03-12-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Kristian Hegaard (B)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Carsten Wulff (V)

Thomas Elgaard (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.139 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Ingen mødt til træffetid.

Nr.140 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.141 - Hoveduddeling af puljen til frivilligt socialt arbejde 2019

Sagsnr.: 18/25215

 

Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 i Lov om Social Service.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

I budget 2019 er der afsat 1.161.000 kr. i puljen til § 18 midler.

 

Heraf prioriteres 41.000 kr. til den fælleskommunale § 18 pulje, der udgøres af midler fra Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Der indbetales 1 kr. pr. indbygger i den enkelte kommune til puljen, der støtter tværkommunale projekter og samarbejde på tværs af frivillige sociale foreninger.

 

Efter indbetaling til den fælleskommunale § 18 pulje resterer således 1.120.000 kr. tilbage til fordeling i den lokale § 18 pulje.

 

Ved ansøgningsfristen for hoveduddelingen den 1. oktober er der indkommet i alt 32 ansøgninger. Det er 4 ansøgninger mere end i 2017. Den ansøgte tilskudsstørrelse spænder fra 3.078 til 119.900 kr., og det samlede ansøgte beløb udgør 1.652.850 kr.

 

Frivilligdag 2019 

Siden 2017 har der været afholdt Frivilligdag som en fejring af de frivillige på det sociale område. De frivillige organisationer og Frivilligcentret anbefaler, at der også afholdes en fejring af de frivillige i 2019. Administrationen har på den baggrund valgt at indstille 30.000 kr. ud af den samlede pulje for 2019 til afholdelse af en Frivilligdag i 2019.

 

Tabel 1: Budget 2019

 

Puljen til frivilligt socialt arbejde 2019

 

   1.161.000 kr.

 

Fratrukket tilskud til den fælleskommunale § 18 pulje

    

- 41.000 kr.

 

Reserveret Frivilligdag 2019

    

- 30.000 kr.

 

Restbeløb til fordeling

 

   1.090.000 kr.

 

Administrationen har gennemgået alle ansøgninger og behandlet dem i henhold til de gældende kriterier og særlige indsatsområder for § 18 puljen.

Kriterier mv. fremgår af bilag 1.

 

Administrationens bemærkninger

Ansøgninger vedrørende ældre og pensionister

Ifølge kriterierne skal halvdelen af puljen prioriteres aktiviteter målrettet ældre og pensionister. Der er indkommet 10 ansøgninger i denne kategori, og det samlede ansøgte beløb udgør 689.337 kr. Det er 144.337 kr. mere end halvdelen af puljen, som udgør 545.000 kr.

 

Administrationen har derfor reduceret de indstillede beløb vedrørende ansøgningerne målrettet ældre forholdsmæssigt, således at det samlede indstillede beløb svarer til halvdelen af puljen.

 

Øvrige ansøgninger

Der er indkommet 22 ansøgninger, som omhandler aktiviteter målrettet børn og unge, familier, flygtninge og familiesammenførte, handicappede, udviklingshæmmede, kronisk syge samt udsatte borgere generelt.

 

Det er administrationens vurdering, at to af disse ansøgninger ikke opfylder puljens kriterier, og de pågældende ansøgninger er derfor ikke indstillet til at modtage støtte. Det drejer sig om ansøgning nr. 16 fra Børns Vilkår og nr. 31 fra Udviklingshæmmedes Landsforbund.

 

Det er administrationens vurdering, at to af ansøgningerne falder delvist indenfor kriterierne og som følge af dette, indstilles den ene af disse til delvis støtte. Det drejer sig om ansøgning nr. 29 fra GAME. Den anden ansøgning – nr. 25 fra Læseforeningen - omhandler en indsats, der vurderes løftet lokalt i kommunen via eksisterende tilbud, og denne ansøgning indstilles derfor ikke til støtte.

 

De resterende 18 ansøgninger, der lever fuldt op til kriterierne beløber sig til i alt 687.713 kr. Administrationen indstiller, at de imødekommes med et beløb, der er reduceret ca. 20 pct. i forhold til det ansøgte tilskud. 

 

Administrationen gør opmærksom på, at reduktionen er større end forrige år, hvor den lå på 10 pct. Dette skyldes, at der modtaget flere ansøgninger, og de ansøgte beløb er steget i forhold til sidste år.

