Nr.10 - Status på træningsområdet

Sagsnr.: 16/20167

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om status på træningsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Træning og Rehabilitering i Center for Ældre og Omsorg  består af i alt 28 medarbejdere fordelt på 20 fysioterapeuter(heraf 1 leder), 7 ergoterapeuter og 1 træningsassistent. Træningen foregår i faciliteter på kommunens 5 plejecentre samt på Byvejen i Nivå(børn).

Afdelingen har  følgende ansvars- og kompetenceområder:

      Genoptræning efter hospitalsophold herunder specialiseret rehabilitering af hjerneskadede

      Genoptræning og vedligeholdende træning af kommunens ældre

      Træning og rehabilitering af børn

      Forebyggende træning via forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme som KOL, cancer, diabetes hjertesygdom og nyopståede lænde/ryg problemer

      Forebyggende selvtræning for kommunens pensionister

      Vederlagsfri fysioterapi  for borgere på kommunens institutioner der via deres diagnose er berettiget hertil, og som vælger en kommunal leverandør i stedet for en privat.Leder af Træning og Rehabilitering Benedicte Fenger vil fremlægge status på træningsområdet på mødet.

Træningen modtager på årsbasis i alt ca. 2000 henvisninger til trænings- og rehabiliteringsforløb, og de fordeler sig således:


 

2016

Forventet i 2017

kommentar


Genoptræning  efter hospitalsbeh./-indlæggelse


1113


1115

Antallet af genoptræningsplaner har været let stigende gennem de sidste år. At det ligger på samme niveau i år som i 2016 tilskrives at hospitalerne  har en lavere produktion  i 2017 og dermed sender færre genoptræningsplaner grundet implementering af sundhedsplatformen. 

2016

Forventet i 2017

Kommentar

Genoptræning eller vedligeholdelsestræning af ældre borgere  -

herunder faldforebyggelse


452


405

Tallet for 2017 kan blive højere end fremskrivningen, da årets sidste måneder typisk har et stort antal henvisninger
 

2016

Forventet i 2017

Kommentarer

Forebyggende træning og sundhedspædagogisk undervisning via forløbsprogrammer


140


225

Stigningen skyldes bl.a. , at de praktiserende læger henviser flere borgere  med kroniske sygdomme til kommunens tilbud.


Børnetræning

Det gennemsnitlige antal børn/ mdr. i træningen er  ca.30   


Borgere på plejehjem/Lindegården, der vælger kommunal vederlagsfri fysioterapi

Det gennemsnitlige antal borgere/mdr. er 23 og ligger stabilt fra år til år


Selvtræning – forebyggende tilbud til pensionister

Det gennemsnitlige antal selvtrænere ligger på 465/mdr. – tallet er rimelig stabilt på årsplan – dog ses sæsonudsving.


VENTETIDER:

Borgerne kontaktes senest efter 5 dage efter at kommunen har modtaget henvisningen. Her gives en tid hos den terapeut, der har de rette kompetencer til at hjælpe borgeren. Har borgeren ret til kørsel eller tolk aftales dette ligeledes ved 1. henvendelse fra kommunen.

Ventetiderne for borgerne, fra de er blevet kontaktet til de er i gang med et træningsforløb, ligger på under en uge i gennemsnit, hvilket er det halve af såvel målsætningerne i lov og i kommunens kvalitetsstandarder.

UDVIKLINGSSTATUS:

  • Forløbsprogrammer for kronikkere

Der har været en stor stigning i antallet af henvisninger for borgere med kroniske sygdomme som KOL, Diabetes, Cancer og rygproblemer til forløbsprogrammerne. Disse forebyggende forløb er ret omkostningstunge rent personalemæssigt (1½times samtale/test  2-3 gange samt 3 måneders trænings- og undervisningsforløb) , så da kronikker - området samtidig generelt er voksende har dette en betydning.

Fra 2018 skal kommunerne ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger gennemføre afklarende samtaler med både de grupper, der er omfattet af forløbsprogrammerne og andre kronikkere fx borgere med gigt, hvorfor vi forventer yderligere stigende aktivitet på forebyggelsesområdet.

  • GLA:D

Der har i 2017 været gennemført et projekt for borgere med slidgigt i knæ og hofter. Borgerne har modtaget træning efter GLA:D-principperne, og det har været så vellykket, at kommunen fortsætter tilbud til målgruppen i 2018 dog med fokuseret visitation, så de borgere +65, der har størst effekt af og behov for et kommunalt tilbud, prioriteres. Der har været et godt og udvidet samarbejde med de praktiserende læger, som er væsentlige i forhold til at identificere borgere, der vil få gavn af træningen.

