05-02-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Kristian Hegaard (B)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Thomas Elgaard (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Nr.16 - Træffetid

Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Ingen mødt

Nr.17 - Godkendelse af dagsorden

Pia Bødtker (A), Carsten Wulff (V), Bjørn Svensson (Ø)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Dagsorden godkendt, dog således at punkt 19,20 og 21 behandles før punkt 18.

Nr.18 - Introduktion til Social- og Seniorudvalget fagområder og økonomi

Sagsnr.: 17/27633

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste udvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under udvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.

 

Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for primært  voksne på det sociale og sundhedsmæssige område, herunder opgaver vedrørende

-      tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse

-      tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug

-      ældrepleje

-      træning (vedligeholdelsestræning og rehabilisering)

-      sundhedspleje (småbørnsbesøg, skolesundhedspleje)

-      kommunal tandpleje (børn og ungetandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje)

-      sundhedsaftaler

-      samarbejdet med almen praksis

-      patientrettet forebyggelse, forløbsprogrammer m.v.

-      handicapområdet, herunder børnehandicapområdet

-      særlig støtte til børn og unge

-      PPR

-      høring af regionale sundhedsplaner

-      sundhedsberedskabsplan 

-      sundhed og sundhedskoordination i øvrigt, bortset fra sundhedsfremmende borgerrettede indsatser og sundhedspolitikken, jf. ovenfor under § 15, stk.2

-      frivillig social indsats

-      den almene boligsociale indsats

-      opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, herunder ældre- og plejeboliger, samt botilbud

-      samarbejde med regionale og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende insti­tutioner, som Byrådet har indgået over­enskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslov­givningen

-      Forebyggelsesrådet

-      indvendig vedligehol­delse og aktiviteter i  bygninger på  udvalgets område, samt

-      anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i de kommunale bygninger og anlæg på udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og fore­tager indstilling til Byrådet om

-      sociale rammeaftaler, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økono­miudvalget, jf. § 10

-      politikker og handleplaner inden for udvalgets område

-      takster for ydelser inden for udvalgets område

 

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

-      anlægsplaner og

-      ide- /programoplæg, bygge-/anlægsprogram og indstilling vedrørende dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk.4. Udvalget skal inden for social- og sundhedsområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde:

-      at handicappede borgere får mulighed for at leve et godt liv og bevare den personlige integritet

-      at udvalget indtænker de integrationsmæssige aspekter i sagerne

-      at der ved tilrettelæggelsen af den daglige drift i institutionerne, herunder også hos de eksterne samarbejdspartnere, tages miljømæssige hensyn

Stk.5. Udvalget skal også være opmærksom på muligheden for at indkalde eksterne aktører til inspirationsmøder i forbindelse med forberedelsen af sager på udvalgets område. I den forbindelse har næstformanden i udvalget en særlig rolle ved tilrettelæggelsen af inspirationsmøderne. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning

Nr.19 - Sammenlægning af tilbud på Ungecenter/Møllevejens Skole

Sagsnr.: 16/27913

 
Pia Bødtker (A), Carsten Wulff (V), Bjørn Svensson (Ø)

Beslutningstema

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 14. august 2017 samt på Byrådsmødet den 4. september 2017 blev det besluttet, at der skulle etableres en ny dagbehandlingsskole. Men Byrådet besluttede, at der skulle findes en anden placering end på afdeling Karlebo, Fredensborg Skole.

Som følge af ændringer i Styrelsesvedtægten er det nu Social- og Seniorudvalget, der skal tage stilling i sagen om placering af skolen.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen foreslår at samle en række indsatstilbud på Ungecenter på Møllevej i Nivå under navnet Indsatshuset. Indsatshuset samler alle kommunens indsatser for udsatte børn og unge, og det vil bestå af: 

 

·         En ny dagbehandlingsskole, kaldet Møllevejens Skole (nuværende Møllevejens Skole og Kejserdal)

·         Pædagogisk Forebyggelsesteam (primært på 0-6årsområdet)

·         Psykologer, herunder PPR og behandlingstilbud

·         Netværkskonsulenter – tidlige forebyggende familieindsatser

 

Tilsammen udgøres disse enheder af i alt 61 medarbejdere.

Udover ovenstående tilbud vil en stor del af Ungdomsskolens fritidstilbud fortsat finde sted i Ungecenter, således at bygningerne udnyttes optimalt i så mange timer som muligt syv dage om ugen.

 

Etableringen af Indsatshuset på Møllevej vil betyde, at tre medarbejdere flytter fra Rådhuset til Ungecenter på Møllevej.

 

Etablering af Indsatshuset

Baggrunden for at etablere et Indsatshus er, at der ses et behov for, dels at øge koordineringen og fleksibiliteten i de kommunale dagbehandlingsskoletilbud, dels at sikre, at den økonomiske stigning på området bremses.

 

Visionen med Indsatshuset er, at flere børn og unge med socioemotionelle udfordringer tilbydes én samlet indsats med skræddersyede, velkoordinerede og intensive skole- og behandlingsforløb i tæt samarbejde med almenområdet. Den nye skole, som får navnet Møllevejens Skole, skal medvirke til, at eleverne på sigt trives og udvikles i det almene miljø med den nødvendige behovsafstemte støtte. En sekundær gevinst heraf er, at udgiftsudviklingen til dagbehandling bremses ved at mindske behov for køb af pladser uden for kommunen.

