Nr.18 - Introduktion til Social- og Seniorudvalget fagområder og økonomi

Sagsnr.: 17/27633

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste udvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under udvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.

 

Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for primært  voksne på det sociale og sundhedsmæssige område, herunder opgaver vedrørende

-      tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse

-      tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug

-      ældrepleje

-      træning (vedligeholdelsestræning og rehabilisering)

-      sundhedspleje (småbørnsbesøg, skolesundhedspleje)

-      kommunal tandpleje (børn og ungetandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje)

-      sundhedsaftaler

-      samarbejdet med almen praksis

-      patientrettet forebyggelse, forløbsprogrammer m.v.

-      handicapområdet, herunder børnehandicapområdet

-      særlig støtte til børn og unge

-      PPR

-      høring af regionale sundhedsplaner

-      sundhedsberedskabsplan 

-      sundhed og sundhedskoordination i øvrigt, bortset fra sundhedsfremmende borgerrettede indsatser og sundhedspolitikken, jf. ovenfor under § 15, stk.2

-      frivillig social indsats

-      den almene boligsociale indsats

-      opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, herunder ældre- og plejeboliger, samt botilbud

-      samarbejde med regionale og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende insti­tutioner, som Byrådet har indgået over­enskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslov­givningen

-      Forebyggelsesrådet

-      indvendig vedligehol­delse og aktiviteter i  bygninger på  udvalgets område, samt

-      anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i de kommunale bygninger og anlæg på udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og fore­tager indstilling til Byrådet om

-      sociale rammeaftaler, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økono­miudvalget, jf. § 10

-      politikker og handleplaner inden for udvalgets område

-      takster for ydelser inden for udvalgets område

 

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

-      anlægsplaner og

-      ide- /programoplæg, bygge-/anlægsprogram og indstilling vedrørende dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk.4. Udvalget skal inden for social- og sundhedsområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde:

-      at handicappede borgere får mulighed for at leve et godt liv og bevare den personlige integritet

-      at udvalget indtænker de integrationsmæssige aspekter i sagerne

-      at der ved tilrettelæggelsen af den daglige drift i institutionerne, herunder også hos de eksterne samarbejdspartnere, tages miljømæssige hensyn

Stk.5. Udvalget skal også være opmærksom på muligheden for at indkalde eksterne aktører til inspirationsmøder i forbindelse med forberedelsen af sager på udvalgets område. I den forbindelse har næstformanden i udvalget en særlig rolle ved tilrettelæggelsen af inspirationsmøderne. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Orienteringen taget til efterretning