  • Palliation

Der er i 2017 kommet nye retningslinjer for tilbud om fysioterapi til borgere med terminalerklæringer. Det er hospitalerne, regionens palliationsteam og hospice, der står for den specialiserede fysioterapi, der kræver særlige kompetencer, men de borgere, der bar brug for basal palliativ fysioterapi henvises til  private fysioterapiklinikker. Behandlingen her er gratis for borgeren, da kommunen refunderer borgerens andel.


  • Geriatrien (Demenstiltag – holdstruktur- vedligeholdende træning)

Vi har haft fokus på toning og målretning af de hold der er til kommunens ældre borgere. Adskillelsen mellem genoptræning og vedligeholdelsestræning er blevet præciseret og træningen varetages nu på forskellige hold. Derudover har der været fokus på hjemmeboende demente borgere, og der er oprettet et nyt tilbud med fysisk træning til demente.  Der er i dette tilbud indlagt tid til socialt samvær og inddragelse af de pårørende. Der er også mulighed for træning/afklaring i hjemmet. Dette tilbud foregår i tæt dialog med kommunens demenskoordinatorer.


  • Klippekort til plejehjemsbeboere

Det er fra 1.9.2017 muligt for borgerne på kommunens plejecentre at vælge gymnastik som en klippekortsydelse. Gymnastikken har fokus på bevægelse og kropslige oplevelser generelt og foregår 1x ugl 30 min på hvert af centrene v. Træning & Rehabiliterings personale. Det er ikke at betragte som et genoptræningstilbud, men snarere som et fritidstilbud. Der er stor interesse for tilbuddet.


  • Børnesamråd og udvikling m Elsass

Børnetræningen har hjemtaget de fleste af de træningsforløb, der tidligere blev varetaget af Gentofte. Børneterapien har et nogenlunde konstant børnetal. Enkelte teenagere færdiggør deres træning og børn med mere specialiserede behov fx behov for bassintræning/specialudstyr trænes fortsat i Gentofte. Endvidere arbejdes med en indfasning af betjening af Karlebo specialbørnehave. Dette skal fremover ske i samarbejde med Familie og Handicap, som ligeledes har ansvaret for børnesamrådet, hvor børnenes træningsbevillinger koordineres og afgøres.

I foråret 2018 planlægges et større samarbejdsprojekt finansieret af Helene Elsass-fonden. Det har til formål at skabe bedre samarbejde og koordinering på tværs af alle involverede instanser, der har med Spastikerbørn at gøre, men kan overføres til kommunens øvrige arbejde på børneområdet. Målet er et samlet vidensløft hos forældre og personale samt mere sammenhæng i indsatserne til børnene og deres familier.

  • Samarbejde med jobcenter

Træningen deltager med fagpersonale i jobcenterets rehabiliteringsteam ca. 1 dag ugentligt, Ligesom personalet indgår i det frikommuneforsøg der er i gang på området.

Der er i den forbindelse indledt et samarbejde med kommunens jobcenter om hvorvidt Træning & Rehabilitering kan levere understøttende og afklarende træningstilbud til den igangværende arbejdsmarkedsrettede rehabilitering. Der arbejdes med at finde økonomisk og lovmæssigt grundlag for denne type indsatser, men afdelingen mener at vi fagligt vil kunne tilføre den arbejdsmarkedsrettede rehabilitering en yderligere kvalitet, der kan understøtte jobcenterets resultater.


  • Specialiseret rehabilitering

Der har været stort fokus på om kommunerne levede op til deres forpligtigelse om at tage sig at de hårdest ramte borgere fx hjerneskadede. I den forbindelse modtager kommunen en ny type henvisninger til specialiseret rehabilitering. Disse behandles og følges tværfagligt i kommunens hjerneskadesamråd, hvor der fra sag til sag sammensættes det mest hensigtsmæssige rehabiliteringstilbud for borgeren. De kompetencer, der ikke måtte være i kommunen, tilkøbes efter en konkret vurdering. Det kan dreje sig om neuropsykolog, talepædagog eller mere specialiseret træning på specialinstitution.

Kommunen har hidtil kun haft enkelte af disse forløb om året, men de er omkostningstunge.

Kompetence

Social og Seniorudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 15-01-2018

Udvalget kvitterede for en god gennemgang af opgaverne i træningen og den store indsats de mange medarbejdere på området dagligt yder til gavn for vores borgere.


Seniorrådets bemærkninger vil indgå i overvejelserne om den generelle fremtidige udvikling af træningsområdet. Udvalget bemærker at der i G:LAD allerede foretages en opfølgning.