Nr.148 - Frikommuneforsøg II og landspolitisk udvikling

Sagsnr.: 16/31575

 

Beslutningstema

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Seniorudvalget orienteres om landspolitisk udvikling om en sammenhængende indsats for borgere i udsatte livssituationer inspireret af Frikommunenetværket Én plan.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har, sammen med frikommunenetværket Èn plan - for en sammenhængende indsats sammen med borgeren, været med til at sætte det samlede borgerforløb og en helhedsorienteret indsats på den politiske dagsorden siden 2016, hvor frikommunenetværket blev etableret. 

 

Frikommunenetværket har tilsammen afprøvet sammenhængende indsatser på flere borgergrupper og på tværs af flere velfærdsområder. Frikommunernes erfaringer og betragtninger af den tværgående indsats som løsningsmodel, har været genstand for den seneste landspolitiske udvikling på området. Nedenfor skitseres de overordnede landspolitiske aftaler og udspil, som tilsammen vil betyde, at kommunerne fremadrettet kan tilbyde borgere med komplekse og tværgående problemstillinger én samlet tværgående indsats.

 

  • Det første landspolitiske skridt til en mere sammenhængende indsats kom i sommeren 2018 med Lov om en helhedsorienteret plan til borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer, der trådte i kraft 1. juli 2018. Med loven får kommunerne mulighed for at tilbyde borgerne én helhedsorienteret handleplan, der omfatter indsatser og tilhørende planer på hhv. social-, integrations-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet. Desuden har kommunerne med loven mulighed for at lægge beskæftigelsesindsatsen i andre fagforvaltninger end jobcenteret.

 

  • I august 2018 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om forenkling af Beskæftigelsesindsatsen. Forenklingen kommer til at betyde, at proces og indhold i beskæftigelsesindsatsen lempes, og kommunerne får mulighed for, sammen med borgeren, at tilrettelægge borgerens forløb og indhold i jobsamtalerne med kommunen.  Aftalen udmøntes i lovgivning med henblik på, at de fleste initiativer kan træde i kraft 1. juli 2019.

 

  • I oktober 2018 er Regeringen kommet med anden del af Sammenhængsreformen Sammen med borgeren – En helhedsorienteret indsats. Med reformudspillet vil regeringen gå skridtet videre og gøre det muligt for kommunerne at udarbejde én helhedsorienteret udredning af borgerens samlede livssituation og ressourcer.

 

Regeringens ambition er, at skabe en helt ny og samlet hovedlov, der sammentænker og går på tværs af syv forskellige sektorlove på de store velfærdsområder, og skal skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats overfor borgere med komplekse problemer udover ledighed.

 

Loven skal skabe rammen for, at borgerne kan få én udredning, én visitation og én samlet afgørelse og klageadgang og dermed sikre, at borgeren i mødet med den offentlige sektor oplever at få en koordineret og helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens samlede behov. Og den skal gøre det nemmere for medarbejderne i kommunen at hjælpe borgeren videre til et mere selvstændigt liv med uddannelse og beskæftigelse.

 

Regeringen inviterer nu Folketingets partier, kommuner og en række interessenter til en dialog om udspillet.

 

Med den landspolitiske udvikling hen mod en mere helhedsorienteret og tværgående indsats sammen med borgere i komplekse livssituationer, ser det ud til, at kommunerne i nær fremtid kan omlægge indsatsen på området fra sektoropdelt til tværgående.

 

Det er endnu ikke klart, om kommunerne bliver forpligtet til at omstille indsatsen på området, eller om den nye lovgivning blot giver kommunerne mulighed for at omstille indsatsen. Bestemmelserne i Lov om en helhedsorienteret plan til borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer, der trådte i kraft i 2018, er formuleret som kan bestemmelser, men det vides ikke, om de øvrige lovændringer ligeledes vil give kommunerne frihedsgrader til at tilrettelægge indsatsen i de enkelte kommuner.  Det kan komme til at betyde, at det kræver en aktiv drøftelse i de enkelte kommuner om, hvorvidt man aktivt vil omlægge dele af sagsbehandlingen fra sektoropdelt til tværgående, og hvad det vil kræve af organisatoriske ændringer og ressourcer.

 

Regeringen har med udspillet i sammenhængsreformens andet spor Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats, lagt op til, at kommunerne fra 2019-2022 kan søge midler til at arbejde struktureret og målrettet med implementering af helhedsorienterede indsatser. Regeringen foreslår, at der afsættes 120 mio. til at igangsætte et partnerskab med kommunerne om implementeringen. Pengene vil konkret gå til statslig implementeringsstøtte og udvikling af nye IT-systemer. Der vil også blive afsat penge til løbende evaluering af reformen ifølge udspillet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

LOV nr 707 af 08/06/2018 Gældende

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen har relation til Byrådets pejlemærke Du kan mere end du tror. Pejlemærket sætter fokus på borgerens egne ressourcer og troen på, at borgere med svære kroniske vanskeligheder også kan leve et meningsgivende liv.

 

Sagen har relation til FN´s verdensmål om sundhed og trivsel, fordi arbejdet i frikommuneforsøget søger at bringe borgere til et bedre og fysisk og mentalt sundere liv med en høj livskvalitet.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Seniorudvalget.

 

Kommunikation

Fredensborg Kommune sender en pressemeddelelse ud til lokale medie, som omhandler den landspolitiske udvikling på området og politisk tilfredshed i Fredensborg Kommune med frikommuneforsøg II.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Orienteringen taget til efterretning.