 

Tabel 2: Ansøgte og indstillede beløb fordelt på målgrupper

 

Målgruppe

 Ansøgt beløb

 

Indstillet beløb

 

Ældre og pensionister

Samlet ansøgt beløb

 

   

689.337 kr.

 

 

545.000 kr.

 

Børn og unge, familier, flygtninge og familiesammenførte, handicappede, kronisk syge samt udsatte borgere generelt.

Samlet ansøgt beløb (1)

 

 

 

   

687.713 kr.

 

 

 

 

 545.000 kr.

 

Beløb i alt[1]

 

 1.377.050 kr.

 

1.090.000 kr.

 

Administrationens indstillinger fremgår af bilag 2.

 

De bevilgede tilskud vil blive udbetalt i januar 2019. Restpuljen behandles på Social- og Seniorudvalgets møde i juni 2019.

 

[1] Samlet ansøgt beløb er eksklusiv ansøgning nr. 16, 25, 29, 31, og det af administrationen indstillede beløb på 30.000 kr. til afholdelse af Frivilligdag 2018, samt de 41.000 kr. til den fælleskommunale § 18 pulje.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN`s Verdensmål:

Mindre ulighed

Sundhed og trivsel

 

Byrådets arbejdsgrundlag:

Livskvalitet i hverdagen

Du kan mere end du tror

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At administrationens indstillinger godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Indstillingen godkendes, dog reduceres tilskuddet til ansøgning 27 med 40.000 kr. Ansøgning 26 imødekommes, når foreningen er CVR registreret.

Nr.142 - Sundhedsplejen og Tandplejens serviceprofil 2019

Sagsnr.: 18/30732

 

Beslutningstema

Serviceprofil 2019 for ydelser vedrørende Sundhedsplejen skal godkendes.

Serviceprofil 2019 for ydelser vedrørende Tandplejen skal godkendes.

Serviceprofilerne er gældende fra 1. januar 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente fra Sundhedsplejen og Tandplejen i Fredensborg Kommune. Områderne er reguleret efter bestemmelser i Sundhedsloven.

Formålet med serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete ydelser, borgerne får.

Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.

 

Sundhedsplejen

Sundhedsplejens service i 2019 fastholdes på samme niveau som i 2018.

 

Den styrkede tidlige indsats fortsætter med en opsøgende indsats til børn, der ikke er i dagtilbud og et øget samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud omkring udsatte børn fra 0-2 år.

 

I Sundhedsplejens vedlagte serviceprofil er det muligt at læse om det samlede tilbud i 2019 (bilag 1).

 

Tandplejen

Tandplejens service i 2019 fastholdes på samme niveau som i 2018.

 

Den styrkede tidlige indsats, hvor barnet indkaldes til sundhedssamtale 8 mdr. gammel fortsætter. Ligeledes fortsætter den styrkede forebyggende indsats i forbindelse med omsorgstandplejen, hvor der vil blive udarbejdet individuelle mundplejeplaner samt undervisning heri.

 

I Tandplejens vedlagte serviceprofil er det muligt at læse om det samlede tilbud i 2019 (bilag 2).

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

 Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig

3. Du kan mere end du tror

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Social– og Seniorudvalget.

 

Kommunikation

Serviceprofilerne lægges på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

 

Indstilling

 1. At serviceprofilen for Sundhedsplejen 2019 godkendes.
 2. At serviceprofilen for Tandplejen 2019 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.143 - Kvalitetsstandarder 2019 på Børne- og Voksenhandicap

Sagsnr.: 18/22600

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal godkende kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på børnehandicap og voksenhandicap.

 

Kvalitetsstandarderne beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, Fredensborg Kommune som udgangspunkt tilbyder borgerne. Standarderne er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov.

 

I november 2017 blev Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri organisatorisk flyttet til det nuværende Center for Familie og Handicap. Det har givet anledning til, at kvalitetsstandarderne på børne- og voksenhandicap er blevet gennemarbejdet med henblik på at sikre en ensartethed, læsevenlighed og gennemskuelighed.

 

På mødet bliver der redegjort for forskellen mellem de tidligere og nye standarder.