 

Center for Børn og Familie har i dag to interne specialskoletilbud. Kejserdal, kommunens dagbehandlingsskole til børn fra 6 til 18 år og Møllevejens Skole, som er et særligt tilrettelagt skoletilbud for skoletrætte unge fra 8.-10. klasse.

 

Under Indsatshuset bliver der etableret en ny dagbehandlingsskole med navnet Møllevejens Skole, som skal varetage dele af den interne specialundervisning, dagbehandlingstilbud, samt fritidstilbud. Skolen bliver et fleksibelt tilbud, som kan tilrettelægges for en kortere eller længere periode og sammensættes med Indsatshusets øvrige indsatser efter behov.

 

Det er administrationens ønske, at Indsatshusets fire enheder samles på én adresse for at sikre en velkoordineret og let tilgængelig indsats imellem disse funktioner.

 

Indsatsskolens tilbud skal bestå af følgende komponenter:        

·         Skræddersyede undervisnings- og behandlingstilbud til kommunens mest udsatte elever

·         Udgående funktioner som støtte til  børn og unge med særlige behov i de almene miljøer

·         Afklarings- og udredningsforløb af børn og unge med særlige behov

 

 

 

Budgetmæssige konsekvenser

Der er et stigende antal børn og unge i Fredensborg kommune, som har behov for at få et dagbehandlingsskoletilbud. Dagbehandlingsskolerne varetager specialundervisning og specialpædagogiske behandlingsforløb for børn, der har adfærdsmæssige vanskeligheder. Et øget behov for dagbehandlingsskolepladser skyldes især en stigning i antallet af børn med socioemotionelle vanskeligheder, som ikke kan få deres lærings- og trivselsbehov dækket i den almene skole.

De efterspurgte dagbehandlingsskolepladser er oftest eksterne. De eksterne tilbud er dyrere end de interne og de er ofte placeret langt fra kommunen, heraf er flere placeret i København, hvilket medfører store udgifter til transport. Med denne efterspørgsel udfordres den økonomiske ramme for specialundervisning, og der er blandt andet derfor opstået et behov for at reorganisere området på en måde, som kan tilvejebringe bedre interne tilbud om dagbehandling uden at ændre den økonomiske ramme og uden at gå på kompromis med kvaliteten af dagbehandlingen.

 

Målet er at mindske behovet for eksterne køb ved at øge kvaliteten af de forebyggende kommunale indsatser, herunder PPR-funktionen samt det interne dagbehandlingsskoletilbud. Kvaliteten øges ved at intensivere indsatserne, styrke koordineringen og ved tættere samarbejde mellem  de fagprofessionelle.

Ligeledes er det et mål i løbet af få år at reducere det nuværende merforbrug på såvel budget for specialundervisning som budget for dagbehandling. Det forventede merforbrug på specialundervisningsbudgettet for 2017 er blevet væsentlig mindre end forudset i masterplanen. Dette skyldes bl.a., at der er kommet fokus på de stigende udgifter på dagbehandlingsområdet. Det vil være muligt at fastholde denne udvikling ved etablering af et tilbud i kommunen.

 

Forslag om placering

På det tidligere Børne- og Skoleudvalgsmøde den 14.8.2017 og senere på Byrådsmødet den 4.9.2017 blev forslaget om placering af dagbehandlingsskolen på Fredensborg Skole afdeling Karlebo ikke anbefalet.  Administrationen blev derfor bedt om at vende tilbage med et andet forslag til placering. Administrationen anbefaler derfor nu en placering af Indsatshuset samt dagbehandlingsskolen på det nuværende Ungecenter på adressen Møllevej 9 S, 2990 Nivå.


På Kejserdal, der allerede i dag er fysisk presset, er der ikke et tilstrækkeligt stort areal til at rumme elevantallet. 

 

 

Følgende omstændigheder ligger til grund for anbefaling til placering:

 

 • Ungecenter, som Møllevejens Skole i dag er placeret på, er stor nok til at rumme eleverne. Der skal dog tilbygges og bygges om i huset for at tilvejebringe det nødvendige antal klasseværelser
 • Skolen rummer mange af de ønskede skolefaciliteter, f.eks. en idrætshal, to store haller, et træværksted og et storkøkken
 • Adressen er centralt placeret i kommunen, og der er gode transportmuligheder til og fra skolen
 • En placering af Indsatshuset i Ungecenter vil optimere udnyttelsen af det store hus og de mange kvm

Der er en løbende dialog med relevante parter om de planmæssige og miljømæssige forhold.

 

Administrationen er ligeledes i dialog med ejeren af den eksisterende bygning på Møllevej om muligheden for at udvide og ombygge lokaler på adressen samt om etablering af udendørsfaciliteter såsom legeplads.  I denne dialog indgår naturligvis også en afklaring af de økonomiske konsekvenser af udvidelse og ombygning. 

