Nr.20 - Styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde

Sagsnr.: 18/935

 
Pia Bødtker (A), Carsten Wulff (V), Bjørn Svensson (Ø)

Beslutningstema

Orientering om Fredensborg Kommunes deltagelse i ”koblingsprojektet”, der har til formål at styrke analyse - og styringsmuligheder på det specialiserede voksenområde i samarbejde med Børne- og Socialministeriet

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er blandt de 15 kommuner, der er blevet udvalgt til at deltage i Børne- og Socialministeriets ”koblingsprojekt”, hvis formål er at give kommunerne bedre muligheder for at sammenligne sig med andre kommuner med udgangspunkt i sammenlignelige enhedspriser.

 

Projektet har til formål at styrke kommunale analyse- og styringsmuligheder ved at tilvejebringe et datagrundlag med sammenlignelige enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde i mindst 15 kommuner. Leverancerne til projektet vil omfatte indberetning af oplysninger på  individniveau - både i forhold til udgiftsoplysninger og baggrundsdata om borgerne. Data kan derefter bruges til analyser af målgrupper, funktionsniveauer, faktisk afregnede udgifter, samt andre data af styringsrelevans, som fx oplysninger om varighed i botilbud.

 

Som en del af arbejdsgruppen får Fredensborg Kommune indflydelse på hvilke analyser, der vil blive udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, og samtidig gives fuld adgang til databasen til både analytiske og styringsmæssige formål. Arbejdsgruppen vil også bestå af bl.a. medlemmer fra Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik.

 

Projektet forventes at forløbe henover 2018-20.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.