 

Handicaprådet har på mødet den 22. november afgivet følgende høringssvar:

 • Handicaprådet ønsker at få forelagt kvalitetsstandarderne for 2020 samlet for børne- og

voksenhandicap samt ældreområdet

 • Handicaprådet bemærker, at kvalitetsstandarderne skal være let tilgængelige på kommunens hjemmeside
 • Handicaprådet ønsker, at det tydeligt i kvalitetsstandarderne fremgår, hvordan kommunen sikrer kvaliteten hos leverandørerne

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Serviceloven, sundhedsloven og lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om

1. Det er sejt at være dygtig

2. Livskvalitet i hverdagen

3. Du kan mere end du tror

 

Understøtter FNs verdensmål om

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

16.6. Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.7. Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer” er også af mere generel karakter i forhold til

Kommunens arbejde.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

1. At Byrådet godkender kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister for 2019.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling, dog med sproglig justering af teksten i afsnittet om omfang af aflastning af børn (standard 16).

Nr.144 - Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2019

Sagsnr.: 18/30556

 

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder for ældreområdet i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på ældreområdet.

 

Der er i år ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder, men de eksisterende er tilrettet ny lovgivning.

 

I kvalitetsstandarden vedrørende omsorgstandpleje er den nye lovgivning, som trådte i kraft i 2018, vedrørende frit-valgs-ordning tilføjet og præciseret.

 

Administrationen gør særligt opmærksom på den nye lov om ventetid til genoptræning for både børn og voksne jf. Sundhedsloven § 140.

Denne er indarbejdet i kvalitetsstandarden for både børn og voksne.

 

I kvalitetsstandarden vedrørende aflastning og afløsning er det præciseret, at der kan gives afløsning i hjemmet, i op til 4 timer ugentligt.

 

I de andre kvalitetsstandarder er der primært tale om mindre ændringer, primært af sproglig og forståelsesmæssig karakter.

 

Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt Seniorrådet og Danske Handicap-organisationer. Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer har ligeledes været inviteret til drøftelse, hvilket Seniorrådet gjorde brug af.

Mødet har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i den udstrækning, det har været muligt og ligeledes under hensyntagen til om lovgivningen tillader det.

 

Retsgrundlag

Serviceloven og Sundhedsloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 1.3 – Indfør sociale sikkerhedsnet

Verdensmål 3 - Sundhed og Trivsel

 

Arbejdsgrundlag - Livskvalitet i hverdagen

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget anbefaler, at kvalitetsstandarderne for 2019 godkendes af Byrådet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for egenbetaling på de midlertidige pladser, samt standarden for indkøbsordning.

 

Der opkræves ikke opholdsbetaling på akut pladser efter sundhedsloven. Pladstypen forefindes ikke i Fredensborg Kommune.

 

Udvalget bemærker, at standarderne omfatter alle og ikke udelukkende ældre borgere.

 

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Nr.145 - Implementering af Budget 2019

Sagsnr.: 18/31185

 

Beslutningstema

Reduktion af telefontider i Visitation og Hjælpemidler til 15 timer ugentligt som følge af implementering af  budget 2019-2022.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med implementering af budget 2019 – 2022 blev Visitation og Hjælpemidler reduceret med 1 stilling, svarende til 450.000 kr. årligt. Der er behov for at justere telefontiderne, hvis de nuværende sagsbehandlingstider skal overholdes.

 

Center for Ældre og Omsorg, ønsker derfor med denne sag at gøre opmærksom på at hvis de nuværende sagsbehandlingsfrister skal overholdes, er der behov for at justere det telefoniske tilgængelighedsniveau.

 

Dette er ligeledes i overensstemmelse med Fredensborg Kommunes Digitaliserings- og kanalstrategi jf. afsnit om digital selvbetjening, kommunikation og velfærd.

 

”Kommunens service skal frem for alt være effektiv, og servicen til borgere og virksomheder skal opleves tidsvarende og tidsbesparende. Kommunen ønsker samtidig, at de mest priseffektive kanaler anvendes i kommunikationen med borgere og virksomheder. Vi skal begrænse og lukke for dyre henvendelseskanaler (e-mail, telefon og personlig henvendelse) og sikre let adgang til digital selvbetjening og medbetjening samt åbne for nye digitale henvendelseskanaler.”

 

Administrationen har undersøgt telefontiderne for Visitation og Hjælpemidler, i andre Nordsjællandske kommuner for at sammenlige med det serviceniveau, som Fredensborg Kommune har på området.

 

Fredensborg Kommune har med 24,5 timer om ugen aktuelt den højeste ugentlige telefontid blandt de adspurgte omkringliggende kommuner. Allerød ligger lavest med seks timer pr. uge.