 

Lejemålet på Møllevej er i dag på i alt 2.540 kvm. De 2.105 kvm udgør det oprindelige lejemål, indgået på en 20-årig uopsigelig lejeaftale i 2004. De sidste 435 kvm blev i 2007 tilføjet som resultat af en samarbejdsaftale med Hørsholm Kommune. For disse 435 kvm er der indgået en separat lejeaftale. Denne kan opsiges fra lejers side med 3 måneders varsel. Fra udlejers side er aftalen uopsigelig frem til 2027.

 

Fredensborg Kommunes samlede udgifter til husleje og vedligeholdelse er 2,428 mio. kr. pr. år.

 

Hertil kommer årlige forbrugsudgifter på ca. 0,160 mio.kr.

 

For at tilvejebringe de nødvendige antal kvm til den nye skole skal der ændres såvel i stueetagen som på 1. sal. I stueplan skal der bygges om, så en større del af det samlede areal kan bruges til undervisningslokaler. Dette sker primært ved at udnytte diverse gangarealer og inddrage disse som undervisningsarealer. På 1. sal skal i første omgang ombygges og nyindrettes ca. 400 kvm.

 

Ejeren har indsendt ansøgning om dispensation fra lokalplanen til Fredensborg Kommune, bygningsmyndigheden. Der forventes svar og afklaring på dispensationen primo/medio februar.

 

Det er primært ændringerne på 1. sal, der kræver dispensation fra lokalplanen. 

 

De beregninger, der ligger til grund for nedenstående forslag til finansiering af projektet, er derfor foreløbige, idet ejers ønsker til udbygningens detaljer skal godkendes af byggemyndigheden. Først når denne godkendelse ligger hos ejeren, kan de endelige omkostninger ved ombygninger og tilbygninger laves.

 

Overblik over de foreløbige udgifter til ombygning mv.:

 

 

 

Ombygninger og indretning af lokaler, stueplan

400.000 kr.

Ombygninger og indretning af lokaler, 1. sal

1.600.000 kr.

Etablering af legeplads mv. udendørs

200.000 kr.

Flytteudgifter

200.000 kr.

Udgifter afsat til reetablering af græsplæne mv.

100.000 kr.

I alt

2.500.000 kr.

 

Finansiering af projektet

 

Ejeren af Ungecenter har tilbudt, at Fredensborg Kommune kan vælge én af nedenstående to betalingsmodeller for ombygninger og tilbygninger.

A.
Fredensborg Kommune betaler de faktiske udgifter ved ombygningerne. Dette betyder, at huslejen efterfølgende kan fastholdes. Der kan evt. blive tale om en mindre justering af udgifterne til vedligeholdelse, ligesom forbrugsudgifterne vil stige. Dette modsvares af reducerede udgifter til drift og vedligeholdelse på de bygninger, der foreslås solgt.
Som det ses af ovenstående foreløbige beregninger forventes de samlede faktiske udgifter at være ca. 2,5 mio. kr.

B.
Ombygningen betales delvis ved et engangsbeløb, delvis ved en 10-årig uopsigelig huslejeforhøjelse. Der skal gøres opmærksom på, at der i politikområdets budget ikke er afsat penge til dette, hvilket betyder, at der skal søges om en tillægsbevilling.

 

Administrationen anbefaler en finansiering efter model A, således at udgiften på de 2,5 mio. kr. afholdes som en anlægsinvestering i år. Administrationen anbefaler, at finansieringen søges tilvejebragt i forbindelse med overførselssagen fra mindreforbrug på det samlede kommunale område i 2017.

 

 

 

 

Tidsplan for det videre arbejde

 

Forventet modtagelse af dispensation for lokalplan

Medio februar

Endelige beregninger af omkostninger ved ombygninger

1.3.2018

Udformning og underskrivelse af kontrakt

1.4.2018

Byggeperiode

15.4. – 30.6.

Flytning af Kejserdal til Møllevej

15.6. – 15.7.

Skolestart

1.8.2018

 

Inddragelse

Der har hidtil i forløbet været og vil i det fortsatte forløb være fokus på inddragelse af alle parter i projektet.

·         Under analyse af dagbehandlingsområdet i efteråret 2016 og frem til foråret 2017 er alle relevante i både eget og andre centre fagpersoner inddraget i afdækning af området.

·         Under udviklingen af Indsatshuset i 2017 er alle relevante fagpersoner og alle skoleledere inddraget og orienteret undervejs i processen, med skærpet fokus på de enheder, som udgør medarbejdere i det kommende Indsatshus.

·         Sagen har været drøftet på Lokal MED og på Område MED i 2017 og alle parter har udvist opbakning til projektet.

·         I december 2017 blev der afholdt det første møde med relevante tillidsrepræsentanter og fagforeninger, som erklærede sig enige i etablering af et Indsatshus og en tilhørende Indsatsskole.

·         Når der er truffet beslutning om placering af Indsatshuset, vil de kommende medarbejdere i Indsatshuset, deres tillidsrepræsentanter og tilhørende fagforeninger indgå i et tæt samarbejde med administrationen omkring at få en fælles aftale om arbejdsvilkårene for medarbejderne på plads. 

