Nr.24 - Orientering om ankestatistik ældreområdet 2017

Sagsnr.: 17/15532

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik for ældreområdet i 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Borgere har mulighed for at anke over en myndighedsafgørelse.

Når der modtages en anke, foretages der en genvurdering af sagen (remonstration). Denne genvurdering foretages af en anden sagsbehandler end den sagsbehandler, der oprindelig traf afgørelsen.


Hvis denne genvurdering fører til samme afgørelse, videresendes anken til Ankestyrelsen.


Ankestyrelsen kan træffe tre typer afgørelser :


  • Stadfæstelsen af afgørelsen
  • Ændring af afgørelsen
  • Hjemvisning til fornyet behandling


I 2017 er 10 sager afgjort af Ankestyrelsen.

7 sager er stadfæstet

2 sager hjemvist  (én sag efterfølgende bevilget og én sag under sagsbehandling)

1 sag er ændret.


6 ankesager omhandlede hjælpemidler, 3 sager ældre/plejebolig og én sag hjemmepleje.


Bilag med oversigt vedlagt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.