingen af kvalitet indgår bl.a. leverandørernes dokumentation af metode, leverandørernes tilgang til opfyldelse af hele uddannelsesplanen, krav til medarbejdere (fx uddannelsesbaggrund) og krav uddannelsessted (fx handicapvenlighed), samarbejde og udvikling, leverandørernes tilgang til egenkontrol m.v.
 • Udbudsmaterialet sendes i høring i markedet primo december. Endelig offentliggørelse af udbudsmaterialet forventes at ske primo januar 2018 efter at udbuddet er godkendt politisk i de deltagende kommuner.
 • Aftalerne forventes klar til underskrift medio marts 2018.

Retsgrundlag

lbkg. nr. 783 af 15. juni 2015 om STU med tilhørende bekendtgørelser og vejledning(er) og udbudsloven lov nr. 1564 af 15/12/2015 med tilhørende bekendtgørelser

Kompetence

Social og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At STU sendes i udbud i samarbejde med de øvrige kommuner efter reglerne om light-regime.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Udvalget besluttede deltagelse i udbuddet.  Evaluering forelægges udvalget efter at aftalerne har været i drift i 1 år. Evalueringen skal adressere om målgruppeinddelingen har været dækkende.

Nr.10 - Status på træningsområdet

Sagsnr.: 16/20167

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om status på træningsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Træning og Rehabilitering i Center for Ældre og Omsorg  består af i alt 28 medarbejdere fordelt på 20 fysioterapeuter(heraf 1 leder), 7 ergoterapeuter og 1 træningsassistent. Træningen foregår i faciliteter på kommunens 5 plejecentre samt på Byvejen i Nivå(børn).

Afdelingen har  følgende ansvars- og kompetenceområder:

      Genoptræning efter hospitalsophold herunder specialiseret rehabilitering af hjerneskadede

      Genoptræning og vedligeholdende træning af kommunens ældre

      Træning og rehabilitering af børn

      Forebyggende træning via forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme som KOL, cancer, diabetes hjertesygdom og nyopståede lænde/ryg problemer

      Forebyggende selvtræning for kommunens pensionister

      Vederlagsfri fysioterapi  for borgere på kommunens institutioner der via deres diagnose er berettiget hertil, og som vælger en kommunal leverandør i stedet for en privat.Leder af Træning og Rehabilitering Benedicte Fenger vil fremlægge status på træningsområdet på mødet.

Træningen modtager på årsbasis i alt ca. 2000 henvisninger til trænings- og rehabiliteringsforløb, og de fordeler sig således:


 

2016

Forventet i 2017

kommentar


Genoptræning  efter hospitalsbeh./-indlæggelse


1113


1115

Antallet af genoptræningsplaner har været let stigende gennem de sidste år. At det ligger på samme niveau i år som i 2016 tilskrives at hospitalerne  har en lavere produktion  i 2017 og dermed sender færre genoptræningsplaner grundet implementering af sundhedsplatformen. 

2016

Forventet i 2017

Kommentar

Genoptræning eller vedligeholdelsestræning af ældre borgere  -

herunder faldforebyggelse


452


405

Tallet for 2017 kan blive højere end fremskrivningen, da årets sidste måneder typisk har et stort antal henvisninger
 

2016

Forventet i 2017

Kommentarer

Forebyggende træning og sundhedspædagogisk undervisning via forløbsprogrammer


140


225

Stigningen skyldes bl.a. , at de praktiserende læger henviser flere borgere  med kroniske sygdomme til kommunens tilbud.


Børnetræning

Det gennemsnitlige antal børn/ mdr. i træningen er  ca.30   


Borgere på plejehjem/Lindegården, der vælger kommunal vederlagsfri fysioterapi

Det gennemsnitlige antal borgere/mdr. er 23 og ligger stabilt fra år til år


Selvtræning – forebyggende tilbud til pensionister

Det gennemsnitlige antal selvtrænere ligger på 465/mdr. – tallet er rimelig stabilt på årsplan – dog ses sæsonudsving.


VENTETIDER:

Borgerne kontaktes senest efter 5 dage efter at kommunen har modtaget henvisningen. Her gives en tid hos den terapeut, der har de rette kompetencer til at hjælpe borgeren. Har borgeren ret til kørsel eller tolk aftales dette ligeledes ved 1. henvendelse fra kommunen.