·         Efter der er truffet beslutning om placering af Indsatsskolen, vil der sideløbende foregå en inddragelsesproces af forældre til børn, der vurderes at have behov for et Indsatshus- eller Indsatsskoleforløb. De elever, der går på henholdsvis Kejserdal og Møllevejens Skole, og som ikke har afsluttet deres skoleforløb, er garanteret en plads på Indsatsskolen, såfremt de takker ja til tilbuddet

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser medtages i overførselssagen, hvor den samlede anlægsudgift i 2018 på 2,5 mio. kr. søges finansieret gennem mindreforbrug i 2017.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet træffer beslutning om placering af Indsatsskolen på Ungecenter, Møllevej 9 S, 2990 Nivå. Skolens navn bliver Møllevejens Skole
 2. At finansieringen af nødvendige ombygninger medtages i overførselssagen, der skal godkendes i Byrådet i marts.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Udvalget indstiller at:


 1. At Byrådet træffer beslutning om placering af Indsatsskolen på Ungecenter, Møllevej 9 S, 2990 Nivå. Skolens navn bliver Møllevejens Skole

 1. At finansieringen af nødvendige ombygninger medtages i overførselssagen, der skal godkendes i Byrådet i marts. Udvalget indstiller model A.

Nr.20 - Styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde

Sagsnr.: 18/935

 
Pia Bødtker (A), Carsten Wulff (V), Bjørn Svensson (Ø)

Beslutningstema

Orientering om Fredensborg Kommunes deltagelse i ”koblingsprojektet”, der har til formål at styrke analyse - og styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde i samarbejde med Børne- og Socialministeriet

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er blandt de 15 kommuner, der er blevet udvalgt til at deltage i Børne- og Socialministeriets ”koblingsprojekt”, hvis formål er at give kommunerne bedre muligheder for at sammenligne sig med andre kommuner med udgangspunkt i sammenlignelige enhedspriser.

 

Projektet har til formål at styrke kommunale analyse- og styringsmuligheder ved at tilvejebringe et datagrundlag med sammenlignelige enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde i mindst 15 kommuner. Leverancerne til projektet vil omfatte indberetning af oplysninger på  individniveau - både i forhold til udgiftsoplysninger og baggrundsdata om borgerne. Data kan derefter bruges til analyser af målgrupper, funktionsniveauer, faktisk afregnede udgifter, samt andre data af styringsrelevans, som fx oplysninger om varighed i botilbud.

 

Som en del af arbejdsgruppen får Fredensborg Kommune indflydelse på hvilke analyser, der vil blive udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, og samtidig gives fuld adgang til databasen til både analytiske og styringsmæssige formål. Arbejdsgruppen vil også bestå af bl.a. medlemmer fra Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik.

 

Projektet forventes at forløbe henover 2018-20.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.21 - Forslag til servicereduktioner på ældreområdet

Sagsnr.: 13/27969

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Forslag til tilpasning af serviceniveauet på ældreområdet til de vedtagne budgetter.

Sagsfremstilling og økonomi

På ældreområdet er enhedsudgifterne (den gennemsnitlige udgift målt pr. ældre borger opgjort som 80+ årige) nedbragt væsentligt over den senere årrække. Det er sket både gennem sund aldring som har betydet at de ældre på et givet alderstrin har haft behov for mindre pleje – og gennem en effektivisering af plejen. Enhedsudgifterne er nedbragt i alle landets kommuner, men væsentligt mere her i kommunen end i størstedelen af landets øvrige kommuner.

 

Nedenstående tabel illustrerer dette forhold. 2. kolonne viser det faktiske tal i Fredensborg Kommune, mens 3. kolonne er et indekstal. Indeks 100 = gennemsnittet for sammenligningskommunerne (Faxe, Fredericia, Haderslev, Mariagerfjord, Kolding). Fredensborg ligger på alle nøgletal (bortset fra hjælpemiddelområdet) på et lavere niveau end gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner.

 

Tabel 1: KL’s nøgletal på ældreområdet

 

Faktisk tal

Indeks

Udgifter til pleje og omsorg pr. 80+ årig

120.662

82

Udgifter til ældrepleje pr. 65+ årig

31.374

85

Udgifter til plejebolig pr. 80+ årig

71.103

89

Gns. udgifter pr. hjemmehjælpsmodtagere

63.822

74

Udgifter til hjemmesygepleje pr. 80+årig

14.143

93

Udgifter til hjælpemidler pr. 80+ årig

11.265

114

Andel modtagere af hjemmehjælp 65+ år, (pct.)

9,2

82

Gns. visiterede timer til hjemmehjælp, 65+årige (timer)

3,5

86

Gns. visiterede timer til hjemmehjælp, 80+årige (timer)

3,5

86

Stigning i andel af 65+ årige fra 2017 til 2040 (procentpoint)

6,9

91

Kilde: KL’s nøgletal fra KØF 2018 (FLIS-data fra 2016)

 

Som det ses af nedenstående figur, er budgettet pr. 80+ årig i Fredensborg Kommune faldet med godt 15 pct. i perioden 2012 til 2017, frem mod 2021 vil der være tale om et fald på 25 pct. sammenlignet med 2012.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1: Rammestyret budget pr. 80+ årige i perioden 2012-2021, opgjort i 2017-pris

Kilde: Fredensborg Kommunes økonomisystem (budget på rammestyrede område, inkl. demografireguleringer), samt befolkningsprognosen.
 

