Nr.9 - Udbud af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Sagsnr.: 17/28889

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til deltagelse i udbud af Særligt Tilrettelagt Uddannelse i samarbejde med en række andre Nordsjællandske kommuner

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende 10 kommuner påtænker at gå sammen om at udbyde den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (herefter STU): Allerød Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød kommune, Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune. Det endelige antal af deltagende kommuner kendes først ved afslutningen af den i kommunerne igangværende politiske proces.

STU er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse, eller en ungdomsuddannelse med støtte.  STU skal planlægges individuelt ud fra deltagernes forudsætninger, behov og interesser. Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen foregår på en række tilbud, der er specialiserede indenfor forskellige grupper af unge. Der er f.eks. tilbud der er rettet mod autisme, og tilbud der er rettet mod fysisk handicappede unge.

Da uddannelsen skal planlægges individuelt, betyder det, at det er uddannelsestilbuddet, som skal understøtte uddannelsesplanen for den unge, og ikke omvendt.

Udbuddet påtænkes gennemført for at indgå nye enslydende 4-årige rammeaftaler, hvor hver kommune vil blive selvstændig ordregiver. Kommunerne indgår i dag aftaler med en række institutioner, hvor aftalen er udarbejdet af den enkelte institution. Et eventuelt fællesudbud vil således ensarte og forbedre aftalegrundlaget.

Udgifterne til STU i de 10 kommuner udgør i dag ca. 100 mio. kr. om året fordelt på 150 borgere. Kommunerne betaler i dag ikke samme takster, uanset der er tale om samme leverandør. Kommunerne forventer med dette udbud at kunne gøre takstniveauet mere gennemsigtigt og ensartet. Da kommunerne ikke har samme takster, vil en eventuel økonomisk besparelse for udbuddet afhænge af den enkelte kommunes udgiftsniveau.

Udbuddet kan kort skitseres med følgende karakteristika:

STU udbydes efter det såkaldte light-regime i udbudsloven. Det betyder, at kommunernesom ordregiver selv fastlægger en procedure, der skal overholde principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Det er således muligt at lave en procedure, hvor udbyderne af STU inddrages i en dialog om udbuddets materiale. Der har i forbindelse med dette udbud været afholdt møde med en række leverandører, i et samarbejde omkring den rette form for udbuddet.

 

  • Kommunerne har inddelt gruppen af unge med særlige behov i 6 overordnede målgrupper. Kommunerne vil indgå delaftaler med en række leverandører til hver målgruppe.
  • Antallet af leverandører for målgruppen afhænger af det forventede antal af unge.
  • Leverandørerne vil blive listet i en såkaldt ”kaskademodel”. Det vil sige, at den leverandør, som har opnået bedste kvalitet til prisen kontaktes først. Kan denne ikke varetage opgaven, kontaktes den næste leverandør på listen og så fremdeles.  
  • Kommunerne forbeholder sig i hele aftaleperioden ret til at lade opgaverne udføre af andre eksterne aktører udenfor rammeaftalerne, såfremt de valgte aktører ikke kan tilbyde et STU-tilbud, der passer til den individuelle vurdering af den unge.
  • Kommunerne forbeholder sig også ret til at lade opgaverne udføre af andre, såfremt transporttiden til leverandøren i kaskaden overstiger 60 minutter målt med offentlig transport. Aftalerne er således ikke eksklusive for de valgte leverandører, men kommunen vil så vidt muligt prioritere tildeling af opgaverne til de leverandører, som har indgået aftale med kommunen.
  • Tildeling af Rammeaftale vil ske på grundlag af ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud” med følgende tildelingskriterie: ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor kvalitet vægter højest.
  • I vurderingen af kvalitet indgår bl.a. leverandørernes dokumentation af metode, leverandørernes tilgang til opfyldelse af hele uddannelsesplanen, krav til medarbejdere (fx uddannelsesbaggrund) og krav uddannelsessted (fx handicapvenlighed), samarbejde og udvikling, leverandørernes tilgang til egenkontrol m.v.
  • Udbudsmaterialet sendes i høring i markedet primo december. Endelig offentliggørelse af udbudsmaterialet forventes at ske primo januar 2018 efter at udbuddet er godkendt politisk i de deltagende kommuner.
  • Aftalerne forventes klar til underskrift medio marts 2018.

Retsgrundlag

lbkg. nr. 783 af 15. juni 2015 om STU med tilhørende bekendtgørelser og vejledning(er) og udbudsloven lov nr. 1564 af 15/12/2015 med tilhørende bekendtgørelser

Kompetence

Social og Seniorudvalget

Indstilling

  1. At STU sendes i udbud i samarbejde med de øvrige kommuner efter reglerne om light-regime.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Udvalget besluttede deltagelse i udbuddet.  Evaluering forelægges udvalget efter at aftalerne har været i drift i 1 år. Evalueringen skal adressere om målgruppeinddelingen har været dækkende.