Ventetiderne for borgerne, fra de er blevet kontaktet til de er i gang med et træningsforløb, ligger på under en uge i gennemsnit, hvilket er det halve af såvel målsætningerne i lov og i kommunens kvalitetsstandarder.

UDVIKLINGSSTATUS:

 • Forløbsprogrammer for kronikkere

Der har været en stor stigning i antallet af henvisninger for borgere med kroniske sygdomme som KOL, Diabetes, Cancer og rygproblemer til forløbsprogrammerne. Disse forebyggende forløb er ret omkostningstunge rent personalemæssigt (1½times samtale/test  2-3 gange samt 3 måneders trænings- og undervisningsforløb) , så da kronikker - området samtidig generelt er voksende har dette en betydning.

Fra 2018 skal kommunerne ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger gennemføre afklarende samtaler med både de grupper, der er omfattet af forløbsprogrammerne og andre kronikkere fx borgere med gigt, hvorfor vi forventer yderligere stigende aktivitet på forebyggelsesområdet.

 • GLA:D

Der har i 2017 været gennemført et projekt for borgere med slidgigt i knæ og hofter. Borgerne har modtaget træning efter GLA:D-principperne, og det har været så vellykket, at kommunen fortsætter tilbud til målgruppen i 2018 dog med fokuseret visitation, så de borgere +65, der har størst effekt af og behov for et kommunalt tilbud, prioriteres. Der har været et godt og udvidet samarbejde med de praktiserende læger, som er væsentlige i forhold til at identificere borgere, der vil få gavn af træningen.

 • Palliation

Der er i 2017 kommet nye retningslinjer for tilbud om fysioterapi til borgere med terminalerklæringer. Det er hospitalerne, regionens palliationsteam og hospice, der står for den specialiserede fysioterapi, der kræver særlige kompetencer, men de borgere, der bar brug for basal palliativ fysioterapi henvises til  private fysioterapiklinikker. Behandlingen her er gratis for borgeren, da kommunen refunderer borgerens andel.


 • Geriatrien (Demenstiltag – holdstruktur- vedligeholdende træning)

Vi har haft fokus på toning og målretning af de hold der er til kommunens ældre borgere. Adskillelsen mellem genoptræning og vedligeholdelsestræning er blevet præciseret og træningen varetages nu på forskellige hold. Derudover har der været fokus på hjemmeboende demente borgere, og der er oprettet et nyt tilbud med fysisk træning til demente.  Der er i dette tilbud indlagt tid til socialt samvær og inddragelse af de pårørende. Der er også mulighed for træning/afklaring i hjemmet. Dette tilbud foregår i tæt dialog med kommunens demenskoordinatorer.


 • Klippekort til plejehjemsbeboere

Det er fra 1.9.2017 muligt for borgerne på kommunens plejecentre at vælge gymnastik som en klippekortsydelse. Gymnastikken har fokus på bevægelse og kropslige oplevelser generelt og foregår 1x ugl 30 min på hvert af centrene v. Træning & Rehabiliterings personale. Det er ikke at betragte som et genoptræningstilbud, men snarere som et fritidstilbud. Der er stor interesse for tilbuddet.


 • Børnesamråd og udvikling m Elsass

Børnetræningen har hjemtaget de fleste af de træningsforløb, der tidligere blev varetaget af Gentofte. Børneterapien har et nogenlunde konstant børnetal. Enkelte teenagere færdiggør deres træning og børn med mere specialiserede behov fx behov for bassintræning/specialudstyr trænes fortsat i Gentofte. Endvidere arbejdes med en indfasning af betjening af Karlebo specialbørnehave. Dette skal fremover ske i samarbejde med Familie og Handicap, som ligeledes har ansvaret for børnesamrådet, hvor børnenes træningsbevillinger koordineres og afgøres.

I foråret 2018 planlægges et større samarbejdsprojekt finansieret af Helene Elsass-fonden. Det har til formål at skabe bedre samarbejde og koordinering på tværs af alle involverede instanser, der har med Spastikerbørn at gøre, men kan overføres til kommunens øvrige arbejde på børneområdet. Målet er et samlet vidensløft hos forældre og personale samt mere sammenhæng i indsatserne til børnene og deres familier.