 

Åbningstider i Fredensborg Kommune og andre nordsjællandske kommuner

Ugedag

Hillerød

Halsnæs

Allerød

 

Helsingør

 

 

Hørsholm

Fredensborg

Nuværende

Fredensborg

Pr. 1/1-19

Mandag

10-14

10-14

10-12

9:30-12

9-13

8:30-16

9 - 12

Tirsdag

10-14

10-14

10-12

9:30-12

9-13

8:30-13

9 - 12

Onsdag

10-14

10-14

Lukket

Lukket

9-13

8:30-13

9 - 12

Torsdag

12-17

10-14

10-12

9:30-12

og

13-15

 

9-13

8:30-13

9 - 12

Fredag

10-12

Lukket

Lukket

9:30-12

9-13

8:30-12

9 - 12

Timer i alt

19

16

6

12

20

24,5

15

 

 

Udover den telefoniske betjening er der mulighed 24/7 for selvbetjening på Fredensborg Kommunes hjemmeside, hvor borger kan søge direkte om hjælpemidler.

 

Derudover har borgerne også mulighed for at henvende sig i KVIK-service på Hjælpemiddelcentralen beliggende Helsingørsvej, hver torsdag fra klokken 10:00 – 14:00

 

Hvis borgerne har spørgsmål til allerede bevilgede hjælpemidler, kan borgeren kontakte hjælpemiddelcentralen direkte. 

 

Endvidere har borgerne mulighed for at benytte den digitale hotline, som kan hjælpe borgerne med svar på generelle spørgsmål og hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger ved ansøgning om eksempelvis hjælpemidler.

Borgerne kan ringe 70 20 00 00 for hjælp til den digitale selvbetjening: Mandag kl. 8.00 - 20.00, tirsdag kl. 8.00 – 20.00, onsdag kl. 8.00 – 20.00, torsdag kl. 8.00 – 20.00, fredag kl. 8.00 – 16.00, lørdag Lukket, søndag kl. 16.00 – 20.00.

 

Visitation og Hjælpemidler, har også udekørende funktion og visitation i borgernes hjem. Ved ændring af telefontiderne vil eftermiddagene kunne prioriteres til hjemmebesøg i stedet for telefonbetjening.

 

Med en ugentlig telefontid på 15 timer vil Fredensborg Kommune lægge sig på niveau med de øvrige kommuner.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sundhed og Trivsel

Livskvalitet i hverdagen

 

Kompetence

Social og Seniorudvalget.

 

Indstilling

 1. At telefontiden ændres til 9-12 alle hverdage.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.146 - Navnevalg - Nyt Pleje- og Rehabiliteringscenter

Sagsnr.: 14/2152

 

Beslutningstema

Beslutning om navngivning af det kommende Pleje- og Rehabiliteringscenter i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes kommende pleje- og rehabiliteringscenter blev den 14. november 2018 markeret med første spadestik, hvorfor stedet nu står overfor at skulle have et navn.

 

Der er udarbejdet en forslagsliste (vedlagt som bilag) med navne, der på hver deres måde bidrager til et egnet navn.

 

Der har siden projektets start været arbejdet med at skabe et sted, der har flere funktioner end at være en bolig for plejekrævende borgere og midlertidige boliger for borgere, der har behov for rehabilitering. Den kommunale tandpleje og en del af genoptræningsområdet vil ligeledes være en del af pleje- og rehabiliteringscentret. Ambitionen er, at der skabes aktiviteter på flere fronter, så stedet bliver et aktiv for området.

 

Der bliver ligeledes etableret lægepraksis på anden sal af hovedbygningen og her er der mulighed for at andre sundhedsfaglige tilbud kan indgå ved ledig kapacitet. Navnet skal derfor være sigende for flere forskellige aktører.

 

Administrationen anbefaler, at nedenstående bliver taget i betragtning i forbindelse med valg af navn til stedet:

 

 • Navnet har relation til områdets beliggenhed i Humlebæk.
 • Navnet får borgerne til at reflektere over, at dette er et sted der vælges til, da navnet skaber en positiv værdi for sine funktioner.
 • Det bør undgås at anvende pleje- og rehabiliteringscenter, plejehjem, plejecenter eller lignende i navnet, da stedet skal modtage borgere i alle aldre til både genoptræning og rehabilitering, hvorfor det kan have en negativ værdi klang for specielt den yngre del af borgerne.
 • Der arbejdes ligeledes med at inddrage de omkringliggende institutioner, så der skabes liv i og omkring stedet, hvorfor signalværdien i navnet skal være tiltrækkende og proaktivt.
 • Bygningerne etableres på hver sin side af et levende hegn, hvorfor idéen til at inddrage dette i navnet kunne være relaterende til området.