I såvel 2015 og 2016 har faldet i enhedsudgifterne imidlertid ikke været tilstrækkeligt til at indfri budgetforudsætningerne og området har derfor haft behov for tillægsbevillinger. I 2016 havde ældreområdet herudover et merforbrug på ca. 8 mio. kr. svarende til ca. 3 pct. af budgettet. Dette merforbrug blev jf. kommunens bevillingsregler overført til 2017, hvor det blev forudsat indhentet. Dette har ikke været muligt i 2017 og forventes heller ikke muligt i 2018 inden for rammerne af det nuværende serviceniveau. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der sker en mindre justering af serviceniveauet, så det sikres at budgettet overholdes.

 

Ses bort fra den negative overførsel, så vurderes budgettet på den rammestyrede del af politikområde 13 i 2018 at matche behovet på plejeområdet. Faldet i budget pr. 80+ årige fra 2019 og frem kan medføre budgetudfordringer.

 

Det er særligt Fredensborg Hjemmepleje, der har været udfordret i 2016 og 2017. I 2017 skyldes merforbruget dels en negativ overførsel fra 2016 på 3,2 mio., dels et højt sygefravær i særligt to hjemmeplejegrupper med deraf følgende højt vikarforbrug, samt faldende visiterede timer. Hjemmeplejen er yderligere udfordret af øgede krav til kompetencer, hvilket medfører behov for flere sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter og mindre behov for social-og sundhedshjælpere. Det betyder øgede lønomkostninger, da de førstnævnte grupper er dyrere end social-og sundhedshjælperne.

Hjemmeplejen afregnes pr. visiteret time og afregningspriserne i Fredensborg ligger ca. 10 pct. under nabokommunerne. Afregningspriserne i Fredensborg Kommune er fastsat ud fra sidste års regnskab, justeret for en effektivisering på 2 pct. pga. højt forbrug i 2016. Det har gjort det vanskeligt for hjemmeplejen at overholde budgettet.

 

Herudover har flere af plejecentrene i kommunen et merforbrug i 2017. Hovedsagligt er det Egelunden og Øresundhjemmet som er udfordret. 

 

Tabel 2: Budgetforudsætninger mv. 2017-2021, Pleje og Omsorg 

I 1.000 kr.

2017 i 2017-priser og 2018-2021 i 2018-priser

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

Nuværende budget i OPUS*

284.395

301.577

308.316

316.331

331.252

Budgetændringer vedr. Budgetrevision pr. 30.11.2017

4.652

-2.693

-2.642

-2.642

-2.642

Budget i alt

289.047

298.884

305.674

313.689

328.610

Forventet regnskab uden servicereduktioner

296.650

298.884

305.674

313.689

328.610

Forventet merforbrug ekskl. overførsler (”+” er merforbrug, ”-” er mindreforbrug)

7.603

0

0

0

0

Akk. Merforbrug (inkl. overførsler til alle år)

7.603

7.603

7.603

7.603

7.603

Servicereduktioner

0

-1.400

-2,000

-2,000

-2,000

Forventet akk. merforbrug med servicereduktioner

7.603

6.203

4.203

2.203

203

 *Totalt budget på politikområde 13, ekskl. 100 pct. overførselsadgang, Hjælpemiddelområdet og KMF.

 

Der forelægges her forslag til servicereduktioner svarende til en årlig budgeteffekt fra 2018 på 1,4 mio. kr. og 2,0 mio. i de efterfølgende år, der vil bidrage til at overførslerne kan holdes under 3 pct. og gradvist medvirke til, at den negative overførsel fra 2017 reduceres og helt er indhentet i 2021. En hurtigere afvikling af merforbruget fra 2017, vil fordre yderligere servicereduktioner fra 2018.

 

Der foreslås følgende reduktioner:

 1. Takst for tøjvask for hjemmeboende øges til det maksimale 49 pct. af den reelle udgift.  Borgerne betaler aktuelt 74 kr. ugentligt (for en tøjvask optil 8 kg. pr. gang).

Med forslaget øges den ugentlige takst til 103 kr. Effekt i 2018 er 0,2 mio. kr. og fra 2019 og frem 0,4 mio. kr.

 1. Ophør med omsorgsmæssige ydelser.

De omsorgsmæssige ydelser erstattede den tidligere klippekortordning samt omsorgstimerne.

Det er en ydelse der ligger ud over det lovgivningsmæssige. Effekt i 2018 er 0,6 mio. kr. og fra 2019 og frem 1,0 mio. kr.

Forslaget vil have en personalemæssig effekt, der forventes dog ikke deciderede afskedigelser.

 1. Reduktion af antal rengøringer til hjemmeboende.

Det normale rengøringsniveau er 23 gange årligt til hjemmeboende, dog undtaget borgere med særligt behov, som modtager optil 52 gange årligt.