 • Samarbejde med jobcenter

Træningen deltager med fagpersonale i jobcenterets rehabiliteringsteam ca. 1 dag ugentligt, Ligesom personalet indgår i det frikommuneforsøg der er i gang på området.

Der er i den forbindelse indledt et samarbejde med kommunens jobcenter om hvorvidt Træning & Rehabilitering kan levere understøttende og afklarende træningstilbud til den igangværende arbejdsmarkedsrettede rehabilitering. Der arbejdes med at finde økonomisk og lovmæssigt grundlag for denne type indsatser, men afdelingen mener at vi fagligt vil kunne tilføre den arbejdsmarkedsrettede rehabilitering en yderligere kvalitet, der kan understøtte jobcenterets resultater.


 • Specialiseret rehabilitering

Der har været stort fokus på om kommunerne levede op til deres forpligtigelse om at tage sig at de hårdest ramte borgere fx hjerneskadede. I den forbindelse modtager kommunen en ny type henvisninger til specialiseret rehabilitering. Disse behandles og følges tværfagligt i kommunens hjerneskadesamråd, hvor der fra sag til sag sammensættes det mest hensigtsmæssige rehabiliteringstilbud for borgeren. De kompetencer, der ikke måtte være i kommunen, tilkøbes efter en konkret vurdering. Det kan dreje sig om neuropsykolog, talepædagog eller mere specialiseret træning på specialinstitution.

Kommunen har hidtil kun haft enkelte af disse forløb om året, men de er omkostningstunge.

Kompetence

Social og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Udvalget kvitterede for en god gennemgang af opgaverne i træningen og den store indsats de mange medarbejdere på området dagligt yder til gavn for vores borgere.


Seniorrådets bemærkninger vil indgå i overvejelserne om den generelle fremtidige udvikling af træningsområdet. Udvalget bemærker at der i G:LAD allerede foretages en opfølgning.

Nr.11 - Forebyggelsesråd

Sagsnr.: 17/24724

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2018-2021 har Byrådet vedtaget at videreføre Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen.


Social- og Seniorudvalget skal godkende Rådets rammer og sammensætning, herunder kommissoriet.

Sagsfremstilling og økonomi

Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen har fungeret siden 2014. I forbindelse med etableringen blev der udarbejdet og godkendt et kommissorium.


Ved budgetvedtagelsen er det besluttet, at Forebyggelsesrådet skal fortsætte og kommissoriet vedlægges derfor til fornyet godkendelse.

Kommissoriet tager udgangspunkt i det eksisterende kommissorium og erfaringerne for den første 4 årige periode.


Forebyggelsesrådet har udtrykt ønske om rådet styrkes fagligt i sin sammensætning, herunder f.eks. deltagelse fra træningsområdet, forebyggelseskoordinator og lægefaglige kompetencer. I forlængelse heraf foreslår administrationen, at lederen for Træning og Rehabilitering indgår i Forebyggelsesrådet. Administrationen har endvidere forhørt sig i Praktiserende Lægers Organisation om interessen for at deltage. PLO har oplyst, at man gerne deltager mod almindelig honorering herfor. Administrationen anbefaler, at Forebyggelsesrådet på deres første møde drøfter og beslutter eventuel lægefaglig deltagelse enten fast eller emnebaseret – eventuelt i temadrøftelser. Honorering vil kunne prioriteres inden for Forebyggelsesrådets budget. Det vil være muligt at imødekomme ovenstående inden for det eksisterende kommissorium.


Det oprindelige forslag til rådets rammer og kommissorium afspejler ønsket om både at omfatte den borgerrettede forebyggelse og den patientrettede forebyggelse samt bredt at inddrage centrale aktører i arbejdet for forebyggelse for ældrebefolkningen. Rådets opgave er at rådgive Social og Seniorudvalg samt Byråd i det forebyggende arbejde og i forbindelse hermed afholder rådet mindst hvert 2. år en temadrøftelse om forebyggelse for byrådet.