 

Medarbejdere i Center for Ældre og Omsorg samt Humlebæk Boligselskab har bidraget med navne. Af de foreslåede navne er det følgende fire udvalgte, der bedst lever op til kriterierne:

 

Borgerhaven

 • Navnet har ingen tilknytning til lokalområdet, men det har en signalværdi, hvor stedet vil være til gavn for alle borgere og man kan bruge det på forskellig vis enten som aktiv eller nyder af haven.

 

 


Boserup Hegn

 • Navnet har ikke bare har relation til Humlebæk, men til lokalområdet omkring projektet. Der lå tidligere en gård i Øverste Torpen, som hed Boserupgård. Matriklen for det nye Pleje- og Rehabiliteringscenter er Boserupvej 601.
 • Det levende hegn i området indgår som en naturlig del af hele projektet, hvorfor det indgår som i navnet på stedet.

 

Kromose Hegn

 • Navnet har som ovenstående en relation til lokalområdet. Navnet henviser til Kromosegård er fortsat er beliggende i området.
 • Det levende hegn i området indgår som en naturlig del af hele projektet, hvorfor det indgår som i navnet på stedet.

 

Skovgårdscentret

 • Der er lokal tilknytning, da der tidligere har ligget en gård med dette navn i lokalområdet. Navnet giver associationer til alle de aktiviteter, der kan foregå på en gård og bringer derved en alsidighed til stedet for alle generationer. Plejeboligerne kunne i sin H-form godt signalere et gårdmiljø, hvor man både kan være aktiv og nyde ud fra de forudsætninger, borgeren har på det givne tidspunkt.

 

Vedlagt bilag med alle navneforslag og oversigtskort.

 

Sagen forelægges Social-og Seniorudvalget og Plan- Miljø og Klimaudvalget forinden forelæggelse for Byrådet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At beslutte navn til det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Udvalget foreslår navnet ”Skovgården”.

 

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Nr.147 - Budgetudfordringer i den kommunale hjemmepleje

Sagsnr.: 18/31045

 

Beslutningstema

Beslutning om håndtering af budgetudfordringer i Fredensborg hjemmepleje.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg hjemmepleje oplever fortsat store udfordringer og det medfører

et forventet merforbrug på 11,8 mio. kr.

 

Der blev overført et underskud fra 2016 på 3,2 mio. kr., og et underskud på 3,3 mio fra 2017.

Merforbruget i 2018 forventes at blive 5,3 mio. kr.

(Se tabel 1 i bilaget.)

 

Budgettet til hjemmeplejen udgør ca. 30 % af budgettet på ældreområdet. Der er ikke budgetoverskud på det øvrige ældreområde, der gør det muligt at dække merforbruget i hjemmeplejen inden for rammerne af de generelle overførselsregler.

 

Merforbruget i 2018 er opstået som følge af stort vikarforbrug samt merforbrug i hjemmesygeplejen.

 

Vikarforbrug

Det store vikarforbrug skyldes hovedsagelig:

 

Vakante stillinger. Der har gennem hele 2018 været mange stillinger som har været ubesatte. Aktuelt er der 16 vakante stillinger – heraf 10 i aftenvagten. De ledige stillinger giver naturligvis et mindreforbrug på lønbudgettet, men det kan ikke finansiere vikarudgifterne, da eksterne vikarer er væsentlig dyrere end fast personale. Mindreforbruget på løn til faste medarbejdere udgør 4,7 mio. kr. og vikarforbruget 11 mio. kr. Det er ikke opgjort hvor stor del af vikarforbruget, der henholdsvis skyldes ledige stillinger, sygefravær eller implementering af Nexus.

Fredensborg Kommune står ikke alene med rekrutteringsudfordringer i hjemmeplejen. Både nabokommunerne og på nationalt plan opleves vanskeligheder med at rekruttere til ældre- og sundhedsområdet og både KL og Ældreministeriet, har iværksat nationale handlingsplaner.

 

Stor personaleomsætning. Der er en stigende personaleomsætning som ultimo 2018 forventes at være på 24 pct. I 2017 var den på 22,1 pct. Udviklingen i personaleomsætning fremgår af tabel 2 i bilaget. Det kan oplyses at på landsplan var personaleomsætningen for gruppen af sundhedspersonale 14,5 pct. i 2017.

