Nr.21 - Forslag til servicereduktioner på ældreområdet

Sagsnr.: 13/27969

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Forslag til tilpasning af serviceniveauet på ældreområdet til de vedtagne budgetter.

Sagsfremstilling og økonomi

På ældreområdet er enhedsudgifterne (den gennemsnitlige udgift målt pr. ældre borger opgjort som 80+ årige) nedbragt væsentligt over den senere årrække. Det er sket både gennem sund aldring som har betydet at de ældre på et givet alderstrin har haft behov for mindre pleje – og gennem en effektivisering af plejen. Enhedsudgifterne er nedbragt i alle landets kommuner, men væsentligt mere her i kommunen end i størstedelen af landets øvrige kommuner.

 

Nedenstående tabel illustrerer dette forhold. 2. kolonne viser det faktiske tal i Fredensborg Kommune, mens 3. kolonne er et indekstal. Indeks 100 = gennemsnittet for sammenligningskommunerne (Faxe, Fredericia, Haderslev, Mariagerfjord, Kolding). Fredensborg ligger på alle nøgletal (bortset fra hjælpemiddelområdet) på et lavere niveau end gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner.

 

Tabel 1: KL’s nøgletal på ældreområdet

 

Faktisk tal

Indeks

Udgifter til pleje og omsorg pr. 80+ årig

120.662

82

Udgifter til ældrepleje pr. 65+ årig

31.374

85

Udgifter til plejebolig pr. 80+ årig

71.103

89

Gns. udgifter pr. hjemmehjælpsmodtagere

63.822

74

Udgifter til hjemmesygepleje pr. 80+årig

14.143

93

Udgifter til hjælpemidler pr. 80+ årig

11.265

114

Andel modtagere af hjemmehjælp 65+ år, (pct.)

9,2

82

Gns. visiterede timer til hjemmehjælp, 65+årige (timer)

3,5

86

Gns. visiterede timer til hjemmehjælp, 80+årige (timer)

3,5

86

Stigning i andel af 65+ årige fra 2017 til 2040 (procentpoint)

6,9

91

Kilde: KL’s nøgletal fra KØF 2018 (FLIS-data fra 2016)

 

Som det ses af nedenstående figur, er budgettet pr. 80+ årig i Fredensborg Kommune faldet med godt 15 pct. i perioden 2012 til 2017, frem mod 2021 vil der være tale om et fald på 25 pct. sammenlignet med 2012.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1: Rammestyret budget pr. 80+ årige i perioden 2012-2021, opgjort i 2017-pris

Kilde: Fredensborg Kommunes økonomisystem (budget på rammestyrede område, inkl. demografireguleringer), samt befolkningsprognosen.
 

I såvel 2015 og 2016 har faldet i enhedsudgifterne imidlertid ikke været tilstrækkeligt til at indfri budgetforudsætningerne og området har derfor haft behov for tillægsbevillinger. I 2016 havde ældreområdet herudover et merforbrug på ca. 8 mio. kr. svarende til ca. 3 pct. af budgettet. Dette merforbrug blev jf. kommunens bevillingsregler overført til 2017, hvor det blev forudsat indhentet. Dette har ikke været muligt i 2017 og forventes heller ikke muligt i 2018 inden for rammerne af det nuværende serviceniveau. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der sker en mindre justering af serviceniveauet, så det sikres at budgettet overholdes.

 

Ses bort fra den negative overførsel, så vurderes budgettet på den rammestyrede del af politikområde 13 i 2018 at matche behovet på plejeområdet. Faldet i budget pr. 80+ årige fra 2019 og frem kan medføre budgetudfordringer.

 

Det er særligt Fredensborg Hjemmepleje, der har været udfordret i 2016 og 2017. I 2017 skyldes merforbruget dels en negativ overførsel fra 2016 på 3,2 mio., dels et højt sygefravær i særligt to hjemmeplejegrupper med deraf følgende højt vikarforbrug, samt faldende visiterede timer. Hjemmeplejen er yderligere udfordret af øgede krav til kompetencer, hvilket medfører behov for flere sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter og mindre behov for social-og sundhedshjælpere. Det betyder øgede lønomkostninger, da de førstnævnte grupper er dyrere end social-og sundhedshjælperne.

Hjemmeplejen afregnes pr. visiteret time og afregningspriserne i Fredensborg ligger ca. 10 pct. under nabokommunerne. Afregningspriserne i Fredensborg Kommune er fastsat ud fra sidste års regnskab, justeret for en effektivisering på 2 pct. pga. højt forbrug i 2016. Det har gjort det vanskeligt for hjemmeplejen at overholde budgettet.