Normalrengøringsniveauet foreslås reduceret med to gange årligt, således at niveauet bliver 21 gange. Borgere med særligt behov vil fortsat modtage 52 gange årligt og berøres således ikke af forslaget. Der kan opnås fuld effekt allerede i 2018 svarende til 0,6 mio. kr. årligt.

Forslaget vil have en personalemæssig effekt, der forventes dog ikke deciderede afskedigelser.

 

Tabel 3: Budgetmæssig effekt af foreslåede besparelser.

 I mio. kr.

2018

2019 og frem

Takst tøjvask

0,2

0,4

Oms. ydelser

0,6

1,0

Rengøring

0,6

0,6

Total

1,4 mio. kr.

2,0 mio. kr.

Bevilling

Sagen har ikke umiddelbart bevillingsmæssige konsekvenser, men såfremt der ikke vedtages servicereduktioner jf. de fremlagte forslag, så kan der opstå behov for en tillægsbevilling senere på året.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At udvalget jf. de fremlagte forslag, peger på besparelser så det akkumulerede merforbrug gradvist kan nedbringes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Udvalget noterer sig, at det forventede driftsmæssige underskud i 2018 ikke skyldes en generel driftsmæssig ubalance, men et efterslæb fra 2016 regnskabet.


Udvalget ønsker på den baggrund ikke for nuværende at gennemføre servicereduktioner.


Udvalget vil følge udviklingen i økonomien tæt ved de kommende budgetrevisioner.


Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Nr.22 - Orientering om Forebyggelsesrådet

Sagsnr.: 17/24724

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om udpegning af medlemmer til Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget godkendte den 15. januar 2018 Forebyggelsesrådets rammer og sammensætning, herunder kommissoriet.


Seniorrådet, Ældre Sagen og DH, Fredensborg har efterfølgende udpeget de medlemmer, de ønsker at indstille til Forebyggelsesrådet.


Udpegningen til Forebyggelses, som er godkendt af formanden for SSU er:


Seniorrådet: Lisbeth E. Knudsen og Finn Kamper-Jørgensen

Ældre Sagen, Fredensborg: Jørgsen Simonsen og Henrik Nielsen (mindst indtil Ældre Sagens konstituering i marts måned)

DH, Fredensborg: Lis Kofoed


Seniorrådet og Ældre Sagen har peget på Finn Kamper-Jørgensen som formand.


Fra administrationen deltager Ældre og Omsorgschef Hans Bækvang, Leder af Træning og Rehabilitering Benedicte Fenger og Leder af Humlebæk dagcenter Trine Zørn. Herudover afventer en tilbagemelding fra Center for Læring, Fritid og Sundhed som repræsenterer den borgerrettede forebyggelse. Forebyggelsesrådet sekretariatsbetjenes af udviklingskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen.


Forebyggelsesrådet konstitueres på første møde planlagt i februar måned.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.23 - Godkendelse af anlægsregnskab - Kapacitetsudvidelse plejecenter Lystholm

Sagsnr.: 10/6964

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab – Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab for anlægsprojektet XA-0060303001 – Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm fremgår af tabellen herunder.

 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Rådighedsbeløb i alt

12.754.810

-1.270.000

11.484.810

Afholdte udgifter i alt

12.665.660

-1.280.000

11.385.660

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

89.151

10.000

99.151


Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindre forbrug på
99.151 kr.


Projektet har omfattet en udvidelse i en ny bygning med 24 plejeboliger. Derudover er to af de nuværende små enheder udvidet fra 8 til 12 boliger, for at sikre en mere optimal daglig drift. Fire af de nye boliger er blevet indrettet til ægteparboliger.

I det hidtidige byggeri var der ikke fysisk sammenhæng mellem bygningerne, hvilket betød at man skal skulle bevæge sig over terræn for at komme til den anden bygning. Dette skabte ikke sammenhæng for beboere og var uhensigtsmæssigt for personalet specielt i aften og nattetimerne.

Nu er der etableret forbindelsesgange mellem alle bygninger.

Derudover er der foretaget en udvidelse af caféarealet, således at der er plads til at rumme de 64 beboere og personale til fællesarrangementer.

Der er blevet etableret omklædnings- og badefaciliteter i  kælderplan.

Byggeriet blev igangsat i 2012 og hovedparten færdiggjort i 2013. Der har udestået en række mindre arbejder, hvilket er baggrunden for at det endelig byggeregnskab først foreligger nu.

Mindreforbruget tilføres kassen.

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med overførselssagen 2017 til 2018

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes
 2. At de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med overførselssagen 2017 til 2018

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Den administrative indstilling anbefales byrådet.

Nr.24 - Orientering om ankestatistik ældreområdet 2017

Sagsnr.: 17/15532

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik for ældreområdet i 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Borgere har mulighed for at anke over en myndighedsafgørelse.

Når der modtages en anke, foretages der en genvurdering af sagen (remonstration). Denne genvurdering foretages af en anden sagsbehandler end den sagsbehandler, der oprindelig traf afgørelsen.


Hvis denne genvurdering fører til samme afgørelse, videresendes anken til Ankestyrelsen.