 

Nexus implementering. Der har været et stort personaletræk i forbindelse med konvertering af data og undervisning af personale. I undervisningsperioden er der blevet benyttet vikarer. De tildelte midler på 1 mio  til de samlede implementeringsudgifter har ikke kunne dække omkostningerne. Implementeringsudgifterne androg ca. 2 mio på det samlede ældreområde.

 

Højere sygefravær. Sygefraværet er stigende. Ultimo oktober 2018 er det samlede sygefravær på 7,1 pct. I 2017 var det på i alt 6,4 pct. Det er aften/nat gruppen som tegner sig for det højeste sygefravær. Det er ultimo oktober 2018 på 10,6 pct. (Se tabel 3 i bilaget). Det kan oplyses, at sygefraværet i hjemmeplejen i hele landet i 2017 var på henholdsvis 7,1 pct. og 7,0 pct. for social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

 

Det forventes, at der i 2018 bliver et samlet vikarforbrug på 11 mio. kr. hvilket er en merudgift i f.t. 2017 på 4,4 mio. kr.

 

Hjemmesygeplejen

De hurtigere udskrivninger fra sygehusene samt indsatsen med at undgå indlæggelser lægger et stort pres på Hjemmesygeplejen, da der er behov for mere sygepleje i hjemmet. Der finder ingen aktivitetsregulering sted af budgettet til området. Området indgår ikke i demografi-reguleringen.

 

Der har været et stort personaletræk i forbindelse med konvertering af data og undervisning af personale i forbindelse med indførslen af Nexus. Der er nye arbejdsgange og sygeplejen har et øget tidsforbrug i forbindelse med medicinadministration og .

 

Der forventes et merforbrug i Hjemmesygeplejen på 1,4 mio. kr. i 2018.

 

Øvrige udfordringer:

Der har været følgende udfordringer som skal nævnes:

 

Ledelsesudfordringer: Der har været få ansøgere til 3 gruppelederstillinger og det har været nødvendigt at konstituere udvalgte medarbejdere i lederstillingerne. Derudover har en enkelt fast gruppeleder været udstationeret i en anden gruppe.

 

Aktivitetsafregning: Implementering af Nexus har påvirket den aktivitetsbaserede afregning, der omfatter afregning efter visiterede timer til Hjemmeplejen.

Normalt afregnes Hjemmeplejen efter visiterede timer – måned for måned. På grund af implementering af Nexus, har det ikke været muligt at trække konkrete tal fra maj til oktober måned. Det har derfor været nødvendigt at fastlåse afregningsbeløbet i maj måned. Det er aftalt, at så snart det er muligt at trække korrekte opgørelser over visiterede timer, skal der foretages en efterregulering af beløbene for perioden fra juli 2018. Denne efterregulering forventes, at være omkring 0,5 mio. kr. som skal tilføres Hjemmeplejen.

 

Ved budgetrevisionen pr. 30.6.2018 forventedes et samlet merforbrug på 6,5 mio for 2018 idet der ekstraordinært blev tilført 3 mio fra demografipuljen.

 

Konklusion

Vikarforbruget er den altoverskyggende årsag til merforbrug i Fredensborg Hjemmepleje med i alt 4,4 mio. kr. endvidere bidrager hjemmesygeplejen med 1,4 mio. kr.

Der forventes en budgettilførsel på 0,5 mio. kr. til dækning af stigning i visiterede timer. Samlet er merforbruget på 5,3 mio. kr.

 

Iværksatte handlinger i 2018 for at nedbringe merforbruget i 2019 og 2020:

 

 • Der er ansat nye ledere i to af de fem grupper.
 • En gruppeleder har været udstationeret i anden gruppe.
 • Gennemgang af økonomisystem og rapporter i samarbejde med Økonomikonsulen.
 • Ledelsesspænd for aften/nat gruppen bliver reduceret, når 20 nattevagter overgår til plejecentrene pr 1. januar 2018.
 • Dialog om økonomi i MED og i Fredensborggruppen på personalemøde.
 • Rekruttering af sygeplejersker i to vakante SSA stillinger.
 • Rekruttering af uuddannet personale.
 • Tæt opfølgning på sygefravær.
 • Opstart af  Sygefraværsprojekt i samarbejde med konsulentfirma.
 • Samarbejde med Personale og HR om stillingsannoncer og rekruttering.
 • Af arbejdsmæssige årsager er der brug for at være to personer til besøg hos nogle borgere. I Nivå er der ikke fulgt visitationer (pakker) med anvendelsen af den ekstra resurse. Der foregår en ekstra indsats for at afdække disse forhold i samarbejde med visitationen.
 • Der er startet en planlæggerfunktion om aftenen, som har til opgave at have særligt fokus på planlægning af opgaver fra visitationen, samt svare telefoner og varetage skærmbesøg. Funktionen har ikke nået sin fulde effekt endnu.
 • Afprøvning af virtuel hjemmepleje i form af skærmbesøg til udvalgte borgere i 2 hjemmeplejegrupper.

