Nr.11 - Forebyggelsesråd

Sagsnr.: 17/24724

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2018-2021 har Byrådet vedtaget at videreføre Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen.


Social- og Seniorudvalget skal godkende Rådets rammer og sammensætning, herunder kommissoriet.

Sagsfremstilling og økonomi

Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen har fungeret siden 2014. I forbindelse med etableringen blev der udarbejdet og godkendt et kommissorium.


Ved budgetvedtagelsen er det besluttet, at Forebyggelsesrådet skal fortsætte og kommissoriet vedlægges derfor til fornyet godkendelse.

Kommissoriet tager udgangspunkt i det eksisterende kommissorium og erfaringerne for den første 4 årige periode.


Forebyggelsesrådet har udtrykt ønske om rådet styrkes fagligt i sin sammensætning, herunder f.eks. deltagelse fra træningsområdet, forebyggelseskoordinator og lægefaglige kompetencer. I forlængelse heraf foreslår administrationen, at lederen for Træning og Rehabilitering indgår i Forebyggelsesrådet. Administrationen har endvidere forhørt sig i Praktiserende Lægers Organisation om interessen for at deltage. PLO har oplyst, at man gerne deltager mod almindelig honorering herfor. Administrationen anbefaler, at Forebyggelsesrådet på deres første møde drøfter og beslutter eventuel lægefaglig deltagelse enten fast eller emnebaseret – eventuelt i temadrøftelser. Honorering vil kunne prioriteres inden for Forebyggelsesrådets budget. Det vil være muligt at imødekomme ovenstående inden for det eksisterende kommissorium.


Det oprindelige forslag til rådets rammer og kommissorium afspejler ønsket om både at omfatte den borgerrettede forebyggelse og den patientrettede forebyggelse samt bredt at inddrage centrale aktører i arbejdet for forebyggelse for ældrebefolkningen. Rådets opgave er at rådgive Social og Seniorudvalg samt Byråd i det forebyggende arbejde og i forbindelse hermed afholder rådet mindst hvert 2. år en temadrøftelse om forebyggelse for byrådet.


Kommissoriet fastsætter de centrale principper for Rådets arbejde:

 • Rådet sammensættes af interessenter på området; Seniorråd og Ældresagen
 • Rådet skal arbejde med både den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse
 • Arbejdet skal have fokus på nationale anbefalinger på forebyggelsesområdet
 • Rådets anbefalinger skal have fokus på den regionale sundhedsprofil for Fredensborg Kommune, befolkningsprognoser og kommunens Sundheds-, Ældre- og Handicappolitikker.
 • Sekretariatsbetjening af Center for Ældre og Omsorg
 • Ledelsesmæssig forankring i Center for Ældre og Handicap


Sammensætningen af rådet foreslås således:

Rådet består af 9 medlemmer.

 • To medlemmer udpeget af Seniorrådet
 • To medlemmer udpeget af Ældresagen
 • Et medlem fra Danske Handicaporganisationer
 • Et medlem fra kommunens dagcenter
 • Et medlem fra Center for Læring, Fritid og Sundhed (borgerrettet forebyggelse)
 • Et medlem fra Center for Ældre og Omsorg (patientrettet forebyggelse)
 • Centerchef fra Center for Ældre og Omsorg

Forebyggelsesrådet vælger selv sin formand blandt de 4 medlemmer fra Seniorråd/Ældresagen. Formanden vælges for en to årig periode.


Økonomi:

Der er afsat 200.000 kr. årligt i perioden 2018-2021, hvoraf kr. 150.000 anvendes til sekretariatsbetjening af Forebyggelsesrådet.

De resterende 50.000 kr. disponerer Forebyggelsesrådet selv over til afholdelse af temamøder, honorar til særligt sagkyndige, jf. ovenfor, diæter, forplejning o.lign.


Funktionsperiode:

Rådet nedsættes umiddelbart efter Social- og Seniorudvalgets godkendelse af kommissorium og efterfølgende udpegning af medlemmer.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At kommissoriet for Forebyggelsesrådet vedtages uændret i forhold til sidste periode.
 2. At Social- og Seniorudvalget indstiller, at Seniorråd og Ældresagen udpeger og indstiller medlemmer til Forebyggelsesrådet.
 3. At medlemmer af Forebyggelsesrådet endelig godkendes af formanden for Social- og Seniorudvalget.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Indstillingen godkendt.