Ankestyrelsen kan træffe tre typer afgørelser :


 • Stadfæstelsen af afgørelsen
 • Ændring af afgørelsen
 • Hjemvisning til fornyet behandling


I 2017 er 10 sager afgjort af Ankestyrelsen.

7 sager er stadfæstet

2 sager hjemvist  (én sag efterfølgende bevilget og én sag under sagsbehandling)

1 sag er ændret.


6 ankesager omhandlede hjælpemidler, 3 sager ældre/plejebolig og én sag hjemmepleje.


Bilag med oversigt vedlagt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.25 - Orientering om KMD Nexus implementering 2018

Sagsnr.: 18/1704

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om proces for implementering af nyt omsorgssystem KMD Nexus

Sagsfremstilling og økonomi

Center for Ældre og Omsorg har siden 2010 anvendt CSC Vitae(FOS) som journalsystem

Kommunerne er forpligtet til udbyde denne opgave mindst hver 6.år. Efter en evaluering af de eksisterende omsorgssystemer på markedet tildelte kommunen opgaven via en SKI aftale til KMD Nexus.

Systemet skal implementeres i foråret 2018, således at drift overgår fra FOS til Nexus den 1.6

Ud over skift af selve omsorgssystemet foretages også et skift af dokumentationsmetode fra Fælles Sprog II til Fælles Sprog III.

Fælles Sprog III er en fælles metode til dokumentation og udveksling af data i det kommunale ældre- og sundhedsområde. Dette sker gennem brug af ensartede begreber, klassifikationer og tilpassede arbejdsgange. Center for Ældre og Omsorg forventer at kunne realisere en række positive effekter ved at dokumentere ud fra denne metode. 

Kommunens medarbejdere må i dag bruge forholdsvis meget tid på at skrive de samme oplysninger om borgerne flere steder i omsorgssystemet, ofte i fritekst og med lange forklaringer. Fælles Sprog III understøtter genbrug af de data, der allerede er dokumenteret om borgeren i omsorgsjournalen. Fælles Sprog III giver ledelsen mulighed for at trække statistik på tværs af borgere. Samlet set forventes Fælles Sprog III at understøtte mere effektive arbejdsgange og bedre kvalitet i data.

I forbindelse på overgangen til Nexus er det besluttet at medarbejderne fremover i videst mulig udstrækning skal foretage dokumentationen sammen med borgerne.

Grundprincippet i omsorgsjournalsystemet KMD Nexus er ”én borger, én plan”. Det betyder, at alle arbejder i samme it-platform, også når der samarbejdes på tværs af fagligheder, enheder og centre. Det betyder, at medarbejderne bedre kan tage højde for borgerens samlede situation. Center for Ældre og Omsorg forventer, at overgangen til KMD Nexus bidrager til mere effektive forløb, der i højere grad hænger sammen på tværs af sundhed og omsorg. Systemet kan også anvendes af socialområdet, men handicap- og socialpsykiatriområdet fortsætter i første omgang på eksisterende systemer.. 

Borgere og pårørende får mulighed for at få en mere aktiv rolle i deres forløb, fordi Nexus gør det muligt for borgerne at skrive i omsorgsjournalen, følge med i aftaler og dokumenter samt mulighed for at føre digitale samtaler med sundhedspersonalet. 

Opgaver i implementeringsperioden

Alle medarbejdere i Center for Ældre og Omsorg skal fra 1. februar 2018 og frem til 1. juni 2018 undervises i det ny omsorgssystem, Nexus, og sikre, at data fra FOS manuelt konverteres til Nexus ud fra de nye principper for dokumentation i Fælles Sprog III. Der skal oprettes nye journaler for alle borgere, der modtager ydelser fra Center for Ældre og Omsorg, og disse journaler skal skrives ud fra de helt nye principper og kategorier i Fælles Sprog III. I alt er der tale om ca. 2500  journaler af forskellig omfang, hvortil der også kommer journaler for borgere, der skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg samt borgere, der udelukkende er tildelt hjælpemidler.

Systemopsætningen i Nexus skal være klar primo 2018. Den ny opsætning af systemet skal være tilpasset principperne i Fælles Sprog III og organisationens enheder.

 Konsekvenser for drift og serviceniveau i implementeringsperioden 

Center for Ældre og Omsorg prioriterer, at borgerne naturligvis får den nødvendige hjælp og støtte, og at de mærker så lidt som muligt til overgangen til ny dokumentationsmetode og omsorgssystem, og følgende aktiviteter vil blive prioriteret:

·         At borgere hjemtages rettidigt fra hospitalerne.

·         Sikring af den nødvendige kapacitet på kommunens midlertidige døgnpladser.

·         Indstilling af borgere til plejebolig og ældreboliger.

De akutte telefoner vil have uændrede åbningstider fra kl. 8-15, så eksterne samarbejdsparter fortsat kan komme i kontakt med kommunen.

Da den største arbejdsmængde i implementeringsperioden skal varetages af Visitationen, vil nogle opgaver skulle nedprioriteres.

Det vil primært omhandle den løbende re-visitation som vil blive indstillet.