 

Handleplan for de fem grupper

Der udarbejdes en samlet ”Handleplan for Fredensborg Hjemmepleje” som består af delplaner for hvert af de 5 grupper. Administrationen har tidligere i forbindelse med sagen af 5. februar 2018 ”Forslag til servicereduktioner på ældreområdet” tilkendegivet, at det ikke er muligt at indhente det opsamlede merforbrug for 2016 og 2017, som i alt beløber sig til 6,5 mio. kr.

Merforbruget i 2018 skal behandles i Handleplanen således at budget inkl. overført merforbrug bringes i balance over de næste 2 år. Der arbejdes centralt med nye initiativer i form af at afsøge muligheder for at gøre aften- og natstillingerne mere attraktive og en evt. omstrukturering af aften og nat organiseringen.

 

Planen forelægges Social og Seniorudvalget i februar 2019.

 

Administrationen anbefaler at det overførte merforbrug fra 2016 og 2017 på 6,5 mio dækkes af budgetreserven, og at merforbruget fra 2018 håndteres vil hjemmeplejens handleplan.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen understøtter Byrådets arbejdsgrundlag og pejlemærket ”Livskvalitet i hverdagen” -

Et ældreliv med muligheder.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

At det overførte merforbrug fra 2016 og 2017 på 6,5 mio dækkes af driftsbudgetreserven på 14,7 mio. kr. og at det forventede merforbrug fra 2018 på 5,3 mio kr.  håndteres i Hjemmeplejens handleplan indenfor overførelsesreglerne.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.148 - Frikommuneforsøg II og landspolitisk udvikling

Sagsnr.: 16/31575

 

Beslutningstema

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Seniorudvalget orienteres om landspolitisk udvikling om en sammenhængende indsats for borgere i udsatte livssituationer inspireret af Frikommunenetværket Én plan.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har, sammen med frikommunenetværket Èn plan - for en sammenhængende indsats sammen med borgeren, været med til at sætte det samlede borgerforløb og en helhedsorienteret indsats på den politiske dagsorden siden 2016, hvor frikommunenetværket blev etableret. 

 

Frikommunenetværket har tilsammen afprøvet sammenhængende indsatser på flere borgergrupper og på tværs af flere velfærdsområder. Frikommunernes erfaringer og betragtninger af den tværgående indsats som løsningsmodel, har været genstand for den seneste landspolitiske udvikling på området. Nedenfor skitseres de overordnede landspolitiske aftaler og udspil, som tilsammen vil betyde, at kommunerne fremadrettet kan tilbyde borgere med komplekse og tværgående problemstillinger én samlet tværgående indsats.

 

 • Det første landspolitiske skridt til en mere sammenhængende indsats kom i sommeren 2018 med Lov om en helhedsorienteret plan til borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer, der trådte i kraft 1. juli 2018. Med loven får kommunerne mulighed for at tilbyde borgerne én helhedsorienteret handleplan, der omfatter indsatser og tilhørende planer på hhv. social-, integrations-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet. Desuden har kommunerne med loven mulighed for at lægge beskæftigelsesindsatsen i andre fagforvaltninger end jobcenteret.

 

 • I august 2018 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om forenkling af Beskæftigelsesindsatsen. Forenklingen kommer til at betyde, at proces og indhold i beskæftigelsesindsatsen lempes, og kommunerne får mulighed for, sammen med borgeren, at tilrettelægge borgerens forløb og indhold i jobsamtalerne med kommunen.  Aftalen udmøntes i lovgivning med henblik på, at de fleste initiativer kan træde i kraft 1. juli 2019.

 

 • I oktober 2018 er Regeringen kommet med anden del af Sammenhængsreformen Sammen med borgeren – En helhedsorienteret indsats. Med reformudspillet vil regeringen gå skridtet videre og gøre det muligt for kommunerne at udarbejde én helhedsorienteret udredning af borgerens samlede livssituation og ressourcer.