Kommissoriet fastsætter de centrale principper for Rådets arbejde:

 • Rådet sammensættes af interessenter på området; Seniorråd og Ældresagen
 • Rådet skal arbejde med både den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse
 • Arbejdet skal have fokus på nationale anbefalinger på forebyggelsesområdet
 • Rådets anbefalinger skal have fokus på den regionale sundhedsprofil for Fredensborg Kommune, befolkningsprognoser og kommunens Sundheds-, Ældre- og Handicappolitikker.
 • Sekretariatsbetjening af Center for Ældre og Omsorg
 • Ledelsesmæssig forankring i Center for Ældre og Handicap


Sammensætningen af rådet foreslås således:

Rådet består af 9 medlemmer.

 • To medlemmer udpeget af Seniorrådet
 • To medlemmer udpeget af Ældresagen
 • Et medlem fra Danske Handicaporganisationer
 • Et medlem fra kommunens dagcenter
 • Et medlem fra Center for Læring, Fritid og Sundhed (borgerrettet forebyggelse)
 • Et medlem fra Center for Ældre og Omsorg (patientrettet forebyggelse)
 • Centerchef fra Center for Ældre og Omsorg

Forebyggelsesrådet vælger selv sin formand blandt de 4 medlemmer fra Seniorråd/Ældresagen. Formanden vælges for en to årig periode.


Økonomi:

Der er afsat 200.000 kr. årligt i perioden 2018-2021, hvoraf kr. 150.000 anvendes til sekretariatsbetjening af Forebyggelsesrådet.

De resterende 50.000 kr. disponerer Forebyggelsesrådet selv over til afholdelse af temamøder, honorar til særligt sagkyndige, jf. ovenfor, diæter, forplejning o.lign.


Funktionsperiode:

Rådet nedsættes umiddelbart efter Social- og Seniorudvalgets godkendelse af kommissorium og efterfølgende udpegning af medlemmer.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At kommissoriet for Forebyggelsesrådet vedtages uændret i forhold til sidste periode.
 2. At Social- og Seniorudvalget indstiller, at Seniorråd og Ældresagen udpeger og indstiller medlemmer til Forebyggelsesrådet.
 3. At medlemmer af Forebyggelsesrådet endelig godkendes af formanden for Social- og Seniorudvalget.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.12 - Finansloven for 2018 betydning for ældreområdet

Sagsnr.: 18/282

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering af finanslovens betydning for ældreområdet i 2018.

Sagsfremstilling og økonomiI forbindelse ved vedtagelsen af finansloven for 2018 er der afsat midler til en styrket ældrepleje.


Den største del af midlerne tildeles efter bloktilskudsmodel (1), derudover kan kommunen vælge at søge om puljemidler på 4 forskellige områder.


 1. Generelt løft af ældreområdet

Der er afsat 500 mio. kr. årligt til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem.

Aftalepartierne ønsker, at midlerne i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger på plejehjem mv. og i hjemmeplejen.

Midlerne kan således anvendes til ansættelse af nye medarbejdere samt opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere og fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøglefor udgiftsbehovet på ældreområdet.


Midlerne er endnu ikke udmøntet til kommunerne, men det forventes at det vil være ca. 3,4 mio til Fredensborg. Ved en ensartet fordeling mellem plejecentrene og hjemmeplejen vil der blive tale om 0,7 vagt pr. enhed. (en ekstra bemanding på 0,7 aftenvagt hver dag alle årets 365 dage)


Kommunerne skal primo 2018 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne.

Kommunerne skal derudover indsende en redegørelse for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejderne på ældreområdet. Redegørelsen indsendes sammen

med dokumentationen for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne, og kommunerne gør status for indsatsen ved puljens overgang til bloktilskuddet. Som adgang til at få andel i puljen

gøres det i 2018 obligatorisk for kommunerne at indsende redegørelserne.

For at sikre en smidig og simpel administration af ordningen, skal anvendelsen af 2019-midlerne indarbejdes i den enkelte kommunes samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedsmilliarden.

Anvendelsen af midlerne i 2018 og 2019 indgår i den endelige status for

værdighedsmilliarden, som regeringen og Dansk Folkeparti skal have i foråret 2019.

For anvendelsen af midlerne i 2020 og 2021 indsendes der selvstændige redegørelser til Sundheds- og Ældreministeriet. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet og fordelt gennem det generelle bloktilskud. Der skal for hvert puljeår indsendes revisorpåtegnede regnskaber for anvendelsen af midlerne.