 

Herudover har flere af plejecentrene i kommunen et merforbrug i 2017. Hovedsagligt er det Egelunden og Øresundhjemmet som er udfordret. 

 

Tabel 2: Budgetforudsætninger mv. 2017-2021, Pleje og Omsorg 

I 1.000 kr.

2017 i 2017-priser og 2018-2021 i 2018-priser

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

Nuværende budget i OPUS*

284.395

301.577

308.316

316.331

331.252

Budgetændringer vedr. Budgetrevision pr. 30.11.2017

4.652

-2.693

-2.642

-2.642

-2.642

Budget i alt

289.047

298.884

305.674

313.689

328.610

Forventet regnskab uden servicereduktioner

296.650

298.884

305.674

313.689

328.610

Forventet merforbrug ekskl. overførsler (”+” er merforbrug, ”-” er mindreforbrug)

7.603

0

0

0

0

Akk. Merforbrug (inkl. overførsler til alle år)

7.603

7.603

7.603

7.603

7.603

Servicereduktioner

0

-1.400

-2,000

-2,000

-2,000

Forventet akk. merforbrug med servicereduktioner

7.603

6.203

4.203

2.203

203

 *Totalt budget på politikområde 13, ekskl. 100 pct. overførselsadgang, Hjælpemiddelområdet og KMF.

 

Der forelægges her forslag til servicereduktioner svarende til en årlig budgeteffekt fra 2018 på 1,4 mio. kr. og 2,0 mio. i de efterfølgende år, der vil bidrage til at overførslerne kan holdes under 3 pct. og gradvist medvirke til, at den negative overførsel fra 2017 reduceres og helt er indhentet i 2021. En hurtigere afvikling af merforbruget fra 2017, vil fordre yderligere servicereduktioner fra 2018.

 

Der foreslås følgende reduktioner:

  1. Takst for tøjvask for hjemmeboende øges til det maksimale 49 pct. af den reelle udgift.  Borgerne betaler aktuelt 74 kr. ugentligt (for en tøjvask optil 8 kg. pr. gang).

Med forslaget øges den ugentlige takst til 103 kr. Effekt i 2018 er 0,2 mio. kr. og fra 2019 og frem 0,4 mio. kr.

  1. Ophør med omsorgsmæssige ydelser.

De omsorgsmæssige ydelser erstattede den tidligere klippekortordning samt omsorgstimerne.

Det er en ydelse der ligger ud over det lovgivningsmæssige. Effekt i 2018 er 0,6 mio. kr. og fra 2019 og frem 1,0 mio. kr.

Forslaget vil have en personalemæssig effekt, der forventes dog ikke deciderede afskedigelser.

  1. Reduktion af antal rengøringer til hjemmeboende.

Det normale rengøringsniveau er 23 gange årligt til hjemmeboende, dog undtaget borgere med særligt behov, som modtager optil 52 gange årligt.

Normalrengøringsniveauet foreslås reduceret med to gange årligt, således at niveauet bliver 21 gange. Borgere med særligt behov vil fortsat modtage 52 gange årligt og berøres således ikke af forslaget. Der kan opnås fuld effekt allerede i 2018 svarende til 0,6 mio. kr. årligt.

Forslaget vil have en personalemæssig effekt, der forventes dog ikke deciderede afskedigelser.

 

Tabel 3: Budgetmæssig effekt af foreslåede besparelser.

 I mio. kr.

2018

2019 og frem

Takst tøjvask

0,2

0,4

Oms. ydelser

0,6

1,0

Rengøring

0,6

0,6

Total

1,4 mio. kr.

2,0 mio. kr.

Bevilling

Sagen har ikke umiddelbart bevillingsmæssige konsekvenser, men såfremt der ikke vedtages servicereduktioner jf. de fremlagte forslag, så kan der opstå behov for en tillægsbevilling senere på året.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At udvalget jf. de fremlagte forslag, peger på besparelser så det akkumulerede merforbrug gradvist kan nedbringes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Udvalget noterer sig, at det forventede driftsmæssige underskud i 2018 ikke skyldes en generel driftsmæssig ubalance, men et efterslæb fra 2016 regnskabet.


Udvalget ønsker på den baggrund ikke for nuværende at gennemføre servicereduktioner.


Udvalget vil følge udviklingen i økonomien tæt ved de kommende budgetrevisioner.


Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.