Ændrede ”pakker” (budgetforlig 2018-2021) kan først implementeres fra  4. kvartal 2018.

Omfanget af administrativ visitation, frem for hjemmebesøg, vil øges, Herunder vil også den fremskudte visitation på hospitalerne overgå til primær telefonisk kontakt.

Længere sagsbehandlingstider og tidsfrister, for ikke-akutte ændringer. I dag er der sagsbehandlingstidsfrist på op til fem dage, i konverteringsperioden forventes det at ville kunne blive op til 10 dage.

Drift og serviceniveau i hjemmeplejen, på plejehjem og på Pilebo forventes at blive opretholdt på næsten samme serviceniveau.

Der forventes øget brug af vikarer på alle driftsenheder for at kunne opretholde den vanlige drift og serviceniveau, når medarbejderne er til undervisning. Der er afsat et mindre beløb på 350 t.kr til virakdækning (budgetforlig 2018-2021)

Med en komprimeret og intens implementeringsperiode, hvor alle medarbejdere skal undervises og en del medarbejdere skal konvertere data til det nye omsorgssystem, sker der endvidere nedjustering af følgende forhold:

Kompetenceudvikling i form af kurser, og deltagelse i projekter samt nye udviklingstiltag vil blive nedprioriteret til et minimumsniveau. Kompetenceudviklingen vil i stedet være i forhold til det nye sundhedsfaglige dokumentationssystem og kvaliteten heraf.

Der vil være begrænset mulighed for at afholde ferie i implementeringsperioden. Dette kan medføre en ophobning af ferie, der skal afholdes før og efter implementeringsperioden. Der er således mulighed for at afholde restferie, og der foretages en individuel og konkret vurdering af ferieønsker.

 

Mål for implementering er at alle borgere er konverteret med basisoplysninger og besøgsplan pr. 1. juni.

 

Alle borgeres handleplaner, dagsplaner o.lign. skal være opdateret pr. 1. september.

 

Økonomi

Konverteringen til det nye system vil blive søgt håndteret inden for den nuværende ramme, dog således at administrationen ved overførselssagen vil søge om at der inden for mindreforbruget på politikområde 16 for 2017 omprioriteres midler til at understøtte konverteringen, således at det sikres at borgerne mærker mindst muligt til det omfattende systemskifte.

Bevilling

Konverteringen til Nexus afholdes inden for eksisterende bevillinger.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning

Nr.26 - Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsnr.: 18/1988

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje- og ældreboliger. I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtiget til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.


Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.


Plejeboliger


Aktuelt er der 19 borgere på venteliste til en plejebolig, heraf er de 3 borgere fra andre kommuner. Der er aktuelt 5 Fredensborg borgere, som søger plejebolig i en anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 14 borgere på en plejehjemsplads og der er således tale om en stigning på 5 borgere.


Aktuelt overholder Fredensborg Kommune plejeboliggarantien.


I hele 2017 overholdt Fredensborg Kommune plejeboliggarantien for alle Fredensborg borgere og den gennemsnitlige ventetid, på plejeboliggarantien var 12,82 dage.


Ældreboliger


Aktuelt er der 19 borgere på venteliste til en ældrebolig. Af disse borgere er 12 fra Fredeborg Kommune og 7 fra andre kommuner. Der er aktuelt 8 Fredensborg borgere, som søger ældrebolig i anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede der 14 borgere på en ældrebolig og der er således tale om en stigning på 5 borgere.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om social service

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning

Nr.27 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om kommende sager

Sagsfremstilling og økonomi

Marts – mødet holdes på pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

 • Introduktion til arbejdet på plejecentret
 • Status på skærmbesøg i hjemmeplejen
 • Udvikling i visiterede besøg i hjemmeplejen
 • Økonomisk status, Handicap og Socialpsykiatri
 • Udmøntning af Finanslovspuljer
 • Godkendelse af vedtægter,samarbejdsaftale og budget Seniorrrådet
 • Kvalitetsstandard afløsning og aflastning

April

·         Præsentation af skabelon for løbende information til udvalget om økonomiske nøgletal.

 • Oplæg til den fortsatte drift af hjælpemiddelcentralen
 • Status på skærmbesøg i hjemmeplejen

 

Maj

·         Revideret masterplan på Handicap og Socialpsykiatri

·         Status akutsygeplejen

 

Juni – Mødet holdes på/om Indsatshuset

·         Introduktion til og status for arbejdet med etablering af et indsatshus

·         Status på frikommuneprojektet

 • Venteliste plejebolig og ældrebolig

·          

 

 

August

·         Økonomisk status Ældre og omsorg

·         Økonomisk status Handicap og Socialpsykiatri

·         Halvårsstatus på ankestatistik

 

September – Mødet holdes på Lindegården

·         Introduktion til Lindegården, Linden og Viso

 

Oktober

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

·         Introduktion til træningsenhedens arbejde

·         Økonomisk status ældre og omsorg

·         Økonomis status Handicap og Socialpsykiatri

 

December

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Udvalget får i foråret en sag med orientering om hvordan der på området er arbejdet med opfølgningen på trivselsmålingen.