Nr.14 - Ekstrauddeling af § 18 midler 2018

Sagsnr.: 17/18314

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Godkendelse af indstilling om støtte til to foreninger, som ved en fejl ikke  var medtaget i hoveduddelingen af § 18 midler for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter offentliggørelsen af referatet fra Social- og Seniorudvalgets møde den 4. december 2017, hvor tildelingen af midler fra hoveduddelingen af § 18 midler for 2018 blev besluttet, har administrationen modtaget to henvendelser fra foreninger, hvis ansøgninger ikke var medtaget i behandlingen.


Det drejer sig om SIND Fredensborg Hørsholm og Foreningen ”Øresundshjemmets venner”. De to ansøgninger, der var fremsendt indenfor tidsfristen, var ved en fejl aldrig nået frem til administrationen.


Administrationen har efterfølgende behandlet de to ansøgninger. Begge ansøgninger falder indenfor kriterierne for puljen, og de indstilles derfor begge til at modtage støtte.


Ved hoveduddelingen blev de ansøgninger, som opfyldte kriterierne, indstillet til støtte med et beløb svarende til ca. 90 procent af det ansøgte beløb. Administrationen anbefaler, at ansøgningerne fra SIND Fredensborg Hørsholm og Foreningen ”Øresundshjemmets venner” på henholdsvis 55.000 kr. og 50.000 kr. indstilles til støtte med en tilsvarende procent af det ansøgte beløb. 90 pct. af de ansøgte beløb, betyder et tilskud på 49.500 kr. til SIND Fredensborg Hørsholm og 45.000 kr. til Foreningen ”Øresundshjemmets venner” – i alt 94.500 kr.


Ved hoveduddelingen blev hele puljen på nær ca. 10.000 kr. disponeret. Reservation af 41.000 kr. til den Fælleskommunale pulje for 2018 samt 25.000 kr. til afholdelse af Frivilligdag 2018 indgik i disponeringen. 


For at kunne imødekomme de to ansøgninger, indstiller administrationen, at de reserverede midler til den Fælleskommunale pulje for 2018 og Frivilligdag 2018 forlods disponeres til at imødekomme de to ansøgninger med ca. 50 procent af det beløb de vil blive bevilget, hvis administrationens indstilling følges.


Under forudsætning af at overførselssagen vedr. regnskab 2017 godkendes d. 3. april 2018, vil det overførte mindreforbrug i regnskab 2017 vedr. § 18 puljen kunne dække udgiften på de 94.500 kr. De sidste 50 % af de bevilgede beløb til de to ansøgninger vil herefter kunne udbetales.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At administrationens indstilling godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Indstillingen godkendt.