Administrationen fremlægger egentlig bevillingssag, når det endelige beløb til kommunen kendes, herunder konkret forslag til anvendelse af midlerne inden for puljens rammer.


2.

Derudover afsættes en ansøgningspulje til nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen, på 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

Ansøgningskriterierne for puljen skal foreligge i marts 2018 med efterfølgende kommunal ansøgningsfrist medio 2018. (Fredensborgs bloktilskudsandel af 10 mio. kr. er ca. 65.000 kr.)


3. 

Aflastning af pårørende

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have gode vilkår.

Aftalepartierne er enige om, at området fremover skal prioriteres og beskrives i kommunernes

værdighedspolitikker, så kommunernes indsats for de pårørende kan styrkes.

Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. (Fredensborgs bloktilskudsandel ca. 400.000 kr.)


4.

En værdig død

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at understøtte kommunernes arbejde med at sikre ældre en værdig afslutning på livet. Uanset om den ældre bor på plejehjem eller i eget

hjem, har man krav på en værdig død.

Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. (Fredensborgs andel ca. 400.000 kr.)


5.

Forsøgsordning på ældreområdet

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet

Der igangsættes en ny forsøgsordning for frit valg på ældreområdet i perioden 2018-2021, der eksempelvis kan understøtte en øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgsbeviser på madservice.

Der afsættes 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til forsøgsordningen. (Fredensborgs bloktilskudsandel ca. 165.000 kr.)


Administrationen vil, når kriterierne herfor meldes ud af ministerierne, ansøge på relevante puljer. Udvalget holdes orienteret om status.

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.13 - Tilsagn om puljestøtte fra Sundhedsstyrelsen

Sagsnr.: 18/221

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om tildeling af puljestøtte fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har søgt midler til tre projekter under Sundhedsstyrelsens pulje til ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”.


Kommunen har modtaget tilsagn til alle tre projekter:


Kr. 1.418.300 til videreudvikling af akutområdet i kommunen:


Projektet har til formål :


 • At få udviklet et beslutningsstøtteværktøj der præcisere hvilke borgere der har gavn af den akutte sygeplejefaglige indsats.
 • At få øget kompetencer i forhold til observation og udredning hos sygeplejersker på det akutte område.
 • At der varetages flere instrumentelle opgaver ift. udredning jf. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard.
 • At opnå et tættere samarbejde med almenpraksis omkring udredning af akutte syge borgere.
 • Udarbejdelse af rammedelegation til diverse opgaver til gavn for tidlig diagnosticering

Kr. 492.000 til indsats over for kronisk syge med smerter


Projektet har til formål :

 

 • Udvikling af kronisk smerte rehabiliterings tilbud.
 • Afklaring af snitflader imellem borgere, der egner sig til holdtilbud og borgere, der egner sig til individuelle tilbud.
 • Kompetenceudvikling af kommunale fysioterapeuter, ergoterapeuter, sagsbehandlere og praksis sygeplejersker igennem undervisning i smerteteori og håndtering af funktionelle og psykiatriske lidelser.
 • Opfølgning med gennemgang af borgercases.
 • Etablering af fremtidige tværgående arbejdsgange.

Kr. 239.500 til en analyse af muligt samarbejde på akutområdet i samarbejde med Hørsholm Kommune


Projektet har til formål :


 • Der foretages en analyse af akutfunktionernes opgaver i Hørsholm og Fredensborg. Analysen skal afklare de konkrete opgavetyper i akutfunktionerne, samt hvordan opgaverne fordeler sig over døgnet.
 • Der udføres en afdækning af fordele og ulemper ved tværkommunalt samarbejde om en fælles tværkommunal akutfunktion i aften og nattetimerne i Hørsholm og Fredensborg.
 • På baggrund af analysen og afdækningen af fordele og ulemper udvikles der beslutningsstøtte i form af en række anbefalinger, som kan understøtte Hørsholm og Fredensborgs beslutning om efterfølgende at etablere en fælles tværkommunal akutfunktion i aften og nattetimerne.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Udvalget udtrykte anerkendelse af indsatsen for at tilvejebringe puljemidler.

