Nr.12 - Finansloven for 2018 betydning for ældreområdet

Sagsnr.: 18/282

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering af finanslovens betydning for ældreområdet i 2018.

Sagsfremstilling og økonomiI forbindelse ved vedtagelsen af finansloven for 2018 er der afsat midler til en styrket ældrepleje.


Den største del af midlerne tildeles efter bloktilskudsmodel (1), derudover kan kommunen vælge at søge om puljemidler på 4 forskellige områder.


  1. Generelt løft af ældreområdet

Der er afsat 500 mio. kr. årligt til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem.

Aftalepartierne ønsker, at midlerne i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger på plejehjem mv. og i hjemmeplejen.

Midlerne kan således anvendes til ansættelse af nye medarbejdere samt opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere og fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøglefor udgiftsbehovet på ældreområdet.


Midlerne er endnu ikke udmøntet til kommunerne, men det forventes at det vil være ca. 3,4 mio til Fredensborg. Ved en ensartet fordeling mellem plejecentrene og hjemmeplejen vil der blive tale om 0,7 vagt pr. enhed. (en ekstra bemanding på 0,7 aftenvagt hver dag alle årets 365 dage)


Kommunerne skal primo 2018 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne.

Kommunerne skal derudover indsende en redegørelse for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejderne på ældreområdet. Redegørelsen indsendes sammen

med dokumentationen for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne, og kommunerne gør status for indsatsen ved puljens overgang til bloktilskuddet. Som adgang til at få andel i puljen

gøres det i 2018 obligatorisk for kommunerne at indsende redegørelserne.

For at sikre en smidig og simpel administration af ordningen, skal anvendelsen af 2019-midlerne indarbejdes i den enkelte kommunes samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedsmilliarden.

Anvendelsen af midlerne i 2018 og 2019 indgår i den endelige status for

værdighedsmilliarden, som regeringen og Dansk Folkeparti skal have i foråret 2019.

For anvendelsen af midlerne i 2020 og 2021 indsendes der selvstændige redegørelser til Sundheds- og Ældreministeriet. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet og fordelt gennem det generelle bloktilskud. Der skal for hvert puljeår indsendes revisorpåtegnede regnskaber for anvendelsen af midlerne.


Administrationen fremlægger egentlig bevillingssag, når det endelige beløb til kommunen kendes, herunder konkret forslag til anvendelse af midlerne inden for puljens rammer.


2.

Derudover afsættes en ansøgningspulje til nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen, på 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

Ansøgningskriterierne for puljen skal foreligge i marts 2018 med efterfølgende kommunal ansøgningsfrist medio 2018. (Fredensborgs bloktilskudsandel af 10 mio. kr. er ca. 65.000 kr.)


3. 

Aflastning af pårørende

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have gode vilkår.

Aftalepartierne er enige om, at området fremover skal prioriteres og beskrives i kommunernes

værdighedspolitikker, så kommunernes indsats for de pårørende kan styrkes.

Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. (Fredensborgs bloktilskudsandel ca. 400.000 kr.)


4.

En værdig død

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at understøtte kommunernes arbejde med at sikre ældre en værdig afslutning på livet. Uanset om den ældre bor på plejehjem eller i eget

hjem, har man krav på en værdig død.

Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. (Fredensborgs andel ca. 400.000 kr.)


5.

Forsøgsordning på ældreområdet

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet

Der igangsættes en ny forsøgsordning for frit valg på ældreområdet i perioden 2018-2021, der eksempelvis kan understøtte en øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgsbeviser på madservice.

Der afsættes 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til forsøgsordningen. (Fredensborgs bloktilskudsandel ca. 165.000 kr.)


Administrationen vil, når kriterierne herfor meldes ud af ministerierne, ansøge på relevante puljer. Udvalget holdes orienteret om status.

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Orienteringen taget til efterretning.