 

Regeringens ambition er, at skabe en helt ny og samlet hovedlov, der sammentænker og går på tværs af syv forskellige sektorlove på de store velfærdsområder, og skal skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats overfor borgere med komplekse problemer udover ledighed.

 

Loven skal skabe rammen for, at borgerne kan få én udredning, én visitation og én samlet afgørelse og klageadgang og dermed sikre, at borgeren i mødet med den offentlige sektor oplever at få en koordineret og helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens samlede behov. Og den skal gøre det nemmere for medarbejderne i kommunen at hjælpe borgeren videre til et mere selvstændigt liv med uddannelse og beskæftigelse.

 

Regeringen inviterer nu Folketingets partier, kommuner og en række interessenter til en dialog om udspillet.

 

Med den landspolitiske udvikling hen mod en mere helhedsorienteret og tværgående indsats sammen med borgere i komplekse livssituationer, ser det ud til, at kommunerne i nær fremtid kan omlægge indsatsen på området fra sektoropdelt til tværgående.

 

Det er endnu ikke klart, om kommunerne bliver forpligtet til at omstille indsatsen på området, eller om den nye lovgivning blot giver kommunerne mulighed for at omstille indsatsen. Bestemmelserne i Lov om en helhedsorienteret plan til borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer, der trådte i kraft i 2018, er formuleret som kan bestemmelser, men det vides ikke, om de øvrige lovændringer ligeledes vil give kommunerne frihedsgrader til at tilrettelægge indsatsen i de enkelte kommuner.  Det kan komme til at betyde, at det kræver en aktiv drøftelse i de enkelte kommuner om, hvorvidt man aktivt vil omlægge dele af sagsbehandlingen fra sektoropdelt til tværgående, og hvad det vil kræve af organisatoriske ændringer og ressourcer.

 

Regeringen har med udspillet i sammenhængsreformens andet spor Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats, lagt op til, at kommunerne fra 2019-2022 kan søge midler til at arbejde struktureret og målrettet med implementering af helhedsorienterede indsatser. Regeringen foreslår, at der afsættes 120 mio. til at igangsætte et partnerskab med kommunerne om implementeringen. Pengene vil konkret gå til statslig implementeringsstøtte og udvikling af nye IT-systemer. Der vil også blive afsat penge til løbende evaluering af reformen ifølge udspillet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

LOV nr 707 af 08/06/2018 Gældende

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen har relation til Byrådets pejlemærke Du kan mere end du tror. Pejlemærket sætter fokus på borgerens egne ressourcer og troen på, at borgere med svære kroniske vanskeligheder også kan leve et meningsgivende liv.

 

Sagen har relation til FN´s verdensmål om sundhed og trivsel, fordi arbejdet i frikommuneforsøget søger at bringe borgere til et bedre og fysisk og mentalt sundere liv med en høj livskvalitet.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Seniorudvalget.

 

Kommunikation

Fredensborg Kommune sender en pressemeddelelse ud til lokale medie, som omhandler den landspolitiske udvikling på området og politisk tilfredshed i Fredensborg Kommune med frikommuneforsøg II.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.149 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Januar 2019

 • Status på hjemtagelse af Substitutionsbehandling
 • Status på etablering af boliger på Teglgårdsvej
 • Kontrakter med private leverandører på hjemmeplejeområdet
 • Det sociale frikort
 • Satspuljemidler
 • Orientering om personsag - LUKKET

 

 

 

Februar 2019

 • Handleplan hjemmeplejen
 • Status for den ældre medicinske patient
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Studietur for Social-og Seniorudvalget
 • Tilsyn 2018
 • Ankestatistik for 2. halvår 2018
 • Sundhedsaftale 2019-2022
 • Videreudvikling af SSP
 •  

 

Marts

 • Masterplanen 2019-2023

 

Maj

 • Økonomiopfølgning

 

Videre frem

 • Konference om overgangen fra barn til voksen i oktober 2019 (besluttet i budget 2019)
 • Økonomiopfølgning (oktober)

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.150 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/6465

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Ingen meddelelser.

Nr.151 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Orientering om status på hjemmeplejekontrakt.

Orientering om ændring af praksis for opkrævning af betaling for mad for plejehjemsbeboere.

Orientering om forbrug af klippekorttordning i Fredensborg kommune.

Orientering om status på SSP.