Nr.14 - Ekstrauddeling af § 18 midler 2018

Sagsnr.: 17/18314

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Godkendelse af indstilling om støtte til to foreninger, som ved en fejl ikke  var medtaget i hoveduddelingen af § 18 midler for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter offentliggørelsen af referatet fra Social- og Seniorudvalgets møde den 4. december 2017, hvor tildelingen af midler fra hoveduddelingen af § 18 midler for 2018 blev besluttet, har administrationen modtaget to henvendelser fra foreninger, hvis ansøgninger ikke var medtaget i behandlingen.


Det drejer sig om SIND Fredensborg Hørsholm og Foreningen ”Øresundshjemmets venner”. De to ansøgninger, der var fremsendt indenfor tidsfristen, var ved en fejl aldrig nået frem til administrationen.


Administrationen har efterfølgende behandlet de to ansøgninger. Begge ansøgninger falder indenfor kriterierne for puljen, og de indstilles derfor begge til at modtage støtte.


Ved hoveduddelingen blev de ansøgninger, som opfyldte kriterierne, indstillet til støtte med et beløb svarende til ca. 90 procent af det ansøgte beløb. Administrationen anbefaler, at ansøgningerne fra SIND Fredensborg Hørsholm og Foreningen ”Øresundshjemmets venner” på henholdsvis 55.000 kr. og 50.000 kr. indstilles til støtte med en tilsvarende procent af det ansøgte beløb. 90 pct. af de ansøgte beløb, betyder et tilskud på 49.500 kr. til SIND Fredensborg Hørsholm og 45.000 kr. til Foreningen ”Øresundshjemmets venner” – i alt 94.500 kr.


Ved hoveduddelingen blev hele puljen på nær ca. 10.000 kr. disponeret. Reservation af 41.000 kr. til den Fælleskommunale pulje for 2018 samt 25.000 kr. til afholdelse af Frivilligdag 2018 indgik i disponeringen. 


For at kunne imødekomme de to ansøgninger, indstiller administrationen, at de reserverede midler til den Fælleskommunale pulje for 2018 og Frivilligdag 2018 forlods disponeres til at imødekomme de to ansøgninger med ca. 50 procent af det beløb de vil blive bevilget, hvis administrationens indstilling følges.


Under forudsætning af at overførselssagen vedr. regnskab 2017 godkendes d. 3. april 2018, vil det overførte mindreforbrug i regnskab 2017 vedr. § 18 puljen kunne dække udgiften på de 94.500 kr. De sidste 50 % af de bevilgede beløb til de to ansøgninger vil herefter kunne udbetales.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At administrationens indstilling godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.15 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Sagsfremstilling og økonomi

 

 

Februar

 • Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og budget
 • Økonomisk status på ældreområdet - med forslag til justeringer af serviceniveauet
 • Oplæg til den fortsatte drift af hjælpemiddelcentralen
 • Venteliste plejebolig og ældrebolig
 • Udmøntning af Finanslovspuljer
 • Orientering om ankestatistik 2017 på både ældre- og handicapområdet
 • Evt. oplæg til øget hjemtagning og øget udbud af tilbud på rusmiddelområdet. Der er lavet en skitse til en 2020-plan

Marts – mødet holdes på pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

 • Introduktion til arbejdet på plejecentret
 • Status på skærmbesøg i hjemmeplejen
 • Udvikling i visiterede besøg i hjemmeplejen
 • Økonomisk status, Handicap og Socialpsykiatri

April

·         Præsentation af skabelon for løbende information til udvalget om økonomiske nøgletal.

 

Maj

·         Revideret masterplan på Handicap og Socialpsykiatri

 

Juni – Mødet holdes på/om Indsatshuset

·         Introduktion til og status for arbejdet med etablering af et indsatshus

·         Status på frikommuneprojektet

 

 

August

·         Økonomisk status Ældre og omsorg

·         Økonomisk status Handicap og Socialpsykiatri

·         Halvårsstatus på ankestatistik

 

September – Mødet holdes på Lindegården

·         Introduktion til Lindegården, Linden og Viso

 

Oktober

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

·         Introduktion til træningsenhedens arbejde

·         Økonomisk status ældre og omsorg

·         Økonomis status Handicap og Socialpsykiatri

 

December

 

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Orienteringen taget til efterretning.


Sag om kvalitetsstandard vedr. afløsning og aflastning forventes behandlet på marts mødet.