Nr.13 - Tilsagn om puljestøtte fra Sundhedsstyrelsen

Sagsnr.: 18/221

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om tildeling af puljestøtte fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har søgt midler til tre projekter under Sundhedsstyrelsens pulje til ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”.


Kommunen har modtaget tilsagn til alle tre projekter:


Kr. 1.418.300 til videreudvikling af akutområdet i kommunen:


Projektet har til formål :


 • At få udviklet et beslutningsstøtteværktøj der præcisere hvilke borgere der har gavn af den akutte sygeplejefaglige indsats.
 • At få øget kompetencer i forhold til observation og udredning hos sygeplejersker på det akutte område.
 • At der varetages flere instrumentelle opgaver ift. udredning jf. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard.
 • At opnå et tættere samarbejde med almenpraksis omkring udredning af akutte syge borgere.
 • Udarbejdelse af rammedelegation til diverse opgaver til gavn for tidlig diagnosticering

Kr. 492.000 til indsats over for kronisk syge med smerter


Projektet har til formål :

 

 • Udvikling af kronisk smerte rehabiliterings tilbud.
 • Afklaring af snitflader imellem borgere, der egner sig til holdtilbud og borgere, der egner sig til individuelle tilbud.
 • Kompetenceudvikling af kommunale fysioterapeuter, ergoterapeuter, sagsbehandlere og praksis sygeplejersker igennem undervisning i smerteteori og håndtering af funktionelle og psykiatriske lidelser.
 • Opfølgning med gennemgang af borgercases.
 • Etablering af fremtidige tværgående arbejdsgange.

Kr. 239.500 til en analyse af muligt samarbejde på akutområdet i samarbejde med Hørsholm Kommune


Projektet har til formål :


 • Der foretages en analyse af akutfunktionernes opgaver i Hørsholm og Fredensborg. Analysen skal afklare de konkrete opgavetyper i akutfunktionerne, samt hvordan opgaverne fordeler sig over døgnet.
 • Der udføres en afdækning af fordele og ulemper ved tværkommunalt samarbejde om en fælles tværkommunal akutfunktion i aften og nattetimerne i Hørsholm og Fredensborg.
 • På baggrund af analysen og afdækningen af fordele og ulemper udvikles der beslutningsstøtte i form af en række anbefalinger, som kan understøtte Hørsholm og Fredensborgs beslutning om efterfølgende at etablere en fælles tværkommunal akutfunktion i aften og nattetimerne.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Udvalget udtrykte anerkendelse af indsatsen for at tilvejebringe puljemidler.